AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Mańka, 2016-11-10
Ruda Śląska

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

MONIKA MAŃKA

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2016
Data zakończenia stażu – 31.05.2019

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p Zadania Formy realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.)
-Śledzenie ewentualnych zmian.
-Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
-Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zgromadzone materiały

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z
realizacji planu rozwoju
2.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
- Udział w konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej o tematyce zgodnej z planem doskonalenia zawodowego na dany rok szkolny (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).
-Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu do spraw edukacji wczesnoszkolnej
-Aktywny udział w zespole do spraw współpracy międzynarodowej Cały okres stażu
Listy obecności
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.
Potwierdzenie dyrektora szkoły
3.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym oraz ewaluacja i modyfikacja działań w odniesieniu do grupy.
-Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy. Lektura czasopism anglojęzycznych.
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
- Opracowanie indywidualnego programu zajęć dodatkowych przygotowujących do różnego rodzaju konkursów dla uczniów zdolnych językowo
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce (rozpoznanie uczniów wymagających wsparcia, opracowanie programu, jego realizacja, ewaluacja)
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach (olimpiada z języka angielskiego, konkursy językowe). - Cały okres stażu

4.Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Uczestniczenie w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, między innymi w zakresie wykorzystania nowych metod pracy oraz środków dydaktycznych na zajęciach z języka angielskiego.
- Studia podyplomowe adekwatne z potrzebami szkoły
- Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Ośrodki Szkoleniowe WOM czy Metis w Katowicach oraz z programu eTwinning Cały okres stażu
5.Rozwijanie zainteresowań, motywowanie młodzieży do nauki, promocja ich uzdolnień oraz promowanie zdrowej rywalizacji
• Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach oraz pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego.
• Badanie osiągnięć edukacyjnych i potrzeb uczniów.
• Przygotowanie uczniów do konkursów piosenki anglojęzycznej.
• Organizowanie i przeprowadzanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego.
• Prowadzenie zajęć językowych rozwijającego umiejętności i zainteresowania uczniów.
• Prowadzenie konkursu na „SUPER ANGIELSKĄ KLASĘ”
• Organizacja Dnia Języka Angielskiego.
• Organizacja Dnia Unii Europejskiej.
• Organizacja Halloween.
• Organizacja szkolnych konkursów na różnego rodzaju wystroje klas adekwatne z danym wydarzeniem przypadającym w tym czasie
• Przygotowywanie wspólnie z uczniami klas I-III programów artystycznych i przedstawień teatralnych(apele tematyczne, akademie szkolne, Dzień Babci itp.) Cały okres stażu
6. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
• Opracowanie oraz korzystanie z testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów kl. I – III (po partii opracowanego materiału; semestralne; roczne) Cały okres stażu

7.Współpraca z rodzicami
• Prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze.
• Kontaktowanie rodziców z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.
• Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły ( imprezy szkolne, wyjścia klasowe, itp.)

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz wychowawczych przy pomocy różnych programów komputerowych.
-Opracowywanie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
-Opracowanie dokumentacji dotyczącej teczki przedmiotowej nauczyciela.
-Tworzenie gazetki z języka angielskiego w klasach od I do III
-Sporządzenie harmonogramu dyżurów z pomocą programu Microsoft excel
- Opracowywanie i komputerowe wykonanie testów i pomocy dydaktycznych
- Przygotowanie narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności (np. testy diagnostyczne czy badania wyników).
-Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
-Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
-Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
2.Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej
-Wykorzystanie Internetu do nawiązania współpracy międzynarodowej ze szkołami z innych państw w ramach przystąpienia do klubu „Cambridge English Penfriends”.
-Kontakt internetowy z innymi nauczycielami, uczniami oraz wydawnictwami językowymi.
-Korzystanie podczas lekcji z programów multimedialnych wydawnictwa Pearson albo WSiP przy użyciu tablicy interaktywnej lub projektora w celu uatrakcyjnienia tych lekcji.
-Wykorzystywanie edukacyjnych prezentacji multimedialnych dla uatrakcyjnienia lekcji.
-Aktywny udział w programie eTwinning oraz wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi przez uczniów
-Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych związanych z nauką języka obcego (szkolenia online), słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.
3.Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej oraz Internetu
-Zachęcanie uczniów do wykorzystywania technologii komputerowej i zasobów Internetu w przygotowaniu prezentacji językowych oraz innych prac.
-Odsyłanie uczniów do ciekawych stron internetowych w celu rozwijania swoich umiejętności językowych.
-Zachęcanie uczniów do korzystania z płyt CD dołączonych do podręczników z j. angielskiego w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości zdobytych podczas lekcji.

4.Wykorzystanie multimediów szkolnych
-Praca na zajęciach przy użyciu laptopa, projektora oraz tablicy interaktywnej.

5.Uaktualnianie wiedzy w zakresie nowych technologii.
- Udział w szkoleniach i kursach (także online).

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
-Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli
-Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
-Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
-Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
-Stała współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym w celu uzyskania aktualnych informacji na temat poszczególnych uczniów.
2.Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych na stronach internetowych poświęconych edukacji.

3.Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
-Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli. Opracowane referaty, protokoły spotkań
4.Upowszechnienie własnej formy pracy na rzecz pomocy innym nauczycielom -Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
(rozpoznanie potrzeb uczniów, opracowanie programu, przeprowadzenie zajęć, ewaluacja działań w postaci wniosków do dalszej pracy)
- Opracowanie programu zajęć z j. angielskiego dla uczniów zdolnych, wdrożenie , ewaluacja oraz wnioski na przyszłość
- Opracowanie programu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas I-III -wdrożenie , ewaluacja oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
-Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów potrzebujących pomocy w j. angielskim
-Prowadzenie kółka „Cambridge English Penfriends” co 3-4 tygodnie według potrzeb
-Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych z j. angielskiego
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

2.Wdrażanie nowości metodycznych w procesie nauczania.
-Stała współpraca z doradcą metodycznym (omawianie doboru podręczników, nowości wydawniczych, wdrażania nowych metod i form nauczania). Cały okres stażu

3. Organizacja aktywnych przerw oraz przedstawień w celu integracji oraz rozwijanie j. angielskiego
-Aktywne przerwy pt’ Song &Sing’ czyli śpiewanie i taniec po angielsku w czasie długiej przerwy Według istniejących potrzeb

4. Aktywny udział w programie eTwinning- europejska społeczność szkolna -Wymiana informacjami i materiałami do nauki oraz poszerzenie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom,
-Motywacja uczniów do nauki i otwarcia na Europę Według istniejących potrzeb

5. Organizacja konkursów szkolnych oraz współorganizacja konkursów międzyszkolnych. - Ogólnopolski konkurs językowy „FOX”,
- Test Oxford - „ArchimedesPlus”,
- Konkurs „Champion of English”,
- Szkolny konkurs „Master of English vocabulary” (konkurs ze słownictwa języka angielskiego),
- Szkolny konkurs „Halloween”,
- Konkurs piosenki anglojęzycznej,
- Konkurs dotyczący tematyki Unii Europejskiej,
- Konkurs na angielski wystrój klasy
- Szkolny konkurs plastyczno-językowy „POSTCARDS FROM HOLIDAYS”

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi w celu pozyskiwania środków finansowych na nagrody dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne.
-Pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym do wzbogacenia swojego warsztatu pracy.
-Otrzymywanie darmowych nagród książkowych dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych.
-Otrzymywanie dodatkowych egzemplarzy podręczników celem udostępnienia ich uczniom pochodzącym z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Cały okres stażu

2.Nawiązanie współpracy z organizacjami samorządowymi, w mieście oraz innymi podmiotami, takimi jak:
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- Świetlica
- Pedagog/Psycholog szkolny - Skierowania na badania w PPP, opinie, konsultacje (wspieranie uczniów objętych pomocą).
- Systematyczne spotkania poszczególnych uczniów z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.

3.Współpraca z Miejskim Przedszkolem nr 30 w Bielszowicach Poszerzenie wiedzy z j. angielskiego wśród dzieci w przedszkolu poprzez przedstawienia teatralne w j. angielskim np. bajki czy baśnie zaprezentowane przez klasę III naszej szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.
- Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną
- rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz wychowawczych poprzez:
- współpracę z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi nauczycielami
- rozmowy z dzieckiem i rodzicami
- Prowadzenie konsultacji dla rodziców związanych z wymaganiami dotyczącymi nauki j.angielskiego
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły oraz własnymi.


Sporządziła: Monika Mańka
`
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.