AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Skrzypczyńska, 2016-07-22
Iława

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: mgr Magdalena Skrzypczyńska

NAZWA I ADRES SZKOŁY: Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2013 r.

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2016 r.
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Cele szczegółowe:
podniesienie jakości pracy szkoły
podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
wspieranie rozwoju szkołyZadania organizacyjne


L.p.


ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2013 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie materiałów i dokumentów
Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, zdjęcia
3.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


L.p.

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metody pracy pedagogicznej
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, tj. Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych, Księga SU, Koncepcja Pracy Szkoły, itp
Korekty i dostosowania w PSO
Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu klasy VI
Prowadzenie zajęć wyrównawczych wynikających z siatki godzin oraz – w razie potrzeb – zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
Uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

2.
Organizacja przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych
Prowadzenie koła matematycznego którego celem będzie przygotowanie uczniów do konkursów
Koordynator ogólnopolskiego konkursu „Albus”
Członek komisji konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty
Opracowanie planów pracy wychowawczej na poszczególne lata
Współpraca z rodzicami
Pedagogizacja rodziców podczas konsultacji i zebrań (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)

3.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego
Zgodnie z potrzebami szkoły

4.
Czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez OKE
Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły

5.
Włączanie uczniów do ogólnoszkolnych zadań służących rozwijaniu aktywnych i twórczych postaw społecznych i kulturowych
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

6.
Analizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, naukowej, wymiana doświadczeń


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np.: planów, sprawozdań, zestawień
Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, sprawdziany, karty pracy)
Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy
Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
Praca z komputerem podczas zajęć lekcyjnych, wykorzystanie tablicy interaktywnej
Wykonywanie dyplomów, podziękowań, itp.

2.
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN
Dokumentacja awansu zawodowego

3.
Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia , psychologii i pedagogiki
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1.
Praca w zespole przedmiotowym matematyczno-przyrodniczym
Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu
Prezentacja scenariuszy i konspektów lekcji

2.
Prowadzenie zajęć otwartych

3.
Prowadzenie uroczystości, imprez szkolnych
Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie uroczystości

4.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
Aktywny i twórczy udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
Pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczyciela stażystę/kontraktowego, służenie radą, doświadczeniem, sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela

5.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Iławie
Analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych
Realizacja zadań PPP
Kierowanie uczniów na badania do PPP
Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy
Praca podczas godzin wychowawczych
Imprezy klasowe, wycieczki, itp.

2.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych z matematyki
Opracowanie treści nauczania
Napisanie programu
Realizacja programu na zajęciach wyrównawczych z matematyki
Prowadzenie dziennika zajęć

3.
Współpraca z rodzicami
Przygotowanie i wdrażanie programu pedagogizacji
Rozmowy indywidualne


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Udział w konkursach szkolnych i olimpiadach przedmiotowych
Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad

2.
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
Rozmowa z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym

3.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych z matematyki
Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki

4.
Udział w ogólnopolskich akcjach
Góra Grosza, Dzień Dobrych Uczynków
Zgodnie z harmonogramem pracy SU


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
Współpraca z policją w Suszu (prelekcje, pogadanki)
Współpraca z pielęgniarka szkolną
Współpraca z PPP w Iławie (opinie, pogadanki, szkolenia)
Współpraca z Radą Rodziców (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia)
Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym
Współpraca z wydawnictwami

2.
Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela-wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom
Organizowanie imprez klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, andrzejki, wigilia klasowa)
Organizowanie wycieczek
Pełnienie opieki podczas dyskotek szkolnych
Organizowanie dyskotek szkolnych
Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem, rodzicami, pielęgniarką, kuratorem)
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

3.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach
Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt
Zbiórka na rzecz Domów Dziecka

4.
Współpraca z nauczycielami szkoły
Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów
Zapoznanie się z opinią poradni
Zapoznanie się z sytuacją rodzinną
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów
Współpraca z pedagogiem szkoły

2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy, ich wyniki i wnioski
Opieka nad uczniem mniej zdolnym, wyrównywanie braków, zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej


Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom (w zależności przydziału czynności osobie realizującej)


Magdalena Skrzypczyńska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.