AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Nina Antonkiewicz, 2017-02-28
Warszawa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
 Praca z dziennikiem elektronicznym.

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących np. cyberprzemocy, praw autorskich, patentów, wynalazków, tworzenia bibliografii załącznikowej.

 Przygotowanie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem technik multimedialnych, programu PowerPoint i Prezi.

 Pomoc uczniom przy realizacji długoterminowych projektów edukacyjnych.

 Pomoc w przygotowaniu baz danych. Konsultacje z uczniami w w.w. temacie.

 Korzystanie z zasobów sieci Internet w celu przygotowania się do zajęć oraz samokształcenia.

 Bieżąca aktualizacja Przedmiotowych Systemów Oceniania.


 Prowadzenie cyfrowej Kroniki Szkoły.


 Współtworzenie strony WWW szkoły i uczniów.


 Uczestniczenie w pracach Komisji Rejonowej w celu przeprowadzenia konkursu informatycznego LOGIA.

 We współpracy z nauczycielami języka polskiego opracowanie arkuszy próbnych matur.2. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
 Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 Warsztaty i spotkania metodyczne, szkolenia, konferencje np. edukacja prawna w szkołach, podstawy prawne aktywności bibliotek szkolnych, awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowego.

3. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
 Udział w warsztatach i kursach komputerowych m.in. cyfrowa szkoła – grafika komputerowa i dokumenty Google w chmurze oraz MAPPTIPE - Multimedialna Aplikacja do Tworzenia Internetowych Prezentacji Edukacyjnych.

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia)

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 Pomoc innym nauczycielom w korzystaniu z czytelni multimedialnej podczas lekcji.

 Opracowanie i udostępnienie w bibliotece materiałów dydaktycznych dotyczących m.in. zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, gry komputerowe, cyberprzemoc i przestępczość internetowa.


 Udostępnienie materiałów nauczycielom odbywającym staż gromadzonych w teczce tematycznej „Awans zawodowy”.


2. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
 Otoczenie indywidualną opieką uczniów chcących poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie informatyki - konsultacje.

 Systematyczna współpraca z PP-P.

 Systematyczna współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

3. Aktywna praca w zespole wychowawczym
 Opracowanie Planu Pracy Wychowawcy.

 Współudział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ankiet wśród Rodziców z wykorzystaniem komputera i Internetu w ramach prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej.

 Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących problemów wychowawczych z poszczególnymi uczniami np. opracowanie IPET-u, ewaluacja IPET-u.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia)

1. Podniesienie kwalifikacji nauczyciela-bibliotekarza
 Doskonalenie zewnątrzszkolne - uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach dedykowanych nauczycielom bibliotekarzom m.in.:
- Dokumenty specjalne w bibliografii załącznikowej w obliczu zmian w normalizacji bibliotecznej.
- Nietypowe materiały biblioteczne – ewidencja i opracowanie.
- Podstawy prawne aktywności bibliotek szkolnych.

2. Samokształcenie
 Studiowanie literatury fachowej.

 Przeglądanie stron www o tematyce oświatowej, edukacyjnej, bibliotecznej.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)


1. Organizacja i stałe wzbogacanie własnego warsztatu metodycznego
 Gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza.

 Systematyczne zapoznawanie się z aktualnymi ofertami wydawniczymi.

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb nauczyciela i szkoły
 Aktywny udział w kursach, szkoleniach i spotkaniach metodycznych np.: edukacja prawna w szkołach, podstawy prawne aktywności bibliotek szkolnych.

 Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz w szkoleniowych radach w ramach WDN.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, certyfikatów.

 Gromadzenie scenariuszy imprez, konkursów oraz dokumentacji fotograficznej z realizacji zadań.

4. Realizowanie założeń Szkolnych Programów: Profilaktycznego i Wychowawczego
 Prowadzenie zajęć opiekuńczych w czytelni.

 Współpraca z wychowawcami klas.

 Praca wychowawcza we własnej klasie.


5. Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych
 Organizowanie przy współpracy z innymi nauczycielami imprez i uroczystości szkolnych np. Studniówek, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

6. Organizowanie konkursów szkolnych.
 Organizowanie konkursów recytatorskich.

 Współpraca przy organizacji międzyszkolnych konkursów.

7. Cykliczna obserwacja i analiza wykorzystania czytelni oraz preferencji uczniów i nauczycieli
 Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy czytelni.
 Opracowanie i analiza wyników ankiety. Realizacja wniosków.

8. Rozwijanie postaw samorządności w szkole
 Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie organizacji WOŚP, targów edukacyjnych „Perspektyw”.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)

1. Kształcenie u uczniów umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w katalogu elektronicznym BN i BUW
 Udzielanie indywidualnych porad uczniom, pomoc w wyszukiwaniu informacji.

2. Korzystanie z technologii komputerowych w pracy nauczyciela-bibliotekarza
 Prowadzenie zajęć dodatkowych i zastępstw w czytelni multimedialnej.

 Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów.

3. Korzystanie z technologii komputerowych w pracy wychowawcy.
 Prowadzenie godzin wychowawczych z wykorzystaniem zasobów czytelni multimedialnej.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)

1. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami szkoły
 Instruktaż indywidualny dotyczący korzystania z dziennika elektronicznego.

2. Udzielanie informacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż
 Udostępnienie zgromadzonych materiałów. Instruktaż indywidualny.

3. Współpraca z nauczycielami szkoły
 Pomoc przy realizacji imprez szkolnych, konkursów np. konkursu recytatorskiego, szopek studniówkowych, przedstawień wileńskich, kontestów informatycznych.

4. Praca nad stroną www szkoły
 Redagowanie notatek o imprezach szkolnych.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia)

1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego czytelni multimedialnej
 Opracowanie i włączenie do Regulaminu Pracowni zagadnień dotyczących przestępczości internetowej i zagrożeń uzależnień od Internetu.
2. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami
 Opracowanie i wdrożenie:
- PPP-P,
- IPET-ów,
- porady i konsultacje.

3. Opracowanie cyklu prezentacji z zakresu doradztwa zawodowego
 Przeprowadzenie zajęć i testu predyspozycji.
4. Kształtowanie postaw zdrowego odżywiania
 Przygotowanie i przedstawienie uczniom prezentacji z zakresu racjonalnego żywienia i skutków niewłaściwych diet.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)

1. Praca i współpraca przy organizowaniu wycieczek i warsztatów szkolnych
 Opracowanie planów i realizacja wyjść i wyjazdów (kino, teatr, uczelnie wyższe,
warsztaty w Rogowie, Wilnie i Krakowie).

2. Organizacja konkursów recytatorskich i gazetek szkolnych
 Wykonanie zaproszeń oraz dyplomów na konkursy. Opracowanie regulaminów konkursów.

 Opracowanie gazetek szkolnych np. o tematyce związanej z patronem roku.

3. Promocja czytelni multimedialnej w środowisku lokalnym
 Informowanie środowiska lokalnego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o godzinach otwarcia.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia)

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
 Spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne z rodzicami.

 Prowadzenie najczęściej przy udziale pedagoga rozmów z uczniami wymagającymi specjalnej opieki i ich rodzicami.

2. Udział w ogólnopolskich i dzielnicowych akcjach charytatywnych
 Udział w WOŚP.

 Udział w akcjach zorganizowanych przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Ochota.

3. Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie
 Uczestnictwo w warsztatach metodycznych.

 Informowanie nauczycieli i uczniów o organizowanych konkursach przez PBW lub przez biblioteki innych instytucji.

4. Współpraca ze Strażą Miejską i Policją
 Odpowiedzialność prawna nieletnich - zdobywanie informacji na temat środowiska lokalnego.

5. Współpraca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 Kontynuacja współpracy z Instytutem – przeprowadzenie ponownych badań w klasie wychowawczej nt. angażowania się w gry hazardowe, niekontrolowane zakupy oraz nadużywania przez nastolatków Internetu.

6. Współpraca z przedstawicielami Rady Rodziców
 Pozyskiwanie funduszy na zakup nagród książkowych.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
 Rozpoznanie i systematyczna praca nad rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów poprzez ustalenie metod pracy, stosowanie odpowiednich strategii i oddziaływań wychowawczych.

 Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0