AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Rektor, 2017-06-13
Prudnik

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Kinga Rektor

- n +


Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego


mgr Kinga Rektor
nauczyciel chemii


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2017 r.Zadania do realizacji
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Wstępna ocena własnych umiejętności i osiągnięć.
Określenie swoich słabych i mocnych stron – samoocena, autorefleksja, analiza dotychczasowej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
IX 2014
okres stażu – po każdym roku szkolnym

Notatki własne.2. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz dostępnej na ten temat literatury:

1. Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 r. z późniejszymi poprawkami (rozdz. 3a: Awans zawodowy nauczycieli) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2. Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

3. Zapoznanie z materiałami publikowanymi przez MEN na stronach internetowych odnośnie awansu zawodowego nauczycieli.
IX 2014


V 2017

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.


Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

3. Analiza i aktualizacja dokumentacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły:
Statutu Publicznego Gimnazjum nr 2, wewnątrzszkolnego systemów oceniania, programów wychowawczych, programów profilaktyki, wewnątrzszkolnych regulaminów.
Aktualizacja dokumentów szkoły zgodnie z rozporządzeniami.
IX – X 2014


okres stażu (według potrzeb)
Notatki.

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.
Opracowanie, realizacja, monitoring i ewaluacja planów dydaktycznych z chemii oraz przedmiotowego systemu oceniania.


Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań.Opracowywanie pomocy dydaktycznych oraz testów, sprawdzianów, kart pracy.
IX 2014, 2015, 2016
na bieżąco


wg harmonogramu obserwacji
na bieżąco
Plany dydaktyczne z chemii, przedmiotowy system oceniania z chemii.

Arkusz obserwacji.

Przykładowe testy.


5. Indywidualizacja procesu nauczania.
Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych (praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze).

Opracowanie wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
okres stażu
IX 2014, 2015, 2016

Sporządzanie bieżącej dokumentacji: sprawdziany, testy, o zróżnicowanym poziomie trudności.

Sporządzanie bieżącej dokumentacji.

6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
Prowadzenie koła chemicznego.


Przygotowywanie uczniów do konkursu „Najlepszy chemik” oraz Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Organizacja projektów edukacyjnych.
okres stażu

okres stażu

okres stażu
Adnotacje w dzienniku czynności nauczyciela.
Adnotacje w dzienniku czynności nauczyciela.
Sprawozdanie z realizacji projektów – ewaluacja, wnioski.


7. Przygotowanie konkursów przedmiotowych na etapie szkolnym.
Opracowywanie testów konkursowych, ustalanie kryteriów oceny. Organizacja i przeprowadzanie konkursów („Najlepszy chemik” i Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego) na etapie szkolnym. Sprawdzanie prac uczniów.
okres stażu – według ustalonych terminów
Przykładowe testy z kryteriami oceny. Protokoły z przeprowadzonych konkursów.

8. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych metodą samokształcenia lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w procesie doskonalenia nauczycieli poprzez aktywny udział w konferencjach ogólnoszkolnych, szkoleniowych radach pedagogicznych, pracach Zespołu Samokształceniowego Przyrodników, zespołu wychowawców oraz udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych.Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury przedmiotowo – metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej (zwłaszcza dotyczącej rozwoju młodzieży w wieku gimnazjalnym), zapoznawanie się z bieżącymi materiałami przeznaczonymi dla nauczycieli, publikowanymi na portalach internetowych. Wykorzystywanie wiedzy w pracy nauczycielskiej i wychowawczej.

wg harmonogramu spotkań, szkoleńna bieżąco
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo oraz opis i analiza wiadomości wykorzystanych w praktyce.
Listy obecności w księdze protokołów.

Spis bibliograficzny.9. Praca w komisjach egzaminacyjnych.
Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i/lub językowej.
okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


10. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych (części przyrodniczej), opracowywanie wniosków i wdrażanie ich do własnej pracy.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części przyrodniczej, opracowywanie wniosków i wdrażanie ich do własnej pracy.
okres stażu
Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.

11. Przygotowanie próbnego egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej.
Opracowanie zadań zgodnie z nową formułą egzaminu gimnazjalnego, udział w pracach komisji egzaminacyjnych próbnych egzaminów, sprawdzanie prac, analiza wyników i wdrażanie wniosków do bieżącej pracy. Prezentacja wyników egzaminu na forum rady pedagogicznej.
XII 2014 – I 2015
Arkusz próbnego egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej.

12. Obserwacja i analiza możliwości uczniów gimnazjum. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Rozpoznanie nowych zespołów klasowych, pogłębianie wiedzy o uczniach, zapoznanie z informacjami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, rozmowy z wychowawcami i rodzicami, regularne sprawdzanie osiągnięć uczniów. Ocena adekwatna do możliwości uczniów.
okres stażu
Rozmowy z uczniami, ich rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Notatki.


13. Pedagogizacja rodziców.
Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.

okres stażu
Notatki ze spotkania z rodzicami.

14.Wzbogacanie pracowni chemicznej. Pozyskanie szkła i sprzętu laboratoryjnego do pracowni chemicznej od instytucji współpracujących ze szkołą. IX 2014, okres stażu Protokoły przekazania.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego oraz opracowywanie dokumentów szkolnych.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji, a także opracowywanie dokumentów szkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

IX 2014, V 2017
okres stażu
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu.


2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów kart pracy.
Tworzenie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów, oraz wszelkich dokumentów szkolnych.

Wykorzystywanie na zajęciach scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie.

okres stażuna bieżąco
Przykładowe sprawdziany, testy wykonane techniką komputerową.

3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w trakcie zajęć.
Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez projekcję filmów, animacji komputerowych ułatwiających zrozumienie omawianych treści.
Wdrażanie uczniów do korzystania z materiałów opublikowanych w Internecie np. filmy z doświadczeń www.youtube.pl.; wskazywanie uczniom potrzeby weryfikacji informacji umieszczonych w Internecie.
okres stażu
Płyta z materiałami.

4. Śledzenie aktualności publikowanych na stronach internetowych.
Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.

okres stażu
Spis stron www.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli przyrodników.
Współudział w tworzeniu przedmiotowego systemu oceniania, modyfikacja planu dydaktycznego.


Analiza wyników wewnątrzszkolnych i zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych, formułowanie wniosków. Wdrażanie wniosków do dalszej pracy.
IX 2014okres stażu


Przedmiotowy system oceniania, plan dydaktyczny.

Analiza wyników.

2. Prowadzenie lekcji otwartej. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Okres stażu Konspekty zająć, potwierdzenia nauczycieli obecnych na lekcji.
3.Publikacja wypracowanych pomocy na stronach internetowych np.profesor.pl Opublikowanie na stronie internetowej profesor.pl opracowanych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela np. testów konkursowych Okres stażu Potwierdzenie

4. Współpraca z nauczycielami.
Współpraca z nauczycielami w ramach integracji międzyprzedmiotowej. Wymiana spostrzeżeń, poglądów.

Współpraca ze wszystkimi nauczycielami. Bieżąca wymiana uwag na temat postępów uczniów w nauce.
okres stażu


okres stażu
Potwierdzenie nauczycieli.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Współpraca z rodzicami uczniów.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.
okres stażu
Notatki z rozmów.

2. Opracowanie i wprowadzenie innowacji z chemii „Chemia od kuchni” Opracowanie i wdrożenie innowacji „Chemia od kuchni”, podsumowanie wyników. IX 2015 - VI 2016 Dokumentacja innowacji.

3. Opracowanie planu zajęć wyrównawczych.
Opracowanie planu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce chemii w odpowiedzi na ich potrzeby.

IX 2014
Plan zajęć.

4. Opracowanie planu koła chemicznego.
Opracowanie planu koła polonistycznego dla uczniów uzdolnionych naukami ścisłymi.

IX 2014
Plan zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych.
Opracowywanie testów konkursowych oraz kryteriów ich oceny, sprawdzanie prac. Organizacja i przeprowadzanie konkursu „Najlepszy chemik” oraz Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego na etapie szkolnym.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach na etapie szkolnym i miejsko-gminnym.

okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć i czynności nauczyciela.


Protokoły z konkursów.

2. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Organizacja i prowadzenie działalności pozalekcyjnej w postaci zajęć wyrównawczych z chemii dla uczniów mających problemy w nauce.

okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć i czynności nauczyciela.

3. Praca z uczniem zdolnym.
Organizacja koła chemicznego dla uczniów interesujących się przedmiotem.


okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć i czynności nauczyciela.

4. Opracowanie i wdrożenie innowacji z chemii „Chemia od kuchni” Opracowanie i realizacja innowacji z chemii „Chemia od kuchni”, ewaluacja, wnioski i ocena dokonań. IX 2015 – VI 2016 Dokumentacja innowacji.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami.

na bieżąco
Potwierdzenie pedagoga i wychowawców klas.


2. Współpraca z psychologiem szkolnym Współpraca z psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.


okres stażu Potwierdzenie psychologa.
3. Współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Pozyskanie szkła i sprzętu laboratoryjnego do pracowni chemicznej Okres stażu Protokół przekazania.
4.Współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji AKWA Nysa, Stacją Uzdatniania Wody Pozyskanie dygestorium i szkła laboratoryjnego do pracowni chemicznej IX 2014 Protokół przekazania.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Zdiagnozowanie wybranych problemów, zapoznanie się z opinią poradni, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu, podsumowanie oraz wnioski.

okres stażu
Opis i analiza przypadków.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.