AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Rusiecka, 2015-06-30
Reda

Język angielski, Program nauczania

Program innowacji pt. "W wirtualnej klasie - multimedia w nauczaniu języka angielskiego".

- n +

Program innowacji


„W wirtualnej klasie - multimedia w nauczaniu języka angielskiego”


Innowacja metodyczno-organizacyjna

Autor innowacji :
Izabela Rusiecka

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2


Czas realizacji: 17.09.2014 r. -29.05.2015 r.

Adresaci programu: dwie sześcioosobowe grupy uczniów z klas IV.

Typ zajęć: koło języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Gminy Władysławowo – szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ilość godzin: 1 tygodniowo.
I. Wstęp

Uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji
Komputer i Internet stają się nieodzowną częścią codziennego życia współczesnego człowieka. W szkole komputer jest środkiem dydaktycznym wspomagającym proces nauczania. Jego użycie w procesie kształcenia wywołuje u ucznia pozytywną motywację do uczenia się oraz sprzyja zainteresowaniu się nauką. Coraz większy dostęp do Internetu stwarza możliwość wykorzystania komputera jako nowoczesnego środka dydaktycznego do nauki języka angielskiego. Na zajęciach koła wykorzystana zostanie zintegrowana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z pracą online ucznia (e-learning) i nauczyciela tzw. „blended learning”. Program koła zakłada po raz pierwszy w naszej szkole wykorzystanie platformy edukacyjnej Oxford English Online,dzięki której uczeń poprzez pracę z interaktywnym, multimedialnym materiałem dydaktycznym nabędzie wiedzę i umiejętności językowe oraz uzyska informację zwrotną na temat poprawności wykonanych przez siebie zadań. E-learning zostanie wykorzystany przede wszystkim do ćwiczenia wiedzy praktycznej i testowania uczniów. Uczeń będzie miał również możliwość komunikowania się z nauczycielem za pomocą poczty elektronicznej. Zajęcia klasowe będą prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w tablicę interaktywną z dostępem do Internetu, co niewątpliwie zwiększy atrakcyjność zajęć dla uczniów. Celem mojej pracy będzie zapoznanie uczniów z narzędziami multimedialnymi, które mogą stanowić dla nich pomoc w nauce języka angielskiego.

II. Cele innowacji

Cele ogólne:
 pokazanie uczniom jakie możliwości stwarza wprowadzenie do procesu nauczania elementów technologii informatyczno-komunikacyjnych przy doskonaleniu umiejętności językowych
 uczenie korzystania ze środków multimedialnych w szkole i w domu
 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego
 promocja nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego
 wdrażanie do samokształcenia i samokontroli
 kształtowanie otwartości na nowe i nieznane
 doskonalenie takich cech ucznia jak systematyczność i samodzielność
Cele szczegółowe:
 doskonalenie czterech sprawności językowych: pisania, czytania, słuchania, mówienia
 nauka korzystania z platformy edukacyjnej Oxford English Online
 wzbogacanie zasobu słownictwa z zakresu wybranych zagadnień
 tworzenie prac projektowych (prezentacji multimedialnych)
 rozwijanie umiejętności prezentacji wyników swojej pracy
 doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej, pracy w parach i
w grupach
 zdobycie umiejętności korzystania ze słowników internetowych
 wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim
 rozwijanie w uczniach ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur
 przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego
III. Sposoby realizacji-metody i formy realizacji
Metody:
 metoda podająca (wykład informacyjny, objaśnienie)
 pokaz (zajęcia z tablicą interaktywną)
 metoda praktyczna (metoda projektu)
 metoda aktywizująca (burza mózgów, inscenizacje)
 metoda audiolingwalna
 TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem)
Formy realizacji:
 symulacje typowych sytuacji komunikacyjnych
 praca indywidualna
 praca w parach
 praca w grupach
IV. Zakres treści i harmonogram działań

1 Nauka korzystania z platformy e-learning. Zajęcia organizacyjne. Test diagnozujący „na wejście”. wrzesień
2 What’s your name? Powitania i pożegnania/zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze. wrzesień
3 Where are you from? Kraje i narodowości/to be-twierdzenia. październik
4 Welcome to London. Obiekty kulturalne. październik
5 A presentation of a Polish city/town
-team project. Nauka tworzenia prezentacji multimedialnej. Obiekty kulturalne. październik
6 Project presentations. Prezentacje projektów. październik
7 It’s Halloween! Słownictwo oraz zwyczaje związane ze świętem Halloween/instrukcje. październik
8 Is he tall? Przymiotniki opisujące wygląd/to be-pytania i krótkie odpowiedzi. listopad
9 She isn’t tall. Przymiotniki opisujące wygląd/to be-przeczenia. listopad
10 Asking and answering personal questions. Słówka pytające: who, what, where, when, how old. listopad
11 What’s your job? Zawody/to be-twierdzenia, pytania, przeczenia. listopad
12 Important dates in the UK. Patroni Wielkiej Brytanii. grudzień
13 My family. Rodzina/to have got-twierdzenia. grudzień
14 It’s Christmas! Słownictwo oraz tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. grudzień
15 I haven’t got
a skateboard.Osobiste przedmioty (własność)/to have got-przeczenia i pytania. styczeń
16 The British Royal Family-team project. Tworzenie prezentacji multimedialnej. styczeń
17 Project presentations. Prezentacje projektów. styczeń
18 What’s the time? Pytanie o godzinę. luty
19 What’s your favourite pet? Opisywanie wyglądu zwierząt/to have got luty
20 School subjects. Nazwy zajęć szkolnych/to have got-twierdzenia, pytania, przeczenia. marzec
21 Primary schools in the UK. Nazwy gabinetów szkolnych/to have got. marzec
22 My room. Meble/przyimki miejsca. marzec
23 It’s Easter! Słownictwo oraz tradycje związane ze świętami wielkanocnymi w Wielkiej Brytanii. marzec
24 My ideal room. Meble i przymiotniki opisujące pokój/there is i there are kwiecień
25 Clothes. Ubrania/przyimki oraz there is, there are. kwiecień
26 My daily routines. Codzienne czynności/Present Simple-twierdzenia. kwiecień
27 Adverbs of frequency. Przysłówki częstotliwości/przyimki czasu. kwiecień
28 Revision. Powtórzenie wiadomości. maj
29 Now, I know! Konkurs „Mistrz słówek”. maj
30 I’m a master! Rozstrzygnięcie konkursu. Analiza testu. Podsumowanie kursu. maj


V. Oczekiwane efekty-zakładany poziom osiągnięć ucznia
Uczeń:
 nabędzie umiejętności korzystania z platformy edukacyjnej, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz słowników internetowych
 wyrobi nawyk systematycznej pracy w procesie uczenia się
 osiągnie większą autonomie w procesie uczenia się
 rozwinie sprawności językowe
 nabędzie umiejętności współpracy w parze i w grupie
 wyrobi pozytywne nastawienie do nauki języka angielskiego
 rozwinie kreatywność
 pokonana nieśmiałości związaną z wypowiedzią ustną
 efektywnie spędzi czas wolny

VI. Środki, materiały, sprzęt
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, pendrive dla ucznia oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej zakupione zostało ze środków EFS. Szkolna baza środków dydaktycznych (tablica multimedialna, projektor) pozwala na realizację innowacji bez poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

VII. Sprzymierzeńcy: dyrektor, rada pedagogiczna, rodzice, rada rodziców, organ prowadzący

VIII. Sposoby oceny
 obserwacja uczniów, monitoring wyników ich pracy i postępu
 pochwała ustna w obecności grupy
 samoocena uczniów, otrzymywanie szybkiej informacji zwrotnej o wynikach ich samodzielnej pracy za pośrednictwem platformy Oxford English 0nline
 testy interaktywne
 informacje o programie innowacji oraz prezentacja prac uczniów zostanie umieszczona na stronie szkoły
 konkurs wiedzy językowej „Mistrz Słówek”IX. Ewaluacja

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu. Ewaluacji podlegać będzie użyteczność i trafność programu, atrakcyjność zajęć dla uczniów, frekwencja na zajęciach oraz wyniki jakie osiągną uczniowie w konkursie „Mistrz słówek”. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco poprzez rozmowy z uczniami, obserwację ich zachowania. W trakcie trwania innowacji nauczyciel będzie prowadził dokumentację, która posłuży do podsumowania wniosków dotyczących realizacji założonych celów. Rodzice, którzy wezmą udział w zaplanowanej lekcji pokazowej będą mieli okazję do zaprezentowania swoich wniosków i spostrzeżeń. Po zakończeniu realizacji innowacji uczniowie oraz ich rodzice wypełnią ankietę ewaluacyjną w celu określenia mocnych i słabych stron programu. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane w formie raportu, którego wyniki zostaną przedstawione dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, rodzicom i radzie rodziców.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 430


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.