AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adam Bednarczyk, 2015-06-25
stalowa wola

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +


§ 8 ust. 1 pkt 1
PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


Lp Zadania do realizacji / działania Planowany
termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1.
Opracowanie i realizacja programów: wychowawczy dla klasy II gimnazjum, edukacyjny zajęć pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych – koło fotograficzne.
okres stażu


Opracowane i zatwierdzone programy

2.
Udział w opracowaniu programu pracy nauczycieli zespołu samokształceniowego wychowania fizycznego

okres stażu


Opracowany plan pracy

3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
Uczestniczenie w szkoleniach z uwzględnieniem specyfiki nauczania w szkole i potrzebami szkoły:
- udział w szkoleniowych radach Pedagogicznych,
- udział w konferencjach i warsztatach,
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli; opracowanie scenariuszy, konspektów.
okres stażu
Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych, potwierdzenia udziału, zaświadczenia, scenariusze zajęć, konspekty.

4.
Uczestniczenie w spotkaniach i pracach zespołu samokształceniowego wychowania fizycznego.

okres stażu

Dokumentacja realizacji zadań.
5.
Dbanie o własne miejsce pracy, opieka nad sprzętem sportowym, opieka nad klasopracownią; dbanie o wystrój sali (gazetki ścienne) oraz porządek.

okres stażu

Potwierdzenia dyrektora szkoły.
6.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu - opracowywanie scenariuszy, konspektów zajęć, list na zawody sportowe, graficzne opracowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.

okres stażu

Wydruki komputerowe,
scenariusze.
7.
Prowadzenie szkolnej strony internetowej wychowania fizycznego, zawierającej osiągnięcia uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych, na szczeblu regionu powiatu województwa i kraju, aktualności oraz działania podejmowane przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego.


okres stażu


Potwierdzenie dyrektora szkoły.
8.
Prowadzenie gazetki sportowej, graficzne opracowywanie zestawień, wykresów itp.

okres stażu


Potwierdzenie dyrektora szkoły.
9.
Komputerowe wypełnianie i drukowanie świadectw szkolnych.

na bieżąco
Świadectwa szkolne.
10.
Aktywna praca w zespole przedmiotowym wychowania fizycznego. Wymiana doświadczeń, wspólne spotkania i rozmowy.

okres stażu

Sprawozdania z realizacji zadań.
11.
Aktywna praca w zespole wychowawczym. Wymiana doświadczeń, wspólne spotkania i rozmowy.

okres stażu

Sprawozdania z realizacji zadań.
12.
Korzystanie z dorobku innych nauczycieli; obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

raz w roku
Wnioski z obserwacji lekcji, sprawozdania.
13,
Przygotowanie i opublikowanie w portalu internetowym; www.profesor.pl; planu rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego, oraz planu wychowawczego.

okres stażu

Publikacja w Internecie.
14.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Współpraca z rodzicami:
- zebrania z rodzicami,
- konsultacje,
Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych i innych.
Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów mających trudności w nauce i sprawujących kłopoty wychowawcze.
Czynny udział w indywidualnych spotkaniach z rodzicami oraz prowadzenie działań zmierzających do rozwiązywania problemów środowiska uczniów.
Współpraca z trójką klasową oraz rodzicami, którzy są zaangażowani w życie klasy (pomoc przy organizacji imprez klasowych).

zgodnie z planem pracy szkoły.Zapisy w protokołach z zebrań wychowawców klas, prezentacja na zebraniu rodziców WSO oraz kryteriów ocen z zachowania, wpisy w dzienniku lekcyjnym.
15.
Prowadzenie porad dotyczących problemów edukacyjnych i wychowawczych drogą emailową dla uczniów (wychowanków).

na bieżąco

15.
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.

okres stażu

Zaświadczenie.
16.
Współpraca z biblioteką szkolną. Rozbudzanie w dzieciach zainteresowania literaturą jako źródłem informacji.

okres stażu

Poświadczenie dyrektora.
17.
Współpraca z Komendą Policji w Stalowej Woli. Spotkania, pogadanki na temat; narkotyki i uzależnienia, bezpieczeństwo i prawidłowe zachowanie się w sytuacjach zagrożenia.

w okresie stażu
Potwierdzenie współpracy.
18.
Organizacja i uczestnictwo w akcjach charytatywnych takich jak: Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Zbiórka makulatury i zużytego sprzętu RTV i AGD, Zbiórka nakrętek, Podziel się Posiłkiem i inne.

okres stażu

Potwierdzenie współpracy i organizacji.


§ 8 ust. 1 pkt 2
REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY1.Propagowanie działań profilaktycznych wśród młodzieży szkolnej. Realizacja działań prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych. Wspieranie działalności profilaktycznej szkoły.
każdego roku


Potwierdzenia dyrektora szkoły.


2.
Opracowanie nowej strony internetowej nauczycieli wychowania fizycznego na serwerze internetowym www.jimdo.com i uaktualnianie jej.

cały okres stażu.
Adres:
http://sportzs4.jimdo.com/
3.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Redagowanie ogłoszeń, informacji, projektowanie dyplomów. Opracowywanie scenariuszy lekcji, ankiet, list startowych, oświadczeń i innej dokumentacji z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.cały okres stażu

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
4.
Zaprojektowanie i wykonanie z uczniami Tablicy Rekordów Szkoły.
2012 rok
Potwierdzenie dyrektora

5.
Pomoc w organizacji dni otwartych szkoły. Przygotowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci.
2013, 2014, 2015
Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia.


6.
Rozwijanie zainteresowań dzieci wychowaniem fizycznym poprzez rozgrywki oraz udział w różnych konkursach i zawodach sportowych. Przygotowanie uczniów oraz udział w międzyszkolnych zawodach sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym.
Zorganizowanie szkolnych zawodów sportowych, przygotowanie regulaminów, list, tabel, nagradzanie uczniów.

cały okres stażu

Dokumentacja, rozgrywki międzyklasowe, regulaminy, protokoły z zawodów.
7.
Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych. Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego na uroczystości szkolne, organizacja uczniów współpracujących, odpowiedzialnych za montaż oraz obsługę sprzętu. Fotografowanie uroczystości szkolnych oraz katalogowanie zdjęć.cały okres stażuPotwierdzenia dyrektora, zdjęcia.8.
Zorganizowanie szkolnych konkursów fotograficznych. Przygotowanie pokonkursowej wystawy fotograficznej.

2012/2013
Regulamin konkursu, wystawa, protokół pokonkursowy.
9.
Kandydowanie do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia.
okres stażu
Potwierdzenie samorządu uczniowskiego
10.
Włączenie się w przygotowanie i organizację obchodów 220 - lecia istnienia szkoły.
X. 2013
Potwierdzenie dyrektora

11.
Włączenie się w przygotowanie i organizację imprezy środowiskowej "Piknik Rodzinny".
co roku
Potwierdzenie dyrektora

12.
Wykazanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych w formie opisu i analizy przypadku.

okres stażu

Opis i analiza przypadku.
13.
Udział w pracach komisji sprawujących nadzór nad przebiegiem egzaminów gimnazjalnych i szóstoklasistów.

okres stażu

Dokumenty szkoły.
14.
Opracowanie programu i prowadzenie kółka fotograficznego dla dzieci.

2012/2013
Opracowany plan.
15.
Zorganizowanie konkursów plastycznych dla dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.

2012/2013
Wystawy pokonkursowe.
16.
Zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci ze świetlicy szkolnej.

2013/2013
Zdjęcia.§ 8 ust. 1 pkt 3
POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


1.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Własne refleksje po zdobytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.
Podjecie kursu trenerskiego o specjalizacji piłki nożnej.


okres stażuZaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

2.
Pogłębianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

okres stażu

Bibliografia, recenzje.
2.
Studiowanie literatury sportowej, systematyczne dokształcanie się poprzez przeglądanie stron internetowych; czerpanie nowych pomysłów, rozwiązań, nowinek, zmieniających się przepisów itd. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do pracy z uczniami.


okres stażunotatki


3.
Współpraca z klubami sportowymi na terenie Stalowej Woli.
okres stażu

Potwierdzenia.
4.
Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi placówki oświatowe. Udział w programach profilaktycznych, edukacyjnych i aktywizujących młodych ludzi organizowanych poprzez stowarzyszenia. Współpraca z różnymi placówkami na terenie naszego powiatu, udział we wspólnych przedsięwzięciach.okres stażu

Zaświadczenia, podziękowania
7.
Opracowanie planu wychowawcy klasy. Prowadzenie zebrań z rodzicami, a także indywidualne spotkania. Zapoznanie sie z sytuacją rodzinną a także finansową moich wychowanków. Rozmowy z innymi wychowawcami na temat uczniów mających trudności w nauce, a także sprawiających kłopoty wychowawcze.
Realizacja zajęć profilaktycznych w ramach godzin wychowawczych przeciwko negatywnym skutkom uzależnień (narkotyki, alkohol, papierosy). Organizowanie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych. Rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. Uczestnictwo w różnych formach kultury, podniesienie poziomu wiedzy, sprawowanie opieki podczas wyjść grupowych, przedstawień mających miejsce w szkole.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 324


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.