AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Boryczka, 2016-08-18
Dobre Miasto

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOOPRACOWANY NA OKRES STAŻU POPRZEDZAJĄCY

UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr ANNA BORYCZKA


Miejsce zatrudnienia: GIMNAZJUM PUBLICZNE
im. JANA PAWŁA II
W DOBRYM MIEŚCIE


Zajmowane stanowisko: Nauczyciel Języka Angielskiego


Posiadany stopień awansu
zawodowego: Nauczyciel Mianowany

Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Okres trwania stażu: od 01.09.2014 do 31.05.2017


Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 MARCA 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni Awansu Zawodowego przez nauczycieli1. Wstęp

Szansa awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.

Myślę, że prawie trzyletnia praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.
2. Cele Stażu

Cel Główny
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Cele Szczegółowe
1. Poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.


3. Czynności Organizacyjne

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
1
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2014 r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Wszczęcie postępowania.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
1


Na bieżąco

2
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego oceniania, przedmiotowego oceniania, itp.
IX 2014 r.

Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły.
3
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Analiza własnej pracy.
Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu – w formie elektronicznej lub papierowej (zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.).
Na bieżąco

Czas trwania stażu
Zgromadzone dokumenty.
4
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
V 2017 r.
Sprawozdanie.
5
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Prawidłowe wypełnienie wniosku.
VI 2017 r.
Wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego.


4. Zadania wynikające
z rozporządzenia MEN z dnia 1 MARCA 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt 1
"Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
1
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
Na bieżąco
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach.

Lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych.
Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych.
Wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych.
Na bieżąco
Notatki własne.
3
Wdrażanie i analiza stosowania PO z języka angielskiego
Zapoznanie uczniów oraz rodziców z PO.

Stosowanie PO w ocenianiu bieżącym, śródrocznym oraz rocznym.
IX 2014 r.
IX 2015 r.
IX 2016 r.

Na bieżąco
Zapiski w dzienniku elektronicznym.

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego.
4
Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym.
Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Czas trwania stażu
Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego.
Harmonogram dyżurów.
Protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych.
Lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
5
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.
Opracowanie regulaminów konkursów organizowanych przez nauczycieli języka angielskiego.
Opracowanie zestawów konkursowych.
Przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego.
Praca w komisjach konkursowych.
Pozyskiwanie nagród na potrzeby organizowanych konkursów.
Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych.

Czas trwania stażu
Regulaminy konkursów.


Zestawy konkursowe.

Protokoły z przeprowadzonych konkursów.
6
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
Czas trwania stażu
Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabszych.
Program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.


7


Wzbogacanie warsztatu pracy.


Pozyskiwanie zestawów podręczników dla uczniów oraz nauczycieli języka angielskiego.
Współpraca z wydawnictwami językowymi.
Wzbogacanie wyposażenia gabinetów języka angielskiego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe).
Samodzielne wykonanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych.Czas trwania stażu
Czas trwania stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Przykładowe materiały i pomoce dydaktyczne.
8
Współpraca z wychowawcami klas.
Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych.
Czas trwania stażu
Notatki własne.
Adnotacje w dzienniku elektronicznym.
9
Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego uczniów klas pierwszych oraz arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas drugich i trzecich

Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych.
Sprawdzenie testów i podział uczniów na grupy według stopnia zaawansowania w poszczególnych zespołach klasowych.
Przygotowanie arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas drugich i trzecich oraz sprawdzenie ich.
IX 2014 r.
IX 2015 r.
IX 2016 r.


Wedle potrzeb
Testy diagnozujące.
Arkusze próbnych egzaminów gimnazjalnych.
10
Nadzorowanie egzaminów gimnazjalnych
Udział w przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych
Wedle potrzeb
Lista obecności na egzaminach gimnazjalnych.

11
Uzyskanie dobrych wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego.
Systematyczna kontrola efektów nauczania poprzez częste bieżące ocenianie (sprawdziany, prace domowe, karty pracy, itp.)
Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasach drugich i trzecich.
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla klas trzecich mających na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
Czas trwania stażu
Wpisy w dzienniku elektronicznym.

Arkusze egzaminacyjne
Dziennik zajęć
§ 8 ust.2 pkt 2
"Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI

1

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Opracowywanie pomocy dydaktycznych.
Opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów.
Przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka angielskiego oraz regulaminów.
Korzystanie z tablicy interaktywnej w trakcie zajęć.
Czas trwania stażu
Pomoce dydaktyczne.

Sprawdziany, testy i kartkówki.

Zestawy konkursowe.
Regulaminy konkursów.

2
Publikacja materiałów w Internecie

Publikacja wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych w Internecie.
Publikacja planu pracy.

Wedle potrzeb
Adresy stron www.
3
Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
Informacje o terminach szkoleń, konferencji i warsztatów.
Pozyskiwanie informacji ze stron OKE, CKE i MEN.
Wyszukiwanie oraz korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu
Notatki własne.

Adresy stron www.


Materiały i pomoce dydaktyczne.
4
Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem
Elektroniczny kontakt z metodykiem, uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Wedle potrzeb
Wydruki z poczty elektronicznej.
Potwierdzenia nadania faksu.
5
Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach
Odtwarzanie na zajęciach filmów edukacyjnych, utworów muzycznych przy użyciu nośników multimedialnych.
Wedle potrzeb
Adnotacje w scenariuszach zajęć.

6
Dokumentacja własnej pracy.
Pisanie sprawozdań, notatek itd.
Czas trwania stażu
Dokumentacja.§ 8 ust.2 pkt 3
"Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI1
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, uczniów klas szóstych.
Udział w szkoleniach WDN i dzielenie się własnymi doświadczeniami z nauczycielami.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów – organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
Udostępnianie nauczycielom przygotowanych scenariuszy lekcji, kart pracy, itp.
Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania w Internecie.

Czas trwania stażu
Czas trwania stażu

X 2014 r.
VI 2017 r.

Scenariusze zajęć.


Lista obecności na Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Protokoły Rad Pedagogicznych.
Notatki własne.
Zapiski w dzienniku elektronicznym.

Adresy stron www.
2
Praca w zespole przedmiotowym

Aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Realizacja przydzielonych zadań.
Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Wymiana doświadczeń.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu
Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego.Dokumentacja.

Notatki własne.
Materiały zdobyte na szkoleniach.

Własne materiały i pomoce dydaktyczne.
3
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz uczniów innych szkół
Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć otwartych.

Czas trwania stażu
Scenariusze zajęć.§ 8 ust.2 pkt 4a
"Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
1
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć z języka angielskiego realizowanego na zajęciach dodatkowych.


Opracowanie programu.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu.
Ewaluacja programu.
Czas trwania stażu
Program.
Dziennik zajęć.
2
Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach języka angielskiego.
Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach.
Czas trwania stażu
Notatki własne.
Scenariusze zajęć.§ 8 ust.2 pkt 4b
"Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
1
Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów.

Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji.
Wedle potrzeb
Protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych.
2
Realizowanie
zadań
egzaminatora, weryfikatora lub przewodniczącej zespołu egzaminatorów z polecenia OKE.
Sprawdzanie arkuszy egzaminu gimnazjalnego oraz matur
Udział w pracach OKE.
Ukończenie kursu na egzaminatora sprawdzianu po klasie szóstej oraz nowej matury.
Wedle potrzeb w czasie egzaminów
Zaświadczenie z OKE.Świadectwo ukończenia kursu na egzaminatora OKE.
§ 8 ust.2 pkt 4c
"Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
1
Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów.
Opracowanie programu dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu.
Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu
Program.

Dziennik zajęć.
Notatki.

Materiały i pomoce dydaktyczne.
2
Otoczenie opieką ucznia zdolnego

Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Umożliwienie udziału w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych.
Organizacja i przeprowadzanie konkursów.
Czas trwania stażu
Notatki.
Zaświadczenia i dyplomy.


Protokoły z konkursów
3
Organizowanie wycieczek szkolnych.
Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum.
Organizowanie wyjazdów na przedstawienia anglojęzyczne.
Pomoc przy organizacji Festynu Rodzinnego i innych imprez szkolnych
Wedle potrzeb
Karty wycieczek.
Wpisy w dzienniku elektronicznym§ 8 ust.2 pkt 5
"Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły".

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
1
Rozpoznanie i rozwiązanie
problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Identyfikacja problemu.
Analiza zjawiska
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Kontakty z pedagogiem, psychologiem, rodzicami i uczniem
Wyciągnięcie wniosków.
Zgodnie z rzeczy-wistą sytuacją i potrzeba-mi.
Notatki własne.Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji.


Opracowała: Anna Boryczka
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.