AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Skoracka, 2016-03-17
Czaczyk

Język angielski, Program nauczania

Program kółka języka angielskiego dla klasy III szkoły podstawowej

- n +

Program kółka języka angielskiego
dla uczniów klasy trzeciej
Szkoły Podstawowej
im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
w ParzęczewieAutor:
Katarzyna Skoracka

Spis treści

I. Wprowadzenie
1. Wstęp
2. Odbiorca programu
3. Czas realizacji programu
II. Cele nauczania
1. Cele główne
2. Cele szczegółowe
III. Procedury osiągania celów
1. Metody i sposób pracy
2. Przykładowe techniki nauczania czterech sprawności językowych
3. Formy pracy
4. Podstawowe materiały
IV. Treści nauczania
1. Grupy leksykalne
2. Funkcje komunikacyjne
3. Zakres materiału gramatycznego
4. Zakres materiału fonetycznego i fonologicznego
V. Opis założonych osiągnięć uczniów
VI. Ewaluacja programu
VII. Bibliografia


I. Wprowadzenie

1. Wstęp
Przedstawiony poniżej program autorski został opracowany na podstawie dokumentu MEN „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”. Program będzie realizowany w trakcie zajęć pozalekcyjnych i jest adresowany do uczniów klasy III, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę o języku angielskim oraz o kulturze krajów anglojęzycznych.
Zajęcia kółka języka angielskiego są skierowane do uczniów, którzy chcieliby doskonalić swoje sprawności komunikacyjne, a zwłaszcza umiejętność mówienia w języku angielskim oraz rozumienia ze słuchu, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych – ich historii, geografii, kultury, obyczajów i obrzędów.
Zajęcia będą oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas w sposób przyjemny i pożyteczny. Głównym zadaniem programu jest zainspirowanie i zachęcenie dzieci do dalszej nauki.
Program ten zakłada, iż jedną z najskuteczniejszych metod nauczania najmłodszych jest metoda TPR, w której to ruch fizyczny wspomaga percepcję umysłową dzieci. Techniki TPR stanowią kombinację zabaw, gier i piosenek, które mają na celu wspomóc przyswajanie wiedzy. Jest to zgodne z poglądem, że nauka poprzez działanie i odkrywanie ma ogromne znaczenie szczególnie w przypadku najmłodszych uczniów.

2. Odbiorca programu
Adresatem programu są uczniowie klas trzecich chętni do pracy pozalekcyjnej. Program zakłada pracę z ok. 10- osobową grupą uczniów. W miarę potrzeby grupa może być większa.
Pewne różnice w poziomie językowym dzieci nie stanowią przeszkody w realizacji programu.

3. Czas realizacji programu
Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych.
II. Cele programu

1. Cele ogólne

• ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności,
• wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania),
• kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji w języku angielskim,
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości,
• wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów, rozwiązań różnych problemów,
• prezentowanie siebie, własnych dokonań,
• rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia,
• rozwijanie ciekawości wobec innych kultur,
• wdrażanie do czytelnictwa,
• przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego,
• wzbogacanie słownictwa i kształcenie umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym,
• zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.


2. Cele szczegółowe

• rozszerzanie wiedzy językowej poprzez zaznajamianie uczniów z kulturą, historią oraz geografią krajów anglojęzycznych,
• kształtowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji,
• rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych,
• wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa,
• ugruntowanie i poszerzenie zagadnień gramatycznych,
• doskonalenie integrowania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia,
• rozumienie ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi,
• kształtowanie umiejętności słuchania i czytania w celu uzyskania informacji szczegółowych,
• przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych (wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań),
• redagowanie krótkich tekstów użytkowych,
• podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne dzieci,
• ćwiczenie odpowiedniej wymowy, intonacji poznanych słów i zwrotów,
• poznanie tekstów piosenek, rymowanek, zwrotów w języku angielskim,
• nauka współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań,
• kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez zabawę w teatr,
• przygotowanie do użycia poznanego słownictwa oraz struktur językowych w realnych sytuacjach,
• nabywanie swobody w prowadzeniu dialogów i odgrywaniu scenek,
• poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się,
• dążenie do "przełamania tzw. bariery językowej" podczas wypowiedzi,
• kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów,
• zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych poprzez wykorzystane baśni, legendy, opowiadania, piosenki, scenki teatralnej.
III. Procedury osiągania celów

1. Metody i sposoby pracy

W nauczaniu młodszych dzieci ważna jest metoda Total Physical Response, realizowana poprzez ćwiczenia angażujące całe ciało i wiele zmysłów, np. gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne. Użycie piosenek i rymowanek angażuje dzieci, wyrabia pamięć mechaniczną i wspomaga opanowanie dłuższych zwrotów, poprawia wymowę i intonację. Urozmaicenie metod i nauczanie multisensoryczne wykorzystuje wszystkie zmysły, stwarzając najlepsze warunki do pracy dziecięcego mózgu i umożliwiając przyswajanie języka uczniom o różnych typach inteligencji, temperamentu i z ewentualnymi dysfunkcjami któregoś z kanałów percepcji. Program wykorzystuje także metodę Story Telling Approach, która polega na systematycznym wspólnym czytaniu lub opowiadaniu historyjek z oryginalnych angielskich książeczek przeznaczonych dla dzieci oraz wykorzystanie technik dramy i inscenizacyjnych. Inne wykorzystywane metody:
• metoda audiolingwalna,
• metoda komunikacyjna,
• gry i piosenki,
• drama,
• zajęcia plastyczne.

2. Przykładowe techniki nauczania czterech sprawności językowych

• Słuchanie:
- słuchanie w celu wyłonienia szczegółu,
- odpowiedzi na pytania do słyszanego tekstu,
- technika prawda / fałsz,
- technika wielokrotnego wyboru,
- zaznaczanie elementów z listy,
- uzupełnianie tabeli na podstawie usłyszanej informacji,
- uzupełnianie luk w tekście czytanym na podstawie tekstu słyszanego,
- dyktando rysunkowe,
- dopasowanie obrazka do usłyszanego wyrazu.
• Czytanie:
- układanie fragmentów tekstu we właściwej kolejności,
- czytanie w celu wyłonienia szczegółów,
- rozmowa na temat poruszony w tekście,
- odpowiedzi na pytania do czytanego tekstu,
- uzupełnianie luk w tekście czytanym na podstawie tekstu słyszanego.

• Mówienie:
- powtarzanie za nauczycielem lub kasetą dźwięków, słów i zdań,
- krótkie odpowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka,
- opisywanie osoby, miejsca, ilustracji,
- recytowanie rymowanek,
- śpiewanie piosenek,
- odgrywanie ról.

• Pisanie:
- przepisywanie wyrazów i krótkich zdań,
- uzupełnianie wyrazów brakującymi literami lub zdań brakującymi wyrazami,
- pisanie krótkiego tekstu na podstawie wzoru.


3. Formy pracy

• praca z całą grupą,
• praca w parach,
• praca indywidualna kierowana przez nauczyciela.


4. Podstawowe materiały

• kserokopie przygotowane przez nauczyciela,
• materiały autentyczne (zdjęcia, broszury, filmy DVD),
• poradniki metodyczne,
• płyty CD,
• materiały wyszukane w Internecie na stronach edukacyjnych,
• scenariusze przedstawień w języku angielskim,
• uproszczone lektury dla dzieci w języku angielskim,
• pomoce wizualne,
• obrazki, rekwizyty,
• gry planszowe,
• nożyczki, kredki, papier kolorowy, karton, bloki rysunkowe.


IV. Treści nauczania

Tematyka i zakres słownictwa wprowadzanego podczas pracy z programem zależą od tego, jakie pozycje literatury dziecięcej zostaną wykorzystane podczas lekcji. Baśnie i historyjki dla dzieci na ogół oscylują wokół tematów bliskich dzieciom, takich jak rodzina i przyjaźń, zabawy i zabawki, zwierzęta, dom, szkoła, życie codzienne i zwyczaje świąteczne.


1. Grupy leksykalne
- ludzie (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, nazywanie części ubrań),
- nazwy części ciała,
- nazwy pomieszczeń i sprzętów domowych,
- Przyroda (pogoda, rośliny, zwierzęta),
- przedmioty i przybory szkolne
- dni tygodnia, nazwy miesięcy, pór roku,
- Zakupy (rodzaje sklepów, sprzedawane towary),
- artykuły spożywcze,
- posiłki i ich przygotowanie,
- Kultura brytyjska i amerykańska (państwa anglojęzyczne, ich stolice, symbole, ważniejsze wydarzenia historyczne, ciekawe zabytki)
- święta ( Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, St Valentine’s Day, Easter,
St. Patric’s Day, Mother’s Day)

2. Funkcje komunikacyjne

• Podawanie danych osobowych
- wiek, adres, życiorys: I was born on 21st May...
• Zwroty grzecznościowe
- powitanie, pozdrawianie, żegnanie
- przedstawianie siebie i innych
- podziękowanie
• Informowanie
- prośba o informację
- identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc
- opisywanie osób, przedmiotów
- mówienie o czynnościach dnia codziennego, o upodobaniach: I like …-ing.
- mówienie o umiejętnościach: I can...,
- określanie pogody: It’s sunny today.
- opis czynności zwyczajowych oraz zachodzących w momencie mówienia,
- wyrażanie posiadania,.

• Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń
- proponowanie i zapraszanie: Would you like to go to the cinema with me?
- wyrażanie próśb: Can you give me ...?
- doradzanie, nakaz: You must eat apples.
- wyrażanie życzeń: I want some cheese.

3. Zakres materiału gramatycznego

Rzeczowniki
• policzalne i niepoliczalne
• liczba pojedyncza i mnoga
• dopełniacz saksoński ‘s


Czasowniki
• czasownik: to be, have got
• konstrukcja there is/ there are
• czasowniki modalne: can
• czasy gramatyczne: Present Simple, Present Countinuous, Past Simple

Przymiotniki
• stopniowanie
• miejsce w zdaniu
• przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her……

Zaimki
• forma dopełnienia: me, you, him, her...
• zaimki wskazujące: this, that,

Liczebniki
• główne
• porządkowe

Określniki i przedimki
• a, an, the
• some, any,
• much, many, a few, a little

Przyimki
• miejsca: under, on, in, on the left/ on the right
• czasu: before, after, at. in. on

4. Zakres materiału fonetycznego i fonologicznego
• znaki fonetyczne, dyftongi, tryftongi, ich wymowa i pisownia
• głoski nieistniejące w języku polskim a funkcjonujące w języku angielskim, ich wymowa dźwięczna i bezdźwięczna
• korzystanie ze słownika dwujęzycznego, szukanie haseł i ich poprawne odczytywanie

V. Opis założonych osiągnięć uczniów
Regularne uczestnictwo w zajęciach koła z języka angielskiego powinno przynieść następujące efekty.
Uczeń:

• zna tradycje i zwyczaje innych krajów
• zna i stosuje zasady prawidłowej wymowy i intonacji, właściwie operuje głosem
• umie zastosować poznane konstrukcje językowe
• potrafi pracować w zespole, a równocześnie ma poczucie odpowiedzialności za własne czyny
• jest aktywny, kreatywny, otwarty na nowe doświadczenia kulturowe
• wykazuje zainteresowanie teatrem, z radością podejmuje twórcze działania.
• zna teksty piosenek, wierszyków, zwrotów wykorzystywanych podczas przedstawień
• ma poczucie własnej wartości, radzi sobie z tremą i nieśmiałością.
• umie wykonać zaproszenie na premierę przygotowywanego przedstawienia dla rodziców, dla p. dyr. itp.
• potrafi projektować i wykonywać plakaty teatralne do wystawianych sztuk teatralnych.
• czyta uproszczone wersje utworów dla dzieci,


VI. Ewaluacja programu

O skuteczności programu będą świadczyć widoczne postępy uczniów, aktywniejsze uczestnictwo, a także pozytywne oceny na zajęciach klasowych języka angielskiego.
Ewaluacja odbywać się będzie przez:
• widoczne dokonania edukacyjne (osiągnięcia, sukcesy, porażki podczas lekcji oraz w konkursach językowych),
• obserwacje,
• rozmowy z rodzicami i uczniami,
• sprawozdania,
• obserwacje postępów dzieci na zajęciach oraz podczas czytania utworów,
• odgrywanie powierzonych ról w przedstawieniach,
• rozmowy z rodzicami i uczniami,
• ankiety przeprowadzone wśród uczestników kółka,
• prace wykonane przez uczniów na zajęciach.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 24


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.