AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Szuszkiewicz, 2016-06-16
Strzelce Opolskie

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGOI. Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Szuszkiewicz
2. Nauczany przedmiot: język angielski
3. Czas stażu: 01.09.2013 – 31.05.2016
4. Miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie


CEL GŁÓWNY:

UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 1
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. • analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego wrzesień 2013 - wniosek o rozpoczęcie stażu
-zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • zbieranie informacji o realizacji zadań
• gromadzenie materiałów, zaświadczeń,
• sprawozdań i innych dokumentów cały okres stażu - zaświadczenia, programy, scenariusze, zdjęcia, nagrania, opracowane materiały, kserokopie, załączniki do planu
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju. • opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania
• autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków maj 2016 - sprawozdanie
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. • poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego maj 2016 - wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
5. Analiza dokumentów dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania szkoły:
a) Programu wychowawczego
b) Statutu Szkoły i regulaminów
c) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. • uczestniczenie w pracach Zespołu Języków Obcych cały okres stażu - opis w sprawozdaniu
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. • aktywny udział w różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
• udział w warsztatach metodycznych cały okres stażu - zaświadczenia o udziale w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
7. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie z planem pracy szkoły. • aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN cały okres stażu(zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń) - poświadczenie Dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach
- dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów)
8. Doskonalenie warsztatu pracy. • systematyczne wzbogacanie biblioteczki i videoteki anglisty
• opracowanie plansz, tablic gramatycznych, ankiet
• gromadzenie obrazków i plakatów do nauki języka angielskiego cały okres stażu
- wykaz literatury
- spis pomocy audiowizualnych, książek, płyt, plansz
9. Zorganizowanie pracowni językowej. • zaadaptowanie sali lekcyjnej na pracownię językową poprzez wyposażenie jej w pomoce metodyczne: oprogramowanie do tablicy interaktywnej z języka angielskiego, plakaty, słowniki i inną literaturę językową, gry planszowe) filmy na DVD, itd.
• dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej pracowni językowej na bieżąco przez cały okres stażu - zdjęcia pracowni językowej
- spis zgromadzonych materiałów
10. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. • studiowanie literatury metodycznej
• wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
• współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa: Pearson Longman, Express Publishing/Egis, Macmillan
• pobieranie darmowych lekcji z Internetu
• zapoznawanie się na bieżąco z nowościami edukacyjnymi z angielskiego cały okres stażu - spis przeczytanych pozycji i stron internetowych

11. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć. • Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez:
- stosowanie metod aktywizujących
w pracy z uczniem na języku
angielskim
- prowadzenie zajęć
przygotowujących do Egzaminu
Gimnazjalnego cały okres stażu
opis w sprawozdaniu
12. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. • aktywny udział we wdrażaniu WZO
• opracowanie wymagań z języka angielskiego
• opracowanie i przeprowadzanie sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności językowych w klasach I-III cały okres stażu - wymagania z języka angielskiego
- wyniki sprawdzianów i ich analiza

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 2
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej. • podnoszenie poziomu umiejętności obsługi komputera cały okres stażu opis w sprawozdaniu
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu
• wykorzystanie technik komputerowych w projektach zagranicznych eTwinning
• korzystanie z zasobów Internetu w pracy nauczyciela
• opracowywanie testów i sprawdzianów oraz scenariuszów lekcji
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych
• przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami,
• przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń
• komputerowe opracowanie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych z j. angielskiego
• Wykorzystanie programów np. Word, Excel, PowerPoint itp.
• wykorzystanie drukarki i skanera w codziennej pracy cały okres stażu opis w sprawozdaniu
3. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej. • praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi
• wyszukiwanie informacji w Internecie (angielskie wyszukiwarki)
• nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej w programie eTwinning cały okres stażu - adresy WWW
-nawiązanie współpracy z zagranicznymi szkołami w programie edukacyjnym eTwinning
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji. • udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
• bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych. cały okres stażu - adresy WWW
5. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych. • udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
• przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
• wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych cały okres stażu - poświadczenie dyrektora szkoły
- przykładowe materiały
6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej. • opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły cały okres stażu - poświadczenie administratora strony
- wykaz umieszczonych materiałów informacyjnych
7. Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć. • przekazywanie zdjęć do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
• umieszczanie zdjęć na gazetkach ściennych cały okres stażu - przykładowe zdjęcia,
- zdjęcia gazetek ściennych

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 3
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. • prowadzenie otwartych lekcji dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych cały okres stażu - scenariusze lekcji
2. Udział w zebraniach zespołu
Przedmiotowego. • aktywny udział w pracach zespołu Języków Obcych cały okres stażu - opis w sprawozdaniu
3. Publikacje w portalu internetowym. • Opublikowanie własnego planu
rozwoju zawodowego, scenariuszy
lekcji języka angielskiego cały okres stażu - publikacje w Internecie
4. Współpraca z innymi nauczycielami. • udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń
• współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów
• współpraca z innymi nauczycielami przy realizacji projektu eTwinning
-współpraca z nauczycielami z innych krajów w programie eTwinning
• współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych cały okres stażu - scenariusze lekcji
- scenariusze imprez
- poświadczenie dyrektora
-poświadczenia nauczycieli współpracujących

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja tematyki zajęć dla „Klubu eTwinning”. • opracowanie planu pracy dla „Klubu eTwinning”
• przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenia zajęć na bieżąco - program pracy

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych. • udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z języka angielskiego
• zorganizowanie Językowego Konkursu Recytatorskiego
• zorganizowanie konkursu językowo- modelarskiego „Kraje anglojęzyczne 3D” zgodnie z harmonogramami konkursów - spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów i olimpiad,
- zaświadczenia udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach,
- poświadczenia Dyrektora szkoły
2. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych. • przygotowywanie Dni Otwartych cały okres stażu - zdjęcia
3. Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych. • sprawowanie funkcji opiekuna wycieczek edukacyjno-językowych
• wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc cały okres stażu - poświadczenie dyrektora szkoły
4. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. • współpraca z pedagogiem i pielęgniarką
• rozwiązywanie bieżących problemów
• zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów 2010/2013 cały okres stażu - opis w sprawozdaniu
5. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego. • prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III gimnazjum mających trudności w nauce języka obcego. cały okres stażu - program zajęć
- lista uczestników zajęć
6. Nawiązanie kontaktu i współpracy zagranicznej ze szkołami w programie
eTwinning. • koordynowanie projektów zagranicznych cały okres stażu - plan zajęć
7. Prowadzenie gazetki ściennej „Poznajemy kraje anglojęzyczne”. • prowadzenie gazetki, opracowywanie tekstów i szaty
graficznej cały okres stażu - zdjęcia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4 e
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z wydawnictwem językowym ‘Pearson Longman’, ‘Express Publishing/Egis’ , ‘Macmillan”. •stały kontakt z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych
• organizowanie nagród dla uczniów
• pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych cały okres stażu - opis w sprawozdaniu
2. Współpraca z biblioteką szkolną. • przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego z języka angielskiego na podstawie zasobów szkolnej biblioteczki językowej cały okres stażu - regulamin konkursu
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. • spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym:
diagnozowanie zachowań ucznia,
szukanie niepowodzeń szkolnych cały okres stażu - opis w sprawozdaniu
4. Współpraca z rodzicami. • konsultacje dla rodziców: udział w dniach otwartych szkoły,
informowanie rodziców o postępach ich dzieci cały okres stażu - opis w sprawozdaniu
5. Integracja środowiska uczniowskiego
i lokalnego. • pomoc przy organizacji imprez
szkolnych np., Festiwal Piosenki Wartościowej, Dni Otwarte dla uczniów
klas 6 szkół podstawowych cały okres stażu - opis w sprawozdaniu

§ 8. ust. 2. pkt 4. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych i metodycznych oraz opublikowanie ich w Internecie. • prezentacja opracowanych materiałów na stronie internetowej (przykładowy konspekt lekcji, ciekawostki językowe) cały okres stażu - adresy stron WWW
2. Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów poza szkolnych. • udział uczniów w olimpiadzie języka angielskiego i konkursach ogólnopolskich cały okres stażu - nagrody, dyplomy, wyróżnienia, podziękowania.

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 5
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI HARMONOGRAM DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza przypadku. • analiza przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu cały okres stażu - opis i analiza przypadku

podpis nauczyciela podpis dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.