AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Świniarska, 2015-06-23
Wołomin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU§8 ust.1 pkt.1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
• Opracowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Gromadzenie dokumentacji przebiegu stażu.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i wymaganej dokumentacji.


2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Udział w szkoleniach i konferencjach.
• Korzystanie z publikacji pedagogicznych
i literatury fachowej.
• Bieżące śledzenie rynku wydawniczego.
• Utrzymywanie kontaktu
z wydawnictwami pedagogicznymi (Express Publishing, OUP, Pearson).

§8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej Klasowego Zespołu Nauczycieli • Przygotowywanie planów pracy i sprawozdań oraz koordynowanie pracy zespołu.
2. Pełnienie funkcji członka Zespołu Wychowawczego Gimnazjum • Współpraca w ramach działań podejmowanych przez zespół.
3. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum • Przygotowywanie planów pracy
i sprawozdań oraz koordynowanie pracy Samorządu
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Uczestnictwo w dostępnych formach WDN
• Doskonalenie zewnętrzne
• samokształcenie •
5. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu i metod pracy • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
• Utworzenie pracowni językowej; dbałość o sprzęt i wystrój sali oraz gromadzenie materiałów dydaktycznych i opieka nad nimi.
6. Opiekun projektów edukacyjnych realizowanych w drugich klasach gimnazjum • Sprawowanie opieki nad uczniami biorącymi udział w realizacji projektów edukacyjnych w klasie drugiej gimnazjum
7. Wykorzystanie znajomości języka włoskiego w pracy z uczniami • Rozwijanie w uczniach świadomości podobieństw i różnic między językami
• Wymiana międzynarodowa
• Webquest

§8 ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie zasobów internetowych (słowniki encyklopedie, portale edukacyjne) służących podniesieniu jakości pracy • Wykorzystanie publikacji internetowych oraz portali edukacyjnych w celu pogłębiania wiedzy na tematy związane z oświatą, przepisami prawa; wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych oraz poszukiwania nowych, ciekawych pomysłów do pracy.

2. Udział w formach doskonalenia związanych z podwyższeniem umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej (szkolenia online) • Udział w szkoleniach online.
3. Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w tym prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablic multimedialnych • Prowadzenie zajęć w sali multimedialnej, komputerowej i z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (projekcje filmów anglojęzycznych, prezentacje multimedialne).
4. Wykorzystanie programów komputerowych w codziennej pracy • Wykorzystanie skrzynki e mail do kontaktów z rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami akcji i konkursów.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów, zaproszeń, dyplomów z wykorzystaniem komputera.
• Prowadzenie dokumentacji nauczyciela języka angielskiego oraz wychowawcy w formie elektronicznej.
• Współpraca z nauczycielem informatyki w celu umieszczania materiałów na stronie internetowej szkoły. •

§8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego oraz pełnienie funkcji opiekuna praktyki nauczycielskiej odbywanej przez studentkę III roku filologii angielskiej • Pomoc w/w nauczycielom w efektywnym prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

2. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. •
3. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach WDN • Pomoc innym nauczycielom w doskonaleniu ich znajomości języka angielskiego. •
4. Publikacja w Internecie efektów prac • Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie.
• Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu scenariuszy, wspólnych projektów, imprez i konkursów. •
5. Pełnienie funkcji przewodniczącej szkolnych komisji egzaminacyjnych • Nadzorowanie przebiegu egzaminów
6. Dzielenie się spostrzeżeniami z przeprowadzanych analiz wyników testów kompetencji oraz egzaminów gimnazjalnych. • Dokonywanie analizy wyników próbnego i końcowego egzaminu gimnazjalnego.

§8 ust.2 pkt.4 Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań ( z sześciu proponowanych) :


§8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „Szekspir forever” • Opracowanie programu edukacyjnego „Szekspir forever” we współpracy z nauczycielem języka polskiego • gazetki
• prezentacje multimedialne
• konkursy
• wycieczki
• imprezy szkolne

§8 ust.2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie lingwistycznego koła zainteresowań • Prowadzenie lingwistycznego koła zainteresowań dla uczniów zdolnych, pragnących rozwijać swoje kompetencje językowe oraz przygotowywać się do udziału w konkursach •
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych • Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych • Organizacja i prowadzenie szkolnych konkursów języka angielskiego
• Nadzorowanie i prowadzenie szkolnego etapu Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego (jako przewodnicząca komisji).

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych • Organizacja i prowadzenie międzyszkolnych konkursów języka angielskiego.
5. Wykorzystywanie form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wyrównawczym • Organizacja wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych
• Organizacja imprez klasowych
• Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne
• Uczestnictwo wraz z uczniami w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta
• Wykorzystanie technik multimedialnych w pracy z uczniami
• Przygotowanie projektów edukacyjnych
• Organizacja pikników
6. Psychoedukacja rodziców • Prowadzenie psychoedukacji rodziców w czasie zebrań z rodzicami
§8 ust.2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • Praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie poradni.
• Opinie, orzeczenia poradni
• IPET Cały okres stażu
2. Współpraca z Komendą Policji • Pogadanki przeprowadzone w ramach zajęć z wychowawcą, udział z młodzieżą w spotkaniach profilaktycznych na temat uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.
3. Współpraca z ZHP • Przygotowanie imprezy integracyjnej dla węgierskich uczniów i nauczycieli

4. Współpraca z towarzystwem Nasz Dom • Koordynacja akcji Góra grosza
5. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami • Zaproszenie na zajęcia z wychowawcą przedstawicieli technikum

6. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Wołomin • Realizacja projektu wymiany międzynarodowej z Węgrami •
7. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta • Koordynacja zgłaszania przez uczniów szkoły wniosków dotyczących propozycji zmian w mieście •
8. Współpraca z sądem rodzinnym i nieletnich • Przygotowanie opinii dotyczących uczniów •
9. Współpraca z PCPR • Przygotowanie opinii dotyczących uczniów
10. Współpraca z Caritas • Zbiórka słodyczy na świąteczną paczkę dla podopiecznego Caritas •
11. Współpraca z rodzinnymi domami dziecka • Przygotowanie opinii na prośbę prawnych opiekunów
12. Współpraca z Hospicjum Opatrzności Bożej • Zorganizowanie zbiórki słodyczy na bożonarodzeniowe paczki
13. Współpraca z marką Winiary • Koordynacja programu „Żyj smacznie i zdrowo”

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit.f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Nagrody • Uzyskanie nagród i wyróżnień • Nagrody i wyróżnienia
2. Pełnienie funkcji koordynatora akcji prowadzonych na terenie szkoły • Koordynator wymiany międzynarodowej
• Koordynator programu „Żyj smacznie i zdrowo” • Potwierdzenia Cały okres stażu
3. Sukcesy i osiągnięcia uczniów • Zdobycie przez drużynę reprezentującą Gimnazjum nr 2 pierwszego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego „Szekspir Forever” w roku szkolnym 2013/2014.
• Zdobycie przez moje dwie uczennice wyróżnień
w powiatowym konkursie piosenki angielskiej „Let’s sing up a storm”.
• Uzyskiwanie przez moich uczniów wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego (7 stanin) oraz wyników 100%
z poszczególnych części egzaminu przez niektórych uczniów. • Nagrody i wyróżnienia

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnianiem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych. • Prowadzenie obserwacji dzieci, zdiagnozowanie przypadków;
• Zidentyfikowanie problemu;
• Zebranie informacji o uczniu od rodziców i pedagoga i nauczycieli;
• Określenie genezy zjawiska i znaczenia problemu;
• Prognoza pozytywna i negatywna;
• Ustalenie propozycji rozwiązania problemu;
• Wdrożenie oddziaływań;
• Obserwacja efektów oddziaływań;
• Podsumowanie i wnioski.

W czasie trwania stażu będę starała się sprostać wymaganiom jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Dołożę wszelkich starań, aby zrealizować zadania założone w Planie Rozwoju Zawodowego, co pozwoli mi wzbogacić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności pedagogiczne oraz efektywnie przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły. Ponad to wykonywane zadania staną się dla mnie inspiracją dla nowych pomysłów, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej.

..................................................
(podpis nauczyciela) (podpis Dyrektora)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 114


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.