AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Wojda, 2015-06-23
Sawin

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imie i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Dorota Wojda

Opiekun stażu: Anna Świca

Nazwa placówki: Zespól Szkół w Sawinie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego


Podstawa prawna:
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 ze zm.)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr. 214 poz. 1580)
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. nr97, poz.674, z późn. zm. )


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
• napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu,

• sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego


wrzesień 2012r.


wrzesień 2012r.

czerwiec 2015r.

• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego


2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)

wrzesień 2012r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)

cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów

cały okres stażu


• plan rozwoju zawodowego

6.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego i ewaluacyjnego,
• uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
• ukończenie kursów kwalifikacyjnych
cały okres stażu


• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

• świadectwo


7.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki pedagogicznej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy itp.
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

systematycznie w okresie całego stażu
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
• notatki,

8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażuVI 2015r.
• teczka ze zgromadzonymi materiałami
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• sprawozdanie
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
• poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
• obserwacja i analiza możliwości uczniów
• rozmowy indywidualne z uczniami
cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki


2.
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
• aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
• uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
• kształtowanie postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

cały okres stażu


• wykaz różnych źródeł informacji
• zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej


3.
Praca na rzecz środowiska lokalnego.
• organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
• współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, parafią, Gminnym Ośrodkiem Kultury, bibliotekami.

cały okres stażu (według potrzeb)
• notatki, protokoły

4.

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową)

cały okres stażu
(według potrzeb)

• program profilaktyczny szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
• protokoły
• program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych


5.

Przygotowanie harmonogramu spotkań okolicznościowych
klasy. Organizowanie spotkań okolicznościowych:
• Sprzątanie Świata - Dzień Ekologa
• Dzień Chłopaka
• Bezpieczny uczeń – spotkanie z policjantem
• Dzień Papieski
• Ślubowanie klas pierwszych
• Andrzejki – wróżby i zabawa Andrzejkowa
• Mikołajki
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
• Pierwszy Dzień Wiosny
• Dzien Rodziny
• Dzień Dziecka
cały okres stażu
• scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie opiekuna stażu

6.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uroczystości szkolnych
• organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
• prowadzenie zajęć pozaprogramowych (zajęcia z uczniem zdolnym)

cały okres stażu

• sprawozdania, potwierdzenia
• program wychowawczy
• program pracy z uczniem zdolnym
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie

7.

Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych


• przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
• opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach


cały okres stażu

• scenariusze zajęć
• wytwory prac uczniów


8. Pedagogizacja rodziców
• organizowanie zebrań z rodzicami
• organizowanie pogadanek dla rodziców
cały okres stażu
• scenariusze spotkań
• kopie protokołów z zebrań
• potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• przygotowywanie notatek uroczystości szkolnych
• opracowanie i przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
• dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu
• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• potwierdzenia

2.Publikacje w Internecie.

• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu

• strona internetowa (wydruki)3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, i innych

cały okres stażu• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych

cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu


3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i GOPS
• współpraca z rodzicami
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
• wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami
• praca w zespołach wychowawczych


cały okres stażu
• potwierdzenia
• dokumentacja podjętych
działań

• dokumentacja do PPP
• programy pracy

• protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. • Poznanie procedury awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN dotyczących funkcjonowania oświaty)
• Indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego,
• śledzenie wszelkich zmian w przepisach
• na bieżąco śledzenie zmian w dokumentacji szkolnej, a zwłaszcza
• statutu szkoły wraz z WSO
• regulaminu współpracy z rodzicami
• programu wychowawczego szkoły
• programu profilaktycznego szkoły

cały okres stażu• potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów

• dokumentacja szkolna


2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)
• pomoc w organizacji imprez szkolnych.
cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty
Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu za zgodą opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły.........................
.......................
podpis stażysty podpis opiekuna stażuZatwierdzam do realizacji

..........................

podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 184


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.