AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krzysztof Gocałek, 2017-02-28
Szczerców

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: .................
Placówka oświatowa: ..................
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ..............


Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli ( tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm).
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 )

3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. (Poz.393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Organizacja stażu

Zadanie
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

Sposób realizacji
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
•Karta Nauczyciela
•Rozporządzenie MEN 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4. Założenie teczki „Awans zawodowy

Zadanie
2.Współpraca z opiekunem stażu.

Sposób realizacji
1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
6. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

Zadanie
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.


Sposób realizacji
1. Gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Przygotowanie sprawozdań rocznych
3. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadanie
1. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy;
dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach


Sposób realizacji
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (Rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, szkolenia)
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez poznawanie, analizę aktów prawnych z zakresu systemu oświaty, studiowanie literatury fachowej, śledzenie portali edukacyjnych
3. Analiza prowadzonych zajęć, określanie mocnych i słabych stron własnych działań
4. Wykorzystywanie zdobytych umiejętności w bezpośredniej pracy z uczniami, w praktyce pedagogicznej, ewaluacja efektów pracy

Zadanie
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Sposób realizacji
1. Opracowywanie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracja sali, urządzanie wystaw prac uczniów
2. Sporządzanie planów wynikowych
3. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych)
5. Opracowywanie scenariuszy lekcji
6. Udoskonalanie opracowanych pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, na podstawie obserwacji i osiąganych wyników
7. Gromadzenie i opracowywanie materiałów na podstawie portali branżowych z sieci Internet
8. Przygotowywanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
9. Współpraca z firmami dostarczającymi oprogramowanie branżowe (ProGrupa, Design Express Poland, Athenasoft)

Zadanie
3. Przeprowadzenie lekcji otwartej

Sposób realizacji
1. Przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartej
2. Dokonanie ewaluacji lekcji

Zadanie
4. Ocena skuteczności własnej pracy

Sposób realizacji
1. Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Analiza wyników próbnego egzaminu z przygotowania zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Zadanie
1. Uwzględnianie w pracy dydaktycznej potrzeb rozwojowych uczniów

Sposób realizacji
1. Prowadzenie fakultetów przygotowujących do egzaminu z rysunku na wyższe uczelnie
2. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uczniami z uwzględnieniem ich predyspozycji rozwojowych i indywidualnych potrzeb (praca z uczniem uzdolnionym oraz wymagającym wsparcia)
3. Korzystanie z doświadczenia specjalistów pracujących w szkole
4.Uczestniczenie z uczniami w konkursach i olimpiadach
5. Indywidualne rozmowy z rodzicami
6. Organizowanie wycieczek przedmiotowych
7. Prowadzenie konsultacji dla uczniów z trudnościami w nauce
8. Organizowanie konkursów tematycznych

Zadanie
2. Uwzględnianie w pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych

Sposób realizacji
1. Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów społecznych i cywilizacyjnych
2. Współpraca z doradcą zawodowym i opiekunem praktyk

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.Zadanie
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

Sposób realizacji
1. Sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego przy wykorzystaniu technologii komputerowej
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania pomocy edukacyjnych, przygotowania lekcji.
3. Wykorzystania Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy
4. Prowadzenie zajęć praktycznych z projektowania w pracowni informatycznej z wykorzystaniem programów: AutoCad, Vectorworks, Sketchup, Norma
5. Korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z opiekunem stażu, innymi nauczycielami oraz uczniami
6. Korzystanie z wirtualnych dysków w celu wymiany informacji z uczniami
7. Przygotowanie szkolnej encyklopedii roślin
8. Konsultacje z nauczycielami informatyki
9. Pomoc w opracowywaniu plakatów, ulotek itp. Na potrzeby szkoły


§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Zadanie
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

Sposób realizacji
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
2. Samokształcenie się – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Zadanie
2. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów

Sposób realizacji
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod aktywizujących
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.
• Gromadzenie własnej biblioteki
3. Praca na rzecz zespołu przedmiotowego
4. Indywidualizowanie pracy uczniów zdolnych oraz słabszych

Zadanie
3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

Sposób realizacji
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariusza lekcji otwartej na portalu edukacyjnym
2. Prowadzenie konsultacji dla nauczycieli z obsługi plotera oraz programów graficznych


§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.Zadanie
1. Analiza przepisów prawa oświatowego

Sposób realizacji
1. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.

Zadanie
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej

Sposób realizacji
1. Analiza dokumentów szkoły– statutu, planów, regulaminów i programów.

Zadanie
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Sposób realizacji
1. Uwzględnianie obowiązujących przepisów podczas organizowania wycieczek (regulaminy, procedury bezpieczeństwa)

Zadanie
4. Wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Sposób realizacji
1.Praca w komisjach i grupach zadaniowych adekwatnych do potrzeb szkoły

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

plan sporządził .....................

plan zatwierdził.....................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.