AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Cetnar, 2016-04-22
Szynwałd

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

Joanna R.
Nauczyciel języka angielskiego
w Szkole PodstawowejPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.Zagadnienia organizacyjne
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu
zawodowego • Analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego
• Opracowanie planu
rozwoju zawodowego wrzesień
2012 • Wniosek o
rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju
zawodowego
Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego Gromadzenie materiałów
i dokumentów cały okres
stażu • Potwierdzenia
• Zaświadczenia,
• Opracowane materiały
• Zdjęcia
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego Autorefleksja, analiza i
opis realizacji planu
rozwoju zawodowego maj 2015 Sprawozdanie
z realizacji planu
rozwoju zawodowego
§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych • Udział w dostępnych
formach kształcenia
i doskonalenia
zawodowego
(szkolenia
wewnątrzszkolne
i zewnątrzszkolne)
• Kurs egzaminatora OKE ?
• (opcjonalnie) studia podyplomowe
cały okres
stażu • Zaświadczenia
o ukończeniu kursów
• Poświadczenie
Dyrektora o udziale w
szkoleniach
Praca z uczniem zdolnym • Przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
językowych
• Stosowanie metod
aktywizujących
• Prowadzenie kółka
Języka angielskiego dla
uczniów zainteresowanych
językiem oraz kółka dla uczniów oddziału „0”
• Udział uczniów
w konkursach
przedmiotowych
cały okres
stażu
• Poświadczenie
Dyrektora
• Kserokopie dyplomów
zdobywanych przez
uczniów
Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów
przedmiotowych • Przygotowanie zestawu
zadań i schematu
punktowania na etapy
szkolne gminnych konkursów
przedmiotowych
z języka angielskiego
• Przeprowadzenie w szkole
Konkursów przedmiotowych z języka angielskiego
• Przeprowadzenie
Gminnego ustnego konkursu z języka angielskiego pt. „Let’s Speak English”
w okresie
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Przygotowane
materiały
• Poświadczenia,
podziękowania
od organizatorów
Diagnozowanie osiągnięć
uczniów Przeprowadzanie badań wyników. Wykorzystywanie np.. English Diagnostic Tests przygotowanych przez international Student Exchange Programs Okres stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Testy sprawdzające
• Ewaluacje testów
Współpraca z rodzicami • Udział rodziców
w zebraniach i konsultacjach
• Zaangażowanie rodziców
w szkolne przedsięwzięcia
• lepszy przepływ
informacji
nauczyciel - rodzic Okres stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Notatki w dzienniku oraz podpisy rodziców na listach obecności na konsultacjach
• Kserokopie
podziękowań dla
rodziców
Różne formy promocji szkoły
w środowisku • Udział
w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych
• Praca w Samorządzie uczniowskim (organizowanie konkursów szkolnych, akcji charytatywnych, dyskotek szkolnych, wyjazdów ze sztandarem)
• Wzbogacenie oferty szkolnej o zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
• Organizowanie przedsięwzięć (projektów) językowych, np. przedstawienia teatralne w języku angielskiem
• Dostarczanie materiałów ze zorganizowanych przedsięwzięć do kroniki i na stronę internetową szkoły/gminy W okresie
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Opracowane materiały
• Zdjęcia
§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Wykorzystanie Internetu
w zakresie realizacji działań
dydaktyczno - wychowawczych Wdrażanie uczniów do
korzystania z technologii
komputerowej (zgodnie z
ich możliwościami)
podczas przygotowywania
różnych materiałów Okres stażu • Opis działań
• Zdjęcia i oryginały
przykładowych prac
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych • Opracowanie testów,
sprawdzianów, dyplomów,
pomocy dydaktycznych
dla uczniów
• Opracowanie podziękowań
dla rodziców
• Sporządzanie w formie
wykresów, tabeli wyników
z badań wyników i próbnych sprawdzianów po klasie szóstej (część język angielski)
i przedstawienie ich
w postaci prezentacji na
radzie pedagogicznej oraz
na zebraniach/konsultacjach z rodzicami
• Opracowanie arkusza próbnego sprawdzianu
szóstoklasisty z części
język angielski


cały okres
stażu
• Poświadczenie
Dyrektora
• Przykładowe
materiały
Wysyłanie droga elektroniczną informacji
i materiałów dotyczących
konkursów językowych do administratora szkolnej strony internetowej Przygotowanie i wysłanie drogą elektroniczną informacji i materiałów dotyczących przedsięwzięć z języka angielskiego organizowanych na terenie szkoły, wyników konkursów itp. W okresie
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Wydruk fragmentów strony internetowej szkoły lub zrzut z ekranu
§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Prowadzenie zajęć otwartych,
lekcji koleżeńskich Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć
W okresie
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Scenariusz lekcji
• Poświadczenie
obecnych nauczycieli
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktykanta • Prowadzenie otwartych
zajęć dla nauczyciela
stażysty/praktykanta
• Odbywanie bieżących
spotkań konsultacyjnych
• Obserwacja prowadzonych
lekcji w ramach
powierzonych
obowiązków • Poświadczenie
Dyrektora
• Arkusze obserwacji
lekcji
Publikacje • Opublikowanie Planu
rozwoju zawodowego w Internecie

• Opublikowanie scenariuszy zajęć, materiałów na portalach nauczycielskich w Internecie 2012/2013
cały okres stażu Zrzut z ekranu
Dzielenie się wiedzą zdobytą na
kursach doskonalących z innymi
nauczycielami • Wymiana doświadczeń
z nauczycielami uczącymi
pokrewnych przedmiotów
• Przekazywanie wybranych
materiałów
zainteresowanym
nauczycielom

cały okres
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Poświadczenie
nauczycieli
współpracujących
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów • Współpraca
w przygotowaniu do
konkursów i uroczystości szkolnych
• Praca w zespołach do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Okres stażu • Scenariusze
i sprawozdania
• Poświadczenie
nauczycieli
współpracujących
• Poświadczenie
Dyrektora
• Zdjęcia
§8 ust.2.pkt.4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Uzyskanie tytułu egzaminatora
okręgowej komisji
egzaminacyjnej • Złożenie wniosku
o przyjęcie na szkolenie
dla kandydatów
na egzaminatorów
• Ukończenie kursu na
egzaminatora 2012/2013
2013/2014
Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
Wykonywanie zadań
egzaminatora Udział w pracach komisji
egzaminacyjnej W okresie
stażu Poświadczenie
Dyrektora
Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce Przygotowanie młodzieży
do sprawdzianu szóstoklasisty
W okresie
stażu Poświadczenie
Dyrektora
§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Organizowanie imprez
szkolnych • Współorganizowanie
Dyskotek szkolnych
• Organizowanie
uroczystości
szkolnych wynikających
z kalendarza szkolnego
• Opieka nad Samorządem
Uczniowskim Według
kalendarza
pracy szkoły • Zdjęcia
• Potwierdzenie
Dyrektora
• Potwierdzenie
współorganizatora
Praca w świetlicy szkolnej w ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela Zapewnienie opieki dzieciom pozostającym na świetlicy szkolnej Cały okres stażu • Potwierdzenie
Dyrektora
• Zapisy w Dzienniku Świetlicy Szkolnej

Organizowanie dodatkowych
zajęć • Prowadzenie zajęć
wyrównawczych dla
uczniów mających
trudności w uczeniu się
języka angielskiego
• Prowadzenie zajęć przygotowujących zdolnych uczniów do konkursów językowych oraz rozwijających zainteresowania językiem angielskim
• Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci w oddziale „0” W okresie
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Program zajęć
Organizowanie konkursów
szkolnych Zorganizowanie szkolnych etapów i gminnych etapów konkursów językowych oraz przygotowywanie uczniów do innych konkursów z języka angielskiego W okresie
stażu • Poświadczenie
Dyrektora
• Regulamin
i sprawozdanie
z przebiegu konkursów
§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z pedagogiem
Szkolnym (jeśli jest zatrudniony) Spotkania i rozmowy
z pedagogiem
Cały okres
stażu
Poświadczenie
pedagoga
Współpraca Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną • Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem,
psychologiem (w miarę
potrzeb)
• Realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno
Pedagogicznej

W okresie
stażu • Praca z dzieckiem
z opinią lub
orzeczeniem,
• Kontrakt z uczniem
oraz jego rodzicami (w razie potrzeby)
Współpraca z wydawnictwami • Pozyskiwanie pomocy
dydaktycznych
• Pozyskiwanie nagród na szkolne i gminne konkursy
• Współpraca z konsultantami metodycznymi z poszczególnych wydawnictw
• Udział w spotkaniach
Szkoleniowych i dniach otwartych poszczególnych wydawnictw w księgarniach językowych Cały okres
stażu
Zaświadczenia od
wydawnictwa
§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Rozpoznanie i próba
rozwiązania problemu • Analiza
przypadków uczniów z
problemami edukacyjnymi
lub wychowawczymi
• Ścisła współpraca z rodzicami i wychowawcami
cały okres
stażu • Analiza przypadku
• Wnioski

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


Opracowała:

Joanna R.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.