AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Róg, 2016-12-16
Mielec

Matematyka, Program nauczania

Program innowacyjnych zajęć „Matematyka w różnych dziedzinach nauki”

- n +

Program innowacji
„Matematyka w różnych dziedzinach nauki”
przygotowany przez autorkę innowacji – Annę Róg – nauczyciela matematyki, przeznaczony do realizacji w latach 2013 - 2016


1. CEL GŁÓWNY
Celem głównym innowacji jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów naszej szkoły kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nauczania matematyki na zajęciach dodatkowych finansowanych przez organ prowadzący – Gmina Mielec

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

a) Opracowanie bazy materiałów dydaktycznych, technik skutecznego uczenia matematyki.
W ciągu realizacji projektu powstanie komplet materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczyciela (zbiory zadań otwartych, filmy, prezentacje multimedialne, ciekawostki matematyczne itp.) Całość materiałów zostanie wykorzystana przez nauczyciela prowadzącego oraz uczniów biorących udział
w innowacji.

b) Wdrażanie uczniów do udziału w różnych konkursach i zawodach w których kluczowym przedmiotem jest matematyka.
Posiadając kilkunastoletnie doświadczenie z przygotowania uczniów do szkolnych, powiatowych
i wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursów matematycznych będę zachęcać i motywować uczniów do brania udziału w różnych konkursach, które wyłonią najzdolniejszych uczniów.
Wykształcenie zdolnego matematyka to także zawodowy sukces nauczyciela i podniesienie prestiżu szkoły.

c) Stworzenie bazy informacyjnej i zadaniowej na szkolnej platformie moodle dla uczniów.
Platforma będzie zrzeszała wszystkich uczniów biorących udział w innowacji dzięki czemu będzie nieocenionym medium wymiany wiedzy, doświadczeń i materiałów związanych z matematyką. Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymają darmowy dostęp do zamieszczanych tam lekcji i materiałów.

d) Zorganizowanie lekcji otwartej prowadzonej przez autorytet naukowy
Spotkanie z nauczycielem metodykiem lub innym autorytetem w dziedzinie matematyki będzie miało na celu podniesienie rangi stworzonego programu nauczania w lokalnym środowisku.

e) Podwyższenie pozycji zawodowej nauczyciela poprzez nabycie nowych doświadczeń.
W wyniku samokształcenia poprzez czytanie artykułów naukowych i literatury z zakresu psychologii poznawczej oraz specjalistycznej nauczyciel będzie podnosił swoją wiedzę i umiejętności.

f) Wzbudzenie zainteresowania przyjazną matematyką wśród uczniów naszej szkoły.

g) Osiągnięcie przez uczestników innowacji większej pewności siebie w kontekście rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

h) Poszerzenie u uczniów umiejętności poprzez wprowadzenie zagadnień, w których kluczowym elementem są zagadnienia z matematyki.

3. Tematy do realizacji podczas innowacyjnych zajęć:

W roku szkolnym 2013/2014 w realizacji programu będzie przebiegała według następującego planu:

1. Proporcje – matematyka w sztuce
2. Wykresy – siatki centylowe
3. Geometria na płaszczyźnie – rozwiązywanie problemowych zadań otwartych
Symetria na płaszczyźnie
Figury geometryczne na płaszczyźnie
Figury geometryczne w otaczającym nas świecie
4. Geometria w przestrzeni – rozwiązywanie problemowych zadań otwartych z zakresu analizowania relacji przestrzennych
Jak rozpoznać kształt? Symetrie – zadania problemowe.
5. Programowanie liniowe, czyli co się opłaca – mini wykłady z ekonomii
6. Leasing – mini wykłady z ekonomii
7. Wykupujemy wczasy – mini wykłady z ekonomii
8. Fraktale – geometria przyrody
9. Słownik pojęć matematycznych
10. Wyrażenia algebraiczne – fizyka, biologia
11. Pole powierzchni – jednostki i zastosowanie praktyczne
12. Czytanie map – skala mapy
13. Prędkość, droga, czas
14. Obliczenia w chemii – stężenia procentowe
15. Pokaz prac wykonanych na innowacyjnych zajęciach „Matematyka …”

Na każdy z tematów przeznaczone zostaną dwie jednostki lekcyjne tak aby uczestnicy innowacyjnych zajęć mieli możliwość swobodnie opracować dany temat bez presji czasowej.
W roku szkolnym 2014/2015 realizacja programu będzie przebiegała według następującego planu:
1. Techniki uczenia się
2. Matematyka – królowa nauk. Polscy matematycy
3. Liczby bardzo duże i bardzo małe w badaniach laboratoryjnych – zapis naukowy, notacja wykładnicza
4. Kąt wpisany i kąt środkowy
5. Wzory skróconego mnożenia
6. Gęstość, proporcja i objętość – zadania
7. Badanie prędkości w ruchu jednostajnym : która prędkość jest największa
8. Prędkość , droga, czas - zadania z wykorzystaniem wykresów i wzorów
9. Tw Pitagorasa – ile jest trójkątów pitagorejskich itd.
10. Maszynki liczbowe
11. Rysowanie wykresów – napełnianie naczyń o różnych kształtach
12. Odczytywanie i wykorzystywanie informacji z wykresów dotyczących różnych dziedzin nauki
13. Układy równań w zadaniach o kontekście chemicznym
14. Ile ziemi należy dowieźć aby wyrównać plac szkolny? – budujemy narzędzia służące do pomiaru różnic wysokości
15. Elipsa i inne krzywe stożkowe
16. Sofizmaty
17. Kody paskowe – liczba kontrolna
18. Ekonomia – lokaty, oferty banków
19. Przekształcanie wzorów z różnych dziedzin nauki.

Kolejność haseł programowych dostosowana jest do programu nauczania Matematyka 2001, tak aby poszerzać i znajdować zastosowania dla wiadomości i umiejętności nabywanych na tradycyjnych lekcjach matematyki. Spośród przedstawionych tu tematów szerzej omówione zostaną te, którymi uczniowie się zainteresują. Czas i kolejność ich realizacji będzie dostosowany do tempa pracy uczniów i tego czy temat zostanie wyczerpany, tak aby uczestnicy innowacyjnych zajęć mieli możliwość swobodnie opracować dany temat bez presji czasowej.

W roku szkolnym 2015/2016 realizacja programu będzie przebiegała według następującego planu:
1. Techniki uczenia się
2. Gęstość zaludnienia
3. Demografia - piramidy ludności
4. System binarny - niedziesiętne systemy liczenia
5. Wzory skróconego mnożenia
6. Gęstość, proporcja i objętość – zadania
7. Badanie prędkości w ruchu jednostajnym : która prędkość jest największa
8. Przykłady wykresów funkcji nieliniowych – droga i czas w ruchu ze stałą prędkością
9. Prędkość , droga, czas - zadania z wykorzystaniem wykresów i wzorów
10. Rysowanie wykresów na podstawie zadanych warunków
11. Odczytywanie i wykorzystywanie informacji z wykresów dotyczących różnych dziedzin nauki
12. Układy równań w zadaniach o kontekście chemicznym
13. Twierdzenie Talesa – mierzenie
14. Ekonomia – lokaty, oferty banków
15. Przekształcanie wzorów z różnych dziedzin nauki.
16. Kąt obrotu
17. Bryły obrotowe – przygotowanie prezentacji powstawania brył obrotowych w programie GeoGebra
18. Figury obrotowe – torus, beczka, elipsoida obrotowa, czasza.
19. Ile waży powietrze w naszej klasie?
4. Na czym polega innowacja

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nauczania matematyki na zajęciach dodatkowych dla uczniów Gimnazjum w Woli Mieleckiej. System przede wszystkim będzie opierał się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, sposobów efektywnej nauki, zadań otwartych itp. Wprowadzone zostaną zagadnienia z zakresu zastosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki, skróty matematyczne i ciekawostki. Nauka odbywać będzie się zgodnie z zasadami samodzielności i łączenia wiedzy w spójną całość.
Uczniowie będą uczyli się w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne pod okiem nauczyciela, który będzie pełnił rolę przewodnika. Dla uczestników projektu będzie także stworzony kurs internetowy na szkolnej platformie moodle, na którym będą umieszczane dodatkowe materiały dydaktyczne i metodologiczne. Na platformie będzie również stworzona możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć odnośnie innowacyjnego programu nauczania. Czas realizacji innowacji to czas na nauczanie spiralne. Istotą takiego nauczania jest to, że wiadomości i umiejętności raz nabyte należy rozwijać, powracać do nich, stosować w różnych, nie tylko standardowych sytuacjach. Możliwe to będzie, gdyż uczniowie otrzymają czas na nieskrępowane eksperymentowanie, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi na nie. Na łączenie wiedzy z różnych dziedzin.

5. Do kogo skierowany jest program.

Grupę docelową stanowią wszyscy uczniowie Gimnazjum w Woli Mieleckiej, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w zajęciach „Matematyka w różnych dziedzinach nauki”.

6. Spodziewane efekty innowacji

Efektami zastosowanej innowacji powinny być tzw. efekty miękkie:
•wzrost świadomości znaczenia matematyki w szkole, życiu codziennym i zawodowym
u uczestników zajęć
•wykształcenie umiejętności logicznego myślenia u uczestników zajęć
•rozwój twórczego myślenia i kreatywności uczniów
•wzrost umiejętności matematycznych u uczestników zajęć,
•lepsze oceny z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
• poznanie prostych metod matematycznych przydatnych w innych dziedzinach
wzrost aspiracji zawodowych i osobistych u uczestników zajęć
•wzrost liczby uczniów, którzy po trzeciej klasie gimnazjum wybiorą szkoły średnie o kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka a następnie będą kontynuować naukę na uczeniach technicznych itp.
•rozwój umiejętności z zakresu TIK
• zwiększenie motywacji do nauki, zaufania we własne siły u uczestników zajęć
• poszerzenie doświadczenia zawodowego nauczyciela prowadzącego zajęcia

Efekty pośrednie tzw. twarde w postaci rysunków, arkuszy kalkulacyjnych, tabel, wykresów, zestawień, prezentacji itp. zamieszczane będą systematycznie na szkolnej platformie moodle.


7. Ewaluacja

1. Nabycie (wzrost) umiejętności
Sprawdzanie wiedzy i opanowania materiału przez uczniów jest bardzo ważną częścią wprowadzenia innowacji. Sprawdzana będzie jakość i poprawność wykonanych ćwiczeń i zadań komputerowych omawianych podczas zajęć. Podlegać będzie ocenie kształtującej czyli takiej, która wskazuje, co już zostało osiągnięte, a co i jak należy poprawić. Oceną sumującą będą plusy, które uczniowie mogą otrzymać za każdą wykonaną pracę:
- pracę wykonaną na lekcji,
- pracę wykonaną w domu,
- pracę wykonaną w postaci wpisów zamieszczanych na szkolnej platformie moodle.
Za twórczą i aktywną postawę na zajęciach dodatkowych uczniowie otrzymają oceny w wadze pierwszej z przedmiotu matematyka jeden raz w semestrze. Za wykonane projekty otrzymają oceny w wadze trzeciej.
W wywiadach skierowanych do nauczycieli uczących w tej klasie pozyskane zostaną wiadomości dotyczące osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

2. Motywacja
W wykładach wyjazdowych i z udziałem zaproszonych gości udział będą brali tylko uczniowie aktywnie biorący udział w zajęciach i tacy, którzy nie otrzymali oceny nagannej lub nieodpowiedniej z zachowania w ciągu danego półrocza roku szkolnego. Dzięki temu promowana będzie aktywna postawa w stosunku do nauki jak również pozytywne zachowanie.

Na koniec roku szkolnego przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca efektów innowacji wśród uczniów. Uczestnicy zajęć zapytani zostaną o:
• poziom zadowolenia z prowadzonych zajęć,
• wzrost świadomości zastosowania matematyki,
• wzrost motywacji do nauki,
• wzrost zaufania we własne siły na polu nauki,
• wpływ zajęć na kształtowanie świadomych wyborów dotyczących dalszego kształcenia i wyborów zawodowych,
• tematy, które wzbudziły największe zainteresowanie.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.