AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Tomczyk, 2017-06-13
ŚWIDNIK

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa placówki:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2016 - 31.05.2017
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposób jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego -analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej -poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
-poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego -plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrekcję przedszkola -Opiekun stażu
-Dyrektor przedszkola Wrzesień 2016
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu -określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
-stworzenie kontraktu z opiekunem stażu -współpraca z opiekunem stażu
-poznanie zasad wzajemnej współpracy -plan współpracy z opiekunem stażu zatwierdzony przez dyrekcję przedszkola
-konspekty zajęć potwierdzone przez opiekuna stażu
-wnioski z obserwowanych zajęć -Opiekun stażu
-Dyrektor przedszkola Cały czas trwania stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola -analiza dokumentacji przedszkola: *Statut Przedszkola *Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
-prowadzenie dzienników
-redagowanie konspektów zajęć
-udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
-Regulamin bezpieczeństwa
-Regulamin wycieczek i spacerów
-Procedura ochrony danych osobowych
-Księga GMP i GHP
-sporządzenie dokumentacji przedszkola
-czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
-prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć -sporządzanie konspektów zajęć
-zapisy w dzienniku -Opiekun stażu
-Dyrektor przedszkola Cały czas trwania stażu
Poznanie Podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego -zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce -poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-poznanie programu wychowania przedszkolnego ,,Kolorowy start” Wydawnictwo Mac -poprawne tworzenie konspektów zajęć oraz planów miesięcznych
-zapis w dokumentacji przebiegu stażu Opiekun stażu Cały czas trwania stażu
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola -analiza regulaminu BHP i p/poż -poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola -przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Opiekun stażu Wrzesień 2016
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
-opracowanie planów miesięcznych
-wpisy do dziennika zajęć
-opracowanie konspektów zajęć
-protokołowanie posiedzeń Rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami -prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce -sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów Opiekun stażu Cały czas trwania stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego -zgromadzenie potrzebnej dokumentacji -zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki Opiekun stażu Cały czas trwania stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania -opis realizacji sporządzonego planu rozwoju -poprawne sprawozdanie z realizacji planu -sprawozdanie z realizacji planu rozwoju Opiekun stażu Czerwiec 2017

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy -opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem:
-treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego ,, Kolorowy start” Wydawnictwa Mac
-,,Metody Projektów" Lilian Katz
- ,,Klucz do uczenia się” Galina Dolya, Nikolai Veraksa
-tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych -plan pracy zatwierdzony do realizacji Opiekun stażu Cały czas trwania stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania konspektów zajęć -przygotowanie i analiza konspektów prowadzonych zajęć z opiekunem stażu -prawidłowe pisanie konspektów -zgromadzone konspekty Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego -uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego min. w szkoleniach
-analiza dostępnych programów komputerowych, w tym programów interaktywnych
-analiza dostępnych publikacji: książek, artykułów o tematyce pedagogicznej -zdobycie nowych doświadczeń
-poszerzenie własnego warsztatu pracy
-poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod nauczania -dyplom (zaświadczenie) ukończonego szkolenia Cały czas trwania stażu
Współpraca z logopedą -rozmowa z logopedą przedszkolnym
-pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy -potwierdzenie logopedy Logopeda Cały czas trwania stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej -tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania
-konstruowanie kart pracy dla dzieci
-wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
-śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
-opracowanie dokumentacji związanej z własnym stażem
-korzystanie z poczty elektronicznej
-korzystanie z tablicy interaktywnej
-wykorzystanie programów interaktywnych -poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
-zwiększenie możliwości dobrego przygotowania odpowiednich pomocy dydaktycznych -konspekty zajęć
-pomoce dydaktyczne
-zapis prac wykonywanych przy pomocy tablicy interaktywnej Cały czas trwania stażu
Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia -hospitowanie zajęć koleżeńskich
-uczestniczenie w radach szkoleniowych -dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
-wzbogacenie własnych pomysłów i warsztatu pracy -notatki z hospitacji Kadra przedszkola Cały czas trwania stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami -udostępnienie planu rozwoju zawodowego kadrze przedszkola -umiejętność dzielenia się z innymi -plan dostępny w dokumentacji przedszkola Kadra przedszkola Na bieżąco przez okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Współpraca z rodzicami -rozmowy z rodzicami
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
-informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
-spotkania podczas uroczystości przedszkolnych -poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
-ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
-korzyści materialne dla grupy -zeszyt kontaktów indywidualnych z rodzicami Cały czas trwania stażu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci -stała obserwacja dziecka
-rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca z rodzicami
-prowadzony arkusz obserwacji dziecka -arkusze obserwacji dziecka
Cały czas trwania stażu
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych -współorganizowanie imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
-przygotowanie dzieci do konkursów
-zdobycie nowych doświadczeń
-współpraca z innymi nauczycielami -potwierdzenie nauczyciela współpracującego
-zdjęcia Kadra przedszkola Cały czas trwania stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora -przygotowanie konspektów zajęć
-prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
-omówienie zajęć -zrealizowanie zamierzonych celów
-opracowanie konspektów pod względem właściwego doboru metod i form
-wnioski z otrzymanych uwag
-konspekty zajęć Opiekun stażu Cały czas trwania stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli -obecność i obserwacja na zajęciach
-omówienie zajęć -zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć -protokoły z obserwowanych zajęć
-konspekty zajęć Opiekun stażu Cały czas trwania stażu

.........................................
( podpis stażysty)
................................................
( podpis opiekuna stażu)
Świdnik, dnia 20.09.2016 r. Zatwierdził:

..........................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.