AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Żurek, 2016-06-07
Proszowice

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach
ul. 3-go Maja 107
32-100 ProszowicePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Informacja o nauczycieluImię i nazwisko: mgr Andrzej Żurek
Miejsce pracy: Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016
Staż pracy: 8 lat
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Cel ogólny rozwoju zawodowego:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Cele szczegółowe:
1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

3.Wspieranie uczniów w ich rozwoju.

4.Doskonalenie sposobu analizowania swojej pracy i działań.

5.Efektywne działania w zespołach i praca w grupie

§ 8 ust. 1 pkt. 1
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie
umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Sposób udokumentowania
Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. • Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.
• śledzenie stron internetowych MEN. wrzesień 2013 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Doskonalenie znajomości zasad funkcjonowania szkoły i organizacji jej zadań. • Przypomnienie zapisów w dokumentach szkolnych:
Program Wychowawczy Szkoły, Program
Profilaktyczny Szkoły, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania itp. Wrzesień
2013 Składane podpisy przy dokumentach.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień
2013
Okres stażu
Maj 2016 Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z
dokumentacją szkoły

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. • Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, afiszy, tworzenia dyplomów, regulaminów, terminarzy, plakatów.
• Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
• Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia
• Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych, graficznych.
Okres stażu. Sprawozdania, dokumentacja planu rozwoju zawodowego

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń.
• Poszukiwanie nowości wydawniczych
dotyczących nauczania wychowania fizycznego, przeglądanie stron internetowych, wykorzystanie zdobytej wiedzy do pracy z uczniami.
Okres stażu
Scenariusze, notatki.
Opracowanie materiałów
dydaktyczno wychowawczych dla uczniów. • Opracowania pisemne, prezentacje multimedialne. Okres stażu Opracowania, opinie
innych nauczycieli,
zebrana dokumentacja.
Opracowanie kryteriów oceniania,
wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego, planów pracy dydaktycznej. • Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
• Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi Wrzesień 2013r.
Wrzesień 2014r.
Wrzesień 2015r. Kryteria oceniania, plany pracy.
§ 8 ust. 1 pkt. 2
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Opracowanie dokumentacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego. • Opracowanie pisemne. Okres stażu. Zbiór dokumentów.
Udział w pracy zespołu przedmiotowego. • Opracowanie wraz z zespołem przedmiotowym
planu pracy, realizacja zadań zawartych w planie.
• Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego. Okres stażu. Sprawozdanie z pracy
zespołu i wnioski.
Promowanie Zespołu
Szkół w Proszowicach wśród uczniów gimnazjum i społeczności lokalnej • Współudział w opracowaniu informatora o
szkole, organizowanie i uczestnictwo w
spotkaniach z uczniami gimnazjum, pokazanie prezentacji multimedialnej dla gimnazjalistów, organizacja rozgrywek sportowych dla gimnazjalistów.
Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja fotograficzna.
Opieka nad bazą sportową , czuwanie nad sprawnością i przydatnością sprzętu i urządzeń sportowych, • Bieżące usuwanie zaistniałych uszkodzeń
i zniszczeń, uzupełnianie i zakup sprzętu sportowego.
Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Powołanie i opieka nad zespołem uczniów do prowadzenia gabloty przedmiotowej. • Wykonanie gabloty przedmiotowej, pełnienie roli doradcy w sprawach tematyki w niej zawartej oraz kontrola aktualności gazetki.
Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.
Wprowadzanie i zapoznawanie uczniów z mniej popularnymi w szkołach dyscyplinami sportowymi. • Wyjazdy z uczniami na strzelnicę sportową, stok narciarski, pływalnię. Na bieżąco. Potwierdzenia udziału, karty wycieczek.
Utworzenie Szkolnego Kółka Szachowego • Opieka i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć gry w szachy.
• Udział w rozgrywkach szachowych. Na bieżąco Dziennik zajęć, potwierdzenie udziału w rozgrywkach szachowych.
§ 8 ust. 1 pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości
pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Wstępna ocena własnego
dorobku zawodowego. • Analiza zasobów i deficytów. Analiza zainteresowań i preferencji własnych w kontekście potrzeb szkoły. wrzesień 2013
Zaplanowanie działań
na okres stażu – plan
rozwoju zawodowego.
Analizowanie i konsultowanie zadań opracowywanych i publikowanych przez CEO w programie „WF z klasą” • Kontakt internetowy z CEO Okres stażu Wydruki z internetu
Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. • Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego w ramach WDN, udział
w samokształceniowych Radach Pedagogicznych. Okres stażu. Zaświadczenia.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb. • Udział w zajęciach warsztatowych i metodycznych Świadectwa, zaświadczenia.
Ukończenie kursu instruktora sportu z piłki ręcznej • Udział w zajęciach. Październik 2015 Świadectwo ukończenia
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Sprawowanie funkcji opiekuna SKSz • Prowadzenie zajęć, wspólne rozwiązywanie problemów. Okres stażu. Potwierdzenie

Udział w zebraniach
zespołu wychowawców
i rozwiązywanie problemów we współpracy z
innymi nauczycielami i
rodzicami. • Współudział w opracowaniu planu pracy
zespołu wychowawczego.
. Okres stażu. Sprawozdania, potwierdzenie obecności
na zebraniach.
Przygotowanie uczniów
do zawodów sportowych
w różnych dyscyplinach
sportowych. • Udział w zawodach sportowych organizowanych przez SZS. Okres stażu. Potwierdzenia.
Opracowanie i wdrożenie
przedmiotowego systemu
oceniania, który zakłada
integrację młodzieży
poprzez sport oraz wyrobienie przestrzegania
zasady „fair play”. • Wdrażanie i ewaluacja pso z wychowania
fizycznego. 2013 Potwierdzenie dyrektora oraz pso
Ewaluacja działań własnych. • Opracowanie pisemne – wnioski z przeprowadzonych działań

Okres stażu. Ocena pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności
stosowania technologii
komputerowej i informatycznej w praktyce dydaktycznej, w opracowaniu dokumentacji i pomocy dydaktycznych. • Zapis przedmiotowego systemu oceniania i
wymagań edukacyjnych w formie elektronicznej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, opracowanie prezentacji multimedialnych, opracowanie dokumentów
przydatnych do pracy w szkole. Okres stażu. Opracowania w formie
elektronicznej.
Wykonanie w technice
Power Point prezentacji
multimedialnej dotyczącej promocji zdrowego stylu życia. • Umieszczenie prezentacji multimedialnej
na stronie szkoły oraz przedstawienie wybranym klasom na lekcji wychowania fizycznego. Okres stażu. Prezentacje multimedialna.
Wykorzystanie internetu
jako źródła informacji
z zakresu sportu, wychowania fizycznego,
zdrowia. • Wzbogacenie warsztatu i metod pracy. Okres stażu. Materiały z internetu.
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub
innych zajęć.

Opublikowanie w portalu
internetowym „planu
rozwoju zawodowego” • Przygotowanie planu, przesłanie na strony
internetowe. Listopad
2013 Publikacja w internecie.
Prowadzenie lekcji
otwartych dla nauczycieli
pracujących w ZS . • Prowadzenie otwartych zajęć. Dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi
nauczycielami
Okres stażu. Scenariusze zajęć.
Współpraca nauczycieli
WF z ZS w Proszowicach a nauczycielami WF z ZS Piotrkowice Małe – lekcje otwarte. • Przeprowadzenie wspólnie z ZS w Piotrkowicach Małych „Dnia Sportu Szkolnego” prowadzenie lekcji otwartych oraz innych imprez w zależności od potrzeb. Okres stażu. Potwierdzenia, sprawozdania.
Współpraca nauczycieli
wychowania fizycznego
z Powiatu Proszowickiego • Organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie naszej szkoły i organizowanych przez małopolski SZS. Okres stażu. Sprawozdania, tabele
wyników.
Dzielenie się swoją wiedzą • Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
• Prezentowanie nauczycielom materiałów metodycznych podczas szkoleń samokształcenia.
Okres stażu. Lista obecności na Radzie Pedagogicznej
Przygotowywanie uroczystości szkolnych. • Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” i walca wiedeńskiego dla uczniów klas maturalnych. Styczeń każdego roku Scenariusz układu tanecznego, zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Prowadzenie na lekcjach
WF pogadanek dla młodzieży na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia na zajęciach. • Pogadanki specjalistów, projekcje filmów,
plakaty. Okres stażu Wpisy w dziennikach.
Organizowanie imprez
sportowych. • Turnieje o mistrzostwo ZS w tenisie
stołowym, piłce siatkowej i piłce nożnej. Co rok, dwa Potwierdzenie dyrektora szkoły, fotografie.
Współpraca z Małopolskim
Wojewódzkim Szkolnym
Związkiem Sportowym • Promocja sportu szkolnego poprzez udział
młodzieży w różnych formach imprez sportowych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, zaświadczenia
Współpraca z powiatowym koordynatorem sportu • Opracowanie regulaminów zawodów sportowych, ustalanie terminów, organizacja Okres stażu Potwierdzenia koordynatora
Aktywny udział w Turniejach szachowych organizowanych przez Stowarzyszenie „GNIAZDO” • Opieka nad drużyną szachową i udział w turniejach Zima 2013,14,15 Potwierdzenia udziału, dyplomy, fotografie.
Współpraca z Fanklubem Kamila Stocha.
Pogadanka na temat konstruktywnego zachowania się kibiców • Organizacja, opieka i wyjazd na konkurs skoków Zima 2014 Potwierdzenia wyjazdu, fotografie
Kontynuacja współpracy z LZS Dziecanovia • Co roczne turnieje szachowe im. Henryka Głusia Co rok
Grudzień, marzec Dyplomy, potwierdzenia, fotografie
Kontynuacja współpracy z MKS Pogoń Proszowice. • Prowadzenie meczy II Ligi Siatkówki Kobiet Sezon 2013/14
2014/15
2015/16 Potwierdzenia-protokoły
Organizacja Dnia Sportu-
Rada Pedagogiczna na
sportowo i współzawodnictwo sportowe
• Opracowanie regulaminów, organizacja i przeprowadzenie konkurencji sportowych dla uczniów i nauczycieli.
wg ustaleń dyrektora Fotografie.§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem , kierownikiem szkolenia praktycznego. • Pogadanki dla uczniów naszej
szkoły Okres stażu. Potwierdzenia.
Współpraca KPP w Proszowicach • Zainicjowanie spotkania z funkcjonariuszem policji ds. nieletnich na temat „ Zachowania na zawodach sportowych i zasad kibicowania Marzec 2014 Potwierdzenie dyrektora
Nawiązanie współpracy z koordynatorem i włączenie się w akcję” Szlachetna paczka” • Przekazanie darowizny na rzecz akcji.
Zaktywizowanie grupy uczniów . 2013/2014 Potwierdzenia udziału w akcji
Kontynuacja współpracy CKiW w Proszowicach i włączenie się w akcje WOŚP • Pomoc w organizacji i prowadzenie finału WOŚP Styczeń 2014,2015,2016 Zaświadczenia ze sztabu WOŚP
§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Przygotowanie uczniów
do zawodów na szczeblu
Powiatowym i Wojewódzkim. • Zwycięstwa w zawodach powiatowych i wojewódzkich. Okres stażu. dyplomy
Wysoka frekwencja i aktywny udział uczniów ćwiczących na lekcjach wf. • Prowadzenie zajęć zachęcających uczniów do aktywnego udziału w lekcjach. do emerytury Potwierdzenia dyrektora
Wypracowanie u uczniów nawyku zdrowego stylu życia związanego z aktywnością sportowo –rekreacyjną. • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, lekcji w terenie, korzystanie z pozaszkolnych obiektów sportowych. Okres stażu. Karty wycieczek.
Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. • Wykonanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Diagnozowanie problemów wychowawczych
i podejmowanie środków
zaradczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. • Spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowankami, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami
Okres stażu. Zaświadczenia o
współpracy.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. • Reakcja na niewłaściwe zachowania i zwroty uczniów podczas zajęć i dyżurów Okres stażu. Potwierdzenia.
Otwartość na problemy podopiecznych, współpraca z innymi nauczycielami przedmiotu i wychowawcami. • Rozmowy z uczniami i wychowawcami Okres stażu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.