AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Rzeźnicka, 2016-06-16
Wieluń

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOOpracowała Joanna Rzeźnicka


Informacje o nauczycielu
Imię i nazwisko: Joanna Rzeźnicka
Rodzaj pracy w chwili rozpoczęcia stażu: Nauczyciel języka angielskiego
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: II Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.

Czynności organizacyjne
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego
-analiza dostępnej literatury, zasobów Internetu -wniosek o rozpoczęcie stażu

IX-X 2013r

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji:
-Statutu Szkoły;
-Wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
-Programu wychowawczego;
-Planu pracy szkoły. -posiadanie bieżących wiadomości, orientacja w zmianach, właściwe wykorzystanie przepisów w codziennej pracy.
IX-X 2013r
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju -gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających realizację zadań -dokumentacja własna
cały okres stażu

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej funkcji -aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
-praca w zespołach
-współpraca z rodzicami: zebrania otwarte, spotkania indywidualne, konsultacje -notatki własne
-protokoły
-potwierdzenia cały okres stażu

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego -analiza dokumentacji
-opracowanie sprawozdania -sprawozdanie V 2016r

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia -udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
-udział w kursach, szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne -zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia
-materiały szkoleniowe cały okres stażu

2. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów -przeprowadzenie oraz analiza wyników testu diagnostycznego i porównawczego uczniów klas I
-przeprowadzenie oraz analiza matur próbnych w klasach maturalnych -kopia testu
-przykładowy arkusz maturalny
-wyniki cały okres stażu

3. Samodzielne studiowanie literatury, doskonalenie metod i form pracy -stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów
-studiowanie literatury fachowej i czasopism przydatnych do podniesienia jakości pracy
-śledzenie aktualności w zasobach Internetu
-korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie nowości wydawniczych
-wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
-praca w zespole przedmiotowym -scenariusze
-spis pozycji
-notatki
-potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego cały okres stażu

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim - organizacja szkolnych konkursów z języka angielskiego -opracowane materiały
-prace uczniów
-dokumentacja konkursu
-zdjęcia cały okres stażu

5. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym -aktualizowanie gazetek ściennych
-pozyskiwanie pomocy od przedstawicieli wydawnictw językowych
-gromadzenie materiałów i pomocy
-dbałość o sprzęt i wystrój -zdjęcia
-pozyskane materiały cały okres stażu

6. Włączanie się w różnorodne formy promocji szkoły - praca w zespole do spraw promocji szkoły
- aktywny udział w targach edukacyjnych -notatki własne
-protokoły
-potwierdzenia cały okres stażu

7. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych -ukończenie kursu na Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej -dyplom ukończenia w okresie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej -korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, słowników multimedialnych
-opracowywanie dokumentacji szkolnej np.: testów, sprawdzianów, planów pracy itp. techniką komputerową -opracowana dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej

cały okres stażu

2. Korzystanie z zasobów sieci www -śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
-korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli
-przesyłanie opracowanych przez n-la wyników matur
-korespondencja z przedstawicielami wydawnictw językowych, pozyskiwanie informacji o kursach/szkoleniach -baza zgromadzonych przepisów prawa
-korespondencja mailowa
cały okres stażu

3. Przeprowadzanie konkursów językowych z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu -opracowanie regulaminu konkursu językowego,
-samodzielny wydruk zaproszeń, podziękowań, projekt dyplomów
-zamieszczenie wyników konkursu oraz krótkiej notatki o podsumowaniu na stronie szkoły -płyta CD z materiałami z konkursów
-zdjęcia
-przykładowe prace uczestników cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli -opracowanie scenariuszy zajęć
-przygotowanie pomocy dydaktycznych -scenariusze
-potwierdzenia uczestników cały okres stażu
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami -aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
-prowadzenie zajęć otwartych
-praca w zespole przedmiotowym -zaświadczenia
-potwierdzenia cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. -opracowanie i wdrożenie programu.
-scenariusze lekcji
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Uzyskanie kwalifikacji Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego - ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów
- wykonywanie zadań członka zespołu egzaminacyjnego - zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji

-zaświadczenie o pracy w komisji w okresie stażu

wg harmonogramu OKE

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Wzbogacanie oferty działań dydaktyczno- wychowawczych szkoły -sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas wyjść do kina, muzeum
-organizacja konkursów z języka angielskiego -potwierdzenia
-dokumentacja konkursów
-zdjęcia cały okres stażu

2. Współpraca w organizacji targów edukacyjnych -aktywny udział w targach edukacyjnych -potwierdzenia cały okres stażu
3. Promocja szkoły -praca w zespole do spraw promocji szkoły -potwierdzenia cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Współpraca z wydawnictwami językowymi -stała korespondencja z przedstawicielami
-pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
-udział w szkoleniach: zapoznawanie z ofertą
-podnoszenie własnych kompetencji -potwierdzenia
-zaświadczenia
-pozyskane pomoce cały okres stażu
2. Nawiązanie współpracy z księgarnią językową - uzyskiwanie zniżek dla uczniów za zakup podręczników
- otrzymywanie gratisowych pozycji dla uczniów - potwierdzenie księgarni
cały okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym -systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy -potwierdzenie pedagoga szkolnego cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadanie/działanie Formy realizacji Inf. o realizacji zadań/ inf. o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia i materiały) Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki -zaświadczenie-wykaz literatury

cały okres stażu
2. Analiza wybranych przypadków dydaktycznych -zebranie informacji o uczniach
-identyfikacja problemu
-opisanie historii zjawiska
-propozycji rozwiązania problemu
-uzyskane rezultaty
-refleksje i wnioski -opis i analiza wybranych przypadków dydaktycznych cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym, dlatego proszę o umożliwienie mi nanoszenia istotnych zmian i ewentualnych dodatkowych pozycji w jego realizacji w trakcie trwania stażu.

opracowała:
Joanna Rzeźnicka
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.