AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ireneusz Wiewióra, 2016-05-31
Jarosław

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanegoI. IMIĘ I NAZISKO: Ireneusz Wiewióra
II. OKRES TRWANIA STAŻU: 01. 09. 2013 r. – 31. 05. 2016r.
III. ZAJMOWANE STANOWISKO: wychowawca Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym |
im. Jana Pawła II w Jarosławiu


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. • Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
• Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły Wdrażanie poznanych technik, form w codziennej pracy i w razie pojawiających się potrzeb
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - WDN, warsztaty, kursy, konferencje, narady. czas trwania stażu • zaświadczenia
2. Doskonalenie miejsca i warsztatu pracy. • Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych,
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych
• Uzupełnianie zaplecza dydaktycznego samodzielnie przygotowanymi środkami dydaktycznymi,
• Stosowanie poznanych metod i form pracy w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
• Dbanie o estetykę i wyposażenie Sali, pracowni komputerowej czas trwania stażu • Zbiór kart pracy i scenariuszy zajęć
• Zbiór pomocy i środków dydaktycznych

• Wygląd sali i korytarzy internatu
3. Poznanie i uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych podopiecznych, ich możliwości. • analiza dokumentacji wychowanków,
• poznanie środowiska rodzinnego,
• współpraca z rodzicami,
• Praca wspierająca uzdolnienia ucznia poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania, dobór form, metod i środków dydaktycznych w zależności od potrzeb i możliwości wychowanka, zachęcania do udziału w konkursach;
• opracowanie i realizacja programu Koła Zainteresowań
czas trwania stażu • dokumentacja własna
• dzienniki zajęć
4. Organizowanie imprez, uroczystości i wycieczek • Organizowanie zaplanowanych uroczystości grupowych
• Przygotowywanie imprez w Internacie związanych z kalendarzem szkolnym
• Organizowanie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych.
czas trwania stażu • Scenariusze uroczystości, potwierdzenia
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów • Opracowanie regulaminów konkursów,
• Przeprowadzenie konkursów,
• Przygotowanie wychowanków do konkursów czas trwania stażu • Dokumentacja własna,
• Dyplomy,
• regulaminy
6. Współpraca z rodzicami wychowanków • Organizowanie spotkań i imprez z udziałem rodziców: spotkania świąteczne, Dzień Mamy
• Prowadzenie spotkań mających na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców
czas trwania stażu • Sprawozdania z przebiegu imprezy

• Scenariusz zajęć


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie komputera, Internetu, programów edukacyjnych • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, z Internetu, komunikatorów internetowych oraz forów dyskusyjnych, edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń,
• wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
• gromadzenie materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie,
• przygotowywanie materiałów do zajęć, kart pracy,
• opracowywanie dokumentów, konspektów zajęć,
• dokumentowanie realizacji zadań planu rozwojowego z wykorzystaniem komputera czas trwania stażu • adresy stron internetowych
• zbiór kart pracy, materiałów dydaktycznych

2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera • wykorzystywanie programów edukacyjnych w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem przygotowanych prezentacji multimedialnych
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów edukacyjnych, wykorzystanie rzutnika podczas tworzenia prac plastycznych
• organizowanie wieczorów filmowych czas trwania stażu • zapisy w dziennikach zajęć
3. Opracowanie i umieszczenie publikacji na stronach portali edukacyjnych • Publikacja konspektów z zajęć przeprowadzonych w internacie,
• Publikacja scenariuszy z uroczystości na stronach internetowych czas trwania stażu • zaświadczenia
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła wymiany informacji • Korzystanie z poczty elektronicznej: wymiana informacji, przesyłanie sprawozdań semestralnych,
• Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej,
• Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu wybranych programów komputerowych.
czas trwania stażu • Notatki
• Wydruki komputerowe§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy • Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych
• Publikacja w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.
czas trwania stażu • zaświadczenia
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli – wychowawców

czas trwania stażu • Scenariusze zajęć


§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie programów działań edukacyjnych • Opracowanie i realizowanie planu pracy wyrównawczej z uczniami mającymi trudności w czytaniu
czas trwania stażu • Plan pracy
2. Opracowanie i wdrożenie programu „Jesteśmy bezpieczni” • Opracowanie programu, scenariuszy zajęć,
• Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi
• Włączenie do współpracy innych nauczycieli,
• Przeprowadzenie zajęć czas trwania stażu • Opracowany program
• Scenariusze zajęć
• Zapisy w dziennikach
3. Opracowanie i wdrożenie programu Koła Warcabowego • Opracowanie programu;
• Przygotowanie planu pracy
• Realizacja zadań. czas trwania stażu • Zapisy w dziennikach

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Przygotowywanie
i współorganizowanie uroczystości, imprez, konkursów.
• Przygotowanie wychowanków do Wojewódzkiego Turnieju Warcabowego
• Przygotowanie wychowanków do wojewódzkiego Turnieju Szachowego
• Przygotowanie wychowanków do wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.
• Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w uroczystościach ośrodka. czas trwania stażu • zaświadczenia
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków • Prowadzenie Koła Warcabowo Szachowego czas trwania stażu • Dziennik zajęć
3. Podejmowanie działań mających na celu promowanie Ośrodka w środowisku lokalnym.
• Angażowanie wychowanków do udziału w konkursach pozaszkolnych, pomoc w przygotowaniu się do konkursów,
• Współpraca z Biblioteką Miejską,
Miejskim Ośrodkiem Kultury,
czas trwania stażu • Dyplomy
Artykuły
Zapisy w Kronice Internatu
4. Organizacja wyjść i wycieczek poza teren Ośrodka. • Zajęcia na basenie MOSiR
• Wyjścia do muzeum i wystawy organizowane przez ośrodki kulturalne,
• Organizowanie wycieczek krajoznawczych. czas trwania stażu • Dziennik zajęć
• Karty wycieczek§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z innymi pracownikami Ośrodka, instytucjami placówkami w celu zwiększenia i ujednolicenia zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
• Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami czas trwania stażu • Zaświadczenia, rejestr kontaktów
2. Realizowanie zadań opiekuńczo-
wychowawczych w celu integracji
grupy, rozwoju i
zapobiegania patologiom
• tworzenie sprzyjającej nauce atmosfery w grupie -wspólne zabawy i gry wzmagające wzajemną akceptację
• organizowanie imprez grupowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, andrzejki, wigilia )
• Organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków czas trwania stażu • Zdjęcia, karty wycieczek, zapisy w dzienniku,
3. Organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków Ośrodka
• Pozyskanie środków finansowych na paczki świąteczne dla uczniów i ich rodzin, czas trwania stażu • Sprawozdania
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie sytuacji rodzinnej materialnej i zdrowotnej wychowanków. • Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami
• Systematyczne spotkania z rodzicami Cały okres stażu
• Rejestr kontaktów
2. Współpraca z rodzicami • pedagogizacja rodziców, udział rodziców w życiu wychowanków,
• dzielenie się wiedzą z rodzicami wychowanków czas trwania stażu• zapisy w dzienniku
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych , wychowawczych • Obserwacja i analiza sytuacji. Rozpoznanie problemu edukacyjnego, wychowawczego lub o innym charakterze i rozwiązanie go. czas trwania stażu


• Opis i analiza przypadku


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

……………………………………………………….. ……………………………………………………
Data i podpis dyrektora Ośrodka podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.