AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Kotlarz, 2017-02-28
Połaniec

Awans zawodowy, Program nauczania

program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

- n +

Nazwa szkoły…………………..
Rok szkolny 2016/2017
Program opracowała: Alicja Kotlarz


PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
DLA UCZNIA KLASY CZWARTEJ

I. SPOSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZNIA W SZKOLE

Badania psychologiczno - pedagogiczne wskazują na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Stosunkowo najlepiej rozwijają się: wnioskowanie na materiale konkretnym i słownym, rozumienie pojęć języka i ich definiowanie oraz synteza wzrokowa (poziom niższy niż przeciętny). Pozostałe funkcje kształtują się poniżej norm wiekowych i są to: zapamiętywanie trwałe, myślenie matematyczne, rozumienie zasad i zachowań społecznych, spostrzeganie wzrokowe, analiza wzrokowa oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.
U chłopca występują opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo-językowych, które dotyczą dokonywania analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów, różnicowania głosek dźwięcznych
i bezdźwięcznych, co ma niekorzystny wpływ na odsłuchiwanie poleceń i instrukcji słownych oraz na opanowanie poprawnego czytania i pisania. W związku z tym chłopiec w pisaniu popełnia błędy ortograficzne, interpunkcyjne, fonetyczne. Poziom pisma graficznego jest zaburzony (brak płynności ruchów ręki wiodącej). Litery są kanciaste, nierówne, niedokończone w swym kształcie, nieprawidłowo łączone. Chłopiec czyta techniką mieszaną (literowo-wyrazową), w tempie wolnym popełniając pomyłki typu: dodawanie lub opuszczanie liter do wyrazów, przekręcanie końcówek, mylenie litery a-o. Na poziomi przeciętnym opanował rozumienie krótkiego tekstu przeczytanego samodzielnie. Liczy na konkretach do 20. Nie rozumie istoty mnożenia i dzielenia. Ma trudności z porównywaniem zbirów. Potrafi rozłożyć liczby na rzędy dziesiątek i jedności.
Badania logopedyczne wskazują u ucznia wadę wymowy postaci dyslalii właściwej oraz pararotacyzm.
Chłopiec pracuje w tempie dość wolnym, jest niepewny, mało wytrwały, wymaga uwagi
i pomocy. Wymaga ciągłej kontroli, stopniowania trudności zadań, stosowania dodatkowych wskazówek i pytań naprowadzających, ciągłego motywowania do kończenia zadań. Ustna pochwała nauczyciela motywuje go do dalszego działania. W kontakcie osobowym jest miły, grzeczny, rozmowny.


II. CELE PRACY REWALIDACYJNEJ

1. Wspomaganie rozwoju i zainteresowań ucznia.
2. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
3. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych (spostrzegania wzrokowego, analizy
i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, sprawności grafomotorycznej.
4. Doskonalenie poprawnego czytania i pisania.
5. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
6. Usprawnianie logicznego myślenia, zapamiętywania materiału konkretnego z zakresu ćwiczeń życia praktycznego.
7. Pomoc w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu j. polskiego, matematyki, z wykorzystaniem ćwiczeń językowych i matematycznych.

Czas trwania zajęć - 2 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2016/2017


III. PRACA REWALIDACYJNA

1. Działania wspierające rozwój, zainteresowania ucznia oraz pozwalające uwierzyć mu we własne możliwości.
 zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji,
 wytworzenie relacji opartych na szacunku, trosce i wsparciu,
 dostrzeganie osiągnięć ucznia i chwalenie go,
 motywowanie ucznia do pracy.

2. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową:
 łączenie punktów nie odrywając ręki od kartki,
 uzupełnianie braków na obrazkach,
 układanie figur według wzoru, z pamięci i bez wzoru,
 dyktanda graficzne” – polegające na łączeniu punktów oznaczonych poziomie – liczbą,
a w pionie – literą,
 rysowanie obrazków według instrukcji i kolorowanie ich zgodnie z instrukcja.

3. Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne (spostrzegania wzrokowego, analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, sprawności grafomotorycznej):
 ćwiczenia w podziale wyrazów na sylaby,
 ćwiczenia w lokalizacji głoski w wyrazie, sylaby w wyrazie i wyrazu w zdaniu,
 analizowanie wyrazów podobnie brzmiących,
 słuchowe wersje ćwiczenia: co się kryje w tym wyrazie?, zabawa połykacz sylab,
 historyjki słuchowe: (rozróżnianie dźwięków z najbliższego otoczenia, i dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne),
 ćwiczenia orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała,
 dobieranie par jednakowych obrazków, wskazywanie różnic na obrazkach, składanie obrazków pociętych na części, uzupełnianie braków na obrazkach,
 układanie puzzli,
 loteryjki wyrazowe,
 ćwiczenia w wyszukiwaniu identycznych liter, sylab, wyrazów,
 ćwiczenia we wzrokowym różnicowaniu liter, sylab i wyrazów graficznie podobnych,
 wzrokowe wersje ćwiczenia: co się kryje w tym wyrazie?, tropiciel słów, wskaż intruza,
 pisanie wyrazów i zdań z pamięci,
 praca na materiale wyrazowym – słowa ukryte w słowach,
 zaznaczanie drogi według kodu, rysowanie po śladzie (jedną ręką lub oburącz), obrysowywanie kształtów lub projektowanie obrazka, wypełnianie konturów kolorem, wycinanie elementów układanki oraz układanie z nich obrazka,
 łączenie punktów według podanej kolejności,
 ćwiczenia manualne (wydzieranie, ugniatanie itp.),
 praca metodami polisesorycznymi (np. woreczek dotykowy – wyczuwanie kształtów, wyobrażanie wzorów itp.).

4. Ćwiczenia usprawniające technikę poprawnego czytania i pisania:
 głośne wyraźne, wyraziste czytanie,
 ćwiczenia kaligraficzne, przepisywanie krótkich tekstów,
 pisanie tekstów ze słuchu.

5. Ćwiczenia doskonalące czytanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność wyszukiwania informacji zawartych w różnych tekstach:

 wyszukiwania i wykorzystywanie informacji zawartych w tekstach zapisanych w tabelach, na wykresach, zapisanych na mapkach, w instrukcjach gier planszowych itp.,
 udzielanie odpowiedzi na pytanie pełnym zdaniem,
 odróżnianie informacji prawdziwych od fałszywych.

6. Ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie:
 odgadywanie zagadek,
 rozwiązywanie rebusów,
 gry i zabawy logiczne.
 dopowiadanie dalszej części tekstu do przeczytanej historyjki - ćwiczenia typu: co mogło się dalej wydarzyć? (zastosowanie elementów biblioterapii).

7. Wybrane zagadnienia z języka polskiego:
 uważne słuchanie i koncentrowanie się na wypowiedzi nauczyciela,
 opowiadanie według planu wydarzeń przedstawionych w krótkich tekstach,
 ustne opisywanie przedmiotów, postaci,
 redagowanie zaproszenia, ogłoszenia,
 rozróżnianie, nazywanie podstawowych części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
 układanie wyrazów w porządku alfabetycznym,
 poprawne i kształtne pisanie liter, wyrazów i zdań z uwzględnieniem właściwych proporcji liter i odstępów między wyrazami,
 uzupełnianie luk w zdaniach i wyrazach,
 układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, zdań z rozsypanki wyrazowej,
 pisanie wyrazów i zdań z pamięci i ze słuchu.

8. Wybrane zagadnienia z matematyki:
 dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 1000 (bez przekroczenia progu
i z przekroczeniem progu),
 rozkład liczby na dziesiątki i jedności,
 mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
 zapisywanie liczb systemem rzymskim do 50,
 rozwiązywanie zadań tekstowych o treści związanej z sytuacjami napotkanymi
w życiu codziennym,
 ćwiczenia związane z obliczeniami praktycznymi, w tym głównie pieniędzmi,
 obliczenia kalendarzowe,
 obliczenia zegarowe,
 rozpoznawanie, nazywanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych zgodnych
z podanymi wymiarami.


IV. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń:
1. Rozwija swoje zainteresowania.
2. Wzmacnia wiarę we własne możliwości.
3. Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, funkcje percepcyjno – motoryczne (spostrzegania wzrokowego, analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego.
4. Poprawia swoje umiejętności grafomotoryczne, wykazując się cierpliwością i dokładnością.
5. Dąży do ukończenia rozpoczętych ćwiczeń, wykazując się zaangażowaniem podczas pracy.
6. Usprawnia technikę czytania i pisania.
7. Pisze staranniej pod względem graficznym.
8. Doskonali logiczne myślenie.
9. Sprawnie odszukuje, odczytuje informacje w różnych źródłach.
10. Wykorzystuje zdobyte umiejętności i sprawności podczas nauki szkolnej.

V. METODY I TECHNIKI PRACY

 ćwiczenia praktyczne,
 ćwiczenia na materiale konkretnym i literowym,
 praca z różnymi tekstami, krzyżówkami, rebusami, eliminatkami, itp.,
 gry i zabawy dydaktyczne i logiczne,
 ćwiczenia twórczego myślenia,
 ćwiczenia relaksacyjne.

VI. EWALUACJA
Formą ewaluacji będzie informacja zwrotna uzyskana od ucznia po kolejnych zajęciach oraz jego rodziców podczas spotkań z nimi. Informacje te stanowić będą ważny materiał, który zostanie przeanalizowany, a wysnute z niego wnioski posłużą jako wskazówki do dalszej pracy.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0