AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Orzechowska, 2016-06-07
Grudziądz

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I.DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Agnieszka Orzechowska
2. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”
3. Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie: Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kierunek: pedagogika, specjalność: Opieka i Wychowanie
-studia licencjackie: Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kierunek: pedagogika, specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Diagnozą Pedagogiczną

II.STAŻ
1.Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
2.Termin zakończenia stażu: 31.05.2016r.
3.Dyrektor Przedszkola: mgr Magdalena Demange- Laskowska


III.CELE STAŻU
Cel główny:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
 Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
 Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych
i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
 Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć raz w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
w wymiarze co najmniej jednej godziny raz w miesiącu oraz omawianie ich
z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
 Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
 Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętności współpracy z ich rodzicami.

IV.PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami)- art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393).


V.PLAN DZIAŁANIA
L.p. Działania i zadania nauczyciela Forma/ metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego - Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (ustawy i rozporządzenia.

- Monitorowanie informacji w literaturze pedagogicznej i w Internecie dotyczących oświaty i awansu zawodowego nauczyciela

- Napisanie planu rozwoju zawodowego - Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami),


-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393)

- Bibliografia literatury pedagogicznej

- Spis przydatnych stron internetowych dotyczących edukacji

- Opracowany plan rozwoju zawodowego

Wrzesień 2015r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Omówienie i ustalenie formy przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
-Zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
-Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu


- Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem Wrzesień 2015r.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004r.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż
3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami - Obserwacja
- Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
- Organizacja zajęć własnych - Zapisy w dzienniku zajęć
- Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
- Plany miesięczne Okres stażu
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) - Dziennik zajęć
-Karty obserwacji
-Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
-Diagnoza pedagogiczna Wrzesień 2015r.
5. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola „Puchatek”. Analiza dokumentów:
- statut Przedszkola,
-program rozwoju placówki,
-program autorski dopuszczony do użytku,
-dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogiczne;
-koncepcja pracy placówki
-roczny plan pracy -Notatki własne Wrzesień- Październik 2015r.6. Udział w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i ich zasad Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej -Listy obecności
-Zaświadczenia Okres stażu
7. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu -Poznanie regulacji prawnych w BHP w przedszkolu
-Udział w szkoleniu BHP
-Udział w instruktażu -Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
- Potwierdzenie odbycia szkolenia
-Potwierdzenie odbycia instruktażu Wrzesień 2015r.
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego -Gromadzenie potwierdzeń, zaświadczeń, dokumentacji, scenariuszy zajęć, zdjęć -Notatki własne Okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenia go Dyrektorowi przedszkola -Sprawozdania opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju
-Uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju -Sprawozdanie z realizacji całego stażu Czerwiec 2016r.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją -Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji -Wniosek
-Dokumentacja stażu Czerwiec 2016r.
§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbył staż
11. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli -Obserwacja zajęć
-Omówienie
-Ewaluacja - Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii Raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
-Konsultacje z opiekunem stażu
-Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć -Scenariusz zajęć edukacyjnych
-Notatki i wnioski z rozmów Raz w miesiącu
13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli -Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola -Zaświadczenia ukończenia szkoleń, Kusów, warsztatów
-Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych Cały okres stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - Śledzenie i analiza czasopism i literatury psychologiczno- pedagogicznej -Spis literatury metodyczno- pedagogicznej Okres stażu

15. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej -Przygotowanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć z dziećmi
-Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
-Wykorzystanie Internetu w celu komunikacji
-Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
-Przygotowanie pomocy dydaktycznych -Notatki własne
-Potwierdzenie zamieszczenia Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie Cały okres stażu
16. Wymiana doświadczeń Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami -Notatki
-Zajęcia otwarte dla rodziców W ciągu stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
17. Poznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie poprzez obserwacje -Prowadzenie kart obserwacji -Karty obserwacji dziecka Okres stażu
18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych -Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
-Spotkania z rodzicami oraz rozmowy indywidualne -Karta Informacyjna Dziecka
-Notatki własne Okres stażu
19. Współpraca z rodzicami -Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
-Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
-Zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach
-Rozmowy indywidualne z rodzicami, konsultacje -Sprawozdanie
-Zdjęcia Okres stażu
20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych -Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej -Notatki własne
-Rejestr pozycji Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć -Rozmowa z opiekunem stażu
-Notowanie spostrzeżeń
-Wyciąganie wniosków -Notatki, spostrzeżenia Wrzesień 2015r.
22. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności -Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem -Notatki własne W ciągu stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ
I POTRZEB PLACÓWKI
23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych:
-Dzień Pluszowego Misia
-Bal na Halloween
-Spotkanie z książką
-Andrzejki
-Mikołajki
-Wigilia
-Dzień Babci i Dziadka
-Zabawa karnawałowa
-Walentynki
-Dzień Wiosny
-Dzień Ziemi
-Wielkanoc
-Dzień Rodziny
-Zakończenie roku

-Dekoracja przedszkola
-Organizacja Przedszkolnej Biblioteki
-Spotkanie z książką- rodzice czytają przedszkolakom
-Wspólne tworzenie pisanek- zajęcia otwarte dla rodziców

-Notatki
-Scenariusze
-Zdjęcia Okres stażu
24. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci i działalności artystycznej oraz rozwoju edukacji matematycznej Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce:
-Konkurs plastyczny „Jesienne drzewa”
-Organizacja świątecznej inscenizacji słowno- muzycznej
-Zdjęcia
-Zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów Okres stażu


-Konkurs karnawałowy- wybieramy Królową i Króla balu
-Przedszkolny Konkurs Recytatorski- „Przyjaciele Przyrody”
-„Łamigłówki dla małej główki”- konkurs matematyczny
25. Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem -Studiowanie odpowiedniej literatury
-Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www -Spis literatury
-Stron www Okres stażu
26. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrożenie zasad obowiązujących w grupie -Opracowanie z dziećmi Kodeksu Przedszkolaka
-Stosowanie metody modelowania, nagród i kar Okres stażu
27. Wdrażanie dzieciom poszanowania przyrody -Stwarzanie kącików przyrody
-Hodowla roślin
-Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie -Zdjęcia Okres stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.