AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Czyż, 2015-10-06
Bydgoszcz

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr JOANNY CZYŻ, NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
4. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia wewnątrzszkolne i zewnętrzne).

2. Samodoskonalenie zawodowe.
Utworzenie biblioteczki matematycznej.
Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych z wartościowych stron internetowych. Udział w e-konferencjach.

3. Wzbogacanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy.
Dobór podręczników, zestawów testów, czasopism metodycznych i literatury fachowej.Konstruowanie klasówek, sprawdzianów, testów i kartkówek.

4. Praca z uczniem zdolnym i słabym.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
Stosowanie metod aktywizujących.
Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką.
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
Przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych: Kangur, ForMat, Potyczki Matematyczne, Matematyczny Orzeł, Mistrz Matematyki SP65.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w opanowaniu materiału z matematyki. Prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów matematycznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ”Mistrz Matematyki SP65”
Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu ” Potyczki Matematyczne”. Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu ” Matematyczny Orzeł”
Przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu Przedmiotowego z matematyki.

6. Diagnozowanie osiągnięć uczniów.
Udział w programie Sesja z plusem zaproponowanym przez GWO w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA.
Praca w komisjach egzaminacyjnych podczas próbnych sprawdzianów w kl.5 i 6 oraz sprawdzanie prac uczniów.

7. Współpraca z rodzicami.
Przeprowadzanie pogadanek dla rodziców na zebraniach.
Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia i imprezy. Zaangażowanie rodziców w organizację balu absolwentów.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.

2. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela.
Tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych, materiałów na konkursy oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, plany itp.) przy użyciu edytora tekstów.
Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki matematyki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
Wyznaczanie projektów i prezentacji wymagających posłużenia się Internetem i komputerem.
Gromadzenie materiałów multimedialnych przydatnych na lekcjach matematyki.
Przygotowywanie zestawień i sprawozdań semestralnych i końcowo rocznych oraz świadectw przy użyciu programu do wypisywania świadectw.

3. Wykorzystywanie tablicy multimedialnej, komputera oraz multipodręcznika na lekcjach matematyki.

4. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.

2. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach Internetu.

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowanie planu pracy grupy wiekowej oraz współpraca w przygotowaniu konkursów i imprez.

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie programu kółka matematycznego.
Opracowanie programu i planu pracy kółka matematycznego.
Prowadzenie zajęć kółka matematycznego.

2.Opracowanie programu zajęć wyrównawczych. Opracowanie programu i planu pracy zajęć wyrównawczych. Prowadzenie zajęć wyrównawczych
3.Opracowanie dostosowania programu nauczania. Opracowanie dostosowania programu matematyki: dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim , dla uczniów z Zespołem Aspergera, dla uczniów ryzyka dyskalkulii rozwojowej, a także ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym. 4.Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 5.Program działań edukacyjnych i wychowawczych.
Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach matematyki zmierzających do uzyskania wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym. Opracowanie planu pracy grupy wiekowej.
Opracowanie programu wychowawczego dla klasy. Opracowanie tematów godzin wychowawczych dla grupy wiekowej.
Motywowanie uczniów do efektywnej pracy. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów.

8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów. Ukończenie kursu na egzaminatora.

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji.
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

2. Aktywny udział w akcjach charytatywnych, np. WOŚP, Góra Grosza.

3. Organizowanie wycieczek.
Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla klasy oraz dla grupy wiekowej. Organizacja wyjść do kina, teatru i filharmonii.
Organizacja wyjścia klas 6 do Muzeum Oświaty na prelekcję o Marianie Rejewskim.

4. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
Organizowanie uroczystości klasowych wynikających z kalendarza roku szkolnego.
Organizacja balu karnawałowego dla grupy wiekowej. Przygotowanie uroczystości pożegnania uczniów klas6. Organizacja balu absolwentów.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Praca w komisjach konkursowych
Praca w komisji Konkursu Przedmiotowego z matematyki . Sprawdzanie prac konkursowych.
Praca w komisjach szkolnych etapów konkursów matematycznych.

2. Współpraca i konsultacje z pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Obserwacja uczniów i sporządzanie opinii.
Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

4. Współpraca z wydawnictwami.
Udział w programie Sesje z Plusem będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Udział w spotkaniach szkoleniowych i warsztatach.
§8ust.2pkt4f Uzyskanie innych znaczących osiągnieć w pracy zawodowej.
1. Sukcesy uczniów w konkursach matematycznych różnego szczebla. 2. Nagrody i podziękowania.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu.
Analiza przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi (zespół Aspergera, ryzyko dyskalkulii rozwojowej). 2.Współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi (zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, spotkania KZN).

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 274


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.