AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Głogowski, 2015-06-23
Kielce

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, na st. nauczyciela dyplomowanego - Tomasz Głogowski.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Głogowski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Szkoła: Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)
Dyrektor szkoły: ……………………

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
1. Poznać procedurę awansu zawodowego i przygotować plan rozwoju
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
• Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym
• Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu
2. Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji
• Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
3. Opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły
1. Doskonalić własny warsztat pracy i metody pracy pedagogicznej
• Wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria
• Uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego np. szkoleniowe rady pedagogiczne
• Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań np. dotyczących mierzenia jakości pracy szkoły
• Współtworzenie dokumentacji szkoły
• Korekty i dostosowania w WZO
• Konstruowanie planu pracy zespołu przedmiotowego
• Organizowanie kółek zainteresowań oraz konkursów wewnątrzszkolnych
• Poszukiwanie i doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism
• Prowadzenie zajęć dodatkowych oraz zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego
• Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
• Gromadzenie literatury z zakresu techniki i przedmiotów zawodowych
• Organizacja wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych
• Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
2. Brać czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE
• Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły
3. Opracowywać narzędzia badawcze do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej
• Konstruowanie testów z przedmiotów zawodowych
• Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
4. Opieka nad pracownią techniczną i sprzętem technicznym
• Dbanie o atrakcyjny wygląd pracowni, zakup i gromadzenie pomocy dydaktycznych, przygotowanie gazetek ściennych przy pracowni
5. Szkolny opiekun uczniów na praktykach zawodowych
• Sprawowanie opieki, sporządzanie dokumentacji, kontakt z zakładami pracy i dbanie o prawidłowy przebieg praktyk zawodowych
6. Udział w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych wynikających z kalendarza
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym
• Organizowanie konkursów na terenie placówki
• Organizowanie i pomoc w organizowaniu imprez

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień
• Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, ćwiczenia, sprawdziany, prezentacje multimedialne)
• Wykorzystanie komputera do przygotowania materiałów na gazetkę szkolną, dekoracji na uroczystości szkolne
• Wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji w zakresie techniki, prawa oświatowego oraz w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej
• Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego
2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć
• Wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych w pracy dydaktycznej
• Wykorzystywanie sprzętu multimedialnego w procesie edukacji

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły
• Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
• Udostępnienie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów lub innych pomocy dydaktycznych
• Pomoc nauczycielom rozpoczynającym prace i awans zawodowy
• Współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów
• Aktywna praca w zespołach nauczycielskich
• Udział w pracach zespołów przedmiotów zawodowych i zespołów dotyczących przygotowania do egzaminów zewnętrznych
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracować i wdrożyć program Koła Młodego Ekologa dostosowanego do zainteresowań uczniów
• Opracowanie programu koła Młodego Ekologa dostosowanego do zainteresowań uczniów
• Ewaluacja działań na kółku

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Podejmować działania mające na celu promowanie szkoły w środowisku
• Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych,
• Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych,
• Przygotowanie wspólnie ze środowiskiem lokalnym np. Dni Chęcin, Jarmark Chęciński
• Promocja szkoły na Targach Edukacyjnych, Festiwalu Nauki
• Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje

2. Podejmować działania mające na celu zadania dydaktyczne
• Nawiązanie kontaktu z zakładami pracy, sprawowanie opieki nad uczniami w czasie praktyk zawodowych
• Prowadzenie zajęć z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem zdolnym

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom
• Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, przedmiotowe
• Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych - informacja zwrotna do uczących na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów
• Udział w akcjach o zasięgu pozaszkolnym np. „Sprzątanie Świata”
2. Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim
• Współorganizowanie akcji charytatywnych

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy dydaktyczno-wychowawczej w wybranym, szczególnym przypadku, wyznaczenie celu działań, podjecie działań w celu rozwiązania problemu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 361


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.