AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Mydlak, 2016-08-09
Ostrów Wielkopolski

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego wychwawcy swietlicy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Marta Mydlak

nauczycielka
Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wlkp.
ubiegająca się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01 WRZEŚNIA 2013 r.
DATA ZAKONCZENIA STAŻU: 31 MAJA 2016 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA i 9 MIESIĘCY


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
- poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wrzesień 2013 - poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
Uczestniczenie w szkoleniu dot. Uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego zorganizowanym przez ODN w Kaliszu - udział w szkoleniu Wg harmonogramu ODN - zaświadczenie o odbytym szkoleniu
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej -Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz dziedzin wspomagających
-Korzystanie z Internetu
-Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach doskonalących, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnątrzszkolnych, z zakresu problematyki wychowania i pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku,
-Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu Własne notatki

Pełnienie obowiązków wychowawcy świetlicy
Podejmowanie wszelakich zadań i działań wynikających z pełnienia roli wychowawcy:
- opracowanie planu pracy świetlicy,
- opracowanie Karty Zgłoszenia Pobytu Dziecka w Świetlicy,
- opracowywanie sprawozdań z pracy świetlicy,
- gromadzenie wyposażenia świetlicy,
- pozyskiwanie dodatkowych funduszy na zakup pomocy, zabawek, wyposażenia świetlicy,
- praca z uczniami mającymi trudności w nauce – pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, proponowanie zadań dodatkowych,
- organizowanie wyjść szkolnych, spotkań z ciekawymi osobami, imprez świetlicowych
Okres stażu Opracowane materiały, ewaluacja
Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych pojawiających się w trakcie roku szkolnego (głównie plastycznych)
Okres stażu Dyplomy, zaświadczenia
Uczestniczenie w pracach Zespołu Wychowawczego szkoły

- współudział w opracowywaniu kart wychowawczych, ankiet ewaluacyjnych ,
- przeprowadzenie pogadanek, wygłoszenie referatów dla rodziców dot. kwestii wychowania,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, Okres stażuPlany pracy, sprawozdania, opracowane materiały, ewaluacja


Praca w Szkolnym Zespole Profilaktycznym - współpraca podczas planowania pracy Zespołu Profilaktycznego,
- współpraca w czasie realizacji projektów, apeli, imprez związanych z profilaktyką, Okres stażu Opracowane materiały, ewaluacja
Praca w Komisji Socjalnej ds. Uczniów - organizowanie dożywiania w szkole,
- pozyskiwanie odzieży, zabawek dla rodzin potrzebujących,
- pozyskiwanie funduszy i darowizn,
- udział w różnorodnych akcjach i inicjatywach społecznych, Okres stażu Sprawozdania, ewaluacja
Praca w Zespole Korczakowskim - współpraca podczas tworzenia planu pracy zespołu,
- realizacja zaplanowanych przedsięwzięć,
- odwiedzanie strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
- zorganizowanie konkursu wiedzy o Januszu Korczaku, Okres stażu Opracowane materiały
Udział w organizacji przedsięwzięć szkolnych Organizacja imprez szkolnych: Dzień Pluszowego Misia, Wigilia dla uczniów NI, powitanie wiosny, Święto patrona.
Okres stażu Opis i ewaluacja prowadzonych uroczystości
Aktywna
i systematyczna
współpraca
z rodzicami na płaszczyźnie
i wychowawczej.
Przeprowadzenie pogadanek dla rodziców, wygłoszenie referatów dot. kwestii wychowawczych. Okres stażu Referaty, sprawozdania, ewaluacja,

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Opracowywanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych, planów pracy nauczyciela , kart pracy, video trening, scenariuszy zajęć i uroczystości, konkursów, narzędzi badawczych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, itp.
Okres stażu Wydruki, konspekty, scenariusze, karty pracy,
Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Sporządzanie sprawozdań. VIII. 2013

Co pół roku Plan rozwoju, sprawozdania
Poszerzenie, wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności
w zakresie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

-Rozmowy, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
-Wykorzystanie programów multimedialnych w swojej pracy
- przeprowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii informacyjnej (wykorzystanie DVD i odtwarzacza CD, rzutnika, projektora) , Okres stażu Własne notatki
Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji, przesyłania informacji - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.,
- śledzenie zmian w prawie oświatowym
-odwiedzanie stron internetowych i portali dotyczących oświaty- korzystanie ze stron internetowych kuratorium, ministerstwa oraz portali edukacyjnych tj. „profesor”, „literka” , „edussek,”
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego,
- opublikowanie na stronie internetowej szkoły artykułów dot. wydarzeń w szkole, w świetlicy, Okres stażu Własne notatki, baza linków


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Praca w Zespole Wychowawczym - dzielenie się z członkami zespołu doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi procesów wychowania,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
- opracowanie referatów dla nauczycieli w ramach WDN-u,
- przeprowadzenie referatów, pogadanek dla rodziców,
Okres stażu Opis podjętych działań
Prowadzenie
zajęć otwartych Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć otwartych Okres stażu Scenariusze zajęć, spostrzeżenia z przeprowadzonych zajęć
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych,
- dzielenie się wiedzą zdobytą na różnorakich kursach, konferencjach,
Okres stażu Scenariusze, opis podejmowanych działań,

§ 8 ust.2 pkt.4
REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu pracy świetlicy szkolnej - opracowanie programu,
- wdrożenie i realizacja programu
Okres stażu Program własny zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną,
Opracowanie programu
„Jak pracować z dzieckiem słabowidzącym?” - opracowanie programu w oparciu o fachową literaturę, Okres stażu Program własny zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną,


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Okres stażu Karty wycieczek, sprawozdania


Udział w półkoloniach Praca opiekuna grupy, organizacja zajęć
Okres stażu Notatki
Udział w Dniu Porad - pomoc, udzielanie porad i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem słabowidzącym Raz w roku Notatki
Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży - organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
- organizowanie wyjść do kina, teatru,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, Okres stażu Notatki§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Współpraca z biblioteką szkolną


- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, Okres stażu
Zapisy w dzienniku, notatki
Włączenie się w różne akcje charytatywne:
- zbiórka nakrętek,
- zbiórka pluszaków,
- „Wielka orkiestra świątecznej pomocy”
- zbiórka na terenie szkoły i poza nią różnych artykułów, w zależności od prowadzonej akcji, Okres stażu Notatki, zdjęcia
Współpraca ze środowiskiem lokalnym - współpraca z SP nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim – zaproszenie uczniów kółka teatralnego działającego w SP nr na pokaz krótkiej inscenizacji Okres stażu Podziękowania, zdjęcia, opis na stronie internetowej szkoły,
Aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami społecznymi - organizowanie dożywiania – zapewnienie najbardziej potrzebującym dzieciom obiadów – współpraca z MOPS-em, kierowanie do ośrodków pomocy społecznej wniosków o objęcie dożywianiem najbardziej potrzebujących dzieci, informowanie rodziców o możliwościach otrzymywania pomocy z ośrodków pomocy społecznej, pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków, pism, próśb Okres stażu Zapisy w dzienniku

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych - systematyczna obserwacja uczniów,
- podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów
9ustalenie odpowiednich strategii, działań, metod pracy, oddziaływań wychowawczych)
- opis i analiza dwóch przypadków Okres stażu Opis i analiza dwóch problemów
Plan jest otwarty.
Opracowała: Marta Mydlak Zatwierdziła:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.