AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Goszczyńska, 2015-10-06
Wodzin Majoracki

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach(§ 7 ust.2 pkt 1)


Formy realizacji wymagań:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (wraz z późniejszymi zmianami) – rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, materiały WODN, Internet).

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
• Ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań,
• Zawarcie kontraktu,
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego,

3. Dokumentowanie i analizowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, opracowanie sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego, przygotowanie autoprezentacji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.

5. Opracowanie Planu pracy wychowawczej.

6. Opracowanie Planu współpracy z rodzicami.

7. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności; wstępna i końcowa ocena własnych możliwości.

8. Ewaluacja własnych działań, monitorowanie osiągnięć, zbieranie opinii uczniów, modyfikacja własnej pracy w zależności od potrzeb.

9. Doskonalenie zawodowe (samokształcenie) – pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą.

10. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursach doskonalących, konferencjach przedmiotowo-metodycznych, warsztatach).

11. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

12. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych:
• Wybór i analiza programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego.

13. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
• Stosowanie na co dzień różnorodnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
• Uczestnictwo w programie polonistycznym Wielki Sprawdzian w ramach projektu edukacyjnego Lepsza Szkoła zainicjowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Naukowe.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu; rozmowy poobserwacyjne, konsultacje.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli.

14. Budowanie własnego warsztatu pracy:
• Przygotowywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych,
• Tworzenie biblioteczki przedmiotowej,
• Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych.


15. Organizacja oraz przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

16. Sprawowanie opieki nad klasopracownią oraz tablicami na korytarzu szkolnym.

17. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycieli klas IV-VI.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt 2)Formy realizacji wymagań:

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz problemami uczniów:
• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• Kontakty z rodzicami (zebrania, konsultacje, rozmowy telefoniczne),
• Obserwacja oraz rozmowy indywidualne z uczniami,
• Konsultacje z innymi nauczycielami i wychowawcami klas.

2. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych; włączanie rodziców do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności; pedagogizacja rodziców.

3. Zachęcanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, włączanie w organizację uroczystości (Wigilia Szkolna, Choinka Szkolna, Festyn Rodzinny).

4. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn”.

5. Integrowanie zespołu klasowego – organizowanie wyjazdów, uroczystości klasowych.


6. Promowanie szkoły poprzez przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich, wystąpień publicznych (przedstawienia, akademie); organizowanie konkursów z zakresu języka polskiego.

7. Przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce uwzględniającej potrzeby rozwojowe uczniów.


8. Integracja z całą społecznością szkolną; pomoc w organizacji lub organizacja imprez, akcji, przedsięwzięć.

9. Udział w akcjach charytatywnych:
• Współpraca z Klubem Wolontariusza ISKIERKA: zbiórka artykułów do Domu Dziecka oraz schroniska dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim,
• Udział w akcjach ogólnopolskich, np. Gorączka Złota, Drugie Życie Elektrośmieci, zbiórka nakrętek, makulatury.

10. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

11. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust.2 pkt 3)


Formy realizacji wymagań:
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do prowadzenia zajęć (zastosowanie programów multimedialnych do wykonywania pomocy dydaktycznych, tj. kart pracy, testów, prezentacji multimedialnych, analiz wyników sprawdzianów, zestawień, sprawozdań, dyplomów, itp.).

2. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych, encyklopedii multimedialnych w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, akademii i innego
rodzaju uroczystości szkolnych.

3. Wykorzystanie Internetu jako platformy komunikacyjnej – komunikacja internetowa z nauczycielami, opiekunem stażu i dyrekcją szkoły.

4. Korzystanie z zasobów Internetu w celu pogłębienia i uaktualnienia wiedzy w zakresie dydaktyki, wychowania, prawa oświatowego, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

5. Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej.

6. Korzystanie z platformy internetowej e-GWO, systematyczne wpisywanie wyników testów z języka polskiego na stronie www.LS.gwo.pl (w ramach programu Wielki sprawdzian) i pobieranie raportów prezentujących rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust.2 pkt 4)


Formy realizacji wymagań:

1. Identyfikacja problemów dydaktyczno-wychowawczych, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania: integrowanie zespołu klasowego.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach oraz umiejętne stosowanie się do zaleceń.

3. Formułowanie opinii na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie literatury fachowej; korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

5. Współpraca z koordynatorem ds. PPP, logopedą oraz innymi nauczycielami. Planowanie i koordynacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalanie jej form i wymiaru godzin.

6. Wykorzystanie zdobytych poprzez różne formy doskonalenia wiadomości i umiejętności w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7. Otoczenie opieką uczniów o szczególnych potrzebach wychowawczych.

8. Opieka i pomoc dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz tych szczególnie uzdolnionych; indywidualizacja nauczania.

9. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań polonistycznych uczniów; promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez udział w konkursach.

10. Pedagogizacja rodziców.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 7 ust.2 pkt 5)

Formy realizacji wymagań:

1. Analiza aktów prawnych:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (wraz z poźn.zm.),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (wraz z późn.zm.),
• Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wraz z późn.zm.),
• Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Zapoznanie z przepisami wewnątrzszkolnymi, regulującymi funkcjonowanie szkoły, m.in.:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyki,
• Koncepcja pracy szkoły,
• Kodeks Etyki,
• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (BHP),
• Regulamin Rady Pedagogicznej,

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego szkoły – praca w komisjach i zespołach zajmujących się tworzeniem, ewaluacją dokumentów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 278


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.