AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joannna Wrona, 2016-02-12
Przytoczna

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rowoju na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Wrona
nauczyciel wychowania fizycznego i biologii
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018

AKT PRAWNY:
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej; Warszawa, dnia 21 marca 2013 r., poz. 393).

Wymagania
§ 8, ust. 2, pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zadania i formy realizacji
1) Poznanie procedury awansu zawodowego:
a) Analiza aktów prawnych.
b) Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
c) Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
d) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
e) Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2) Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które podnoszą kompetencje, nadają kwalifikacje, doskonalą wiedzę oraz umiejętności:
a) warsztaty, konferencje metodyczne, szkolenia organizowane przez WOM, ODN i inne instytucje szkoleniowe:
• Budowanie poczucia własnej wartości ucznia poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne,
• Metoda Dialogu Motywującego w pracy z nastolatkami.
• IPET jako podstawa planowania pracy z uczniami z dysfunkcją ruchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną – porady i sprawdzone rozwiązania
• sprawdzian z biologii w klasie drugiej gimnazjum.
• praktyczne ujęcie podstaw pomiaru dydaktycznego z biologii,
• kształcenie w epoce cyfrowej – warsztaty doskonalące umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy z uczniem.
• psychoedukacja i wychowanie
b) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,

c) udział w lekcjach otwartych:
• w Szkole Podstawowej w Przytocznej na lekcji przyrody
3) Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem i nowelizowaniem dokumentów szkoły:
a) członek zespołu matematyczno – przyrodniczego,
b) członek zespołu do opracowania plan pracy szkoły,
c) przewodnicząca zespołu do opracowania szkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2016,
d) monitorowanie stałych obszarów szkoły – profilaktyka i edukacja zdrowotna,
4) Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej:
a) opracowanie planów pracy wychowawczej,
b) opracowanie planu zajęć sportowych i warsztatów biologicznych,
c) ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii i wychowania fizycznego,
d) wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody:
• zastosowanie kolejnego elementu oceniania kształtującego ( informacji zwrotnej ):
- światła,
- patyczki,
• metody przyspieszonego uczenia się – technika szybkiego czytania,
• stosowanie muzyki relaksacyjnej podczas pisania sprawdzianów na lekcjach biologii,
e) studiowanie fachowej literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystanie jej w pracy,
f) udział w konkursach, w których zdobyte nagrody finansowe umożliwią doposażenie sali gimnastycznej w nowy sprzęt sportowy, bądź pracownię biologiczną w nowe pomoce dydaktyczne,
5) Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów:
a) prowadzenie warsztatów biologicznych rozwijających zainteresowania biologiczne uczniów ( przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych, pomoc w nauce uczniom słabym, przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego):
- organizowanie konkursów szkolnych z biologii zgodnie z harmonogramem konkursów ustalonym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
- organizowanie konkursów szkolnych z biologii:
w klasach II – Różnorodność zwierząt,
w klasach II - Tajemnice ciała człowieka,
w klasach III – Mistrzowie genetyki
b) organizowanie zawodów sportowych z piłki ręcznej,
c) współorganizowanie Biegu Hopfera,
d) organizowanie Szkolnej Olimpiady Sportowej,
e) prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach zajęć SKS,
f) organizowanie: wycieczek przyrodniczych ( wynikających z realizacji podstawy programowej z biologii), prozdrowotnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi min. spotkanie z terapeutą,
g) doświadczalne sprawdzanie czynników wpływających na kiełkowanie nasion wyhodowanej przez uczniów rzeżuchy w celu właściwego opracowania wyników hodowli i doświadczeń, które zostaną wykorzystywane na zajęciach biologii,
6) Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, porównywanie wyników oraz ocena skuteczności podejmowanych działań:
a) przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasach pierwszych,
b) przeprowadzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w klasach II,
c) zadania powtórzeniowe dla uczniów klas III.
7) Obserwowanie i rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości ucznia oraz ich środowiska rodzinnego. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego:
a) diagnoza środowiska rodzinnego ucznia – opracowanie ankiety wśród uczniów,
b) analiza opinii oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczących uczniów gimnazjum,
c) obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
d) konsultacje z innymi nauczycielami dotyczące uczniów stwarzających problemy wychowawcze – pełnienie roli przewodniczącej zespołu oddziałowego klasy II - III,
e) rozmowy z pedagogiem szkolnym, korzystanie z jego pomocy i doświadczenia podczas rozwiązywania sytuacji problemowych,
f) rozmowy z rodzicami uczniów na temat postępów ich dzieci w nauce, a w szczególności konsultacje z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
8) Integracja zespołu klasowego:
a) organizacja imprez klasowych ( Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Andrzejek, Spotkanie Opłatkowe),
b) organizacja wycieczek:
• TERMY MALTAŃSKIE w Poznaniu,
• Mikołajkowa do Gorzowa Wlkp.
c) integracja zespołu klasowego ze środowiskiem szkolnym podczas „Nocnych Manewrów”, dyskotek i innych imprez organizowanych na terenie szkoły,
d) prowadzenie na lekcjach wychowawczych pomocy koleżeńskiej przed sprawdzianami dla uczniów słabych.
9) Uwrażliwianie uczniów na problemy ochrony środowiska, przyrody, zagrożenia społeczne, cywilizacyjne oraz propagowanie zdrowego trybu życia:
a) pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
b) zachęcenie klas do aktywnego udziału w akcjach:
• Tydzień Edukacji Globalnej,
• akcji ekologicznej „NIE SĄ JEDNORAZOWE”
w ramach realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki przygotowanie lekcji wychowawczych dotyczących zagrożeń współczesnego świata, np. tematy dotyczące szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy, depresji, przemocy lub problemów nastolatków.

§ 8, ust. 2, pkt 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Zadania i formy realizacji
1) Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w praktyce zawodowej:
a) wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Office Word do tworzenia: narzędzi pomiaru dydaktycznego ( testów, kartkówek, scenariuszy zajęć ), dokumentów, takich jak plan rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej,
b) przygotowanie prezentacji multimedialnych w programie Power Point wykorzystywanych na lekcjach,
2) Prowadzenie zajęć biologii z zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
a) zastosowanie płyt CD zawartych w podręcznikach do nauki biologii podczas niektórych lekcji biologii oraz na zajęciach warsztatów biologicznych,
b) przeprowadzenie multimedialnych zajęć biologii z wykorzystaniem Internetu,
c) zachęcanie uczniów do wykonywania wybranych przez nauczyciela zadań domowych w formie multimedialnej, na płytach CD lub przenośnych nośnikach pamięci ( pendrive ),
d) wykonywanie przez uczniów prezentacji w ramach pracy metodą projektu,
e) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
f) wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem biologii.
3) Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej:
a) monitorowanie aktualizacji przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, rozporządzeń MEN za pośrednictwem Internetu,
b) poszukiwanie informacji przydatnych w pracy nauczyciela - wychowawcy poprzez korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii,
c) konsultacje z innymi nauczycielami odbywającymi staż na nauczyciela mianowanego poprzez portale internetowe oraz kontakt e-mailowy, w celu doskonalenia warsztatu własnej pracy.
4) Publikowanie własnych prac na portalu internetowym:
a) opublikowanie planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy lekcji, testów na stronach portalu internetowego: www.profesor.pl.,
b) analizowanie komentarzy ze stron internetowych odnośnie opublikowanych prac w celu wzbogacenia warsztatu pracy,
c) publikowanie zdjęć, sprawozdań i opisów z przeprowadzonych konkursów, zawodów sportowych, wycieczek na stronie internetowej szkoły.
5) Udział w kursach i warsztatach dotyczących zastosowań technologii informacyjnej.
6) Komunikowanie się z uczniami, rodzicami uczniów oraz innymi nauczycielami wykorzystując do tego celu telefon oraz pocztę tradycyjną i elektroniczną.

§ 8, ust. 2, pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Zadania i formy realizacji
1) Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego:
a) opracowywanie wyników i wniosków z egzaminów gimnazjalnych, diagnoz,
b) wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pokrewnych przedmiotów,
c) przeprowadzenie lekcji otwartych dla członków zespołu i nauczycieli zainteresowanych:
• z wychowania fizycznego,
• z biologii,
d) współtworzenie Raportu z egzaminu gimnazjalnego2015, 2016, 2017 z części matematyczno – przyrodniczej,
2) Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej:
• Metoda Dialogu Motywującego w pracy z nastolatkami.
3) Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktyczno – wychowawczych innym nauczycielom (ankiety dla uczniów na godziny wychowawcze )
4) Konsultacje z pedagogiem, logopedą.
5) Wykorzystywanie umiejętności sędziowskich podczas powiatowych zawodów sportowych z lekkiej atletyki - czwórboju w Szkole Podstawowej.

§ 8, ust. 2, pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Zadania i formy realizacji
1) Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach:
a) prowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę przyrodniczą niezbędną w konkursie wiedzy o Puszczy Noteckiej – „Gimnazjada – Święto Podgrzybka”,
b) prowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę dla uczniów biorących udział w konkursie biologicznym - opracowanie i wdrożenie programu zajęć warsztatów biologicznych,
c) opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z biologii,
d) opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do udziału w zawodach sportowych.
2) Opracowanie i realizacja programu pracy Samorządu Uczniowskiego.
3) Opracowanie i wdrożenie planów pracy wychowawcy klasy ( uwzględnienie: integracji zespołu klasowego, diagnozowanie potrzeb uczniów, współpracę z rodzicami uczniów, indywidualną pomoc uczniom mającym problemy wychowawcze lub z nauką – zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, oraz cele Programu Wychowawczego Szkoły).
4) Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.

§ 8,ust. 2, pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania i formy realizacji
1) Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów:
• organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych celem propagowania zdrowego stylu życia ( wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki po Polsce ), zapoznania uczniów z otaczającą przyrodą oraz biologią ( piesze wycieczki po gminie z kijami Nordic Walking, zajęcia terenowe ),
• rozwijanie zdolności plastycznych uczniów -wykonywanie rysunków roślin oraz zwierząt obserwowanych podczas zajęć terenowych z biologii, wykonywanie plakatów dotyczących propagowania zdrowego stylu życia,
• organizacja lub współorganizacja uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych ( min. obchodów 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II ).
5) Realizowanie programów prozdrowotnych:
• „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Trzymaj Formę!” – rola koordynatora programu,
• „Cyberprzemoc”,
• „Żyj smacznie i zdrowo”.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

Zadania i formy realizacji
1) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Międzyrzeczu.
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Skwierzynie.
3) Współpraca z higienistką szkolną ( pogadanki dotyczące higieny osobistej, chorób wywoływanych przez stawonogi).
4) Współpraca z pedagogiem szkolnym ( pogadanki dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich, zajęcia z cyberprzemocy ).
5) Współpraca z Opieką Społeczną ( organizacja Szlachetnej Paczki ).
6) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury – pomoc w organizacji imprez środowiskowych min. WOŚP – pełnienie roli wolontariusza.
7) Współpraca z Gminnym Przedszkolem Kasztanowa Kraina w Przytocznej – prowadzenie zajęć z zumby dla dzieci.
8) Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( lekcja wychowawcza z terapeutą ).

§ 8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY


Zadania i formy realizacji
1) Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych:
• identyfikacja problemu,
• geneza i dynamika zjawiska,
• znaczenie problemu,
• prognoza,
• propozycja rozwiązania,
• wdrażanie oddziaływań,
• efekty oddziaływań.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 130


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.