AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Mazurek, 2016-06-07
Trzcinica

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Iwona Mazurek
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa ............... w ..............


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy,
2. Doskonalenie własnych umiejętności,
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy,
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Wstępna analiza własnych umiejętności • Autorefleksja-podsumowanie własnej pracy sierpień/wrzesień 2013 r. Notatka
II Poznanie procedury awansu zawodowego
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) sierpień/wrzesień 2013 r.cały okres stażuPoprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Notatki
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393 )
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)
III Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego sierpień/wrzesień 2013 r. Zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowegoZadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela • Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego ( szkolenia wewnątrzszkolne i zewnętrzne) cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursówII Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych oraz posiadających trudności w nauce
• Stosowanie metod aktywizujących


cały okres stażu


cały okres stażu

Notatki


• Przygotowanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych Potwierdzenia, zaświadczenia, dyplomy uczniów
• Prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Program zajęć, wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych
• Prowadzenie konsultacji dla uczniów posiadających trudności w nauce Plan pracy, wpisy w wykazie godzin świetlicowych
• Wspólne przygotowywanie gazetek ściennych, plakatów, plansz oraz kart obrazkowych i ich wykorzystanie podczas zajęć według potrzebZdjęcia gazetek ściennych, plansz, plakatów, kart obrazkowych
• Praca nad opracowaniem materiałów z gramatyki języka angielskiego w celu aktualizacji strony internetowej www.polishyourenglish.pev.pl


cały okres stażu Daty aktualizacji strony internetowej
• Modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem zdolnym oraz o szczególnych potrzebach edukacyjnych
III Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów
• Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców raz na dwa miesiące

Konspekty lekcji, daty spotkań, notatki
• Uczestniczenie w zebraniach z rodzicami zgodnie z planem pracy szkoły
IV Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielania pomocy uczniom potrzebującym
• Obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniami na bieżąco Notatki
V Promocja szkoły • Przygotowanie uroczystości adresowanych do środowiska lokalnego w ciągu stażu

zgodnie z planem pracy szkoły Zdjęcia, wpisy do dziennika, sprawozdania z uroczystości
• Przygotowanie uroczystości szkolnych, akademii

VI Samodzielna analiza literatury fachowej • Gromadzenie, studiowanie czasopism i literatury związanej z nauczanym przedmiotem

przez cały okres stażu

Notatki
• Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów szkoleniowych

VII Diagnozowanie osiągnięć uczniów • Opracowanie, przeprowadzenie i analiza badania umiejętności uczniów w klasie III, IV i V

w ciągu stażu

Arkusze testów, sprawdzianów, analizy w formie pisemnej
• Przygotowanie analizy sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego
• Wdrożenie wniosków zawartych w wyżej wymienionych analizach


§ 8 ust. 2 pkt 2
„ Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Wykorzystywanie komputera i Internetu w pracy nauczyciela
• Przygotowanie materiałów na aktualizację strony internetowej poświęconej gramatyce języka angielskiego w miarę potrzeb Zbiór ćwiczeń

• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji oraz prowadzanie zajęć w pracowni informatycznej

w miarę potrzeb Wpisy w dziennikach lekcyjnych
• Samodzielne tworzenie dyplomów na konkursy przedmiotowe Dyplomy
• Przygotowywanie materiałów na gazetki ścienne

w ciągu stażu Fotografie gazetek
• Tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów
szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów Zbiory testów, sprawdzianów, dokumentów szkolnych
• Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki języka angielskiego dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)przez cały okres stażu Scenariusze zajęć, daty przeprowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem
• Propagowanie wśród uczniów portali edukacyjnych Baza adresów portali edukacyjnych w formie multimedialnej i zwykłej
• Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach, internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki Adresy stron, notatki
II Wykorzystywanie komputera
i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego • Zdobywanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
w ciągu stażu


Notatki
• Poznawanie przepisów prawa oświatowego poprzez Internet
• Gromadzenie informacji z zakresu prawa oświatowego w formie multimedialnej Płyta DVD• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
Notatki
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
• Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron internetowych w miarę potrzeb Notatki, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach
III Wykorzystywanie innej technologii informacyjnej i komputerowej w pracy z uczniami • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem telewizji, odtwarzacza płyt CD, projektora multimedialnego w ciągu stażu Scenariusze zajęć, wpisy do dziennika,
sprawozdania z uroczystości
• Wykorzystywanie prasy na zajęciach
• Wykorzystywanie projektora podczas uroczystości szkolnych, akademii§ 8 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom


• Aktywny udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac rady pedagogicznej w ciągu stażuPotwierdzenie Dyrektora Szkoły
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w miarę potrzeb


w miarę potrzeb Notatki


Notatki
• Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół

• Wymiana materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami (plakaty, kasety, płyty, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne itp.)
w miarę potrzebNotatki
• Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi
nauczycielami w ramach przygotowań do akademii,
konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych
II Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy • Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, scenariuszy apeli szkolnych i innych własnych materiałów edukacyjnych przez cały okres stażu Wykaz portali, na których umieszczono publikacje


§ 8 ust. 2 pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego • Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym programem sierpień/wrzesień 2013 r.
rok szkolny 2013/2014 Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych, sprawozdanie z realizacji wraz z wnioskami oraz rekomendacjami
II Opracowanie i wdrożenie programu zajęć języka angielskiego w oddziale przedszkolnym • Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym programem sierpień/wrzesień 2014 r.
rok szkolny 2014/2015 Wpisy w dzienniku lekcyjnym, sprawozdanie z realizacji wraz z wnioskami oraz rekomendacjami

§ 8 ust. 2 pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Organizowanie wycieczek szkolnych oraz wyjść do kina i teatru • Opracowanie i realizacja planów wycieczek z uwzględnieniem ich funkcji dydaktycznych w miarę potrzeb Karty wycieczek, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
II Współpraca ze społecznością szkolną oraz środowiskiem lokalnym
• Przygotowanie uroczystości szkolnych i imprez skierowanych do środowiska lokalnego

według kalendarza pracy szkoły Sprawozdania z uroczystości oraz imprez środowiskowych,
zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
III Prowadzenie dodatkowych społecznych zajęć z języka angielskiego • Prowadzenie zajęć według uprzednio przygotowanego planu pracy raz na 2 tygodnie Wpisy w dokumentacji potwierdzającej odbywanie zajęć
IV Organizowanie konkursów • Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów według harmonogramu zgodnie z planem pracy szkoły Protokoły z konkursów
V Współpraca z Samorządem Uczniowskim • Organizacja pomocy charytatywnej na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących i ich rodzin,
• Organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce w miarę potrzeb Notatki, harmonogramy konsultacji koleżeńskich
§ 8 ust. 2 pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną • Kierowanie uczniów na badania i konsultacje


w miarę potrzeb


Zapisy w dzienniku lekcyjnym, sprawozdania

• Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem
psychologiem
• Realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno
Pedagogicznej
II Współpraca
z wydawnictwami • Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych według potrzeb Pomoce dydaktyczne
• Udział w spotkaniach szkoleniowych
III Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Jaśle • Organizowanie pogadanek na temat bezpieczeństwa

w ciągu stażu

Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki
IV Pozyskanie rodziców w celu pogłębiania wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych • Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów (ankiety, rozmowy z rodzicami i uczniami)
• Zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą


§ 8 ust. 2 pkt 5
„ Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I Opis i analiza dwóch przypadków
wychowawczych, edukacyjnych lub innych
• Systematyczna praca nad diagnozowaniem 2 przypadków edukacyjnych, wychowawczych okres stażu
zgodnie
z rzeczywistą
sytuacją
i potrzebami opis i analiza dwóch przypadków,
wnioski
• Rozwiązywanie ich przez stosowanie odpowiednich strategii, działań
• Ustalenie metod pracy, oddziaływań wychowawczych
• Motywowanie i wspieranie uczniów w ich rozwoju
II Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych • Lektura literatury fachowej, publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń, niedostosowania społecznego uczniów na bieżąco Spis literatury fachowej i publikacji
• Udział w warsztatach doskonalących
Zatwierdzono do realizacji:


......................
( data)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.