AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Kwolczak, 2016-06-07
Krasne

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOAneta Kwolczak
Nauczyciel chemii
Okres trwania stażu:01.09.2013 r.-31.05.2016 r.
GŁÓWNE CELE AWANSU:
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
4. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE AKTA PRAWNE:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W CZASIE STAŻU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO


Lp. Planowane do realizacji działania i zadania
Forma realizacji
Dokumentacja
Termin
1. Poznanie procedury prawnej osiągnięcia awansu zawodowego i przygotowanie planu realizacji •Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego
•Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
•Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego znajomość prawa oświatowego,
wniosek,
zatwierdzony plan rozwoju zawodowego VIII/IX 2013r.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego •Gromadzenie dokumentacji: dyplomów, zaświadczeń, planów i innych dokumentów dyplomy, zaświadczenia, plany, inne dokumenty na bieżąco
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego •Opracowanie zgromadzonej dokumentacji
•Analiza osiągniętych wyników.
•Sformułowanie wniosków sprawozdanie z realizacji założonego planu rozwoju zawodowego,
ocena dorobku zawodowego za okres stażu po zakończeniu stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne •Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne złożony wniosek 2016r.


ZGODNIE Z BRZMIENIEM §8 ROZPORZĄDZENIA MENiS W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI PLANUJĘ W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Planowane do realizacji działania i zadania Forma realizacji Dokumentacja Termin
1.
Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania
z chemii •Praca nad dokumentem Przedmiotowy System Oceniania IX/X 2013r.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły •Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN
•Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy zaświadczenia, certyfikaty okres stażu
3. Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy •Organizowanie pracowni przedmiotowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych
•Opracowanie zestawów testów diagnozujących poziom umiejętności i wiedzy uczniów doposażenie pracowni, zbiór pomocy dydaktycznych, testy okres stażu
4. Studiowanie literatury fachowej. •Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego wykaz literatury
i czasopism okres stażu
5. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności prowadzonych zajęć •Stosowanie aktywizujących metod nauczania
•Wykorzystywanie tablicy interaktywnej wpisy do dziennika,
sprawozdanie
okres stażu
6. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia efektywności kształcenia •Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii oraz próbnych egzaminów maturalnych
•Formułowanie wniosków
•Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności kształcenia informacja w sprawozdaniu okres
stażu
7. Doskonalenie umiejętności wychowawczych •Współpraca z zespołem klasowym i rodzicami
•Pedagogizacja rodziców - opracowanie referatów wygłoszonych na spotkaniach wywiadowczych kserokopie dziennika lekcyjnego, referaty okres stażu
8. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole •Udział w pracach komisji do układania planu lekcji •Udział w pracach komisji rekrutacyjnej •Opiekun Szkolnego Koła PCK zaświadczenie dyrektora, sprawozdanie
okres stażu
9. Promowanie szkoły w środowisku •Współudział w organizacji Dnia Otwartego Szkoły
•Udział w różnych konkursach chemicznych
•Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących przy współpracy z Samorządem Uczniowskim i instytucjami pozaszkolnymi informacja w sprawozdaniu okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Planowane do realizacji działania i zadania Forma realizacji Dokumentacja
Termin
1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej i komunikacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy •Wyszukiwanie ciekawych artykułów związanych z nauczanym przedmiotem
•Czerpanie informacji na temat różnorodnych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www
•Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
•Opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej, przygotowywanie sprawdzianów, testów
•Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z uczniami, nauczycielami, rodzicami
•Wymiana korespondencji w związku z organizacją wycieczek, i innych działań wykonywanych na rzecz szkoły
•Opracowanie materiałów związanych z działalnością koła PCK i umieszczenie na stronie internetowej szkoły materiały, kserokopie testów, sprawdzianów,
wykaz stron www, wydruki komputerowe

na bieżąco w okresie stażu
2. Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej •Ukończenie m.in. szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej zaświadczenia
okres stażu


§8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Lp. Planowane do realizacji działania i zadania Forma realizacji Dokumentacja
Termin
1. Kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej
•Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych
•Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
•Udostępnianie materiałów edukacyjnych zdobytych w ramach szkoleń zewnętrznych
• Informowanie i wspieranie młodszych kolegów w szeregu spraw organizacyjnych, edukacyjnych itp., np. wpisy w dzienniku, trudności wynikające z podziału na grupy pomoce dydaktyczne, sprawozdanie na bieżąco
2. Zajęcia pokazowe • organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli sprawozdanie okres stażu
3. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych •Stała współpraca w ramach zespołu nauk przyrodniczych(wymiana doświadczeń, wspólne spotkania, rozmowy) sprawozdanie okres stażu
4. Zamieszczenie własnych publikacji na portalu • Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego wraz ze sprawozdaniem adres strony
z zamieszczoną publikacją okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Planowane do realizacji działania i zadania Forma realizacji Dokumentacja
Termin
1.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z chemii dla maturzystów •Przygotowanie programu i jego realizacja program, dziennik zajęć pozalekcyjnych okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego • Przygotowanie programu i jego realizacja harmonogram działań, zaświadczenia, zdjęcia okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Planowane do realizacji działania i zadania Forma realizacji Dokumentacja
Termin
1.
Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych •Prowadzenie dodatkowych zajęć z maturzystami
dziennik zajęć pozalekcyjnych okres stażu
2. Organizacja wycieczek i imprez klasowych •Organizowanie wycieczek klasowych (integracyjnych, edukacyjnych)
wpisy do dzienników, karty wycieczek okres stażu
3. Rozwijanie zdolności
i zainteresowań uczniów •Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach potwierdzenia udziału w konkursie, sprawozdanie okres stażu według kalendarza konkursów

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Planowane do realizacji działania i zadania Forma realizacji Dokumentacja
Termin
1.
Współpraca z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej •Przyjmowanie studentów na praktyki i sprawowanie nad nimi opieki
•Udział w pracach Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chemicznego umowa zlecenie, wykaz prowadzonych zajęć, zaświadczenie okres stażu
2. Współpraca z organizacją humanitarną Polskiego Czerwonego Krzyża •Wdrażanie uczniów do wolontariatu
•Promowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy harmonogram działań, zaświadczenia, zdjęcia okres stażu
3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi podmiotami •Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną(korzystanie z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących uczniów) sprawozdanie okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp. Planowane do realizacji działania i zadania
Forma realizacji
Dokumentacja
Termin
1. Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania
problemów edukacyjnych
lub wychowawczych
•Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
•Wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej
•Wyodrębnienie konkretnych problemów
•Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych opis i analiza dwóch przypadków okres stażu

Opracowała: Aneta Kwolczak


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.