AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogusława Kamecka, 2016-12-16
Szczerców

Ogólne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan Rozwoju Zawodowego
Autor: Bogusława Kamecka, nauczyciel mianowany ubiegający o się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Okres stażu:2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Miejsce stażu: Zespół Szkolno- Przedszkolny- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania do realizacji:

1. Wstępna analiza własnych umiejętności
2. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

Sposoby realizacji:


- autorefleksja
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- systematyczne gromadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań

Dowody realizacji:


- teczka osiągnięć zawodowych
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego
- zgromadzone dokumentacje
- pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły
- wnioski do dalszej pracy

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU W SPRAWIE UZYSKIWANIA PRZEZ NAUCZYCIELI STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Zadania do realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy- aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
3. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
4. Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w zespołach
5. Udział dzieci, zwłaszcza niepełnosprawnych w konkursach organizowanych w szkole i poza nią
6. Organizacja uroczystości szkolnych
7. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktyczno- wychowawczej

Sposoby realizacji


- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia opracowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, udział w konferencjach metodycznych oraz lekcjach otwartych
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- studiowanie i analiza fachowych książek i czasopism, śledzenie nowości wydawniczyc
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji
- opracowywanie indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, ewaluacja programu profilaktyki
- praca w zespołach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- udział w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły
- praca w zespole ds. ewaluacji programu profilaktyki
- opieka nad pocztem sztandarowym
- praca w sekcji plastycznej- dbanie o estetyczny wizerunek szkoły
- praca w sekcji ds dzieci niepełnosprawnych
- przygotowanie dzieci do konkursów
- współtworzenie scenariuszy, przygotowanie dzieci do uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły, oprawa plastyczna
- konsultacje indywidualne z rodzicami

Dowody realizacji:

- świadectwa ukończenia, potwierdzenia udziału
- materiały szkoleniowe
- potwierdzenie Dyrektora
- wykaz literatury, notatki
- programy
- protokoły
- zdjęcia
- dyplomy
- sprawozdania
- potwierdzenia w dziennikach zajęć.


§ 8 ust. 2 pkt. 2

„ Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


Zadania do realizacji:

1.Korzystanie z Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
2.Organizowanie warsztatu pracy przy pomocy technologii komputerowej
3.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Sposoby realizacji:

- śledzenie aktualności na portalach internetowych
- wymiana doświadczeń z innymi pedagogami
- opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych, prezentacji multimedialnych
- opracowywanie scenariuszy, konkursów, dyplomów
- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
- publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu oświatowym
- śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących awansu zawodowego w Internecie

Dowody realizacji:

- adresy i wydruki stron internetowych
- przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową
- potwierdzenie Dyrektora
- teczka awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć”

Zadania do realizacji:

1. Organizowanie form wewnątrzszkolnego dokształcania
2. Własna publikacja w Internecie
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
4. Aktywna współpraca z nauczycielami i wychowawcami

Sposoby realizacji:


- opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych
- przeprowadzenie szkolenia dla chętnych nauczycieli
- znalezienie portalu internetowego i opublikowanie w nim „Planu Rozwoju Zawodowego”
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- opieka nad praktykami studenckimi
- uczestnictwo w spotkaniach
- prowadzenie wzajemnej wymiany doświadczeń prowadzenie zajęć pokazowych

Dowody realizacji:

- materiały szkoleniowe
- lista obecności uczestników szkolenia
- wydruk publikacji ze strony internetowej
- harmonogram spotkań
- wypracowane materiały
- sprawozdania
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


Zadania do realizacji:

1. Opracowanie Indywidualnych Programów Zajęć Rewalidacyjno- Wychowawczych dla uczniów głęboko upośledzonych
2. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
3. Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych
4. Współtworzenie programu profilaktyki

Sposoby realizacji:

- opracowanie i wdrażanie autorskich programów dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci z problemami w nauce
- przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań

Dowody realizacji:

- zatwierdzone programy


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Zadania do realizacji:


1. Zorganizowanie na terenie placówki konkursów na różnych szczeblach
2. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
3. Pełnienie funkcji organizatora i opiekuna wycieczek szkolnych.

Sposoby realizacji:


- opracowanie regulaminu konkursów
- powołanie komisji konkursowej
- wykonanie dyplomów
- pozyskiwanie sponsorów
- rozmowy z rodzicami
- współpraca z pozostałymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- analiza opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
- pozyskiwanie funduszy na dofinansowanie wyjazdów

Dowody realizacji:

- zdjęcia
- regulaminy konkursu
- sprawozdania pokonkursowe
- wzory dyplomów
- notatki
- opinie z poradni
- karty wycieczek
- sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”


Zadania do realizacji:

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim
2. Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz rodzicami dzieci
3. Współpraca z instytucjami gminnymi: Strażą Gminną, Policją, Strażą Pożarną,Gminną Biblioteką Publiczną w Szczercowie oraz Starostwem Powiatowym w Bełchatowie

Sposoby realizacji:

- konsultacje w sprawie dzieci niepełnosprawnych oraz mających problemy edukacyjne, wychowawcze i emocjonalne
- wdrażanie zaleceń
- przekazywanie opinii
- udział w akcjach, kiermaszach i uroczystościach organizowanych przez szkołę
- konsultacje indywidualne
- spotkania, pogadanki,
- udział w konkursach

Dowody realizacji:

- opinie
- sprawozdania
- zdjęcia
- notatki

§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”


Zadanie do realizacji:


1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych

Sposoby realizacji:

- zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
- konsekwentna, rzetelna praca nad rozwiązaniem problemu
- podsumowanie i wnioski

Dowody realizacji:

- opis i analiza dwóch przypadków dzieci


Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty- może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły i własnymi potrzebami.


Opracowała: Bogusława Kamecka


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.