AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Zborowska, 2015-12-10
Leńcze

Język polski, Konspekty

„Mała Głowa – człowiek o wielkim sercu” – czy słusznie tym mianem określano Tomka Wilmowskiego? („Tomek w krainie kangurów” - A. Szklarski). Charakterystyka.

- n +


Konspekt lekcji języka polskiego - Szkoła podstawowa- Klasa szósta
Temat lekcji : „Mała Głowa – człowiek o wielkim sercu” – czy słusznie tym mianem określano Tomka Wilmowskiego? ( „Tomek w krainie kangurów”- A. Szklarski). Charakterystyka
(dwie lub trzy jednostki lekcyjne)
Hasło programowe :
- uczeń charakteryzuje postać literacką, wyjaśnia motywy postępowania, uwzględnia informacje od narratora, innych bohaterów oraz własne wnioski i opinie.
Cel ogólny:
Doskonalenie umiejętności redagowania charakterystyki postaci literackiej
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• buduje plan charakterystyki.
• gromadzi słownictwo niezbędne do charakterystyki postaci.
• wyszukuje w tekście fragmenty ukazujące cechy postaci
• ocenia postępowanie bohatera
• kształci umiejętności sprawnego korzystania ze słowników
• redaguje charakterystykę postaci literackiej
• rozwija umiejętność pracy w grupie
Metody nauczania:
Metoda analizy i twórczego wykorzystania wzoru, metoda poszukująca ( heureza, problemowa), metoda działań praktycznych, gra dramatyczna
Formy pracy: zbiorowa, praca w zespołach, indywidualna.
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/ rzutnik , duży arkusz brystolu – plansza z portretem Tomka (załącznik 2), egzemplarze powieści A. Szklarskiego, karty pracy, słownik języka polskiego, słownik frazeologiczny, słownik wyrazów bliskoznacznych, wywiad z bohaterami
Przebieg lekcji:
I Ogniwo wstępne.
1. Etap organizacyjny (przywitanie , sprawdzenie obecności).
2. Sytuacja motywacyjno- problemowa.

Uczniowie czytają tekst - charakterystykę postaci jednego z bohaterów powieści, wyświetlony na tablicy interaktywnej.
Zadaniem ich jest rozpoznanie formy wypowiedzi i sporządzenie planu dekompozycyjnego, który wykorzystają w dalszym etapie lekcji.
(załącznik nr 1)
Nauczyciel zapisuje punkty planu na dużym arkuszu (załącznik nr 2) i wiesza go na forum klasy, informując o celu lekcji.
II Ogniwo centralne lekcji.
1. Zapis tematu.
Temat: „Mała Głowa – człowiek o wielkim sercu” – czy słusznie tym mianem określano Tomka Wilmowskiego?
2. Podział na 4-5 zespołów i rozdanie kart pracy. (załącznik 3)
W poszczególnych grupach uczniowie zbierają wiadomości dotyczące bohatera, uzupełniając kartę pracy. / Uczniowie mieli przygotować w domu fragmenty opisujące postać Tomka i jego zachowanie w różnych sytuacjach./
Punkt ostatni charakterystyki – Ocena postaci – to ocena wstępna dokonana przez uczniów, ponieważ dokładnej analizy postępowania bohatera dokonują oni w toku dalszej pracy na lekcji.
Po określonym czasie przedstawiciele grup relacjonują wyniki pracy i zapisują je na
dużym arkuszu wiszącym na forum klasy. (załącznik nr 2)
3. Uczniowie otrzymują kartę pracy ( załącznik nr 4). Uzupełniają ją przywołując sytuacje, w których ujawniła się dana cecha chłopca.

4. Nauczyciel wybiera uczniów, którym przydziela role bohaterów powieści. Zadaniem klasy jest odgadnięcie, jacy to bohaterowie i jakiego wydarzenia dotyczą ich słowa . Co możemy na ich podstawie powiedzieć o Tomku? / Wywiad – „Inni o Tomku” / (załącznik nr 5 )
5 . Nauczyciel rozdaje ( załącznik nr 6 ) zawierający ćwiczenia doskonalące język i styl.
/Ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia gramatyczno- stylistyczne, ćwiczenie redakcyjne/

III Ogniwo końcowe lekcji.

1. Próba ustnej odpowiedzi na pytanie tematu lekcji.

Tomka słusznie określano mianem „Małej Głowy o wielkim sercu”.
Argumenty:
- młody chłopiec, ale wyjątkowo dojrzały psychicznie i emocjonalnie
- umiał odróżnić dobro od zła
- zdolny był do śmiałych i szlachetnych czynów
- potrafił zjednywać sobie przyjaciół
/Uczniowie uzupełniają ocenę Tomka /
2. Ustne zredagowanie charakterystyki Tomka. / uczniowie kolejno tworzą wypowiedź, korzystając z planszy i materiałów zgromadzonych na lekcji /Ocena pracy uczniów/
4. Zadanie domowe:
Czy chciałbym, aby Tomek Wilmowski chodził ze mną do klasy? – napisz charakterystykę bohatera.ZAŁĄCZNIK NR 1
Przeczytaj uważnie tekst. Wydziel w nim części, które składają się na plan wypowiedzi.

Tony to jeden z bohaterów powieści Alfreda Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”. Z pochodzenia był rdzennym mieszkańcem Australii. Trudnił się tropieniem zwierząt i pracował jako przewodnik grup obcokrajowców. Mówił łamaną angielszczyzną.
Wyróżniał się niezbyt wysoką, szczupłą sylwetką. Jego małą głowę pokrywały połyskliwe, czarne włosy. Niskie czoło, szeroko rozstawione ciemne oczy, spłaszczony nos o mocno rozdętych nozdrzach, wydatne kości policzkowe, a nade wszystko błysk mocnych białych zębów nadawały jego twarzy wyraz dzikości, mimo europejskiego ubrania, które miał na sobie.
Bezgranicznie kochał swą pracę. Fauna i flora całego kontynentu nie stanowiły dla niego tajemnic. Myszkował po buszu - czytał w nim, jak w otwartej księdze.. Rzucał celnie bumerangiem i strzelał ze sztucera, trafiając dokładnie w obrany cel.
Młodzieniec z łatwością odnajdywał niewidoczne dla innych tropy zwierząt. Przed jego bystrym wzrokiem nie mogły ukryć się nawet najdrobniejsze ślady. Potrafił doskonale radzić sobie w surowych warunkach tamtejszej przyrody. Odznaczał się niebywałym sprytem. Poruszał się bezszelestnie Ponadto cechowała go niezwykła cierpliwość, dzięki której nie zniechęcał się żadnymi przeszkodami. Opanowaniem i zręcznością imponował otoczeniu. Skakał jak kangur bądź pełzał jak wąż.
Swym doświadczeniem dzielił się z innymi i chętnie wtajemniczał towarzyszy w sekrety łowów.
Bohater zasługuje na uznanie i można go podziwiać. Jego postawa wobec innych powinna być dla nas wzorem.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Na środku planszy narysowana postać Tomka Wilmowskiego. Wokół postaci nauczyciel zapisuje punkty planu charakterystyki.
1. Przedstawienie postaci.
2. Wygląd zewnętrzny.
3. Zainteresowania i umiejętności.
4. Cechy charakteru, osobowości i umysłu.
5. Ocena postaci.

Uczniowie w toku lekcji uzupełniają informacje.
ZAŁĄCZNIK NR 3
Przedstawienie postaci
• Kto to jest? • Jak się nazywa? Ile ma lat? • Gdzie mieszka? • Co wiemy o jego pochodzeniu? • Co wiemy o jego rodzinie?

/Tomek Wilmowski , nazywany przez Australijczyków Małą Głową – bohater powieści A. Szklarskiego
14 lat, Warszawa, wychowuje go wujostwo, ojciec z powodów politycznych, przebywa za granicą , matka zmarła, gdy chłopiec był mały/
Wygląd zewnętrzny
• Jakiego jest wzrostu?• Jakiej jest postury?• Jakie ma włosy?• Jakie inne charakterystyczne cechy jego wyglądu możemy wymienić?
/ wysoki, dobrze zbudowany, słusznej postury, jasne włosy / blondyn , porusza się zwinnie /
Zainteresowania i umiejętności
• Czym się interesuje? • Co lubi robić? • Jakie umiejętności posiadł? • Co umie robić najlepiej? • Co go wyróżnia spośród innych?
/ interesuje się geografią, jego pasja- książki podróżnicze, ma zamiłowanie do nauki, świetnie strzela, doskonale jeździ konno/
Cechy charakteru, osobowości, umysłu
Jaki jest? • Co go wyróżnia? • Jaki jest jego stosunek do ludzi, do obowiązków? • Jak się zachowuje w sytuacjach problemowych? • Jakie jest jego nastawienie do świata?
/ np. mądry, inteligentny, spostrzegawczy, pogodny, obowiązkowy, sumienny, pracowity, pilny, bystry, opanowany, zdecydowany, odważny, pomysłowy, rozsądny, wytrzymały, życzliwy, otwarty, miły , uprzejmy, przyjazny/
Ocena postaci
• Jak oceniasz zachowanie, postaci? • Co ci się w niej podoba, co potępiasz?• Czy charakteryzowana
osoba zasługuje na podziw, szacunek, naganę?
/ Bohater – zasługuje na podziw i szacunek. Imponuje mi swym… Jest to bliska mi postać, ponieważ...
Nic nie usprawiedliwia... Nie lubię takich..., ponieważ.../

Mała Głowa – jeszcze chłopiec, niedorosły, ale mądry życzliwie i przyjaźnie nastawiony do świata , mający wielkie serce – dokonujący niewiarygodnie trudnych czynów, zawsze pogodny i niosący pomoc innym


ZAŁĄCZNIK NR 4
Odszukaj w powieści zdarzenia i sytuacje, które potwierdzą cechy charakteru, zdolności i umiejętności Tomka. Uzupełnij tabelę.
Cechy - Sytuacja, w której cecha się ujawniła
życzliwy, bezpośredni, otwarty, przyjazny - np. nawiązał przyjazne stosunki z tubylcami, przekonując ich do wzięcia udziału w polowaniu , życzliwie odnosił się do wszystkich, szybko zawiązywał przyjaźń z innymi
poważny, rozważny np. podejmuje decyzje z namysłem, precyzyjnie przygotowuje się do każdego działania
zaradny, pomysłowy np. aby wyzwolić się z rąk Cartera zaplanował wykraść im sztucer, przeciął więzy
odważny, śmiały np. zabił tygrysa , ratując życie Smudze
bystry, mądry, inteligentny, ambitny, pracowity np. szybko się uczył, dzięki znajomości geografii potrafił określić położenie geograficzne miejsc, w których się znajdował
patriota np. kochał ojczyznę, uczył się z zapałem historii Polski, z dumą wyrażał się o wielkich Polakach (Strzelecki)
opanowany, ofiarny, szlachetny np. zachował zimną krew w sytuacji uwięzienia przez Cartera, na statku, stojąc oko w oko z tygrysem; uwolnił z więzów poszukiwaczy złota
samodzielny np. wyruszał na samotne wycieczki po buszu,
wrażliwy np. odmówił udziału w polowaniu na emu ze względu na drastyczny sposób łowów, opiekował się schwytanymi zwierzętami, nie skazywał ich na cierpienie


ZAŁĄCZNIK NR 5

(Gra dramatyczna – „Inni o Tomku”)- wywiad
Nauczyciel:
Gościmy dzisiaj reportera gazety „Coś nowego”. Chciałby z wami porozmawiać . Wcielicie się w bohaterów powieści A .Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów” i przekażecie krótkie informacje na temat tytułowego bohatera.
Zadaniem klasy jest odgadnięcie, czyje to słowa ( który z bohaterów je wypowiada) lub jakiego wydarzenia dotyczą. Co możemy na ich podstawie powiedzieć o Tomku?
/rozdanie załączników z wywiadem chętnym uczniom )
Reporter:
Co może pan/pani powiedzieć na temat Tomka Wilmowskiego?
a. „Jestem dłużnikiem Tomka . Chłopiec uratował mi życie podczas rejsu statkiem „Aligator”. Zastrzelił dzikie zwierzę”. ( Smuga)
b. „Mogę być dumny z Tomka. Jest odpowiedzialnym i mądrym chłopcem. Żałuję, że nie widziałem , jak dorasta”. (Ojciec Tomka)
c. Tomek? To Mała Głowa , ale wielkie serce. I to ono zjednywało mu wszędzie przyjaciół”.
( Tony)
d. „Będziemy mu wdzięczni do końca życia! Gdyby nie on, nie wiadomo , co stałoby się z naszą małą Sally”. ( państwo Allan)
e. „ Ten chłopiec pomógł mi wydostać się z głębokiej jamy, do której wpadłam. Potem wziął mnie na barana i bez trudu doniósł do mojego domu”. (Sally)
f. „Podobnie jak ja, Tomek kocha Polskę. Zna jej historię, rozumie obecną sytuację kraju. Szczyci się bohaterami narodowymi. Cieszę się ,że sprezentował mi cząstkę Ojczyzny – pocztówki z widokami Warszawy, do której na razie nie mogę wrócić”.
( bosman Nowicki)
g. „ Dzięki Tomkowi żyjemy- ja i mój syn. To on wybawił nas od niechybnej śmierci z rąk złoczyńcy Cartera i jego bandy. Nie chciał przyjąć zapłaty , którą mu ofiarowaliśmy w dowód wdzięczności”.
Poszukiwacze złota – O’Donellowie

/ Uczniowie rozpoznają bohaterów i nazywają cechy Tomka)
ZAŁĄCZNIK NR 6
Ćwiczenie 1.


Korzystając ze słownika języka polskiego i słownika frazeologicznego, wyjaśnij opisowo,
o jakim człowieku mówimy, że jest :


Rozważny – ……………………………………………………………………(działający z rozwagą, z namysłem, roztropnie)

Opanowany – ……………………………………………………(panujący nad sobą, spokojny, zrównoważony)

Życzliwy – ………………………………………………………… dobrze komuś życzący, przyjaźnie usposobiony, przychylny)

Wielkiego serca / o wielkim sercu –……………………………(o wielkich wartościach moralnych, wielkoduszny, odważny, śmiały)

Mól książkowy -……………………………………………………………..( człowiek ślęczący nad książkami, niewidzący nic poza nimi)


Ćwiczenie 2.

a. Od podanych przymiotników utwórz pokrewne części mowy.

przymiotnik rzeczownik przysłówek

życzliwy życzliwość życzliwie
odważny
śmiały
mądry
rozważny
dociekliwy
wytrwałyb.Wybierz dowolny przymiotnik i ułóż z nim zdanie określające Tomka. Następnie przekształć je według wzoru. Wykorzystaj czasowniki:
wyróżniać (się,) cechować (się), odznaczać się charakteryzować (się).

WZÓR:

Tomek był życzliwy.
Chłopca cechowała życzliwość./ Cechował się życzliwością.
Życzliwie odnosił się do tubylców.

Ćwiczenie 3.
Napisz poniższy tekst tak, aby uniknąć powtarzania form czasownika „być”.

Tomek Wilmowski był czternastoletnim chłopcem. Był dobrze zbudowany. Jego włosy były jasne. Miał wielu przyjaciół, ponieważ był życzliwy i miły. Był odważny i dzielny. Uratował życie Smudze
i pokonał bandytę Cartera. Był wytrzymały, a także był pomysłowy i zaradny.

mgr Bożena Zborowska
Zespół Szkół nr 6 w Leńczach
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 403


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.