AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Goleń, 2015-06-23
Rawa Mazowiecka

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI (§ 6 ust. 2 pkt 1).
L.p. Zadania / Formy realizacji / Sposób dokumentacji/ Osoby współpracujące/ Termin realizacji.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli./ Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego./-/ IX 2014.

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu/
•Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
•Określenie zakresu obowiązków stażysty.
•Określenie obowiązków opiekuna stażu.
•Określenie zasad wzajemnej współpracy./
•Wzór kontraktu zawodowego z opiekunem stażu.
•Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
•Scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu./ Opiekun stażu/ IX 2014 i na bieżąco przez cały okres stażu.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły./
•Analiza dokumentacji szkoły: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki itp.
•Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
•Prowadzenie dzienników i konspektów ./
•Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
•Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.
•Konspekty, scenariusze./-/ Cały okres stażu.

4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły podstawowej./
•Analiza regulaminu BHP i p/poż.
•Stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy pedagoga./
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu./-/ IX 2014.

5. Poznanie sposobów prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji./
•Wpisy do dzienników zajęć.
•Przygotowywanie konspektów zajęć./
Rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, sprawozdań, planów pracy, itp./-/ Cały okres stażu.

6. Dokumentacja realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego./ Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego./ Sprawozdania, scenariusze, notatki, zaświadczenia, itp./-/ Cały okres stażu.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania./ Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego./ Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego./Opiekun stażu/ VI 2015.

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI (§ 6 ust. 2 pkt 2).

1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć./ Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu./ Zgromadzone scenariusze zajęć ./Opiekun stażu/ Systematycznie przez cały rok.

2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych./ Systematyczne prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych./ Zapisy w dziennikach zajęć psychoedukacyjnych./-/ Na bieżąco przez cały okres stażu.

3. Doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć i ich omawiania./
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w jego obecności.
•Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
•Prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych z uczniami (realizowanie założeń Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki)./
•Arkusze obserwacji.
•Scenariusze prowadzonych zajęć.
•Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego./Opiekun stażu/ Cały okres stażu.

4. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego./ Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia, itp.)./ Zaświadczenie
o ukończonych formach szkolenia./-/ Cały okres stażu.

5. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej./
•Tworzenie kart pracy dla dzieci.
•Tworzenie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji, korzystając z nowoczesnych programów komputerowych: scenariuszy zajęć, uroczystości, planów pracy, konkursów, imprez okolicznościowych, ogłoszeń, sprawozdań.
•Śledzenie informacji dotyczących prawa oświatowego.
•Używanie poczty elektronicznej celem przepływu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i instytucjami.
•Korzystanie z portali internetowych i publikacji przeznaczonych dla nauczycieli./
•Pomoce dydaktyczne.
•Scenariusze zajęć.
•Publikacje w Internecie i gazetce szkolnej.
•Dokumentacja szkoły./-/ Cały okres stażu.

6. Współpraca z nauczycielami w celu realizacji zajęć zgodnie z potrzebami dzieci./ Konsultacje z nauczycielami odnośnie potrzeb uczniów wynikających z opinii/orzeczeń lub ich obserwacji./ Scenariusze przeprowadzonych zajęć psychoedukacyjnych i wychowawczych./ Grono pedagogiczne./ Cały okres stażu.

7. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia./
•Obserwacja zajęć koleżeńskich.
•Uczestnictwo w radach szkoleniowych./Arkusze obserwacji/-/ Cały okres stażu.

8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem./ Udostępnienie w Internecie planu rozwoju zawodowego./ Portale internetowe, dokumentacja szkoły./-/ Cały okres stażu.

III. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY Z ICH ŚRODOWISKIEM (§ 6 ust. 2 pkt 3).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów./
•Przeprowadzenie i dokonanie analizy ankiety dotyczącej sytuacji rodzinnej uczniów.
•Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
•Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami klas.
•Gromadzenie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
•Prowadzenie zestawienia frekwencji uczniów./
• Zestawienie danych dotyczących sytuacji rodzinnej uczniów.
•Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.
•Dokumentacja szkoły./Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele./ Cały okres stażu.

2. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce./ Współpraca z rodzicami oraz z pedagogiem szkolnym w zakresie organizacji udzielania pomocy oraz otoczenie opieką i uwagą uczniów wymagających pomocy (np. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji)./ Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego./-/ Cały okres stażu.

3. Współpraca z rodzicami./
•Rozmowy z rodzicami.
•Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
•Informowanie o postępach i zachowaniu dziecka.
•Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami./Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego./-/ Cały okres stażu.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych./
•Udział w warsztatach i szkoleniach.
•Konsultacje ze specjalistami.
•Stała obserwacja dziecka.
•Rozmowy indywidualne z dzieckiem.
•Współpraca z rodziną./
•Zaświadczenia o ukończonych kursach.
•Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.
•Notatki./-/ Cały okres stażu.

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły./
•Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole.
•Realizacja programów odnośnie profilaktyki i wychowania.
•Udział w pracy zespołu do Kroniki szkolnej.
•Pomoc wychowawcom klas w tworzeniu dokumentacji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
•Współpraca z instytucjami wspierającymi (policją, sądem, PP-P, MOPS, GOPS, PCPR, itp.).
•Przygotowywanie oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz sprawozdania z pracy pedagogów./
•Potwierdzenie nauczyciela współpracującego.
•Wpisy do dzienników.
•Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.
•Kronika szkoły.
•Dokumentacja szkoły./-/ Cały okres stażu.

IV. UMIEJĘTNOŚC OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ (§ 6 ust. 2 pkt 4).

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły./
•Przygotowanie scenariuszy zajęć.
•Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu.
•Omówienie zajęć./Scenariusze zajęć/ Opiekun stażu/ Cały okres stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli./
•Obserwacja zajęć.
•Omówienie zajęć./
•Scenariusze zajęć.
•Wnioski z obserwacji./-/ Cały okres stażu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 317


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.