AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Emilia Maciejewska, 2015-10-16
Sierpc

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (wychowawcy internatu) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

mgr Emilia Maciejewska Miejscowość, dn. 10.09.2013r.
wychowawca internatu
Zespół Szkół…


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Podstawa prawna:
1. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 roku /Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami/.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Z uwzględnieniem:
-Statutu Zespołu Szkół…
-Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Zespołu Szkół…


Celem podstawowym niniejszego planu jest uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowany termin ukończenia stażu: 31.05.2016r.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L. P.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI


1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju - Wstępna analiza własnych umiejętności
- Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela
- Śledzenie bieżących informacji dotyczących awansu w Internecie

VIII 2013


IX 2013


VIII 2013


Cały okres stażu

Cały okres stażu Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły


2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji
- Paca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Cały okres stażu



VI 2016 r.

Zebrana dokumentacja – potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały


Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły


3. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
VI 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1 Analiza zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły, internatu - Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły, internatu: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Regulaminu Wycieczek Szkolnych a także innych przepisów i dokumentacji funkcjonującej w szkole

Cały okres stażu Posiadanie bieżących wiadomości,
orientacja w zmianach,
właściwe wykorzystanie przepisów w codziennej pracy


2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz
podwyższenia jakości pracy szkoły - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach
- Pomoc w przygotowaniu do konkursów
- Organizowanie konkursów. Opracowanie regulaminów konkursów, dostarczenie zaproszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody
Cały okres stażu Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

Dyplomy uczniów

Regulaminy konkursów


3.
Samodzielne studiowanie literatury metodycznej
i pedagogicznej w celu uzupełniania i pogłębiania swoich wiadomości
i umiejętności

- Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą dotyczącą opieki i wychowania - wykorzystanie jej w pracy wychowawcy
Cały okres stażu

Wykaz literatury


4 Udział w przeprowadzaniu egzaminów organizowanych przez OKE - Pomoc w przygotowaniu sali do egzaminu, udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły
Zgodnie z harmono-gramem
Potwierdzenie dyrektora szkoły


5 Współpraca z Młodzieżową Radą Internatu przy organizacji uroczystości internackich
- Organizacja uroczystości internackich we współpracy z MRI, pomoc w przygotowaniu scenariusza, próby, przygotowanie dekoracji

Cały okres stażu


Potwierdzenia kierownika internatu, wybrane scenariusze

6 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Udział w konferencjach, warsztatach i kursach
- Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy
Cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa


7 Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi młodego pokolenia
- Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi uczniów



Cały okres stażu

Dokumentacja w dzienniku internatu

8 Organizacja wycieczek - Wycieczki mające na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu oraz integrację grupy
- przygotowanie dokumentacji wycieczki

Cały okres stażu
Karta wycieczki, potwierdzenie dyrektora szkoły


9 Integracja grupy poprzez organizowanie uczniom czasu wolnego - Organizowanie imprez internackich:
• Dzień Chłopaka
• Andrzejki
• Otrzęsinki
• Wigilia internacka
• Dzień Kobiet
• Walentynki
• Pożegnanie Absolwentów
• Zajęcia integracyjne (gry i zabawy grupowe)
- Kształtowanie pozytywnych postaw zgodnie z zasadami wychowania .
- Udział w akcjach charytatywnych
Cały okres stażu
Dokumentacja w dzienniku internatu, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, potwierdzenie dyrektora szkoły

10 Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych - Diagnozowanie i śledzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami uczniów, pogadanki
- Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji oraz zwiększeniem frekwencji szkolnej, podwyższeniem wyników szkolnych
- Współpraca ze specjalistami-konsultacje

Na bieżąco

Dokumentacja w
dzienniku internatu


Potwierdzenia współpracy

11 Praca z uczniem zdolnym
- Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów
Cały okres stażu
Opis działania, dyplomy

12
Wykorzystanie doświadczenia innych nauczycieli

- Udział w zajęciach proponowanych i realizowanych przez innych nauczycieli

Cały okres stażu
Notatki pohospitacyjne

13
Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych - Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanków
- Wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań
- Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do uczenia się
- Wdrażanie do społecznego działania poprzez współudział wychowanków w kierowaniu życiem internatu
- Prowadzenie gazetki ściennej
- Prowadzenie kroniki internatu


Cały okres stażu
Dokumentacja w dzienniku internatu, potwierdzenie kierownika internatu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji - Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie biblioteczki wychowawcy (wzory dyplomów, listów gratulacyjnych dla rodziców, teczka scenariuszy zajęć, karty obserwacji wychowanka, spis zabaw integrujących grupę, wzór dokumentacji wycieczki)
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i Internetu


Cały okres stażu Plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
przykładowe dyplomy, listy gratulacyjne, scenariusze, karta wycieczki


2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy - Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć i uroczystości internackich
- Udział w internetowych kursach dla nauczycieli
- Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego za pomocą Internetu
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu opieki, wychowania, psychologii i pedagogiki
- Korzystanie ze stron MEN, portali dla nauczycieli


Cały okres stażu


Przykłady wykorzystanych materiałów
Potwierdzenia

Adresy stron internetowych


3. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z wychowankami
- Opracowanie wraz uczniami okolicznościowych gazetek ściennych
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
- Prowadzenie strony internetowej internatu
- Opracowywanie scenariuszy


Cały okres stażu

Potwierdzenie kierownika internatu,


Zapisy na stronie internetowej
Przykładowe scenariusze

4. Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Dokumentowanie awansu zawodowego
- Przygotowywanie ankiet
Cały okres stażu

Dokumentacja awansu, ankiety

5. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć - Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- Publikacja w Internecie wybranych scenariuszy zajęć, zdjęć gazetek
X 2013 r.


Cały okres stażu

Potwierdzenia publikacji, adres strony internetowej


6.
Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.

-opracowywanie materiałów informacyjnych i zdjęć oraz przekazywanie ich administratorowi do umieszczenia na stronie internetowej

Okres stażu Adres strony internetowej, potwierdzenie współpracy z administratorem strony internetowej
7.

Promocja internatu i szkoły
- Przesyłanie na stronę Starostwa Powiatowego w Sierpcu materiałów i fotografii dokumentujących ważne wydarzenia w internacie
- współpraca z lokalną prasą

Cały
okres stażu
Adres strony internetowej, artykuły prasowe


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji


1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Prowadzenie zajęć otwartych szczególnie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- Pomoc metodyczna zwłaszcza nauczycielom kontraktowym i stażystom a także praktykantom - Dzielenie się nowościami, ciekawymi pomysłami zajęć z innymi nauczycielami - również poprzez nauczycielskie fora internetowe
- Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych
- Zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów


Cały okres stażu
Potwierdzenie udziału nauczycieli, wybrane scenariusze

Potwierdzenia dyrektora szkoły


Potwierdzenie współpracy

Potwierdzenia publikacji


2 Współpraca z innymi wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.
- Wymiana doświadczeń pedagogicznych
- Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości internackich lub szkolnych
- Współpraca podczas przygotowania do konkursów oraz do sprawdzianów w szkole
- Bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce uczniów, ich zachowania w szkole i internacie
Cały okres stażu





Potwierdzenia współpracy


3 Upowszechnianie i promocja
własnych doświadczeń, metod i form pracy
- Przygotowanie i publikacja na stronach portali nauczycielskich zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy zajęć i zdjęć gazetek ściennych


Cały okres stażu
Potwierdzenia publikacji, adresy stron internetowych


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1 Opracowanie programu autorskiego wynikającego z potrzeb internatu
- Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego

W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły o realizacji programu


2 Opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnego z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły
- Opracowanie i jego realizacja

Zgodnie z harmono-gramem
Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1
Podejmowanie działań mających na celu promowanie internatu i szkoły w środowisku

- Angażowanie uczniów do udziału konkursach proponowanych przez inne placówki
- Przygotowanie i przeprowadzenie internackich konkursów
-Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych
-Prowadzenie strony internetowej internatu


Cały okres stażu


Dyplomy uczniów

Potwierdzenie kierownika internatu, regulaminy
Potwierdzenia współpracy


Potwierdzenie
administratora strony internetowej szkoły


2.
Prowadzenie zajęć kółka plastycznego
Organizacja zajęć plastycznych


Na bieżąco

Potwierdzenie kierownika internatu


3.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce - Organizowanie fachowej i koleżeńskiej pomocy w nauce
- Zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach mających na celu pokonanie trudności w nauce
- motywowanie do nauki
Cały okres stażu


Potwierdzenia nauczycieli przedmiotów, kierownika internatu


4.
Organizacja wewnętrznych konkursów
- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastycznego, fotograficznego, ortograficznego
- eliminacje i wyłonienie zwycięzców

Cały okres stażu


Regulamin konkursu, dyplomy dla uczestników


5.
Współpraca z DPS
- przygotowywanie uroczystości, wyjazd do DPS z programem artystycznym

Cały okres stażu


Potwierdzenie dyrektora DPS


6. Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w Szczutowie
- przygotowywanie uroczystości, wyjazd z programem artystycznym

Cały okres stażu


Potwierdzenie dyrektora Domu Dziecka

7.
Współpraca z Internatem Przy ZSCKR w Studzieńcu

- organizacja integracyjnych spotkań, imprez, konkursów
Cały okres stażu
Potwierdzenie kierownika internatu

8.
Współpraca z TKKF „Kubuś”

- współpraca przy organizacji Turnieju Warcabowego, Turnieju Siatkówki, Testu Coopera
Cały okres stażu


Potwierdzenie prezesa klubu


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi i przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa przy współpracy z Policją, Służbą Zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Policji, Służby Zdrowia, Europejskiego Centrum Poszkodowanym w Wypadkach w celu poszerzenia wiadomości uczniów na temat uzależnień, kar i odpowiedzialności za popełniane czyny
-Zaplanowanie cyklu zajęć z grupą na temat narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu
- Przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży na temat ich wiedzy o uzależnieniach
- Opracowanie z uczniami plakatów i gazetek ściennych dotyczących uzależnień



Cały okres stażu

Zaświadczenia o współpracy, zapisy w dzienniku


Program cyklu zajęć


Wyniki badań ankietowych

Przykładowe plakaty, zdjęcia gazetek

2. Współpraca z Młodzieżową Radą Internatu
- Udział w imprezach organizowanych przez MRI
- Pomoc w przygotowaniu wybranych imprez i uroczystości
Cały okres stażu Potwierdzenie kierownika internatu
Zaświadczenia o współpracy

3. Współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi przygotowującymi i prowadzącymi konkursy dla uczniów
- Rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych
- Zachęcanie do podejmowania dodatkowych zadań wykraczających poza ramy programowe
Cały okres stażu
Podziękowania od organizatorów konkursów, dyplomy uczniów

4.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

- Spotkania, rozmowy i konsultacje organizowanie spotkań
Cały okres stażu
Potwierdzenia współpracy

5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków
interpersonalnych.
- Spotkania indywidualne z rodzicami
- Rozmowy z wychowankami
- Integracja grupy: imprezy internackie, wycieczki, pomoc koleżeńska


Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć internatu, potwierdzenie kierownika internatu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji


1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy, ich wyniki i wnioski
- Opieka nad uczniem mniej zdolnym, organizowanie pomocy fachowej, zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej
- Pomoc w adaptacji w nowym otoczeniu poprzez rozmowy indywidualne i grupowe oraz gry, zabawy i imprezy integracyjne,


Cały okres stażu

IX-X

Notatki własne


Potwierdzenia współpracy, zapisy w dzienniku zajęć internatu
Strona internetowa, zapisy w dzienniku


2 Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów
- Rozpoznanie przypadku ucznia wymagającego szczególnej pomocy ze strony wychowawcy, zdiagnozowanie problemów
- Opis sposobu pomocy, planowane a uzyskane efekty

w okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Opisy przypadku, analiza podjętych działań i wnioski

Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom (w zależności od przydziału czynności osobie realizującej)


Miejscowość, 10 września 2013 r.

Opracowała :
.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 303


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.