AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Sulima-Karbownik, 2016-11-10
Głogów

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Anna Sulima-Karbownik
Miejsce pracy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASLAN
im. w Głogowie
ul., 67-200 Głogów
Nauczyciel przedmiotu: nauczanie zintegrowane, nauczyciel języka niemieckiego
Wykształcenie i kwalifikacje:
● Studia magisterskie: „Pedagogika specjalna” - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1996 - 2001
● Studia licencjackie: „Filologia germańska” - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, 2000-2003
● Studia magisterskie: „Filologia germańska” - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, 2006-2008
● Studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”, MCKK w Lubinie, 2009-2011
Terminarz:
● Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2013r.
● Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
● Data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.


Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę nauczycielską. Traktuję go jako plan otwarty, który stosownie do okoliczności może być modyfikowany i zmieniany. Zmiany te jednak wynikać mogą tylko z uwarunkowań zewnętrznych, których obecnie w całości nie można przewidzieć.

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy i doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. Realizowanie zadań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
5. Podejmowanie działań innowacyjnych.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

W okresie stażu będę również:
• aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu szkoły poprzez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej i jakości pracy szkoły,
• doskonalić i wykorzystywać w bieżącej pracy umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
• dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły,
• opracowywać i wdrażać programy edukacyjne, wychowawcze opiekuńcze wynikających z bieżących potrzeb szkoły,
• uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
• opracowywać i popularyzować różnorodne materiały związane z wykonywaną pracą,
• systematycznie dokumentować własne działania,
• wykonywać samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.Zadania organizacyjne


Zadania

Formy realizacji

Termin
Sposób dokumentacji

Dokładne zapoznanie
z procedurami awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004r., „Awans zawodowy nauczycieli” strony internetowe)

Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
VII/VIII 2013 r.
VIII 2013r.

IX 2013 r.
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
I / V 2014 r.
I / V 2015 r.
I / V 2016 r.

analiza i opis realizacji wymagań
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 8 ust. 1 pkt 1

Zadania/działania Formy realizacji zadań Termin
realizacji
Dowody realizacji

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, kart pracy, pomocy i planów dydaktycznych.

okres stażu

przykłady opracowanych materiałów ( scenariuszy, kart pracy, itp.)


Korzystanie z e- podręcznika podczas zajęć, encyklopedii multimedialnej, filmów, gier edukacyjnych, nauki piosenek
okres stażu


scenariusze zajęćStosowanie i wykorzystanie Internetu w pracy, korzystanie z portali edukacyjnych i dostępnych stron z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, przedmiotowej, korzystanie z nagrań piosenek, encyklopedii , wykorzystywanie w pracy dziennika elektronicznego, komputerowe wypełnianie świadectw.
okres stażu
wykaz i opis wybranych stronOpracowanie prezentacji komputerowej z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych – konkurs szkolny.
wrzesień 2014r.

prezentacjaOpracowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej dla nauczyciela nauczania zintegrowanego z wykorzystaniem komputera maj 2013
scenariusz zajęć

Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu i zaplecza pracy.
Studiowanie fachowej literatury i czasopism pedagogicznych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyki nauczania języka niemieckiego i pracy wychowawcy klasy. okres stażu

wykaz literatury, notatki, zapiski własne, adresy stron internetowych


Organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych do zajęć.
okres stażu

teczka z materiałami


2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły§ 8 ust. 1 pkt 2 .

Zadania/działania Formy realizacji zadań Termin
realizacji
Dowody realizacji

Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych. Czytam coraz lepiej – opracowanie programu zachęcającego do czytania poza zajęciami szkolnymi
2014/2015


opis programu
Zajęcia z dogoterapii – lekcje w klasie II – Bądźmy bezpieczni! Golden retrievier uczy zasad zachowania nad wodą.
VI. 2015r.


scenariusz zajęć,
zapis w dzienniku


Działania służące integracji klasy – dzień integrujący przed rozpoczęciem roku szkolnego dla klas pierwszych, „słoiczki przyjaciela”, „cichy przyjaciel”.

okres stażu
scenariusze , sprawozdania


Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych. Przygotowanie uroczystości szkolnych – Ślubowanie Pierwszaków, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Teatru.
według harmonogramu imprez, w latach 2013r. – 2016r.,
przynajmniej jedna uroczystość w ciągu roku szkolnego.

scenariusze, zdjęcia

Prowadzenie różnorodnych akcji charytatywnych – wdrażanie uczniów do pracy na rzecz drugiego człowieka
i propagowanie idei wolontariatu. Zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt.

XII. -I. 2013r. – 2016r.

sprawozdanieDzień Życzliwości – zbiórka zabawek i kiermasz ciast – zbieranie funduszy na Dom Dziecka oraz Dom Samotnej Matki.
XII. 2015/2016

sprawozdanie, zdjęcia

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów:
• Szkolny Konkurs Artystyczny: „Mam talent”
• Szkolny Konkurs Ortograficzny
• Szkolny Konkurs Czytelniczy
• Szkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej: „1 z 10”
• Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
• Szkolny Konkurs Wiedzy o Językach Obcych
• Szkolny Konkurs Matematyczny
• Konkursy Plastyczne
2013r. – 2016r.
Według szkolnego harmonogramu konkursów.


protokoły z przebiegu konkursów.
sprawozdania


Nawiązanie współpracy z Niepublicznym Przedszkolem ; „Promyczek” Przeprowadzenie zajęć w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
X. 2013r.-2016r.

zaświadczenie


Prezentacja przedstawień teatralnych dla przedszkolaków
2013r.-2016r.
zaświadczenie, zdjęcia

Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Opieka nad uczniami i przygotowanie ich do konkursów szkolnych i międzyszkolnych ( Kangurek, matematyczny, czytelniczy, ortograficzny, wiedzy ogólnej, itp.) .


według szkolnego harmonogramu konkursów w latach 2013r. – 2016r.

sprawozdania


Przeprowadzenie i analiza wyników kompetencji uczniów klasy III rozpoczynających i kończących naukę w celu utworzenia planu naprawczego oraz planowania przyszłych działań edukacyjnych.
IX i VI 2016r .
wyniki badań
plan naprawczy
wnioski


Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
Objęcie wychowawstwa klasy. Opracowanie Autorskiego Planu Pracy Wychowawczej:
-realizacja zadań wychowawczych,
-analiza i ocena przeprowadzonych działań,
-modyfikacja pracy.
Ewaluacja własnych działań, ocena skuteczności działań wychowawczych.
rok szkolny:
2013/2014
2014/2015
2015/2016prowadzony dziennik lekcyjny. plan pracy wychowawczej


Włączenie rodziców w życie szkoły:
- włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości stwarzając warunki do współpartnerstwa
- udział rodziców w imprezie przygotowanej z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
- pomoc rodziców przy zorganizowaniu Dnia Życzliwości

okres stażu,
V.2015,2016
XII.2014,2015
scenariusz przedstawień


Organizowanie w klasie imprez ujętych w planie wychowawczym klasy, takich jak Wigilia, Andrzejki, Halloween, Dzień Chłpaka, wycieczki, itp.


zgodnie z planem wychowawczym 2013r.- 2016r.


plany wychowawcze, zdjęcia, scenariusze, karty wycieczek, wpisy w dzienniku


Wdrażanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań.
Szkolne Koło Teatralne
okres stażu
sprawozdanie, zdjęcia, program koła


3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż § 8 ust. 1 pkt 3.

Zadania/działania Formy realizacji zadań Termin
realizacji Dowody realizacji

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.


zgodnie z harmonogramem

potwierdzenie dyrektora szkołyUdział w różnych formach doskonalenia zawodowego (OKE, warsztaty, kursy, konferencje, narady)
zgodnie z harmonogramem – przynajmniej dwa w trakcie trwania stażu.

zaświadczenia

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Współpraca z nauczycielami uczącymi klasę prowadzoną przeze mnie w celu zintegrowanych oddziaływań wychowawczych.

okres stażu

notatki
Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole:
-testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć z nauczania zintegrowanego dla uczniów klas I-III
-scenariuszy zajęć godzin wychowawczych

okres stażu


testy, scenariusze

Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli nauczania zintegrowanego
-ustalenie harmonogramu pracy zespołu
-realizacja zadań
Ocena współpracy nauczycieli nauczania zintegrowanego. Efekty pracy, osiągnięcia, wyniki i skuteczność.
okres stażu
przygotowany plan pracy zespołu na dany rok szkolny
sprawozdanie
Pełnienie roli opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego – dzielenie się doświadczeniem, służenie pomocą. okres stażu
notatki, kontrakt

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Ocena przydatności pokazanych metod pracy z dziećmi przez innych nauczycieli. Ewaluacja.
okres stażu - przynajmniej jedna lekcja w roku
konspekty zajęć, zaświadczenia, notatki.


Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. okres stażu– przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego konspekty, notatki

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.


Analiza dwóch przypadków wychowawczych:
- Zdiagnozowanie sytuacji w nowej klasie wychowawczej, rozpoznanie ewentualnych problemów.
- identyfikacja problemu,
- opisanie historii zjawiska,
- propozycja rozwiązania ,
- wdrożenie działań,
- ewaluacja i zbadanie skuteczności oddziaływań.
IX – X 2013r.


IX – VIVI
okres stażu
sprawozdanie, opisPodpis dyrektora: Podpis nauczyciela:Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.