AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Muzyka, 2017-04-18
Biłgoraj

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

awans zawodowy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Ewa Muzyka
Miejsce pracy: Przedszkole
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Cel główny:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:

- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola;
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe;
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań;
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola;
- poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; (& 7 ust.1 pkt 1)
1.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu wraz ze sposobem jej prowadzenia. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
►Analiza dokumentów przedszkola.
• Wrzesień – Październik 2014r
• Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
-Notatka własna z dokumentów

2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola.
►Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej.
►Przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej.
•Zgodnie z harmonogramem Posiedzeń Rady Pedagogicznej cały okres stażu
•II kwartał 2015r.
•Według potrzeb

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego; (&7 ust.1 pkt 2)

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
►Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
►Uczestniczenie w formach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego: Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
►Udział w zajęciach koleżeńskich przygotowywanych przez nauczycieli.
•Cały okres stażu
•Według harmonogramu zebrań rady pedagogicznej
•Według harmonogramu
-Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, itp.
-Zaświadczenia z zajęć koleżeńskich.

2.Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej.
►Bieżące zapoznawanie się z publikacjami na portalach Internetowych.
►Śledzenie nowości wydawniczych z zakresu psychologii i pedagogiki przedszkolnej.
•Cały okres stażu.
-Bibliografia literatury pedagogicznej.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż; ( &7 ust.1 pkt 3)
1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
►Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN.
•Wrzesień 2014r.
-Rejestr przeanalizowanych przepisów: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz. 674 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.Zastosowanie przepisów dotyczących systemu oświaty do opracowania Planu Rozwoju Zawodowego.
►Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
►Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
►Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
•Wrzesień 2014r.
•Wrzesień 2014r.
•Czerwiec 2017r.
­Wniosek
­Plan Rozwoju Zawodowego
­Wniosek

3.Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
►Indywidualne studium prawa oświatowego.
•Cały okres stażu
­Notatka

4.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
►Konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
►Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu dotyczącego współpracy.
•Cały okres stażu
•Wrzesień 2014r.
­Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;( §7 ust. 2 pkt 1 )
1.Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
►Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
►Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć).
►Analiza i ocena działań, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
•Według harmonogramu (2 razy w roku)
•Według harmonogramu(2 razy w roku)
­Arkusz obserwacji zajęcia
­Scenariusze zajęć
­Notatka

2.Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy.
►Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
•Cały okres stażu
­Materiały, pomoce, scenariusze

3.Stosowanie w procesie dydaktycznym nowatorskich metod nauczania.
►Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: Pedagogiki Zabawy, Edukacji Przez Ruch, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dennisona itp.
•Cały okres stażu
­Zapisy w dzienniku

4.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i ich promocja.
►Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
►Opracowanie pomocy dydaktycznych.
►Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu.
►Udzielanie nauczycielom wskazówek do pracy z zakresu profilaktyki logopedycznej.
•Według harmonogramu
•Cały okres stażu
•Według potrzeb
­Scenariusze
­Pomoce dydaktyczne
­Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

5.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
►Wykonywanie wpisów w dzienniku, prowadzenie kart obserwacji, opracowywanie tygodniowych planów pracy, opracowanie planu współpracy z rodzicami oraz planu pracy wychowawczej.
►Opracowywanie planów pracy wyrównawczej z dzieckiem.
•Cały okras stażu
•Na bieżąco według potrzeb
•Na bieżąco według potrzeb
­Dziennik, plany pracy, karty obserwacji, plan współpracy
z rodzicami, plan pracy wychowawcy
­Plan Pracy Wyrównawczej

6.Realizacja Programu Logopedycznego Profilaktyczno -Terapeutycznego.
►Przeprowadzenie logopedycznego badania przesiewowego w grupach czterolatków
i pięciolatków.
►Prowadzenie gimnastyki rozwijającej mowę dzieci najmłodszych.
►Prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych z zakresu profilaktyki wad wymowy.
►Prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi z wadami wymowy.
•Wrzesień 2014r., 2015r., 2016r.
•Rok szkolny 2014/2015
•Rok szkolny: 2015/2016, 2016/2017
•Cały okres stażu według potrzeb
-Sondaż logopedyczny
-Plan pracy logopedycznej w grupie najmłodszej
-Plan pracy logopedycznej
-Sprawozdania semestralne z realizacji Programu Logopedycznego

7.Praca w zespołach.
►Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
►Opracowywanie Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
•Rok szkolny 2014/2015
•Rok szkolny 2015/2016

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
►Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
►Redagowanie cząstkowych sprawozdań.
►Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
•Cały okres stażu
•1 raz w semestrze
•Czerwiec 2017r.
-Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
-Sprawozdanie

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
(§7 ust. 2 pkt 2)

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
►Obserwacja.
►Zebrania z rodzicami.
►Zajęcia otwarte dla rodziców.
►Spotkania indywidualne wynikających z potrzeb rodziców.
►Dobieranie zestawów ćwiczeń przygotowawczych do prawidłowej realizacji zaburzonych głosek.

•Cały okres stażu
•Według harmonogramu konsultacji
•Cały okres stażu wg potrzeb
­Podsumowania półroczne
­Scenariusze zebrań
­Scenariusze zajęć
­Zestawy ćwiczeń

2.Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola.
►Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych.
►Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
•Na bieżąco
-Karta obserwacji
-Adnotacje w dzienniku zajęć
-Scenariusze zajęć
-Scenariusze spotkań

3.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
►Obserwacja.
►Rozmowy z rodzicami.
►Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
►Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
•Na bieżąco
-Karta obserwacji
-Adnotacje w dzienniku zajęć
-Scenariusze zajęć
-Scenariusze spotkań

4.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
►Nawiązanie współpracy z Biblioteką, Strażą Pożarną, Policją, itp.
•Cały okres stażu
-Wpisy w dzienniku

5.Udział w akcjach podejmowanych przez organizacje związane z edukacją.
►Włączanie się do akcji charytatywnych, ekologicznych, itp.
►Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego nas świata.
•W ciągu stażu
-Podziękowania
-Sprawozdania z akcji
-Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

6.Współpraca ze specjalistami i innymi nauczycielami.
►Korzystanie z wiedzy i doświadczenia wychowawców przedszkola, psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
•Na bieżąco w ciągu stażu
­Notatki

7.Nawiązanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi oraz różnymi instytucjami.
►Uczestnictwo dzieci w konkursach.
•Na bieżąco cały okres stażu wg harmonogramu konkursów
-Dyplomy
-Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
(§ 7 ust. 2 pkt 3.)
1.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
►Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
►Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
►Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
►Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
•Wrzesień 2014r.
•Cały okres stażu
•W ciągu stażu
-Spis wykorzystanych stron internetowych

2.Umiejętne posługiwanie się technologią informatyczną.
►Tworzenie przy pomocy komputera dokumentacji pedagogicznej,
scenariuszy i konspektów zajęć, tygodniowych planów pracy, pomocy dydaktycznych i elementów dekoracji. Przygotowywanie dla rodziców informacji, zaproszeń, prezentów.
Dokumentowanie przebiegu stażu.
►Korzystanie z programów komputerowych.
•Na bieżąco w ciągu stażu
-Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym

3.Wykorzystanie technologii komunikacyjnej.
►Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
►Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.profesor.pl
►Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. kart pracy.
•Cały okres stażu
•W ciągu stażu
•W ciągu stażu
-Wykaz stron internetowych

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty; (§ 7 ust. 2 pkt 4.)
1.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
►Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii.
►Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
►Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
i logopedów.
•W ciągu stażu
-Zaświadczenia
-Wykaz książek i czasopism
-Spis stron internetowych

2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
►Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
•W ciągu stażu
-Wpisy w dzienniku

3.Wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z dziećmi.
►Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
•Na bieżąco według potrzeb

4.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
►Studiowanie literatury psychologicznej dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
•W ciągu stażu
-Notatki

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż; (§ 7 ust. 2 pkt 5.)
1.Analiza przepisów prawa oświatowego
►Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach dotyczących systemu oświaty.
•Cały okres stażu

2.Wykorzystanie znajomości przepisów w realizacji konkretnych zadań
►Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tworzenie regulaminów.
•Cały okres stażu
-Notatki
-Karty wycieczek

3.Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej.
►Zapoznanie się z: Konwencją Praw Dziecka, Rozporządzeniem dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
•Na bieżąco cały okres stażu
-Akty prawne
-Umieszczenie praw dziecka w widocznym miejscu

Plan może podlegać modyfikacji.


Opracowała: mgr Ewa Muzyka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.