AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Dymek, 2016-05-06
Łańcut

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +
Plan rozwoju zawodowego mgr Anny Dymek

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Nauczany przedmiot: język angielski

Okres stażu:01.09.2013-31.05.2016

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - wstępna analiza własnych umiejętności
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- śledzenia zmian w prawie oświatowym sierpień 2013

sierpień 20113


wrzesień 2013

wrzesień 2013 autorefleksja
wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego - przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły wrzesień 2013 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań okres stażu gromadzenie dokumentacji
4. Przygotowanie
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - uzyskanie oceny dorobku zawodowego

- opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju czerwiec 2016 ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkołysprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
§8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;


Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych

gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp. na bieżąco przykładowe materiały, testy
wykaz literatury i innych pomocy

2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń, zespołu nauczycieli języków obcych i zespołu wychowawców wg harmonogramu posiedzeń Rady pedagogicznej spotkań zespołu języków obcych i wychowawczego zapisy w protokołach
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej
- aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli i inne instytucjewg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej

cały okres stażu świadectwa ukończenia, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
zaświadczenia
4. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego przeprowadzenie testu z języka angielskiego w klasach pierwszych sprawdzającego wiadomości i umiejętności po klasie szóstej


wrzesień 2013 opis i analiza
5. Organizowanie konkursów opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu znajomości języka angielskiego

okres stażu


regulamin konkursu, sprawozdanie,
6.


Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach opracowanie planu pracy i prowadzenie zajęć kartowych z języka angielskiego okres stażu plan pracy, dziennik zajęć
7. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji kurs egzaminatora
OKE okres stażu zaświadczenie ukończenia kursu
8. Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury - organizowanie wyjść dydaktyczno-wychowawczych do kina, teatru, muzeum

- organizowanie wycieczek krajoznawczych okres stażu
dokumentacja wycieczki,
sprawozdania,
zdjęcia
wpisy w dzienniku

9. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach oraz pozaszkolnych konkursach języka angielskiego

- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, konkursów kultury krajów anglojęzycznych

okres stażu zaświadczenia,
dyplomy
scenariusze konkursów, testy, sprawozdania

10. Podejmowanie tematyki zagrożeń społecznych dla dzieci we współczesnym świecierealizowanie tematów dotyczących zagrożeń na godzinach wychowawczych okres stażu wpisy w dzienniku lekcyjnym
11. Współpraca z rodzicami zebrania i
spotkania konsultacyjne
- stałe kontakty indywidualne dotyczące zachowania i postępów w nauce, problemów wychowawczych okres stażu listy obecności§8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komunikacyjnych -wykorzystywanie edytora tekstu do pisania niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym okres stażu pomoce dydaktyczne, scenariusz lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
2. Przeprowadzenie lekcji/zajęć języka angielskiego w pracowni komputerowej przygotowanie i przeprowadzenie lekcji okres stażu scenariusz lekcji/zajęć wpisy w dzienniku
3. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi,

korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych

prowadzenie zajęć z użyciem komputera i Internetu

okres stażu adresy stron internetowych
scenariusze lekcji
pomoce dydaktyczne, wpisy w dzienniku
4. Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu wykorzystywanie komputera i zasobów Internetu w przygotowaniu prezentacji językowych i innych prac okres stażu prace uczniów
§8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego

opracowywanie planów pracy, sporządzanie sprawozdań

wzajemna wymiana doświadczeń okres stażu

plany pracy,
sprawozdania
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć okres stażu (wg potrzeb i możliwości) scenariusze lekcji, zapisy w dzienniku

3.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk
pomoc w opracowaniu planu, zawarcie kontraktu, konsultacje, hospitacje
okres stażu (wg potrzeb i możliwości)
kontrakt, zapisy w dzienniku, arkusz hospitacji

4. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy lekcji opracowanie materiałów i ich udostępnienie zainteresowanym nauczycielom okres stażu
scenariusze, testy, zapisy w dzienniku§8 ust. 2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła języka angielskiego okres stażu program zajęć koła,
opis realizacji,
ewaluacja

2. Praca z udziałem zdolnych i słabych uczniów przygotowanie działań w ramach godzin dodatkowych
i zajęć wychowawczych okres stażu opis działań,
dziennik zajęć

3. Realizacja programu profilaktycznego - opracowywanie scenariuszy lekcji profilaktycznych realizacji tematyki profilaktycznej na godzinie wychowawczej okres stażu scenariusze lekcji, zapisy w dzienniku

§8 ust. 2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Integracja zespołu klasowego organizacja wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina i teatru okres stażu karty wycieczek
zapisy w dzienniku
2. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzenie kółka oraz zespołów wyrównawczych z języka angielskiego okres stażu plan pracy kółka,
przykładowe materiały
3. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki anglisty okres stażu, wg możliwości oraz potrzeb spis pomocy


§8 ust. 2 pkt.4

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno
- Pedagogiczną kierowanie uczniów na badania wg potrzeb wpisy w dzienniku
2. Współpraca z pedagogiem systematyczne konsultacje i rozmowy okres stażu notatki
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim pomoc w organizacji imprez
wg harmonogramu imprez szkolnych wpisy w dzienniku
4. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie konsultacje dla rodziców
- pogadanki na temat uzależnień i przemocy okres stażu wpisy w dzienniku§8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych

- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki okres stażuzaświadczenia
spis lektur
2. Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego

- znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go
okres stażu (zgodnie z
rzeczywistą sytuacją i
potrzebami)
opis i analiza przypadku
3. Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu Okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.