AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Wrona, 2016-06-01
Limanowa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rowoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Marta Wrona
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 1
im. J. Piłsudskiego w Limanowej
ul. Piłsudskiego 81
34-600 Limanowa
Opiekun stażu: ………………………………
TERMINARZ:
Czas trwania stażu; 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz podejmowanie
w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
§ 7 ust.2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


A.Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Karta Nauczyciela

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacja dorobku zawodowego.

2. Ukończenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

3. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz uaktualnianie wiedzy na ten temat ( portale internetowe, czasopisma fachowe).B.Współpraca z opiekunem stażu

1. Rozmowa z opiekunem stażu i ustalenie zasad współpracy,

2. Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie projektu sprawozdania.

4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

6. Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć w celu udoskonalenia form i metod pracy.

C.Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności i ocena ich skuteczności


1. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności,

2. Wyciągnięcie wniosków, samoocenaD.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia zawodowego

1. Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli szkoły.

2. Uczestniczenie w pracy komisji przedmiotów zawodowych.

3. Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach,

4. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
studiowanie literatury fachowej z zakresu nauczanych przedmiotów zawodowych
korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieliE.Modyfikowanie i rozbudowa warsztatu pracy
( metod, zakresu materiałów, rodzaju zadań ) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów


1. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej

2. Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych

3. Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów.


F.Prowadzenie dokumentacji szkolnej


1. Prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2. Wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych

3. Opracowywanie protokołów z zebrań komisji przedmiotów zawodowychG.Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań


1. Działania mające na celu promocję szkoły – pomoc w przygotowaniu Mundialu Zawodów, Dnia Otwartego ZS Nr 1,

2. Opieka nad salą lekcyjną

3. Przygotowanie gazetki dotyczącej egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


H.Publikacja własnych prac

1. Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy zajęć na stronach internetowych portali edukacyjnychI.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, itp.)

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust.2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


A.Rozpoznawanie i uwzględnianie w pracy problemów oraz potrzeb rozwojowych uczniów

1. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej.

2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym

3. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych ( wycieczki, imprezy szkolne ).

4. Pomoc uczniom w poznawaniu samych siebie oraz w budowaniu własnego poczucia wartości.

5. Opracowanie planu pracy wychowawczej.

6. Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów oraz potrzeb uczniów.B.Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym uczniów


1. Aktywna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów:
grupowe spotkania z rodzicami,
rozmowy indywidualne,
wybór i współpraca z tzw. trójką klasową,
organizowanie imprez i uroczystości z udziałem rodziców.


C.Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Udział w warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych zagrożeniom współczesnego świata

2. Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.

3. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych
4. Organizowanie pomocy materialnej lub psychologicznej w trudnych sytuacjach

D.Przekazywanie dziedzictwa kulturowego

1. Uczestnictwo w akademiach szkolnych.

2. Współudział w realizacji projektów tematycznych

3. Organizacja wycieczek tematycznych§ 7 ust.2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

A.Wykorzystanie techniki komputerowej w codziennej pracy oraz do doskonalenia własnego warsztatu pracy

1. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia materiałów dotyczących awansu zawodowego.

2. Konsultacja oraz wymiana informacji z nauczycielami przedmiotów zawodowych poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych oraz za pomocą poczty elektronicznej

3. Wykorzystanie komputera (Microsoft Office, AutoCad), do tworzenia scenariuszy zajęć i imprez szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów i testów oraz dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym

4. Opracowanie dokumentacji szkolnej - rozkładów nauczania, protokołów z zebrań KPZ, kart monitorowania przeprowadzonych lekcji, wykazów podręczników, świadectw szkolnych i arkuszy itp. przy pomocy komputera

5. Dokumentowanie przebiegu stażu przy pomocy komputera


B.Wykorzystanie Internetu do promocji własnej wiedzy i doświadczenia


1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć na stronach internetowych portali edukacyjnych


C.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy

1. Samodzielne studiowanie programów Microsoft Office

2. Współpraca z nauczycielami informatyki

3. Szkolenie dotyczące obsługi programu NormaPro


§ 7 ust.2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


A.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.

2. Konsultacje, wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz na forach internetowych portali edukacyjnych


B.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, rozmowy wychowawcze.

2. Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na temat zachowań dzieci i ich problemów.

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych

4. Dbanie o kulturę osobista uczniów

5. Analiza wyników nauczania i zachowania uczniów§ 7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


A.Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego

1. Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS ).

2. Korzystanie ze strony internetowej MENiS i Kuratorium Oświaty.

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego.

4. Przypomnienie zasad funkcjonowania szkoły, analiza dokumentacji szkoły ( statut, program rozwoju szkoły, program wychowawczy szkoły, WSO, program profilaktyki szkoły, program zdrowotny ).B.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

1. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, zebraniach Komisji Przedmiotów Zawodowych

2. Dostosowanie systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.

3. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych.C.Przestrzeganie przepisów BHP


1. Stosowanie przepisów BHP w pracy dydaktyczno - wychowawczej


D.Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

1. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.

2. Prowadzenie dokumentacji szkoły.Zatwierdzam do realizacji


Miejscowość,data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.