AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Taranek, 2016-10-03
Bolesławiec

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela stażysty Anety Taranek

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOImię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Aneta Taranek
Nazwa szkoły: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu
Adres szkoły: ul. Jana Pawła II 50d, Bolesławiec
Dyrektor: mgr Mariola Bakalarz
Stanowisko: nauczyciel
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Opiekun stażu: mgr Brygida Wojtyra


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż, w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzprzedszkolnych, pozaprzedszkolnych i samokształcenia.
7. Poszerzanie własnych kompetencji i umiejętności zawodowych.POWINNOŚCI W OKRESIE STAŻU, ZADANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
(§ 6 ust.2 pkt 1)
1. Zapoznanie się z procedurami związanymi z rozwojem zawodowym nauczyciela stażysty
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Wrzesień 2016
Rozpoczęcie stażu z dniem 02.09.2016

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad współpracy.
Wrzesień 2016
Harmonogram spotkań, ustny kontrakt pomiędzy opiekunem i stażystą

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2016
Plan Rozwoju Zawodowego

4. Analiza przepisów prawa oświatowego
4.1. Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty.
Wrzesień 2016
Notatki własne

5. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz obowiązującą dokumentacją
5.1. Zapoznanie się ze Statutem przedszkola, regulaminami, programami oraz innymi dokumentami regulującymi organizację przedszkola.
Wrzesień 2016
Zbiór dokumentów obowiązujących na terenie przedszkola

6. Zapoznanie się z podst. zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
6.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych.
Sierpień, Wrzesień 2016
Zaświadczenie

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
7.1. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń itp.
Na bieżąco
Dokumentacja stażysty

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zadań Planu Rozwoju Zawodowego
8.1. Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Na bieżąco
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
9.1. Sporządzenie wniosku.
9.2. Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola.
Maj 2017
Wniosek do dyrektora przedszkola oraz dokumentacja z realizacji stażu


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych przedszkola
(§ 6 ust.2 pkt 2)

10. Udział w realizacji zadań przedszkola
10.1. Wykonywanie przydzielonych zadań ujętych w Przedszkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki.
Na bieżąco

11. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela
11.1. Prowadzenie dziennika przedszkolnego.
Na bieżąco
Dziennik zajęć

12. Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń
12.1. Prowadzenie zajęć i hospitacja zajęć obserwowanych.
12.2. Współpraca z radą pedagogiczną
12.3. Porady w zakresie metodyki prowadzenia zajęć.
Na bieżąco
Notatki własne

13. Konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-pedagogiczną
13.1. Pozyskiwanie wsparcia w sprawie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
13.2. Pozyskiwanie wsparcia w sprawie uczniów nie objętych stałą pomocą a wymagających niezaplanowanych interwencji.
W miarę potrzeb

14. Pogłębianie kwalifikacji zawodowych, metod, form i technik pracy, doskonalenie własnego warsztatu pracy
14.1. Warsztaty, kursy, szkolenia, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
14.2. Studiowanie literatury i czasopism branżowych.
14.3. Gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Wg terminarza kursów i warsztatów
Na bieżąco, Cały rok
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy itp.
Literatura branżowa
Podręczniki, ilustracje, materiały graficzne itp.15. Wykorzystanie technologii informacyjnej i technik multimedialnych w pracy zawodowej
15.1. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, zawodowych, dokumentacji związanej z awansem zawodowym w formie elektronicznej.
15.2. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
15.3. Zapoznawanie się z tematycznymi stronami internetowymi.
15.4. Prowadzenie strony internetowej oraz obsługiwanie monitoringu.
Na bieżąco, Wrzesień 2016
Nośnik elektroniczny – CD
Adres strony internetowej
Wpisy na stronie przedszkola

16. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych.
16.1. Harmonogram zajęć obserwowanych przez stażystę.
Wrzesień 2016
Harmonogram

17. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć
17.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
17.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
17.3. Rzetelne omawianie i analizowanie zajęć.
17.4. Nauka opracowywania konspektów zajęć.
Według harmonogramu
Wykaz zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, konspekty zajęć

18. Udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie
18.1 Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
18.2 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu, Na bieżąco
Listy obecności
Zaświadczenia

III. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy stażysty ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust.2 pkt 3) 19.
19. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
19.1 Indywidualne rozmowy z uczniami, dyrekcją, wychowawcami i rodzicami.
19.2 Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami.
19.3 Współpraca z pracownikami PPP, pedagogiem.
19.4 Pomoc w realizacji zadań profilaktyczno - wychowawczych.
19.5 Pomoc w organizacji uroczystości i innych imprez przedszkolnych.
Na bieżąco, Według planu pracy przedszkola
Notatki własne
Dziennik zajęć

20 Współpraca z rodzicami uczniów
20.1 Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów.
20.2 Pedagogizacja rodziców podczas zebrań.
Na bieżąco, W miarę potrzeb
Rozmowy z rodzicami, dokumentacja przedszkolna
Broszury, konspekty
21 Wdrażanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
21.1 Współpraca z wychowawca-mi, nauczycielami w zakresie kwalifikowania uczniów do pomocy psych.-pedagogicznej.
21.2 Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu Planu Działań Wspierających i Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
Na bieżąco
Opracowanie Kart Indywidualnych potrzeb PDW i IPET


22 Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb psycholog. uczniów
22.1 Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust.2 pkt 4

23 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
23.1 Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
Na bieżąco

24 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
24.1 Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
24.2 Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Na bieżąco
Adres strony internetowej

25 Ewaluacja własnych działań
25.1 Analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych.
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


............................ ............................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.