AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Jaskólska, 2017-02-28
Lubraniec

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Beata Jaskólska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Staż pracy: 27 lat
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2017r
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowanyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR BEATY JASKÓLSKIEJ


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO

W PANIEWIEGŁÓWNY CEL STAŻU:

UZYSKANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOOKRES STAŻU – 2 LATA I 9 MIESIĘCY

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.
Data zakończenia stażu 31 maja 2017r.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNEZADANIA FORMY PRACY TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Sierpień/wrzesień 2014r.

02 wrzesień 2014r.
Wrzesień 2014r.
Autorefleksja

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań
Przez cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy Czerwiec 2017 Sprawozdanie z realizacji planu
Zawodowego. Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Doskonalenie własnego warsztatu pracy - Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych
trwałych środków dydaktycznych.
- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej. Przez cały okres stażu - Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
- Teczki tematyczne

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. -Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (rady szkoleniowe, zespół samokształceniowy )
-Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia) W trakcie całego stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia
Praca nad integracją zespołu klasowego.
- Organizacja wycieczek klasowych oraz imprez ujętych w planie wychowawczym klasy .Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych . Na bieżąco w trakcie stażu Wpisy w dzienniku

Systematyczna współpraca z rodzicami
- Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
Na bieżąco w trakcie stażu -Zapisy w dzienniku
lekcyjnym

Pedagogizacja rodziców na spotkaniach klasowych -Pogadanki z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia

Przynajmniej raz w roku szkolnym Scenariusze spotkań

Diagnozowanie
i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. do pracy.

-Przeprowadzenie diagnozy uczniów w klasie I, analiza i wnioski do pracy.
- Przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji w klasach I-III, Wg harmonogramu Analiza ich wyników, opracowywanie planów naprawczych
Systematyczne starania o estetykę klasy i szkoły. -Wykonywanie dekoracji w klasie i na korytarzu szkolnym. Okres stażu.

Opis działań
Współtworzenie procedur ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. -Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników W trakcie stażu Raport z prac zespołu
Praca z uczniem mającym trudności w nauce
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla słabych uczniów Okres stażu Wpisy do dzienników§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Wykonanie technika komputerową dokumentów z okresu stażu - Opracowanie dokumentacji W trakcie stażu -Dokumentacja

Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej - Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
Na bieżąco trakcie stażu - Dokumentacja szkolna
- Prace uczniów
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych - Opracowanie dokumentacji szkolnej (ankiet, zestawień, sprawozdań , raportów)
- Wypełnianie świadectw
- Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów .
Na bieżąco trakcie stażu - Dokumentacja szkolna
- Materiały dydaktyczne
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej - Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
Na bieżąco trakcie stażu - Opracowane materiały

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACI DOWODY REALIZACJI
Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych. - Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej .
-Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych. Rok szkolny
2014/2015
W trakcie stażu
Lista stron z publikacjami
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. - Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
-Prowadzenie lekcji otwartych.
-Aktywny udział w pracach zespołu
samokształceniowego .
- Przekazywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom Przez cały okres stażu. - Protokolarz zespołu samokształceniowego- Lista udostępnionych materiałów. Scenariusze lekcji.

Obserwowanie zajęć
prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych.

Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. W trakcie stażu. Notatki własne.

8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie programu koła ortograficznego. -Opracowanie i wdrożenie programu koła ortograficznego. Rok szkolny 2014/2015
Program z zatwierdzeniem Dyrektora
Szkoły i Rady Pedagogicznej

Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej.
Realizacja programu: „Owoce
w szkole” i „Szklanka mleka” dla klas I-III
oraz innych programów związanych z profilaktyką prozdrowotną.
• Wykonanie gazetek na temat propagowania zdrowego trybu życia i zdrowej żywności.


Okres stażu.


Potwierdzenia sprawozdania, zdjęcia.
Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
- Opracowanie programu pracy i wprowadzenie go w życie podczas zajęć rewalidacyjnych.
- Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
Na początku każdego roku szkolnego. Dziennik zajęć rewalidacyjnych.
Sprawozdania.

§ 8 ust 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych. - Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Według kalendarza imprez szkolnych . Scenariusze imprez.

Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych. - Organizowanie wycieczek dydaktycznych
i wyjść klasowych.
W trakcie stażu. Sprawozdania z wycieczek.
Organizacja konkursów szkolnych . Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów klasowych, szkolnych z edukacji wczesnoszkolnej.
W każdym roku szkolnym w trakcie stażu. Sprawozdania z konkursów .
Zdjęcia z konkursów
Aktywny udział w promocji szkoły. - Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy i szkoły.
-Przygotowanie i zamieszczanie w prasie
lokalnej artykułów dotyczących ważniejszych wydarzeń z życia szkoły.
W trakcie stażu. Artykuły w prasie,
na stronie internetowej szkoły.
Praca z uczniem zdolnym . - Przygotowywanie uczniów do konkursów. Na bieżąca w trakcie stażu Dokumentacja
szkolne


§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie(opinie, pogadanki),
- Współpraca z biblioteką miejską(wycieczka, udział w konkursach)
-Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Topólce,
- Współpraca z bankiem( SKO)
- Współpraca z policją ( pogadanki, konkursy, wycieczka),
-Współpraca z nadleśnictwem (wycieczka do lasu , konkursy, dokarmianie zwierząt),
-Współpraca ze strażą pożarną (spotkania, pokazy)


Na bieżąco w trakcie stażu Dokumentacja szkolna
Potwierdzenie udziału, zdjęcia, karty wycieczek.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych..

• Zebranie informacji o dzieciach.
• Identyfikacja problemów.
• Opisanie historii zjawiska.
• Propozycje rozwiązania
problemu Okres stażu. . Opis i analiza dwóch przypadków, wnioski.Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.


..................................................
Opracowała mgr Beata JaskólskaZatwierdzam do realizacji:


Paniewo,............................... .............................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.