AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Jachnnowiec, 2016-04-01
Koszalin

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju wychowanie fizyczne nauczyciel dyplomowany

- n +

Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Tomasza JachnowcaRozpoczęcie stażu: 1 września 2015 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Biesiekierz, wrzesień 2015 r.

WSTĘP
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu . Posiadam piętnastoletni staż pracy w zawodzie nauczyciela
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.393), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.2.

3.

4.
5.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.


Promocja szkoły. Promocja zdrowia


Udział drużyny siatkarzy w rozgrywkach powiatowych i wojewódzkich zgodnie z harmonogramem

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).- Dokonywanie zmian w dokumentach szkolnych tj. PSO, dostosowania wymagań itp.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

Warsztaty szkoleniowe
- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.


- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.

- Prowadzenie drużyn w rozgrywkach.
- organizowanie meczy
- mecz majówkowy, promowanie najlepszych sportowców na stronie internetowej oraz w gminie, gazetki szkolne
- spotkania informacyjne z rodzicami-
-udział w akcji STOP ZWOLNIENIOM Z WFu
- Prowadzenie drużyny, nabór nowych zawodników
Sierpień, wrzesień 2015r.


Wrzesień 2015,2016,2017
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Na bieżąco.
Na bieżąco w okresie stażu.


W ciągu roku szkolnego
W ciągu stażuNa bieżąco, wrzesień 2015,2016,2017
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.


Posiadanie bieżących wiadomości.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.

Zaświadczenia


Wykaz literatury.


Konspekty zajęć.Arkusze obserwacyjne, testy.
Artykuły prasowe.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Tabele, wyniki, sprawozdania.Karty wyjść, dyplomy


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.Wykorzystanie internetu.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel osiągnięć uczniów i wyników osiągnięć sportowych uczniów i wywieszanie ich na tablicy koło sali wf.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.

- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego
oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Na bieżąco.

Na bieżąco.

W ciągu roku szkolnego

Cały okres stażu.Na bieżąco.Na bieżąco przez okres stażu.

Grudzień 2015
Płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.


Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.


Zaświadczenie ze strony internetowej


8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli oraz rodziców.
- Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia w ramach WDN, dla nauczycieli.
„Integracja zespołu klasowego, gry i zabawy zespołowe.”


- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń nauczycielom wf

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy pozostałym członkom katedry w-f oraz umieszczanie ich w internecie.

Przez okres stażu


W ciągu stażu
Na bieżąco w okresie stażu.
Według potrzeb.


Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, protokół i materiały szkoleniowe, lista obecności.Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.


Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.


2.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
Współpraca z rodzicami uczniów.- Opracowanie i wdrożenie do realizacji innowacji pedagogicznej
- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze
młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Promocja zdrowia, ruch, higiena osobista, zdrowy tryb życia
Rok szkolny
2015/2016

Dni otwarte szkoły.
Cały stażProgram.


Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji Termin wykonania Dowody realizacji


1.


2.


3.

4.Współrganizacja wycieczek i imprez szkolnych.
Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.


Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

- Współorganizacja i organizacja jednodniowych
i kilkudniowych wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Współorganizacja i organizacja imprez i apeli:
• Dzień Kobiet,
• Dzień Dziecka.
- Organizacja Dnia Sportu

- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych.
- Organizacja turniejów
- Rozgrywek miedzy klasowych
- Meczy towarzyskich-Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: piłka siatkowa

- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

- Organizowanie pomocy uczniom z trudną sytuacją rodzinnąW ciągu całego stażuW okresie stażu.

W ciągu rokuW trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.


Rok szkolny
2015/16-2017/18


Na bieżąco w czasie trwania stażu.


Na bieżąco w czasie trwania stażu.

W czasie stażu

Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.
Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy.

Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Potwierdzenie Dyrektora.
Szkoły.

Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły.


Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami klas, uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawców klas.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.2.
3.4.
5.

6.


7.


Współpraca ze strukturami samorządowymi.
Organizowanie zawodów sportowychWspółpraca z pedagogiem szkolnym.


Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.


Spotkanie z przedstawicielami OSP

Spotkania z przedstawicielami OSP Biesiekierz

Współpraca z Służbą Zdrowia.


- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

- Współpraca z Klubem „Wybrzeże Biesiekierz’” oraz „Bronek Koszalin

- Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.


- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym – na zajęciach świetlicowcych


- pomoc w organizowaniu akcji : WOŚP, Szlachetna Paczka itp.

- Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami OSP Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami OSP Biesiekierz poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń np. zagrożenie pożarem, pierwsza pomoc
Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
Współpraca z pielęgniarką

Cały okres stażu.


Rok szkolny
Cały okres stażu, oraz zgodnie z terminarzem zawodów SZS.
W trakcie stażu.
Na bieżącoCały okres stażu.


W ciągu stażu


W roku szkolnymW ciągu stażu
Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.Komunikaty
i potwierdzenia udziału w zawodach.

Zaświadczenia,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy, zapisy w dziennikach lekcyjnych.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.

W ciągu stażu
Opis i analiza przypadków.

Opracował: mgr Tomasz Jachnowiec

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.