AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Śliwińska, 2016-11-17
Poznań

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Imię i nazwisko: Anna Śliwińska
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Posiadane kwalifikacje: mgr germanistyki
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu
Czas trwania stażu: 01.09.2013r. – 31.05.2016r.

Główne cele awansu zawodowego:
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły.
• Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
• Zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Plan może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu.

Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku.

§ 8 ust. 2 pkt. 1


„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.


VIII IX 2013 • Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
2. Analiza zadań i potrzeb szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły.

VIII IX 2013 • Uwzględnianie potrzeb szkoły w planie rozwoju
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• Wdrażanie zróżnicowanych metod aktywizujących uczniów do samodzielnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem dramy i metody projektu.
• Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

• Zagospodarowanie klasopracowni. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje i umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły.


Systematyczne uzupełnianie biblioteczki nauczyciela o materiały dydaktyczne pochodzące z różnych źródeł ( testy, gry, plansze itp.).
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów. Lekcje prowadzone metodami aktywizującymi.
Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.
Opracowywanie i modyfikacja rozkładów materiału, planów wychowawczych.
Pozyskiwanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych. Na bieżąco
Cały okres stażu • Zaświadczenia, potwierdzenia


• Materiały, pomoce, scenariusze zajęć

• Ankiety, karty samooceny

• Rozkłady materiału, plany wychowawcze


• Książki, plakaty, mapy, zdjęcia, słowniki, filmy, oprogramowania do tablic multimedialnych
5. Uczestniczenie w pracach zespołu powołanego da badania jakości pracy szkoły: „Respektowane normy społeczne”. Współpraca z nauczycielami. Opracowanie ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców. Zredagowanie wniosków.

IX. 2013 • Ankiety
• Sprawozdanie
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Współpraca z rodzicami.
Współpraca z psychologiem szkolnym.
Współpraca z nauczycielami.
Uczestnictwo w RP.
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu językowego.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i wychowania. Cały okres stażu • Potwierdzenia
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza. Maj 2016 • Sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i pomocy dydaktycznych. Opracowanie:
rozkładu materiału i wymagań z języka niemieckiego, konspektów lekcyjnych, kartkówek, zagadnień i zadań do egzaminów poprawkowych, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.
Prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych.
Na bieżąco • Rozkład materiału i wymagań z języka niemieckiego
• Konspekty z lekcji
• Przykładowe: kartkówki, sprawdziany i raporty, zagadnienia i zadania do egzaminów poprawkowych
2. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy.
Powadzenie dziennika internetowego LIBRUS. Opracowywanie całej dokumentacji związanej z projektem: e-Szkoła Moja Wielkopolska.
Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze.
Na bieżąco • Materiały
• Dziennik internetowy
3. Wykorzystanie Internetu. Korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty, ODN, Wydawnictw. Na bieżąco • Adresy stron
4. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej.
Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących państw niemieckojęzycznych.
Przygotowywanie projektów przez uczniów w wersji elektronicznej. Na bieżąco • Scenariusze lekcyjne, testy, kserokopie materiałów opracowanych komputerowo, projekty uczniów

§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Aktywna praca w zespole językowym.
Aktywna współpraca z zespołem wychowawczym.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Otwarte zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu • Potwierdzenia, notatki.
• Scenariusze i notatki z zajęć

2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Zajęcia dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja. Cały okres stażu • Scenariusze i notatki z zajęć
3. Sprawowanie opieki nad studentami. Otwarte zajęcia dla studentów. Według potrzeb • Sprawozdanie
4. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym. Zajęcia dla nauczycieli z zespołu językowego.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami. Cały okres stażu • Scenariusz zajęć i notatki
• Potwierdzenia
5. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy:
• Publikacje w prasie lokalnej, na stronie www szkoły i na portalach internetowych. Przygotowanie artykułów i materiałów.


Opracowanie i opublikowanie materiałów na portalach edukacyjnych. Według potrzeb • Artykuły

• Lista adresów internetowych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Nabywanie umiejętności w opracowaniu programu zajęć pozalekcyjnych. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z języka niemieckiego –praca z uczniem słabym.

„Warsztaty językowe” - opracowanie i wdrożenie programu zajęć z języka niemieckiego – praca z uczniem zdolnym.
Cały okres stażu • Opracowane i zatwierdzone programy

2. Opracowanie programu wycieczki. Organizacja wycieczki. Według potrzeb • Program wycieczki
3. Opracowanie planu wychowawczego klasy. Wdrożenie planu wychowawczego. IX 2013, 2014, 2015 • Plany wychowawcze
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

„Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników”


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Wykonywanie zadań egzaminatora jako członka komisji egzaminacyjnych.

V, VI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 • Potwierdzenie z OKE

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły. Opracowanie scenariusza, powołanie zespołu uczniów koordynujących przebieg konkursu, zorganizowanie nagród. Na bieżąco • Scenariusz, zdjęcia, film
2. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do konkursów. Na bieżąco • Sprawozdania
• Zdjęcia
3. Organizowanie wycieczek szkolnych. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu. Na bieżąco • Plan wycieczki, zdjęcia
4. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych. Zorganizowanie wyjścia do muzeum, teatru, kina, biblioteki. Na bieżąco • Zdjęcia
• Sprawozdanie
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów. Cały okres staż • Materiały, konspekty lekcji
6. Opracowanie i wdrożenie harmonogramu projektu e- Szkoła Moja Wielkopolska. Opracowanie scenariusza. Powołanie zespołu uczniów. Realizacja projektu. IX . 2013 do VI. 2014 • Zdjęcia, film, przewodnik

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

„Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Współpraca z psychologiem szkolnym. Spotkania z psychologiem. Cały okres staż • Potwierdzenie
2. Promocja szkoły w środowisku. Współ organizacja Drzwi Otwartych. Artykuły do gazet lokalnych. Cały okres staż • Artykuły
• Zdjęcia
3. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi. Współpraca z Przedszkolem w Antoninku. Cały okres staż • Sprawozdania
• Zdjęcia
4. Współpraca ze Strażą Miejską i Policją.
Opracowanie planu spotkań , organizowanie pogadanek. Cały okres staż • Sprawozdania
• Zdjęcia
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Poznaniu. Cykliczne konsultacje. Cały okres staż • Raporty
6. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Uczestniczenie w akcjach: Sprzątanie Ziemi. Organizowanie zbiórki zabawek, książek, gier dla przedszkola. Cały okres stażu • Potwierdzenia
• Zdjęcia
7. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi. Pozyskiwanie pomocy do klasopracowni. Cały okres stażu • Mapy ,plakaty, zdjęcia oprogramowania do tablic


§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Dokonanie opisu rozpoznania, analizy i rozwiązania problemów dydaktyczno-wychowawczych.
• Opis i analiza dwóch przypadków:
problemu edukacyjnego i wychowawczego. Zaobserwowanie sytuacji dotyczącej ucznia:
 rozpoznanie warunków sytuacji rodzinnej,
 współpraca z rodzicami, psychologiem szkolnym,
 przygotowanie planu pomocy;
określenie znaczenia problemu, propozycje rozwiązań, wdrożenie działań, efekty oddziaływań. Cały okres staż • Potwierdzenie.
• Opis i analiza przypadku.

Zatwierdzono do realizacji Podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.