AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Domitr, 2015-07-28
Piaseczno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Piaseczno, 1.09.2014 r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Anny Domitr

nauczyciela mianowanego, zatrudnionego
w Szkole Podstawowej nr 5 im. K. K. Baczyńskiego
w Piasecznie, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


 czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
 czas rozpoczęcia stażu : 1.09. 2014 r.
 czas zakończenia stażu : 31.05. 2017 r.

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany
1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego

Opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
IX 2014
Wniosek, opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2.
Dokumentowanie
realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów,
scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów
Cały okres stażu
Świadectwa, dyplomy,
scenariusze, konspekty, plany, programy, inne dokumenty
3.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji

Analiza osiągniętych wyników

Sformułowanie wniosków
VI 2017
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1.
Doskonalenie kompetencji zawodowych
i warsztatu pracy
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły
Cały okres stażu
Zaświadczenia z odbytych szkoleń, warsztatów, konferencji
2.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych
Zdiagnozowanie potrzeb
i oczekiwań młodzieży.

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat zajęć języka polskiego
Cały okres stażu
Formularze ankiet,
analiza wyników

Wnioski dotyczące
ewentualnej modyfikacji
pracy
3.
Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym

Organizacja konkursu gminnego na blog „Ale heca! Dzień z życia ucznia”
Rok szk. 2014/15
Regulamin konkursu, opis i analiza
4.
Organizowanie i prowadzenie imprez o zasięgu ogólnoszkolnym
Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Szkoły oraz innych przedstawieńWg harmonogramu uroczystości

Opis i analiza
5.
Podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły
Udział w pracach zespołu zadań organizacyjnych szkoły

Analiza testów kompetencji oraz sprawdzianów po klasie szóstej
Cały okres stażu
Opis i analiza
6.
Praca z uczniami
w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie koła polonistycznego

Prowadzenie zajęć wyrównawczych

Prowadzenie grupy teatralnej „Alpha”
Cały okres stażu
Opis i analiza
7.
Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności
Studiowanie literatury fachowej oraz publikacji zamieszczanych w Internecie

Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych
Cały okres stażu
Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Doskonalenie warsztatu pracy
w zakresie posługiwania się technologią informacyjną
i komunikacyjną
Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej
w nauczaniu

Cały okres stażu
Opis i analiza
2.
Wykorzystanie techniki komputerowej
w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej


Przygotowywanie materiałów
i pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych

Prowadzenie dziennika elektronicznego

Opracowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego przy użyciu technik komputerowych
Cały okres stażu


Opis i analiza
3.
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego
na stronie internetowej wybranego portalu internetowego
Rok szk. 2014/15
Certyfikat publikacji
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Przygotowanie stosownych dokumentów

Prowadzenie zajęć
w obecności stażysty

Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę
Rok szkolny
2014/2015
2015/2016
Kontrakt, wykaz
lekcji obserwowanych
przez opiekuna
oraz stażystę
2.
Upowszechnianie
własnych metod
i form pracy
z uczniami
Prowadzenie zajęć otwartych
dla nauczycieli
i udział w lekcjach koleżeńskich
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, opis i analiza
3.
Opublikowanie przykładowych materiałów związanych
z wykonywanym zawodem
Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych
Cały okres stażu
Adresy stron
internetowych,
zaświadczenia
4.
Aktywna praca w zespole humanistycznym
Kierowanie pracą zespołu poprzez pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu, organizowanie spotkań, wymania doświadczeń z innymi nauczycielami, współpraca podczas organizacji uroczystości oraz konkursów
Cały okres stażu
Opis i analiza
§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.
Opracowanie
i wdrożenie programu własnego na zajęcia Grupy Teatralnej „Alpha”
Opracowanie programu własnego na zajęcia grupy Teatralnej
„ Alpha”

Prezentacja programu na posiedzeniu rady pedagogicznej
Rok szk.2015/16
Program własny, opis i analiza
2.
Opracowanie programu zajęć koła polonistycznego i zajęć wyrównawczych
Opracowanie programu koła polonistycznego i zajęć wyrównawczych
Cały okres stażu
Opis i analiza
3.
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku
z opieką sprawowaną
nad zespołem klasowym
Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów
oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków

Aktywna współpraca z rodzicami:
cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami


Regularna współpraca
z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Cały okres stażu
Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej

Przygotowywanie programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii
Cały okres stażu
Opis i analiza
2.
Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie
lub we współpracy
z zespołem nauczycieli
Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu rozwój zainteresowań uczniów
Cały okres stażu
Opis i analiza
3.
Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Opracowanie regulaminów konkursów i ich realizacja

Zachęcanie i przygotowanie uczniów do konkursów na różnych szczeblach
Cały okres stażu
Opis i analiza
4.
Udział w realizacji programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Podejmowanie działań wynikających z programu
Cały okres stażu
Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.
Systematyczna współpraca
z instytucjami działającymi na rzecz oświaty

Współpraca z Biblioteką Publiczną w zakresie organizacji lekcji bibliotecznych oraz z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie organizacji konkursu gminnego
Rok szkolny 2014/15
Opis i analiza
2.
Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
Udział w pracach
komisji konkursowych

Udział w pracach komisji nadzorującej przebieg i sprawdzianu zewnętrznego
Cały okres stażu
Opis i analiza
3.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim działającym w szkole oraz innymi organizacjami
Uczestnictwo w akcjach społecznych organizowanych w szkole
Cały okres stażu
Opis i analiza
4.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Obserwacja uczniów, realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Cały okres stażu
Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.
Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza działań podjętych w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi
w zakresie edukacji
lub wychowania
Cały okres stażu
Opis i analiza, studium przypadku


W związku z długim okresem trwania stażu zastrzegam sobie prawo do wnoszenia poprawek w moim planie rozwoju.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2039


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.