AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Amelia Zielonka-Materko, 2016-03-18
białogard

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w BiałogardziePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Marta Zielonka-MaterkoOpiekun stażu:
mgr Teresa Diakowicz


1. DANE PERSONALNE:

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie
Pełnione funkcje: nauczyciel matematyki, wychowawca klasy
Data rozpoczęcia stażu: 2 września 2013 r.
Data ukończenia stażu: 1 czerwca 2016 r.
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Kwalifikacje:
• ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Matematyka, specjalność: informatyczne systemy obliczeniowe
• ukończone wyższe studia licencjackie na Wydziale Edukacyjno-Filologicznym Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

2. CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

3. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393) na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, doskonalenia ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)Lp
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI
O REALIZACJI
1

Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karty Nauczyciela;
- Ustawy o systemie oświaty;
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły:
- Statut Szkoły,
- ZWO,
- Program Wychowawczy

• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego


VIII – IX 2013r.


VIII – IX 2013r.

I, VI 2014r.
I, VI 2015r.
I, VI 2016r.

Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego


Notatki, spostrzeżenia własne

Dokumentacja,
sprawozdania dwa razy w roku przez okres stażu

2Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek

• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
Przez cały okres stażu


VI 2016r.

VI 2016r.
Wpisy w dokumentacji stażuSprawozdanie z realizacji stażu


Wniosek wraz z dokumentacją formalną

3
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu


IX 2013r.

Kontrakt

4

Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu
• Opracowanie planów wynikowych z matematyki• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych

• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy

• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania

• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy)

• Organizowanie konkursów przedmiotowych (konkurs matematyczno-przyrodniczy)

• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, dziennik elektroniczny Librus

IX 2013r.,
IX 2014r.,
IX 2015r.

IX-X 2013r.,
IX-X 2014r.,
IX-X 2015r.

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażuPrzez cały okres stażu

Wg harmonogramu szkoły

Przez cały okres stażu

Plany wynikoweScenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne


Testy, sprawdziany, arkusze diagnostyczne

Potwierdzenia, notatki własne

Testy, prace klasowe
Pomoce dydaktyczne


Regulaminy, protokoły


Dzienniki
5


Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
• Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych

• Prowadzenie gazetki klasowej

• Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych
Wg harmonogramu szkoły

Przez cały okres stażu
Według potrzeb
Scenariusze imprez, uroczystości

Gazetka klasowa w sali nr 21

Protokoły
6
Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach
• Opracowanie szczegółowych konspektów


• Konsultacja z opiekunem stażu

• Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły


• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji

• Praca w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym

• Udział w diagnozach wewnątrzszkolnych
Wg harmonogramu hospitacji

Przez cały okres stażu
Wg harmonogramu szkoły

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu
Wg potrzeb
Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach


Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach
Rozmowy z Dyrektorem szkoły, opiekunem stażu, własne spostrzeżenia

Analizy, zaświadczenia
Opracowania wyników diagnoz

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7, ust. 2 pkt. 2)


Lp
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI
O REALIZACJI
1Obserwacja i analiza możliwości uczniów

!!! Na czerwono – to, co nie wpisałam w 1 sprawozdanie bo nie miałam takich zajęć
• Zbieranie informacji na temat uczniów


• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce

• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów (np. Kangur)

• Przygotowanie uczniów kończących szkołę podstawową do wejścia w nowe środowisko

• Pomoc uczniom klasy IV w przejściu do drugiego etapu edukacyjnego

• Zwrócenie uwagi na problematykę społeczną i cywilizacyjną: agresję fizyczną, słowną, uzależnienia, przestępstwa w sieci – omawianie tematyki na godzinach wychowawczych

IX 2013r.,
IX 2014r.
IX 2015r.
Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu

IX 2013r.-VI 2014r.


IX-X 2013r.


IX 2013r. – V 2014r.
Notatki


Dzienniki zajęć wyrównawczych,
Dzienniki zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych

Plan pracy wychowawcy, teczka wychowawcy

Spostrzeżenia własne


Wpisy w dziennikach
2
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
• Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów


• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami


• Aktywna współpraca z wychowawcami klas

• Obserwacja uczniów, zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP

• Współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami

Wg harmonogramu zebrań z rodzicami

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Wpisy w dziennikach, plany zebrań z rodzicami

Wpisy w dzienniku lekcyjnym


Potwierdzenia wychowawców i pedagoga


Spostrzeżenia własne
3
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi

• Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów

Przez cały okres stażu

Sprawdziany, karty pracy, dzienniki zajęć wyrównawczych

4
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego

• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych

• Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych

Wg harmonogramu szkoły
Przez cały okres stażu

Sprawozdanie, scenariusze przedstawień
Karty wycieczek, sprawozdania


III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7, ust. 2 pkt. 3)

Lp
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI
O REALIZACJI
1


Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)

• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www.gwo.pl; www. wszpwn.pl

VIII/IX. 2013r oraz przez cały okres stażu


Przez cały okres stażuWydruki, notatki2
Publikacje w Internecie
• Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.

Przez cały okres stażu

Strona internetowa
3

Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.

• opracowywanie gazetki klasowej

• Dokumentowanie przebiegu stażu
Przez cały okres stażu Wg potrzeb


Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu
Materiały, pomoce dydaktyczne, prezentacje PPT, scenariusze, plany i in.

Gazetka w sali nr 21

Potwierdzenie opiekuna stażu i Dyrektora szkoły

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7, ust. 2 pkt. 4)

Lp
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI
O REALIZACJI
1


Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach i szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych

• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie)

• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)Przez cały okres stażu / według harmonogramu kursów i szkoleńZaświadczenia, notatki własne, potwierdzenia


2
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację

• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych (m.in. utrzymanie dyscypliny na zajęciach, przeciwdziałanie niskiej frekwencji, wyrównywanie braków edukacyjnych)

IX 2013r.
IX 2014r.
IX 2015r.
Wg potrzeb przez cały okres stażu

Notatki własne, spostrzeżenia


Zapisy w dokumentacji przebiegu stażu, teczka wychowawcyV. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§ 7, ust. 2 pkt. 5)

Lp
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI
O REALIZACJI
1


Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych

• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych (np. sprawdzian szóstoklasisty, konkurs matematyczno-przyrodniczy)

• Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych

IX 2013r.
IX 2014r.
IX 2015r.

Wg harmonogramu szkoły


Wg harmonogramu szkoły

Plany wynikowe, PSOProtokoły, potwierdzeniaProtokoły, potwierdzenia

2
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności

• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN

• Analiza przepisów prawa oświatowego

• Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść


• Posługiwanie się przepisami o pomocy psychologicznej w trakcie pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w nauce
Przez cały okres stażu


Notatki własne


Plan ma charakter otwarty i dopuszcza się jego modyfikację w trakcie realizowania.

…..............................…..................................................
(podpis nauczyciela)
Zatwierdzam do realizacji:…...................................................................................... …......................................…..................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 50


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.