AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Męcikiewicz, 2016-05-18
Łódź

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozowju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Szkoła, w której odbywa się staż:
Nauczyciel stażysta: mgr Karolina Męcikiewicz
Opiekun stażu: mgr Aneta Stankiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 roku
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 )
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 )
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Poszerzanie wiedzy o obszarach pracy szkoły.
 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
 Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych
formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia.

Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
PLAN DZIAŁANIA
§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Uczestniczenie w pracach Udział w pracach Rady Pedagogicznej, Lista obecności Według harmonogramu posiedzeń
organów szkoły współpraca z gronem pedagogicznym Rady Pedagogicznej
Plan pracy samorządu Cały okres stażu
szkolnego
Notatka Cały okres stażu
Opieka nad działalnością samorządu
uczniowskiego w szkole
2. Współpraca z samorządem
uczniowskim
3. Realizowanie wewnątrzszkolnego
systemu oceniania
4. Aktywna realizacja zadań
wychowawczych i opiekuńczych
Koordynowanie i kontrolowanie prac
samorządu uczniowskiego poprzez czuwanie
nad realizacją planu pracy samorządu
szkolnego
Ocenianie uczniów według kryteriów
zawartych w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania
Organizacja i uczestnictwo w różnych
formach upowszechniania kultury i sportu
wśród uczniów szkoły
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas
wycieczek, zawodów i wyjść pozaszkolnych
Karta wycieczki
Cały okres stażu
Dziennik ewidencji wejść i
wyjść
Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza
nimi
5. Zapewnienie bezpieczeństwa i
higienicznych warunków uczniom
Sprawowanie dyżurów w czasie przerw
pomiędzy lekcjami
Zapisy w dzienniku
Cały okres stażu
§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności Uczestnictwo w radach szkoleniowych i Lista obecności W okresie trwania stażu
poprzez aktywny udział w kursach organizowanych na terenie szkoły
wewnątrzszkolnym doskonaleniu
2. Udział w pracach zespołów Wymiana doświadczeń, przygotowanie Notatka Cały okres stażu
przedmiotowych konkursów i imprez szkolnych
3. Udział w różnych formach Udział w konferencjach szkoleniowych i Zaświadczenie Cały okres stażu
pozaszkolnego doskonalenia warsztatach metodycznych dotyczących
zawodowego nauczania przedmiotu historia i
społeczeństwo oraz wychowanie fizyczne
4. Tworzenie własnego warsztatu
pracy
5. Orientacja w nowościach
dotyczących nauczania przedmiotów:
historia i społeczeństwo oraz
wychowanie fizyczne
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych,
testów, czasopism itp.
Tworzenie bazy łączy do stron www z
materiałami dydaktycznymi
Lektura czasopism dla nauczycieli
przedmiotów: historia i społeczeństwo oraz
wychowanie fizyczne. Wykorzystywanie
poznanych metod pracy na lekcjach
Segregator z materiałami
Cały okres stażu
Baza łączy
Notatki, ksero
Cały okres stażu
§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, (...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel]
odbywa staż.
Zadania
1. Analiza dokumentacji
Formy realizacji
Zapoznanie się z: Ustawą o systemie oświaty,
Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem MEN
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych, Rozporządzeniem
MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli
Dowody realizacji
Cały okres stażu
Notatki
Zapoznanie się z publikacjami
interpretującymi zasady ubiegania się o
stopnie awansu zawodowego
2. Aktualizacja wiedzy na temat
obowiązującego prawa oświatowego
Śledzenie i gromadzenie zmian w aktualnie
obowiązujących przepisach prawa
oświatowego
Termin
Wrzesień 2013
Notatki
Cały okres stażu
Kserokopie dokumentów
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich
skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (...).
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji Termin
Kontrakt, notatka Wrzesień 2013
Plan rozwoju zawodowego Wrzesień 2013
Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad
współpracy
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Harmonogram
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
1.Współpraca z opiekunem stażu
Raz w miesiącu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez Notatki
opiekuna stażu i innych nauczycieli –
wnioski z obserwacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Konspekty
stażu – konsultacje, opracowanie konspektów
zajęć
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki
Określanie mocnych i słabych stron własnej
działalności
Cały okres stażu
Sprawozdanie
Opracowanie projektu sprawozdania
Cały okres stażu
Analiza programów nauczania
Stosowanie aktywizujących metod nauczania
2. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej
Opracowanie pomocy dydaktycznych:
gazetki, testy, karty pracy
Przedmiotowy system Cały okres stażu
oceniania
Notatki Cały okres stażu
Segregator z materiałami Cały okres stażu
dodatkowymi
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w
procesie sprawdzania i oceniania
3. Prowadzenie dokumentacji
szkolnej
Notatki
Terminowe prowadzenie zapisów w Notatki, dzienniki
dziennikach klasowych, dziennikach zajęć
pozalekcyjnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji Termin
Notatki Cały okres stażu
Notatki Cały okres stażu
Notatki Cały okres stażu
2. Przygotowanie gazetek ściennych Systematyczne wywieszanie informacji na Potwierdzenia Według harmonogramu
o różnorodnej tematyce temat zawodów wewnątrzszkolnych i
pozaszkolnych. Informowanie społeczności
szkoły o wynikach sportowych reprezentacji
szkoły i jej uczniów.
3. Współorganizowanie i udział w Kwalifikowanie uczniów do zajęć Notatki, potwierdzenia Według harmonogramu
realizacji projektów edukacyjnych dodatkowych.
4. Współpraca z rodzicami Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów Notatki Cały okres stażu
mających problemy z nauką i zachowaniem
5. Praca z uczniem zdolnym Udział w przygotowywaniu uczniów do Notatki, potwierdzenia Cały okres stażu
konkursów, zawodów
6. Praca z uczniem słabym Prowadzenie zajęć dodatkowych Notatki Rok szkolny 2013/2014
umożliwiających uzupełnienie wiadomości i
umiejętności
7. Kontakty z pedagogiem szkolnym Konsultacje dotyczące poszczególnych Notatki Cały okres stażu
uczniów
Obserwacja własna
1.Zapoznanie się z potrzebami,
problemami i zagrożeniami
charakterystycznymi dla wieku
rozwojowego uczniów oraz diagnoza
problemów społecznych i
cywilizacyjnych
Rozmowy z uczniami
Wnioski wyciągane z obrad Rady
Pedagogicznej poświęconej problematyce
środowiska lokalnego oraz problemom
wychowawczym występującym w placówce
8. Rozmowy z rodzicami
Spotkania z rodzicami w ramach zebrań i
konsultacji
Notatki
Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Publikowanie prac własnych Opublikowanie planu rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego. Cały okres stażu
na stronie www.
2.Wykorzystanie komputera i Przesyłanie prac i dokumentów drogą
Internetu elektroniczną
Cały okres stażu
Segregator z materiałami
dodatkowymi, płyty CD
Udział w życiu portali edukacyjnych
Aktywne korzystanie z dziennika
elektronicznego obowiązującego w szkole
Przygotowanie scenariuszy lekcji,
konspektów zajęć przy użyciu komputera i
Internetu
Cały okres stażu
Dziennik elektroniczny
Cały okres stażu
Płyty CD
Cały okres stażu
Przygotowanie dokumentacji załączonej do Segregator
wniosku
Opracowanie przy użyciu różnych narzędzi Dokumentacja
pomiaru dydaktycznego testów,
sprawdzianów, dokumentacji szkolnej,
dyplomów
Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach Notatki, potwierdzenia udziału
dotyczących awansu zawodowego ze stron
www lub poprzez pocztę elektroniczną
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Opracowanie scenariuszy lekcji oraz
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
technologii multimedialnej przy współpracy z
nauczycielem informatyki
Zachęcanie uczniów do aktywnego
korzystania z dziennika elektronicznego, w
którym zamieszczane będą informacje o
pracach domowych, sprawdzianach, ocenach
3. Wykorzystanie komputera przez
uczniów
Realizowanie przez uczniów projektów
wymagających posługiwania się komputerem
i Internetem
Lekcje powtórzeniowe z wykorzystaniem
ćwiczeń zamieszczonych przez wydawnictwo
w Internecie
Scenariusze lekcji
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Dziennik elektroniczny
Cały okres stażu
Projekty na CD, notatki
Notatki
Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych
przez nauczyciela zadań.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Współpraca z bibliotekami Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i Notatki Cały okres stażu
pedagogicznej
2.Udział w pracach zespołów Omawianie problemów edukacyjnych Notatki Cały okres stażu
wychowawczych uczniów i proponowanie środków
naprawczych
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu Poszerzenie wiedzy podczas szkoleń, Notatki Cały okres stażu
pedagogiki, psychologii i dydaktyki konferencji i spotkań
§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Zadania
Dowody realizacji Termin
Notatki Cały okres stażu
Udział w Radach Pedagogicznych Notatki Cały okres stażu
poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w
dokumentów szkolnych
2. Dzielenie się wiedzą z Służenie pomocą, wskazówkami, własną Notatki Cały okres stażu
koleżankami i kolegami biblioteczką aktów prawa oświatowego i
ubiegającymi się o stopień własnymi materiałami multimedialnymi
nauczyciela mianowanego innym nauczycielom będącym w trakcie
stażu
3. Posługiwanie się aktami prawa Stosowanie aktów prawa oświatowego w Notatki Cały okres stażu
oświatowego w czynnościach procesie pisania planu, sprawozdania,
związanych z odbywaniem stażu przygotowania prezentacji dorobku i
przygotowania się do egzaminu
kwalifikacyjnego
Praca w ramach posiedzeń Rady Notatki Cały okres stażu
Pedagogicznej
Konstruowanie przedmiotowych systemów Notatki Cały okres stażu
oceniania i innych dokumentów nauczania
1. Dalsze poznawanie organizacji,
zadań i zasad funkcjonowania szkoły
4. Udział w konstruowaniu i
modyfikowaniu dokumentów
szkolnych
Formy realizacji
Analiza przepisów związanych z
funkcjonowaniem szkoły, dokumentów
prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji
szkolnej
5. Udział w pracach różnego rodzaju
komisji konkursowych
6. Realizacja bieżących zadań
ogólnoszkolnych
Angażowanie się w prace komisji
konkursowych
Potwierdzenia Cały okres stażu
Potwierdzenia Cały okres stażu
Łódź, dnia 31.08.2013
Mgr Karolina Męcikiewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.