AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Pawlak, 2017-05-17
Bukowice

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego wychowawca świetlicy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel: Magdalena Pawlak
Przedmiot: wychowawca świetlicy
Miejsce pracy: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Bukowicach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2019r.
Cele stażu:
• Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
• Poszerzanie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Doskonalenie metod pracy i warsztatu.
• Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jestem nauczycielem z 9-letnim stażem pracy pedagogicznej. W roku 2005 podjęłam pracę w Zespole Szkół w Bukowicach jako wychowawca świetlicy. Praca ta wymaga nie tylko dbania o bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania w świetlicy szkolnej ale również wszechstronnych działań opiekuńczo-wychowawczych. Bardzo cenię sobie bliski, bezpośredni kontakt z wychowankami co pozwala mi w pełni wspierać ich w ogólnym rozwoju psychofizycznym, pomagać w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz sytuacji problemowych wynikających ze środowiska rodzinnego.
Pracując z uczniami, wśród których każdy z nich jest odrębną jednostką, pomagając im rozwiązywać różnorakie problemy, czasami trudno zachować obojętność emocjonalną. To stanowi moją słabą stronę w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi.
Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych dlatego mam nadzieję, że dzięki działaniom podejmowanym podczas realizacji planu rozwoju zawodowego w jeszcze większym stopniu udoskonalę swoje umiejętności oraz poprawę jakości pracy szkoły.§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Forma realizacji Spodziewane rezultaty Termin
Podnoszenie kompetencji własnych
- aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia
adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- zorganizowanie konkursów świetlicowych
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach świetlicowych oraz pozaszkolnych
wzbogacenie własnego warsztatu pracy; rozwój zawodowy, podniesienie poziomu jakości
szkoły, promowanie zdolności uczniów na bieżąco
Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy świetlicy - opracowanie rocznego planu pracy
świetlicy
- ulepszenie ,,Deklaracji rodzica/opiekuna dot. objęcia dziecka opieką świetlicową
wzbogacenie warsztatu pracy wychowawcy świetlicy, rozwój zawodowy IX 2016 , -
2017, -2018
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy –
uczestniczenie w pracach zespołu opiekuńczo - wychowawczego;
- uczestnictwo w spotkaniach, dyskusjach, pracach nad tworzeniem dokumentów;
- opracowanie planów dydaktycznych i wychowawczych.
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- kontakty z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu trudności wychowawczych
- zorganizowanie imprez świetlicowych ,,Andrzejek”,
Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i świetlicy; rozwijanie zainteresowań uczniów,
osiągnięcie w pełni założonych w planie pracy celów dydaktyczno-wychowawczych, lepsza
współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem okres stażu.
Wzbogacenie i unowocześnienie bazy świetlicowej
- prowadzenie działań zmierzających do wzbogacenia wyposażenia świetlicy np. gromadzenie
pomocy dydaktycznych, scenariuszy, płyt DVD, materiałów dla nauczyciela i ucznia
wzbogacone i unowocześnione wyposażenie świetlicy okres stażu.
Badanie jakości pracy świetlicy
- opracowanie własnych narzędzi badawczych pozwalających sprawdzić efektywność
oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w świetlicy szkolnej
umiejętność diagnozowania, badania i ewaluacji własnej pracy, efektywniejsza praca
dydaktyczno-wychowawcza, lepsza współpraca
z rodzicami VI 2017 IX 2016 IX 2018
- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz rodziców
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - poszukiwanie nowości wydawniczych
dotyczących wychowania oraz aktywizujących metod pracy pedagogicznej w świetlicy
szkolnej umiejętność wykorzystania teorii w praktycznym rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych okres stażu
Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach podyplomowych w zakresie Terapii
pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej. - - rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dzieci, usprawnianie percepcji
wzrokowej, słuchowej,
- umacnianie poczucia bezpieczeństwa, aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej
i szczegółowej.
- pomoc uczniom w nauce przy wykorzystaniu odpowiednich form i metod.
- współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie
rozpoznawania zaburzeń i dysharmonii w rozwoju dziecka.
- sprawdzian skuteczności stosowanych form i metod; dokonywana na bieżąco ocena
postępów uczniów okres stażu.

§ 8ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Forma realizacji Spodziewane rezultaty Termin
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- przygotowywanie ankiet, testów, podziękowań, zaproszeń itp. techniką komputerową;
- przygotowywanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych;
- poszerzanie umiejętności obsługi programu Power Point- przygotowanie prezentacji
multimedialnych;
umiejętność wykorzystania technologii komputerowej w diagnozowaniu oraz organizacji
własnego warsztatu pracy; opracowanie nowych, ciekawych scenariuszy zajęć oraz pomocy
dydaktycznych, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
okres stażu.
Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy przydatnej w pracy nauczyciela
wychowawcy świetlicy.
- korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej ,,Edukacja dla Doliny Baryczy”
- komunikacja i współpraca z rodzicami i innymi użytkownikami platformy edukacyjnej
Fronter w celu tworzenia i wykorzystywania materiałów dydaktycznych
- współtworzenie szkolnej strony internetowej – zbieranie i umieszczanie informacji na
stronie szkoły
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego;
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych encyklopedii multimedialnych;
- wykorzystywanie sprzętu do opracowywania pomocy dydaktycznych, przydatnych
w świetlicy oraz zadań dla dzieci;
- korzystanie ze strony MEN;
- korzystanie z nośników DVD, aparatu cyfrowego.

8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.

Zadania Forma realizacji Spodziewane rezultaty Termin
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
- dzielenie się z innymi nauczycielami pozyskanymi materiałami, publikacjami, artykułami,
pomocami dydaktycznymi, wiedzą zdobytą na kursach, warsztatach i w trakcie szkolenia;
- aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; członek Komisji
Wnioskowej;
- przygotowanie szkoleniowej rady pedagogicznej;
- twórcze uczestnictwo w ramach WDN; udział w warsztatach doskonalących, dbanie
o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,
- prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli;
- opracowanie i gromadzenie różnych scenariuszy zajęć, konspektów z zajęć – wymiana
z koleżankami, dyskusja;
- udostępnienie do wykorzystania w placówce opracowanych programów, scenariuszy
i konspektów;
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami dotyczącymi rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów;
- pełnienie funkcji lidera zespołu opiekuńczo- wychowawczego.
- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, własny rozwój
zawodowy okres stażu.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zespole opiekuńczo-wychowawczym.
- prowadzenie zajęć otwartych dla członków zespołu i zainteresowanych nauczycieli;
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów;
- uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego
- publikacje materiałów dydaktycznych w Internecie. okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich.

Zadania Forma realizacji Termin
Współpraca z wychowawcami.
- pogłębianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb wychowawczych dzieci.
pogłębianie i poszerzenie współpracy z wychowawcami okres stażu.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego
,,Dobre wychowanie zawsze w modzie” - wdrożenie programu na zajęciach w świetlicy
poprawa sposobu funkcjonowania w grupie, przestrzeganie norm społecznych i zasad
kultury, potrzeba bycia miłym dla innych, uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia
2017/2018
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja autorskiego programu edukacji regionalnej ,,Gmina
Krośnice – mój dom” - wdrożenie programu na zajęciach w świetlicy ukształtowanie
u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, ich małą ojczyzną, min. poprzez
poznanie kultury, zabytków regionalnych, atrakcji regionalnych 2018/2019
Opracowanie i wdrożenie własnych planów pracy.
- realizacja własnych planów pracy z uwzględnieniem programu profilaktycznego
i wychowawczego szkoły niwelowanie u dzieci dużej, często nieuzasadnionej absencji
w szkole, poprawa słownictwa w kierunku nieużywania przez uczniów wulgaryzmów
okres stażu.

8ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Forma realizacji Termin
Poszerzanie zakresu działań szkoły
- organizacja akcji charytatywnych: Pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zbiórka
nakrętek ,,Pomaganie przez odkręcanie”
- organizacja Dnia Życzliwości. rozwijanie u dzieci zainteresowań oraz empatii,
kształtowanie postaw prospołecznych, rozbudzanie twórczej aktywności uczniów okres
stażu.
Organizowanie pomocy dzieciom z problemami. - diagnozowanie środowiska dzieci;
- rozmowy z rodzicami;
- organizowanie pomocy dzieciom
- idea pomocy koleżeńskiej umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
dydaktycznych i wychowawczych, umiejętność dokonywania właściwej diagnozy,
ulepszenie współpracy z rodzicami. okres stażu
Promowanie działalności świetlicy - umieszczanie informacji z życia świetlicy na stronę
internetową
- współpraca z lokalnym tygodnikiem ,,Głos Milicza” w zakresie umieszczania relacji
z wydarzeń szkolnych w które zaangażowana jest świetlica promocja szkoły w środowisku
lokalnym okres stażu
Prowadzenie działalności krajoznawczo-turystycznej - organizowanie wycieczek
autokarowych oraz rowerowych. pełniejsza realizacja działań szkoły, integracja grupy,
poczucia współzależności i współodpowiedzialności za realizację zadań okres stażu.
Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów - opracowanie tematyki i regulaminu.
powiadomienie środowiska (zakres konkursu). zorganizowanie miejsca na konkurs.
zorganizowanie nagród. przeprowadzenie konkursu. Wyłonienie zwycięzców.
podsumowanie. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja szkoły w środowisku
lokalnym okres stażu.
Integracja społeczności szkolnej - organizowanie akcji charytatywnych oraz działań
prospołecznych. pogłębianie zaangażowania uczniów w postawy pożądane społecznie,
promocja szkoły w środowisku lokalnym okres stażu.


§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami.

Zadania Forma realizacji Spodziewane efekty Termin
Współpraca z Instytucjami- zorganizowanie spotkań profilaktycznych z pracownikami
Policji oraz Sądu Rejonowego;
- pogadanki na temat bezpieczeństwa, pożarów itp.;
- korzystanie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z informacji wynikających z pełnienia
funkcji społecznego kuratora sądowego
- współpraca z Nadleśnictwem Milicz w zakresie realizacji programu edukacyjnego ,,Budki
lęgowe”. zwiększenie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej,
nabywanie prawidłowych postaw w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie na zagadnienia
ekologiczne .okres stażu.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków we współpracy z pedagogiem szkolnym -
korzystanie z pomocy specjalistów;
- analiza możliwości i osiągnięć dzieci;
- zapoznanie się z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej; dostosowanie
wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie orzeczenia. umiejętność
dokonywania właściwej diagnozy, odpowiedni dobór form i metod pracy z dzieckiem
trudnym wychowawczo oraz mającym trudności w nauce okres stażu.
Współpraca z osobami z życia publicznego - nawiązanie współpracy z radnymi Gminy
Krośnice oraz emerytowanymi pracownikami szkoły podczas przygotowania folderu
z okazji 70-lecia Szkoły. promocja szkoły w środowisku lokalnym IX 2016


Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w akcjach
zorganizowanych przez świetlicę - współpraca z rodzicami podczas akcji charytatywnych
lepsza współpraca z rodzicami, własny rozwój zawodowy okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Zadania Forma realizacji Spodziewane rezultaty Termin
Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w pracy nauczyciela świetlicy
szkolnej.- prowadzenie zajęć świetlicowych;
- pomoc podczas odrabiania zadań domowych
- kształtowanie postaw prospołecznych
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
wzbogacenie warsztatu pracy, rozwój zawodowy, praca z uczniem słabszym, rozwijanie
umiejętności ucznia zdolnego okres stażu.
Rozpoznawanie i diagnozowanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia. -
rozmowy z uczniami, rodzicami. zacieśnienie współpracy z rodzicami; ukazanie aspektów
poprawnej sytuacji rodzinnej, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u dzieci okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. - rozpoznanie, opis i analiza
z wykorzystaniem własnych kompetencji oraz procedur w prawie
oświatowym. 1) pomoc uczennicy mało zdolnej, o trudnej sytuacji rodzinnej, mającej
kłopoty w kontaktach rówieśnikami 2) poprawa frekwencji ucznia ze znaczną absencją okres
stażu. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom- prace nad utworzeniem regulaminu
bezpiecznego pobytu dziecka w szkole zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dziecka
w szkole 2016/2017. Podniesienie jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.
- poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych poprzez uświadomienie uczniom i rodzicom
konsekwencji nieobecności w szkole, organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom
opuszczającym zajęcia z przyczyn usprawiedliwionych w zakresie wyrównania braków
w wiadomościach szkolnych, rozmowy wychowawcze z uczniami, zmniejszenie liczby
godzin nieusprawiedliwionych, nabycie przez uczniów świadomości konsekwencji swego
zachowania, ulepszenie organizacji pomocy koleżeńskiej. okres stażuZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.