AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Kyć, 2015-11-09
Balice

Przyroda, Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awans zawodowego nauczyciela:

Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:

Zapoznałam się z następującą dokumentacją:
• Statut Szkoły.
• Program Wychowawczy.
• Wewnątrzszkolny System Oceniania.
• Regulamin Pracy Szkoły.
• Plany Pracy Szkoły.

3. Sformułowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Na początku września 2012 r. napisałam plan rozwoju zawodowego adekwatny do wymogów kwalifikacyjnych, potrzeb szkoły i własnych zainteresowań oraz przedstawiłam wyże wymieniony plan do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony z dniem 28 września 2012 r.


4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela.
Podczas odbywania stażu prowadziłam zajęcia z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. Uczniowie tworzyli na ich podstawie mapy mentalne, skojarzeniowe, krzyżówki, metaplan, burzę mózgów.
Stosując metody aktywizujące w procesie dydaktycznym wpływałam na pogłębienie zdobytej wiedzy przez uczniów. Dzieci podczas wykonywania podjętych działań angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczę dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.


5. Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.

Literatura fachowa, zarówno pedagogiczna, jak i metodyczna stanowi dla mnie źródło pomysłów, rozwiązań oraz kierunek rozwoju pracy dydaktycznej, wskazuje jak postępować w trudnych sytuacjach. Z tego powodu wielokrotnie korzystałam, korzystam i w przyszłości będę korzystać z tego typu literatury. Są to pozycje, które posiadam we własnej biblioteczce, ale także te, z których korzystałam w bibliotekach: szkolnych, publicznych oraz w Internecie.
Wśród książek, które zwróciły moją uwagę są:
Phil Beadle „Jak uczyć?”.
Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska „Z dzieckiem w świat wartości”.
Natalia Minge, Krzysztof Minge „Gry i zabawy wyciszające”.
Paul Dix „ Jak modelować zachowania uczniów”.
Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz „ Wielka Księga Eksperymentów”.
Wydawnictwo Zielona Sowa” Domowe Laboratorium wiedzy”.
Elżbieta Bednarek, Krzysztof Nowopolski „ Mały inżynier” nauka i zabawa.
Rainer Kothe „ Eksperymenty” – księga młodych odkrywców.
Jay Heinrichs „ Jak postawić na swoim”.
Wydawnictwo ARKADY „ Co to jest? ekologia, energia odnawialna, ocieplenie klimatu, recykling”.
Richard Dawkins „ Magia rzeczywistości”. Skąd wiemy, co jest prawdziwe?

Oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron, m.in.:
www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.national-geographic.pl/, www.kuratorium.krakow.pl/,www.ucze.pl/,www.ptakipolskie.pl/, http://wiking.com.pl/,

6. Ukończenie kursów i szkoleń organizowanych w szkole oraz poza szkołą.

W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
1. Ukończyłam szereg form doskonalenia zawodowego, które miały na celu udoskonalić mój warsztat pracy a przede wszystkim poprawić jakość pracy szkoły.
• Sztuka motywowania uczniów – narzędzia i metody; szkolenie e- learning
• Technologia informacyjna i komunikacyjna.; szkolenie e-learning.
• Technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – forum nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
• Nauczyciel i uczeń – twórca pomocy dydaktycznych. MNODN „Kangur”
• Jedna lekcja- wiele możliwości. Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. MNODN „Kangur”
• Zamiast zwykłej akademii, czyli pomysły na ciekawe eventy angażujące społeczność szkoły. MNODN „Kangur”
• Promocja zdrowia i profilaktyka zaburzeń odżywiania. MNODN „Kangur”
• Doświadczenia i eksperymenty w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych. MNODN „Kangur”
• Wywiadówka- walka czy współpraca? WDN
• Aktywna szkoła – aktywny uczeń. Studium Prawa Europejskiego;
kurs e-learning
• Cykl szkoleń w ramach projektu „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków” MCDN
1. Metody diagnozowania oraz wspomagania ucznia młodszego na progu edukacyjnym (w IV klasie) w zespole klasowym.
2. Metody współpracy z trudnym rodzicem.
• Cykl szkoleń w ramach systemu doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół SORE
1. Psychodydaktyka kreatywności- praktyczne wykorzystanie w szkole.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
3. Neurodydaktyka – związek między działaniem mózgu a efektywnością nauki.
4. Praca z zespołem uczniów o różnych potrzebach i możliwościach edukacyjnych.
5. Konstruowanie wymagań edukacyjnych.
• Dziecko z cukrzycą typu I w placówkach oświatowych.

Do udziału w wyżej wymienionych formach doskonalenia skłoniła mnie chęć zdobycia wiedzy i umiejętności, aby tym samym podnieść poziom mojej pracy na co dzień.


7. Udział w tworzeniu dokumentów szkoły.

W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego byłam zaangażowana w pomoc w opracowaniu strategicznych programów zgodnych ze specyfiką szkoły.
Brałam udział w tworzeniu Planu Pracy Szkoły , Planu Wychowawczego.
W trakcie odbywania stażu wielokrotnie przeprowadzałam ewaluację działań
w celu poprawy efektywności swojej pracy. Poddawałam ewaluacji testy, sprawdziany, osiągnięcia uczniów, konkursy, wycieczki, pracę wychowawczą.
Analizując wyniki osiągane przez uczniów w konkursach również eliminowałam własne błędy, zmieniałam sposób przygotowań, lepiej planowałam prace uczniów w czasie, poszukiwałam nowych metod nauczania.
W trakcie stażu opracowałam kryteria oceniania z przyrody.
Brałam udział w pracach zespołów do spraw ewaluacji wewnętrznej
W roku szkolnym 2013/2014
Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
Cel ewaluacji: Zebranie informacji i dokonanie analizy na temat jak w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się uczniów i ich sytuację społeczną.
W roku szkolnym 2014/2015
Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.
Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat stopnia w jakim zarządzanie szkołą wpływa na jej rozwój.
Po dokonaniu analizy narzędzi badawczych, wspomaganie rozwoju uczniów w rozpoznawaniu możliwości, potrzeb, sposobów uczenia się i ich sytuację społeczną oraz zarządzanie szkołą zostały wysoko ocenione przez ankietowanych.

8. Promocja szkoły w środowisku.

Współpracowałam z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach praktyk studenckich
Współpracuję z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w ramach kontynuacji projektu Trzymaj Formę
Współpraca z MPO ( Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania) w ramach edukacji ekologicznej „Kino za baterie”.
Współpraca w wydawnictwem Nowa Era i udział w programie edukacyjnym
National Geographic „ Odkrywca” (poprzez prenumeratę czasopisma)
Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie.
Publikacja pt: Park „ Zaczarowanej Dorożki” w Krakowie. W książce przedstawione są parki i ogrody widziane oczami młodzieży. Publikacja powstała w ramach projektu organizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” informacje na stronie www.parki.org
Udział w projekcie „ SKLEP → WYSYPISKO: ULICA JEDNOKIERUNKOWA?” realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „ Źródła” przy finansowaniu i wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efektem tej współpracy było otrzymanie 10 pojemników do segregacji śmieci na terenie szkoły, oraz publikacja prezentacji multimedialnej wykonanej przez uczniów SP 95.
Nawiązywałam i utrzymywałam bardzo dobre relacje z rodzicami uczniów.
Systematycznie i na bieżąco rozmawiałam z rodzicami i opiekunami na temat zachowania dzieci, a także ich zainteresowań i uzdolnień. Prowadziłam działania zmierzające do podejmowania pracy w domu w celu wyrównywania poziomów w nauce uzupełniania braków oraz przezwyciężania specyficznych trudności, wpływających na powodzenie szkolne uczniów.

9. Organizacja uroczystości szkolnych.

Brałam udział w organizowaniu happeningów z okazji Dzień Ziemi
Współorganizowałam zabawę karnawałową.
Pomagałam w przygotowaniu uczniów do uroczystości z okazji Dnia Rodziny.
Współpracowałam przy organizacji festynu z okazji 50- lecia szkoły.
Każda z tych uroczystości była okazją do nawiązania współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

10. Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Przez cały okres stażu angażowałam się w organizację pozalekcyjnych form aktywności uczniów, przeprowadzałam etapy szkolne różnych konkursów, motywując odpowiednio uczniów do wzięcia w nich udziału.
Gromadziłam wskazane przez organizatorów konkursów artykuły i pozycje książkowe.
Wspólnie z zainteresowanymi uczniami na zajęciach dodatkowych starałam się tak prowadzić zajęcia aby jak najlepiej przygotować uczniów do następujących konkursów:
Konkursy małopolskie i ogólnopolskie:
Małopolski Konkurs Przyrodniczy
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „ Świetlik”
"Wybieramy Najpiękniejsze Polskie Drzewo" - konkurs fotograficzny
Ogólnopolski konkurs „Odkryj Dinozaury”
Ogólnopolski konkurs „Sala Przyrody Tauron Ekoenergia”-
„Odkryj kosmos i zostań gwiazdą”
Konkursy szkolne:
„Śmieci mniej. Ziemi lżej”- konkurs ekologiczny
„Odkryj kosmos i zostań gwiazdą”
Konkurs ornitologiczny – „Ptaki w moim obiektywie”.
Konkurs fotograficzny – „ Leśne polowanie z obiektywem”.
Przyroda z humorem.
„Drugie życie odpadów”- zrób coś praktycznego z wykorzystaniem surowców wtórnych
konkurs ekologiczny.
Wystawy szkolne:
2012/2013
„ Dynia w roli głównej” dary jesieni.
„ Śmieci mniej. Ziemi lżej”.
„Planety Układu Słonecznego”
2013/2014
„Jesień - barwą, zapachem, krajobrazem”
„Najpiękniejsze krainy Polski i formy ich ochrony”
„ Niezwykłe ciało człowieka”
„Czas na zdrowie”
„Zmieniaj nawyki – nie klimat”
„Odkryj kosmos i zostań gwiazdą”
2014/2015
„Jesień dary w koszu niesie”
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Ciekawe miejsca w Polsce.
„ Modele form wypukłych z rysunkiem poziomic”
Wystawa zielników
„Odkrywcy Kosmosu”
„Podróż do wnętrza organizmu”
„Drugie życie odpadów- zrób cos praktycznego z wykorzystaniem surowców wtórnych”
„Modele wklęsłych i wypukłych form terenu”
„Rodzino trzymaj formę”
„ Piramidy pokarmowe”
„Kiedy i dlaczego należy mówić „NIE” Stop nałogom”
Warsztaty
Warsztaty ornitologiczne
Spotkanie z leśnikiem
„Bezpieczniki Taurona – włącz bezpieczność
„Gazem na lekcję” Program Zmiany Klimatu i Środowiska Państwowy Instytut Geologiczny.
Udział uczniów w konkursach oraz wystawach szkolnych to okazja do zaprezentowania swoich, talentów w szkole i poza szkołą, rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji, satysfakcja z osiągniętych sukcesów. Zdobywanie doświadczenia w konkursach pozwala uczniom nie tylko wykorzystać sukcesy w kolejnych etapach rozwoju szkolnego, ale także umożliwia lepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w szkole, poza szkołą jak również we współzawodnictwie międzyszkolnym. Podnosi poczucie własnej wartości co jest doceniane zarówno przez nauczycieli jak również całą społeczność uczniowską.


§ 8 ust.2, pkt2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zastosowanie komputera do przygotowywania dokumentów.

W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej stale wykorzystuję umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wszystkie tworzone przez siebie dokumenty np.
• regulaminy konkursów przyrodniczych
• plany wycieczek szkolnych
• prezentacje multimedialne
• scenariusze zajęć,
• dyplomy,
• informacje dla rodziców,
• wypełnianie świadectw,
dokumentację potrzebną do rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowywałam wykorzystując możliwości, jakie daje nam technologia komputerowa i informatyczna.
Wykorzystuję na lekcjach tablicę interaktywną oraz dostępne programy edukacyjne
Zgodnie z wymogami współczesnego świata posługuję się internetem.
Internet w mojej pracy służy mi do:
• wyszukiwania ważnych informacji np: ciekawostek przyrodniczych nowości wydawniczych, przepisów prawnych
• korespondencji z rodzicami itp.
Internet wykorzystałam również do publikacji filmików nagrywanych przez dzieci w ramach Konkursu National Geographic Channel „ Odkrywcy Kosmosu”
Opublikowania planu pracy rozwoju zawodowego.
Przesyłania informacji dotyczących aktualnych wydarzeń z mojej pracy z dziećmi, które zamieszczane są na stronie internetowej szkoły.
Stosowanie technologii informacyjnej usprawnia moją pracę, pozwala mi ją nowocześnie dokumentować i z łatwością wprowadzać modyfikację.


§ 8 ust.2, pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Przez cały okres stażu w miarę możliwości a także potrzeb dzieliłam się swoją
i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W ramach zespołu przedmiotowego wspólnie dokonywaliśmy analizy wyników sprawdzianów i formułowaliśmy wnioski do dalszej pracy w celu zwiększenia efektywności kształcenia.
Prowadziłam zajęcia obserwowane przez Dyrektora szkoły.
W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
W latach 2013- 2015 byłam opiekunem stażu na stopień nauczyciela mianowanego
pani mgr Dominiki . Przez ten czas na bieżąco przekazywałam swoje doświadczenia zawodowe oraz wiedzę z zakresu dydaktyki przedmiotu. Nauczyciel kontraktowy pani mgr Dominika obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia oraz prowadziła zajęcia w mojej obecności. Zajęcia były omawiane pod kątem: realizacji założonych celów, indywidualizacji pracy, efektywnego wykorzystania czasu oraz stosowanych metod i form pracy. Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie mocnych i słabych stron stanowiło źródło cennych informacji zwrotnych. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliło nauczycielowi kontraktowemu udoskonalać warsztat pracy.
Moja współpraca z panią mgr Dominiką to także systematyczne spotkania w celu przygotowywania warsztatów np.: wykrywanie skrobi, obserwacje mikroskopowe, pomiary prędkości, sprężystości, lekcji w terenie np.: wyznaczanie kierunków w terenie, rozpoznawanie i obserwacja drzew i krzewów w okolicy szkoły, do wyżej wymienionych zajęć opracowywałyśmy karty pracy i wymieniałyśmy się spostrzeżeniami po przeprowadzonych zajęciach, drogą e- mail konsultowałyśmy regulaminy konkursów szkolnych np.: „Leśne polowanie z obiektywem”, „Ptaki w moim obiektywie”, omawiałyśmy tematykę wystaw szkolnych, które były poprzedzane organizowaniem lekcji – warsztatów na których powstawały plakaty np.: „ Niezwykłe ciało człowieka, „Planety Układu Słonecznego”, „Cudze chwalicie swego nie znacie”, „Piramidy pokarmowe” przygotowywałyśmy programy artystyczne, happeningi
z okazji „Dnia Ziemi” np.: „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Zmieniaj nawyki nie klimat”, „Drugie życie odpadów”, koordynowałam organizację zajęć we wszystkich klasach 4 i 5 z udziałem zaproszonych gości. W klasach 4 zajęcia przeprowadził ornitolog
pt:„ Ochrona ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki w miastach” w klasach
5 zajęcia przeprowadził leśnik pt: „ Ochrona zasobów leśnych”
Wspólnie zajmowałyśmy się opieką nad zwierzętami i roślinami w pracowni przyrodniczej oraz dbałyśmy o jej estetyczny wygląd. Wspólnie wymieniałyśmy spostrzeżenia dotyczące aktywności uczniów na lekcjach, w jaki sposób prowadzić zajęcia aby byłe atrakcyjne dla uczniów i jednocześnie zawierały podstawę programową nauczanego przedmiotu.
Współpraca z panią mgr Dominiką - to nie tylko okres opieki podczas stażu, rozpoczęła się jeszcze podczas mojego pobytu na urlopie macierzyńskim i wychowawczym już wtedy poprzez kontakty telefoniczne oraz e-mailowe służyłam swoim wsparciem i doświadczeniem zawodowym. Był to dla mnie czas w którym obserwowałam rozwój zawodowy młodego nauczyciela, obserwowałam jak nabiera pewności i korzysta z przekazywanego doświadczenia zawodowego.

2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

W okresie stażu zawodowego współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie, w której jestem wychowawcą oraz z wychowawcami klas, w których prowadzę zajęcia z przyrody. Wspólnie analizowaliśmy przypadki uczniów z problemami w nauce, jak również uczniów zdolnych w celu lepszego wykorzystania wiedzy, zainteresowań w procesie dydaktycznym. Na bieżąco byłam w kontakcie z psychologiem i pedagogiem szkoły konsultując zachowanie uczniów w klasie której jestem wychowawcą.
W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 uczestniczyłam w Programie Edukacyjnym National Geographic Odkrywca. Program polegał na prenumeracie czasopisma NG „Odkrywca”. Nauczyciel koordynujący program otrzymywał drogą mailową Biuletyn Internetowy z dostępem do Teczki Multimedialnej.
W teczce multimedialnej znajdowały się dodatkowe pomoce dydaktyczne: scenariusze lekcji, karty pracy, filmy, plakaty interaktywne, nagrania, galerie zdjęć oraz gry, które były wykorzystywane podczas zajęć i pomagały w prowadzeniu ciekawych lekcji.
Po otrzymaniu takiej informacji przesłałam link do nauczycieli: przyrody, języka angielskiego, historii.
Prenumerata cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, zachęcała do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

§ 8 ust.2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem dla nieletnich.

1. Organizowanie pracowni przyrodniczej.

Przez cały okres pracy w szkole dbałam o pracownię przyrodniczą i jej estetyczny wygląd.
Gromadziłam pomoce naukowe i w miarę możliwości zabiegałam o wzbogacenie wyposażenia pracowni. Dbałam o prawidłowe funkcjonowanie pracowni poprzez: sprawowanie opieki nad powierzonym sprzętem, przygotowanie pracowni do prowadzenia w niej zajęć przez innych nauczycieli, wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za powierzone pomoce dydaktyczne.


2. Opracowanie program pracy sklepiku szkolnego.

Przez kilka lat byłam opiekunem sklepiku szkolnego. W ramach swoich obowiązków próbowałam poszerzyć zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, handlu i przedsiębiorczości.
Moje działania były skierowane głównie na kształtowanie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności, kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących, kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
Nadzorowałam pracę sklepiku prowadzonego przez uczniów, prowadziłam rozliczenia, kontrolowałam wydatki, współpracowałam z dostawcą towarów do sklepiku. Praca w Spółdzielczości Uczniowskiej uczyła dzieci odpowiedzialności za powierzone zadania, uczciwości, jak również pracy w grupie. Będąc opiekunem starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze, rozmawiać z uczniami o wszystkich ważnych dla nich sprawach, miałam przez to lepszy kontakt z uczniami.


3. Opracowanie programu Koła Przyrodniczego Młodych Odkrywców
i Koła Miłośników Zwierząt.

Program, który opracowałam ma na celu dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości na kołach zainteresowań o tematyce przyrodniczej, pobudzać aktywność dzieci i wpływać na ich twórcze myślenie, uczyć współdziałania w zespole, pomagać zagospodarować czas wolny tak, aby nie było miejsca na nudę.
Dzieci, które uczestniczą w zajęciach mają okazję między innymi prowadzić, obserwacje i doświadczenia opiekować się zwierzętami , rozwijać swoją wiedzę
i zainteresowania z zakresu nauk przyrodniczych.
Efektem tych działań były osiągnięcia uczniów w różnych konkursach:Na konkursach spotykałam się z innymi nauczycielami, gdzie wymieniałam z nimi poglądy na różne ciekawe tematy, wymieniłam doświadczenia z pracy z uczniami, nauczycielami, współpracy z rodzicami.


§ 8 ust.2, pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizowanie wycieczek.

Organizowałam wycieczki i zajęcia terenowe, które są cenną formą nauczania przyrody.
Są żywą lekcją przyrody i źródłem wiedzy przyrodniczej. Umożliwiają poznawanie świata oraz rozwijają indywidualne uzdolnienia uczniów.
Dla mnie jako nauczyciela przyrody oraz wychowawcy, są możliwością lepszego poznania dzieci w sytuacjach nietypowych. Ponadto lekcje w terenie pozwoliły mi zmodyfikować i wzbogacić obraz uczniów ukształtowany podczas obserwacji w klasie.

2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

Byłam inicjatorem i autorem różnego rodzaju konkursów i wystaw przeprowadzonych na terenie szkoły. Sporządzałam regulaminy i zasady wyłaniania zwycięzców.
Do współpracy zapraszałam młodszą koleżankę panią mgr Dominikę.
Konkursy i wystawy, które zostały przeprowadzone dotyczyły zagadnień
z dziedziny przyrody, ekologii, profilaktyki zdrowotnej.
Głównym celem przeprowadzonych konkursów było zaktywizowanie dzieci do lepszej współpracy w grupie, powiązanej z poszukiwaniem różnych źródeł informacji z zakresu tematyki konkursu.
Organizacja tych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów pozwoliła mi na głębsze poznanie zachowań dzieci w sytuacjach nietypowych. Była to dla mnie okazja do wzbogacenia warsztatu pracy w zakresie rozwoju umiejętności komunikowania się i rozwoju technik komputerowych.

Uczestniczyłam w projekcie Aktywna szkoła – aktywny uczeń, wykorzystując zdobytą wiedzę do promowania prozdrowotnych zachowań. Swoimi działaniami przyczyniłam się do uzyskania przez szkołę certyfikatu Aktywna szkoła- aktywny uczeń.

3. Rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii
i pedagogiki.

Z zaangażowaniem realizowałam zadania zawarte w Szkolnym Planie Działań Wychowawczych.
Jako przewodnicząca zespołu klasowego opracowałam i dostosowałam plan działań wychowawczych do pracy z uczniami. Moje działania miały na celu stworzenie warunków do kształtowania u dziecka cech osobowości, które umożliwią odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości, poprzez wzmocnienie w dziecku: wiary we własne siły, nauczanie współżycia w grupie i współdziałania z innymi, obiektywną ocenę starań innych osób, wychowanie dziecka w poszanowaniu wartości, prawdy, dobra i piękna.

4. Współpraca z rodzicami.

Prowadziłam stałe indywidualnie rozmowy z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze.
Analizowałam sprawdziany, zadania domowe i ćwiczenia uczniów ze szczególnymi problemami edukacyjnymi, dostosowywałam metody pracy na lekcji tak, aby pomóc im w opanowaniu nowych tematów lekcyjnych.
Angażowałam rodziców w organizację imprez klasowych:
Dzień Chłopaka, Wigilię klasową, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Rodziny,
zakończenie roku szkolnego.
Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku., wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.

§ 8 ust. 2, pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.

Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wspólnie rozwiązywałyśmy problemy wychowawcze, wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi moich uczniów, próbowałyśmy zaradzić problemom wychowawczym z kilkoma uczniami mojej klasy. Wspólnie rozwiązywałyśmy powstały konflikt między moimi uczniami. Pani pedagog i psycholog przeprowadziły w mojej klasie zajęcia nt. właściwych relacji uczeń – uczeń.
Dzięki współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla dzieci potrzebujących wsparcia.2. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.

Współpracowałam z pielęgniarką szkoły. Spotkania z pielęgniarką odbywały się na lekcjach przyrody i dotyczyły zagadnień dbania o zdrowie na co dzień – odpowiedniego odżywiania, higieny osobistej oraz profilaktyki zapobiegania chorobom. np. Co to jest cukrzyca? , Higiena okresu dojrzewania z podziałem na grupy dziewczynki/chłopcy, Kiedy, dlaczego i jak należy mówić nie?


3. Współpraca z wydawnictwami.

Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw: Nowa Era i WSiP
Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele pomocy dydaktycznych, jak książki do lekcji powtórzeniowych, sprawdziany, przykładowe zestawy testów, które mogę wykorzystać podczas zajęć. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować zadania do poziomu umiejętności w klasie.

4. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie

Koordynuję pracą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę", który współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu "Trzymaj formę" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej.
Program "Trzymaj Formę" realizowany jest metodą projektu służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, daje dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.


5. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie.

W czerwcu bieżącego roku nawiązałam współpracę ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Stowarzyszenie prowadzi ogólnopolską akcję edukacyjną poświęconą Przyrodzie, a w szczególności ptakom. Bądź na pTAK! Jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Akcja Szkoła na pTAK! To okazja do wypromowania placówki. Materiały przesyłane z podejmowanych działań będą zamieszczane na stronie www.jestemnaptak.pl. Instytucje, które wykażą szczególne zaangażowanie w realizacje działań na pTAK! otrzymają Certyfikat Szkoły (Instytucji) na pTAK!
§ 8 ust.2, pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Rozpoznałam i dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie z problemami edukacyjnymi oraz wychowawczymi.
W celu prawidłowej diagnozy funkcjonowania moich uczniów, współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Współpraca pomogła mi w rozwiązywaniu bieżących problemów moich uczniów, była wsparciem w pracy nauczyciela wychowawcy.Podsumowanie.

Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z nauczycielami. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym. Przemyślane i planowane działania podejmowane przeze mnie z pewnością wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia.
Staż który odbyłam nie zamyka moich poszukiwań na gruncie dydaktycznym
i wychowawczym. Nadal zamierzam pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 153


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.