AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA MATRASZEK, 2017-05-09
GOŁĄB

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

AWANS- DYPLOMOWANY- PLAN

- n +

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ANNA MATRASZEK
NAUCZYCIEL MIANOWANY
Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Puławy, 2 wrzesień 2014 r.
§ 8. ust 2. p. 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. - udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
• kursy,
• konferencje,
• warsztaty metodyczne,
• szkolenia rad pedagogicznych Cały okres stażu.
Według harmonogramu szkoleń. Zaświadczenia
o ukończeniu kursów.
Przygotowywanie imprez
i uroczystości przedszkolnych. - organizacja uroczystości:
• „Dzień Dziadka i Babci”,
• „Święto Rodziny”
• „W rytmie disco”, itp. przygotowanie strojów, dekoracji
• Święto pieczonego ziemniaka przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach
W okresie odbywania stażu.
Fotografie, zaproszenia, podziękowania, dyplomy.
Promowanie przedszkola
w środowisku lokalnym. - przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach recytatorskich, plastycznych oraz imprezach środowiskowych stymulowanie twórczej aktywności dzieci
- udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta przez instytucje pozarządowe np. Leroy Merlin
„ Dzieciaki sadzeniaki”
- nawiązanie współpracy z Radiem Puławy. Wycieczka do radia , spotkanie z reporterami.
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Zarażamy Radością.” poprzez przygotowanie przedstawienia „Bajki inaczej” dla dzieci ze specjalnej placówki wychowawczej i podopiecznych Puławskiego Hospicjum. W okresie odbywania stażu.

Fotografie, podziękowania, dyplomy.
Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej. - planowanie codziennych zajęć, tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
- przykłady praktycznych rozwiązać w pracy z wychowankiem. Elementy metody projektu. W okresie odbywania stażu. Miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć.
Systematyczne studiowanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej. - wykorzystanie literatury przedmiotu podczas codziennych zajęć oraz indywidualnych i grupowych spotkań
z rodzicami W okresie odbywania stażu. Wykaz wykorzystanej podczas spotkań
z rodzicami literatury.
Analiza wiedzy na temat prawa oświatowego.
- aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela,
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
W okresie odbywania stażu. Zaświadczenia
o ukończeniu kursów.

Analiza dokumentów Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Puławach.
- Statut Miejskiego Przedszkola Nr 7
- Plan Rozwoju Przedszkola
W okresie odbywania stażu. Potwierdzenie Dyrektora.§ 8. ust 2. p. 2 wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. - udział w kursach, szkoleniach komputerowych,
- konsultacje komputerowe (informatykiem)
W okresie odbywania stażu. Zaświadczenia
o ukończeniu kursów, archiwum poczty elektronicznej.
Komputerowe opracowanie dokumentów związanych
z awansem zawodowym. -komputerowe opracowywanie grafiki dokumentacji stażu, sporządzenie:
• planu rozwoju zawodowego,
• sprawozdania,
• dokumentacji dla Dyrektora,
• dokumentacji dla komisji Cały okres stażu.

Plan rozwoju, sprawozdania, dokumentacja dla Dyrektora, dokumentacja dla komisji.
Wykorzystanie komputera podczas zajęć dydaktycznych oraz spotkań integracyjnych z rodzicami. -wyszukanie i przygotowanie filmów edukacyjnych.:
„ Ząbki myjemy”, „ Bezpieczeństwo z tauronem”, „ Ptaki jesienią” itp.
- przygotowanie utworów na spotkanie integracyjne z rodzicami „ Karaoke z kolędą” W okresie odbywania stażu. Prezentacja filmu.
Zdjęcia i scenariusz spotkania.
Przygotowywanie materiałów repertuarowych, dydaktycznych, wykorzystanie Internetu oraz sprzętu komputerowego, aparatu cyfrowego. - opracowanie:
• scenariuszy zajęć,
• scenariuszy spotkań integracyjnych,
• planów pracy,
• kart pracy,
• artykułów,
• podziękowań,
• dyplomów,
• gazetki „Z życia przedszkola” wraz
z galerią zdjęć z uroczystości przedszkolnych
• aktualizacja danych na stronie internetowej przedszkola, wraz z obróbką zdjęć.
• wprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej do systemu. W okresie odbywania stażu.
Fotografie
z imprez, podziękowania, dyplomy, scenariusze, karty pracy, artykuły.

Komunikacja elektroniczna na forach internetowych oraz poprzez pocztę elektroniczną. - wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- internetowe porady związane ze ścieżką awansu zawodowego,
- wymiana informacji z rodzicami za pośrednictwem komunikatora. W okresie odbywania stażu. Wpisy na stronach internetowych, adresy stron, archiwum poczty elektronicznej, panel rodzica.
Publikacje na stronach internetowych oraz w czasopismach dla nauczycieli m.in. „Wychowanie
w Przedszkolu”. - opracowanie i opublikowanie planu rozwoju.
- opublikowanie scenariuszy zajęć, oraz uroczystości. Rok szkolny 2014/2015
Cały okres stażu.Publikacje.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. - uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Według harmonogramu. Zaświadczenia
o ukończeniu kursów, warsztatów.


§ 8. ust 2. p. 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - opracowanie i udostępnienie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela:
• prowadzenie zajęć otwartych dla metodyka wychowania przedszkolnego Pani Małgorzaty Pawlik oraz Dyrektora i nauczycieli z powiatu puławskiego W okresie odbywania stażu. publikacje, scenariusze zajęć.
Udzielanie informacji dotyczących obsługi programów komputerowych. - pomoc nauczycielom w wykonywaniu różnorodnych opracowań przy pomocy komputera (zaproszenia, dyplomy, podziękowania,).
- dzielenie się wiedzą z zakresu aktualizowania wiadomości na stronie internetowej (jak zamieszczać na niej zdjęcia lub artykuły). W okresie odbywania stażu. Zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
Działania związane z ewaluacją pracy przedszkola. - współtworzenie narzędzi badawczych skierowanych do rodziców
- systematyczna pomoc przy aktualizacji strony internetowej przedszkola.
W okresie odbywania stażu. Ankiety.


§ 8. ust 2. p. 4 a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Opracowanie i wdrożenie do realizacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i dopuszczeniu przez Dyrektora programu „Pomagamy dzieciom i rodzicom wejść w nowy etap ich życia- czyli jak pomóc pokonać lęk przed przedszkolem”.
- zgromadzenie materiałów do opracowania programu,
- merytoryczne opracowanie jego treści
- wprowadzenie dzieci i ich rodziców do przedszkola
- pokazanie im jak wygląda dzień w przedszkolu
- zachęcanie do czynnego udziału w programie Rok szkolny 2015/2016 Program własny, ewaluacja programu.
§ 8. ust 2. p. 4 c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających
z planu pracy przedszkola. Wyrabianie właściwej postawy wychowanków wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych. -dostarczanie wychowankom pozytywnych wzorców podczas:
• codziennych zajęć,
• organizacji imprez grupowych, spotkań integracyjnych,
- sprawowanie opieki podczas imprez grupowych, wycieczek do:
• lasu, parku, na działkę,
• biblioteki,
• na pocztę,
• Straży Pożarnej itp. W okresie odbywania stażu.
Fotografie
z imprez, podziękowania, scenariusze, regulaminy wycieczek.


Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców. - zbiórka baterii,
- udział w konkursach proekologicznych organizowanych na terenie miasta.
- spotkania z ciekawymi ludźmi zajmującymi się działalnością proekologiczną. Wycieczka do sortowni śmieci.
W okresie odbywania stażu.

Dyplomy, podziękowania,
§ 8. ust. 2. p. 4 e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Aktywna, systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi oraz innymi placówkami działającymi w najbliższym otoczeniu.

- spotkania z cyklu „Ciekawi ludzie” :
• Twórcą ludowym a zarazem pisarką opowiadań dla dzieci
• Pani dietetyk
• Stomatolog- przegląd zębów połączony z pokazem szczotkowania
• Reporterami Radia Puławy

- udział w konkursach organizowanych przez organizacje samorządowe,
- udział w warsztatach Ekologicznych dla dzieci.

- pomoc osobom potrzebującym, wspieranie
i organizowanie akcji charytatywnych takich jak:
Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy, Zarażamy Radością, Zbiórka pieniędzy dla Antosia, Góra grosza, Szlachetna Paczka

- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, realizacja zaleceń,
- kontynuowanie współpracy z:
• Biblioteką Miejską,
• Młodzieżowym Domem Kultury,
• POK Domem Chemika
• Organizacjami pozarządowymi
• Strażą Miejską i Policją W okresie odbywania stażu. Fotografie, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, orzeczenia
z poradni.
- integracja rodziców z przedszkolem:
• ustalenie sposobu przekazywania informacji,
• opracowanie harmonogramu spotkań grupowych,
• udział we wspólnych zabawach,
• udzielanie porad i wskazówek,
• zachęcanie do korzystania z fachowej literatury,
• pomoc w organizacji wycieczek, spacerów, konkursów.
W okresie odbywania stażu Plan współpracy
z rodzicami.
Fotografie, scenariusze imprez.

§ 8. ust 2. p. 4 f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Prowadzenie akcji charytatywnych. - kontynuacja akcji organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM „Góra grosza”,
zbiórka funduszy na pomoc dzieciom osieroconym,
- przyłączenie się do Akcji WOŚP - pomoc w zakresie ochrony zdrowia,
W okresie odbywania stażu.


Dyplomy za czynny udział
w organizacji akcji, podziękowania, fotografie, artykuły na stronach prasy lokalnej, protokół zbiórki pieniędzy.
§ 8 ust.2. p. 5 umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI
Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów wychowawczych. - opis i analiza problemu wychowawczego
i przypadku edukacyjnego:

• identyfikacja zjawiska
• opisanie historii zjawiska
• ustalenie znaczenia problemu
• postawienie diagnozy
• szukanie skutecznych rozwiązań.
• współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy dzieciom
z problemami dydaktycznymi, wychowawczymi,
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych W okresie odbywania stażu. Opis i analiza problemu wychowawczego
i przypadku edukacyjnego.

*Projekt planu rozwoju zawodowego jest dokumentem, który będzie podlegał modyfikacjom w czasie trwania stażu, jednak główne jego założenia, jak i cały przebieg stażu będą stałe i zgodne z następującymi aktami prawnymi:
• Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.