AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

EDYTA GAJEWICZ, 2016-06-28
bielsko - bieła

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Imię i nazwisko: Edyta Gajewicz
Placówka oświatowa: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Rychlewska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Elżbieta Gucwa


Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe podejmowanego stażu:
• Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
• Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

Organizacja stażu


Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
• Karta Nauczyciela ( Dz.U. Zz 2006 r. Nr 97 poz. 647) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie MENiS 01.12.2004 r. W sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu. wrzesień 2013r.
Cały okres trwania stażu.
Sierpień 2013r. Notatki własne

Notatki własne
Napisanie wniosku
2.
Współpraca z opiekunem stażu 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekun stażu i innych nauczycieli. Wrzesień 2013r.
Wrzesień 3013

Wrzesień 2013r.
Cały okres trwania stażu
Cały okres trwania stażu
Wniosek
Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram
Notatki własne
Scenariusz zajęć
3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 1. Gromadzenie dokumentów (świadect, zaświadczeń, dokumentów, programów, scenariuszy, fotografii itp.)
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Cały okres trwania stażu.
Maj 2016r.
Czerwiec 2016r. Zaświadczenia, scenariusze, programy itp.
Sprawozdanie

Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. 1. Ukończenie kursów doskonalących dla nauczycieli pracujących w szkołach.
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
- Udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniach WDN
- Współpraca z organami szkoły oraz zespołami pedagogicznymi:
- Dyrektor szkoły.
- Rada pedagogiczna.
- Rada rodziców.
- Zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Logopeda
3. Koleżeńska wymiana doświadczeń, rozwiązań dydaktycznych.
- Udział w otwartych zajęciach koleżeńskich
- Udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego.
4. Studiowanie czasopism, literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą – prowadzenie notatek w zeszycie.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- Materiałów dydaktycznych.
- Dekoracja Sali.
- Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń szkoły. Cały okres trwania stażu wg ofert

Cały okres trwania stażu, zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Cały okres trwania stażuHarmonogram spotkań


Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu Zaświadczenia


Wpisy do protokołów, listy obecności


Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji


Listy obecności, notatki
2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. 1. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania i innowacji pedagogicznych.
- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińskiej
- Pedagogika zabawy
- Burza mózgów.
Cały okres trwania stażu Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych.


§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. 1. Poznanie dziecka
- systematyczna obserwacja dziecka
okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanka
- sprawdzanie osiągnięć dziecka różnymi sposobami, w różnych sytuacjach
2. Współpraca z rodzicami
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
- zajęcia otwarte z rodzicami
- konsultacje indywidualne z rodzicami
-włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
- włączanie rodziców w różnego rodzaju akcje prowadzone przez przedszkole np. wycieczki do teatru.
-sporządzanie broszur informacyjno – pedagogizujących dla rodziców, z położeniem nacisku na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
3. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
4. Dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci - praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu

Dwa razy w roku

Cały okres trwania stażuCały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu

XII 2014


X i IV
Cały okres trwania stażu Arkusze obserwacji, prace dzieciScenariusze, pomoce dydaktyczne, karty pracy, prace plastyczne


Strona internetowa


Broszury

Arkusz diagnozy, karty pracy, prace plastyczne
2.
Udział w realizacji programów profilaktycznych

2. Uczestnictwo w akcjach:
- Zbiórka makulatury
- Zbiórka nakrętek
- Góra grosza Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania sta Cały okres trwania stażu, protokół z realizacji programu

Strona internetowa
3.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę 1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką .
3. Nawiązanie współpracy z instytucjami użytkowymi typu: piekarnia, zakład fryzjerski, stomatolog, Straż Miejska, Komenda Policji, straż pożarna.
4. Nawiązanie kontaktu z GOK w Międzyrzeczu.
5. Wigilijne spotkanie z mieszkańcami Międzyrzecza.
6. Udział dzieci w marszu zorganizaowanym z okazji Dnia Stracha Polnego w Rudzicy.
7. Udział w projekcie Powrót do Przeszłości. Cały okres trwania stażu
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu

XII 2013

VI 2014, 2015, 2016

IX 2013 Strona internetowa

Strona internetowa


Strona internetowaStrona internetowa


Strona internetowa

Strona internetowa

Strona internetowa
4.
Współtworzenie ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Ewaluacja wewnętrzna efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola:
- określenie celów ewaluacji.
- określenie odbiorców ewaluacji.
- sporządzenie narzędzi ewaluacji (obserwacje, ankiety, analiza dokumentów).
- przeprowadzenie ewaluacji wśród dzieci i rodziców
- sporządzanie raportów ewaluacji.
XI 2013 Narzędzia badawcze, raport
5 Współpraca w przygotowaniu uroczystości szklonych 1. Zoragnizowanie imprez okolicznościowych:
- Dzień Babci i Dziadka
- Andrzejki
- Jasełka;
- Wigilia grupowa z udziałem rodziców
- Dzień Matki;
- Bal karnawałowy
- Zorganizowanie Festynu Rodzinnego
- Okazjonalny udział w apelach szkolnych Cały okres trwania stażu wg kalendarza Strona internetowa
6 Uczestnictwo w konkursach, festiwalach organizowanych przez naszą szkołę oraz inne instytucje. 1. Udział w Gminnym Konkursie Jasełek i obrzędów Kolędniczych.
3. Zorganizowanie wewnątrzszkolnych eliminacji konkusu Młode Talenty.
4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego związanego z obchodzonym Rokiem Tuwima.
5. Przygotowanie dzieci do Gminnego Konkursu Ekologicznego.
6. Konkurs ozdób bożonarodzeniowych.
XII 2013


III 2015


II 2014, 2015, 2016XI 2013


X 2013, 2014, 2015XII 2015 Scenariusz, stona internetowa.

Scenariusz, strona internetowa

Strona internetowa


Regulamin konkursu, dyplomy, srona internetowa

Strona internetowa


Regulamin konkursu, dyplomy, srona internetowa§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nauczyciela 1. Udział w życiu portali edukacyjnych .
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu .
3. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
4. Komputerowe opracowanie: scenariuszy, informacji dla rodziców, pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.
5. Korzystanie z portali edukacyjnych dla doskonalenia pracy własnej.
6. Przystąpienie do programu eTwinning .
7. Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.
8. Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW. dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe) .
9. Opracowanie scenariuszy lekcji oraz prowadzenie zajęć multimedialnych.
10. Wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu.
Cały okres trwania stażu Scenariusze, zaświadczenia z kursów, publikacje na stronach www.
2.
Publikacje w internecie Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
2013 Publikacja

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętnośćzastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zwią zanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji termin Sposób dokumentacji
1.
Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z
zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkonej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Cały okres trwania stażu Notatki własne
2.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów.
2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych uczniów.
3. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce.
Cały okres trwania stażu Notatki z rozmów z rodzicami,.
3.
Współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną oraz pedagogiem szkonym. 1. Spotkania z logopedą, pedagogiem i psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli dotyczących bieżących problemów.
2. Wspólne rozmowy, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
Cały okres trwania stażu Zapisy w protokołach, harmonogra

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji termin Sposób dokumentacji
1.
Dogłębne poznawanie i analizowanie dokumentów w zakresie funkcjonowania szkoły. 1. Poznawanie przepisów dotyczących pomocy społecznej
- Ustawa o Pomocy Społecznej.
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Niebieska Karta.
2. Poznawanie przepisów w zakresie funkcjonowania przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Diagnozowanie dzieci.
- Obserwacja dzieci.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
- Bezpieczeństwo.
Cały okres trwania stażu Notatki własne, opinie, arkusze obserwacji


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.