AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Łuczyńska, 2015-06-18
WROCŁAW

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
(wrzesień 2012– maj 2015)Wstęp

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu.
Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt.1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2012 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2012 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. W swym założeniu stanowił: kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Plan został zatwierdzony we wrześniu 2012 roku.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , a także specyfice i potrzebach szkoły, uczniów, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r. poz. nr 1580)§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


Zadaniem nauczyciela jest ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności. W tym celu aktywnie uczestniczę w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Brałam udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, szkoleniach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, oraz w konferencjach metodycznych i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuję w pracy dydaktycznej i wychowawczej, co znacząco przekłada się
na podniesienie jakości mojej pracy, a przez to również pracy szkoły.

1. Brałam udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego na temat metodyki nauczania języka angielskiego, egzaminu maturalnego i zmianami w jego strukturze, oraz wychowania celem zwiększenia moich kompetencji nauczyciela - wychowawcy.

• Wrzesień 2011 ¬- szkolenie dotyczące korzystania z platformy e-tutor, na podstawie którego przez rok pracowałam z uczniami klas liceum i technikum wykorzystując zasoby platformy do urozmaicenia zajęć i zadań domowych, do zdalnej pracy z uczniami przebywającymi na zgrupowaniach, zachęcając uczniów do eksplorowania zasobów platformy zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami;

• Wrzesień 2011 – październik 2011 seminarium na temat wykorzystania dziennika elektronicznego firmy Librus w praktyce szkolnej zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli „ANED”. Celem seminarium było przygotowanie do wykorzystania i zastosowania dziennika elektronicznego firmy Librus w praktyce szkolnej.

• Luty 2011 – szkolenie „Uczniowie Optivum” dotyczące obsługi dziennika elektronicznego i dokumentowania codziennej pracy nauczycieli organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan, które przybliżyło tematykę pracy z dziennikiem elektronicznym i , wraz ze szkoleniem z września 2012 (Seminarium na temat wykorzystania dziennika elektronicznego LIBRUS w praktyce szkolnej), ułatwiło bezproblemowe przystosowanie się do takiego dokumentowania pracy;

• Listopad 2011 – szkolenie „Języki obce – mój awans na nauczyciela dyplomowanego”, organizowane przez WCDN, którego celem było zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego i sposobem dokumentowania podejmowanych działań, co pomogło mi w przygotowaniu całej dokumentacji z przebiegu stażu.

• Wrzesień 2012 – „Turning mirrors into Windows” konferencja przygotowana przez wydawnictwa Express Publishing i Egis. Szkolenie dotyczące wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języka angielskiego, które zachęciło mnie do wykorzystania narzędzia jakim jest Internet do pracy z uczniami na zajęciach języka obcego. Poznałam adresy stron internetowych, gdzie można znaleźć interaktywne ćwiczenia; adresy portali dla nauczycieli języków obcych, gdzie można podzielić się wiedzą i doświadczeniem, znaleźć inspirację do pracy z młodzieżą.

• Styczeń 2012 - szkolenie egzaminatorów OKE przygotowujące do pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego zgodnie z nową formułą egzaminu – umiejętności zdobyte w trakcie tego szkolenia wykorzystuję corocznie pracując przy ustnych egzaminach maturalnych z języka angielskiego oraz na bieżąco przygotowując uczniów do samego egzaminu;

• Luty 2012 – konferencja metodyczna „The voice of reason or teaching vocabulary with an exam in mind” zorganizowanej przez Wydawnictwo Macmillan przeznaczona dla nauczycieli gimnazjum. Na konferencji zostały zaprezentowane skuteczne techniki nauczania słownictwa w trzecim etapie edukacyjnym oraz sposoby testowania słownictwa w nowym egzaminie końcowym z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Wzięłam również udział w prezentacji „Nowa Podstawa Programowa – główne
założenia i ich realizacja w kursie Gateway i nowym repetytorium
maturalnym”. Dowiedziałam się jakie są założenia Nowej Podstawy
Programowej w kontekście nauczania języka obcego w czwartym etapie
edukacyjnym i kryteria doboru programu nauczania i materiałów
dydaktycznych w odpowiedzi na wytyczne Nowej Podstawy Programowej.

• Marzec 2012 – dwie konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych :„ Rewriting the Rules for Writing” oraz „The Choice is Yours” przygotowane przez wydawnictwo Pearson Central Europe. Pierwsza konferencja dotyczyła ćwiczeń doskonalących umiejętności pisania. Dowiedziałam się jak prowadzić zajęcia z pisania aby były zabawne, szybkie , komunikacyjne oraz atrakcyjne dla ucznia. Druga konferencja przedstawiła decyzje jakie musi podjąć nauczyciel planujący i prowadzący lekcję tak aby była ona jak najbardziej korzystna dla ucznia.

• Marzec 2012 – seminarium: „Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych” zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli „ANED”. Dzięki seminarium poszerzyłam swoją wiedzę na temat zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności zagadnień dotyczących :

- tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należy planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy,
- opracowywanie kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela.

• Kwiecień 2012 – konferencja metodyczna Teacher’s Progress Days 2012: „Widen your career paths with English for professionals” przygotowana przez wydawnictwa Express Publishing i Egis. Konferencja poświęcona była nauczaniu języka angielskiego zawodowego , przybliżyła ofertę podręczników dla poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych.

• Styczeń 2013 - konferencja metodyczna „On speaking terms” przygotowana przez wydawnictwo Macmillan dotycząca nauczania mówienia w języku obcym na poziomie pojedynczych zdań , jaki i dłuższych wypowiedzi oraz wyrównywania różnic między pasywną a aktywną znajomością języka angielskiego – konferencja zwróciła uwagę na istotne aspekty przygotowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych do ustnego egzaminu oraz uświadomiła zmiany jakich należy się spodziewać na egzaminie maturalnym w 2015 roku (wynikające z podstawy programowej) , co z pewnością wpłynie na sposób pracy z obecnymi uczniami klas pierwszych i drugich.

• Sierpień 2013 – konferencja metodyczna „Nie taki diabeł straszny… O zmianach w egzaminie maturalnym od 2015 roku” zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan na temat zmian w egzaminie maturalnym od 2015 roku w zakresie rozumienia ze słuchu , rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Przedstawione zostały metody i formy pracy w klasie licealnej przygotowujące ucznia do nowej matury z języka obcego;

• Sierpień 2013 - na szkoleniu „ Back to the game! Developing students’ grammatical competence for the new matura exam” uzyskałam informacje jak rozwijać kompetencje gramatyczne uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym . Zaprezentowano zadania maturalne podkreślając konieczność znajomości gramatyki oraz techniki przygotowania do egzamin uwzględniające zmiany w jego formule od roku 2015;

• Sierpień 2013 – wykład metodyczny zorganizowany przez Oxford University Press: „Matura 2015. Wiem wszystko o zmianach” , na którym zapoznałam się ze szczegółową analizą treści z Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Omówiony został zakres zmian, przedstawione przykładowe zadania z nowych części egzaminu oraz zaproponowane zostały optymalne sposoby przygotowania do nich uczniów;

• Sierpień 2013 – konferencja metodyczna: ”Secrets revealed – the Ins and Outs of Matura 2015” przedstawiająca nowy format egzaminu, sposób oceniania zadań maturalnych oraz praktyczne wskazówki jak przygotowywać efektywnie i ciekawie uczniów do Matury 2015 .

• Listopad 2013 – szkolenie: “Matura 2015” zorganizowane przez WCDN dotyczące zmian w formule egzaminu maturalnego z języków nowożytnych, obowiązujących od roku 2015 pozwoliło mi na szczegółowe zapoznanie z nowymi zasadami oceniania zadań otwartych;

• Styczeń 2014 – konferencja metodyczna wydawnictwa Pearson Longman: „Make Matura Manageable” , na której omówiono nowe typy zadań z języka obcego na egzaminie maturalnym w 2015 roku, przedstawiono skuteczne metody diagnozowania postępów osiąganych przez uczniów oraz monitorowania stopnia ich gotowości do przystąpienia do matury. Zaprezentowano metody pracy z uczniami w obszarach, które według danych CKE charakteryzują się niskimi wynikami na egzaminie maturalnym.

• Październik 2014 – szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego (dotyczące zadań otwartych w części pisemnej egzaminu). Szkolenie zorganizowane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, dzięki któremu rozwinęłam swoje umiejętności sprawdzania i oceniania zadań rozszerzonej odpowiedzi na poziomie podstawowym i rozszerzonym według kryteriów oceniania obowiązujących od 2015 roku zgodnie z nową formułą egzaminu z języków. Zdobyta wiedza i doświadczenie (na zajęciach samodzielnie ocenialiśmy autentyczne prace uczniów), pozwoli mi lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego.

• Styczeń 2015 – konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Eat, Sleep, Create, Repeat: The power of repetition in language learning”. W trakcie sesji poruszono następujące zagadnienia:

- technika mini poprawek jako sposób na osiągnięcie makro efektów językowych
- kreatywne powtórki jako sposób na opanowanie nowych umiejętności językowych
- przygotowanie do matury 2015

Dowiedziałam się, jak ważna i efektywna jest metoda powtarzania (struktur gramatyczno-leksykalnych czy wyrazów pod kątem prawidłowej wymowy). Jednakże, aby uniknąć monotonii i nudy na zajęciach należy umiejętnie stosować ćwiczenia polegające na powtarzaniu – poznałam kilka bardzo przydatnych ćwiczeń, które pozwolą uczniom na niemal bezwiedne przyswajanie wiedzy w trakcie zabaw językowych.

• Styczeń 2015 – konferencja metodyczna o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dowiedziałam się, jakie są prawa i obowiązki nauczycieli w zakresie wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, na czym polega wieloletność podręczników, jak będą one finansowane (dotacje). Metodyk odpowiadał również na pytania o nietypowe sytuacje (np. nieujednolicona ramówka godzin dla danego poziomu/zróżnicowane grupy pod kątem wiedzy i umiejętności). Podzieliłam się zdobytą wiedzą z innymi anglistami z naszej szkoły, w zespole przedmiotowym przedyskutowałyśmy wybór podręcznika dla klas pierwszych 2015/2016, opracowałyśmy program nauczania zgodny z wymogami ustawy o zmianach w oświacie (z 30.05.2014).

• Styczeń 2015 – konferencja Oxford University Press „Writing: a tool for examining and …thinking”. Wykład na temat istotnej roli rozwijania umiejętności tworzenia twórczej wypowiedzi pisemnej. Poznałam metody motywujące uczniów do pisania tekstów różnego rodzaju, ponieważ zetkną się z takim wyzwaniem nie tylko na egzaminie zewnętrznym, ale i w prawdziwym życiu. Wykorzystuję pomysły zaproponowane na konferencji w pracy z młodzieżą. W części warsztatowej pracowaliśmy na autentycznych pracach uczniów, przypominając sobie kryteria oceniania, co było bardzo pożyteczne dla mojej pracy egzaminatora sprawdzającego zadania otwarte.

• Marzec 2015 – konferencja prowadzona przez prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego pt. „Jak zrozumieć, uczyć i wychowywać cyfrowego tubylca” . Podczas sesji zostały omówione następujące zagadnienia:

- analiza różnorodnych form cyfrowej aktywności i tożsamości współczesnych nastolatków
- sposoby udzielania skutecznego wsparcia pedagogicznego dla nastoletnich „cyfrowych tubylców”

Poznałam fakty o używaniu Internetu przez młodzież, omawialiśmy zagrożenia z tym związane i sposoby dzięki którym możemy młodych ludzi przed nimi chronić. Wykład był dla mnie inspiracją, jak mądrze wykorzystać w nauczaniu i procesie wychowywania inne możliwości, które obecnie oferuje nam świat technologii informacyjnej.

• Marzec 2015 – szkolenie WCDN na temat programu eTwinning.
Dowiedziałam się do czego służy platforma współpracy międzynarodowej dla szkół, jakie projekty można poprzez ten portal realizować, jak takie działania wpływają na rozwój kompetencji dla uczniów. Założyłam sobie konto na tym portalu i mam zamiar wykorzystać Internet, jako narzędzie współpracy i komunikacji pomiędzy moimi uczniami, a uczniami z innych szkół i krajów.

• Kwiecień 2015 – Warsztaty metodyczne WCDN pt. „Repetytorium metodyczne – język angielski”.
Przypomniałam sobie, jakie są metody (konwencjonalne i niekonwencjonalne) nauczania języka obcego, czym się poszczególne metody charakteryzują, które są najbardziej efektywne, jeśli chodzi o nauczanie młodzieży w szkole. Uświadomiłam sobie, że oprócz właściwych technik nauczania, bardzo ważna jest atmosfera na zajęciach, dowiedziałam się jak zmotywować uczniów do nauki poprzez budowanie przyjacielskiej relacji z uczniem. Poznałam techniki wspomagające proces uczenia się, które będę mogła zaproponować moim uczniom.2. Doskonaliłam swój warsztat poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego.

Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego (regularnie czytam czasopismo The Teacher). Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem. Na bieżąco zapoznaje się z poradami metodycznymi zawartymi na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np.
www.anglisci.pl,
www.onestopenglish.com,
www.oup.com,
www.longman.com.pl.
www.angielski.edu.pl


3. Diagnozowałam uczniów i ich osiągnięcia, tworzyłam narzędzia do diagnoz :

• tworzenie testów poziomujących i przeprowadzanie corocznych diagnoz wstępnych w klasach pierwszych, służących do podziału klas na grupy zgodnie z poziomem opanowania języka; dzięki informacjom uzyskanym przy analizie „placement tests” , mogłam zaplanować pracę z uczniami zgodnie z ich poziomem zaawansowania i stworzyć na tej podstawie rozkłady materiału dla każdej nauczanej przeze mnie grupy.

• opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i modyfikacja w każdym roku szkolnym (w związku np. ze zmianami w podstawie programowej, zmianami wymogów egzaminacyjnych); wymagania edukacyjne, kryteria oceniania określam precyzyjnie (podając procentowy próg zaliczeniowy na daną ocenę, określając umiejętności podlegające ocenie), wyjątkowo dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (np. z orzeczeniami PPP).

• przygotowywanie materiałów, przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym i ich analiza;

• diagnozowanie poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego w klasach drugich w celu opracowania strategii pracy z grupą w ostatnim roku nauki (samodzielnie opracowałam diagnozę sprawdzającą wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z technikami egzaminacyjnymi)

• diagnozowanie dynamiki grupy w klasach sprawiających problemy wychowawcze, w klasach których jestem wychowawcą w celu poznania wewnętrznej struktury zespołu klasowego, określenia pozycji socjometrycznej każdego ucznia, a w tym wyłonienie tzw. „gwiazdy socjometrycznej”, czyli osoby najbardziej lubianej i popularnej wśród klasy, celem badania jest również ustalenie, kto w grupie jest odrzucony, co pomaga w określeniu kierunku pracy z grupą;

• diagnozowanie klasy ze względu na dominujące style poznawcze w oparciu o odbyte w 2013 roku szkolenie „Diagnoza i mapa klasy”, co pozwala mi na dopasowanie odpowiednich metod nauczania do potrzeb indywidualnych uczniów jak i całej grupy.


§ 8 ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


W zawodzie nauczyciela w obecnych czasach niezbędne jest sprawne wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Komputer wykorzystuję przede wszystkim do tworzenia testów, kartkówek i kart pracy na zajęcia.
W formie elektronicznej tworzę również plan pracy.
Komputera używam również do opracowywania i analizy przeprowadzonych diagnoz, wyników próbnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. W tworzeniu wyżej wspomnianych analiz niezbędna jest dobra znajomość programu Excel, w celu przygotowania prezentacji analizy wyników posługuję się również programem Power Point. Tworzę również własne prezentacje w programie Power Point, które wykorzystuje jako materiały pomocnicze do lekcji. Wiedzę z zakresu posługiwania się tymi programami zdobyłam przeglądając strony internetowe poświęcone używaniu tych aplikacji, dogłębnym analizowaniu treści w nich zawartych oraz samodzielnym ćwiczeniom.
W swojej pracy wykorzystuję technologię informacyjną do przygotowania materiałów dydaktycznych do zajęć. Często wykorzystuję angielskie strony internetowe w celu skonfrontowania uczniów z „żywym” językiem. Korzystam na zajęciach z pracowni komputerowej, umożliwiając uczniom samodzielną pracę z zadaniami interaktywnymi. Jest to jedna z metod zachęcenia uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego.
Znajomość technologii informacyjnej umożliwiła mi również zgromadzenie w formie elektronicznej informacji oraz dokumentów niezbędnych do rejestrowania przebiegu mojego stażu.
Do codziennej pracy wykorzystuję również pocztę e-mailową. Za jej pośrednictwem kontaktuję się z rodzicami uczniów z moich klas wychowawczych oraz z innymi nauczycielami.1. Stosowałam technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie dydaktyczno-wychowawczym:

• przygotowywanie zajęć w oparciu o publikacje internetowe, portale internetowe wydawnictw , śledzenie nowości wydawniczych i wydarzeń z zakresu metodyki nauki języków obcych, prawa oświatowego , zawartych w cotygodniowych biuletynach informacyjnych, otrzymywanych drogą elektroniczną;

• prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komponentów do podręczników, z których korzystam New English File/ English File Third Edition/Repetytorium Matura Podstawowa/Focus 2 (strony internetowe, płyty CD – ROM z interaktywnymi ćwiczeniami) w celu urozmaicenia zajęć i zachęcenia uczniów do poszukiwania środków i metod uczenia się, które są dla nich nie tylko efektywne, ale też atrakcyjne;

• prowadzenie zajęć w pracowni językowej wykorzystując różnorodne środki audio-wizualne : komponenty podręczników New English File/ English File Third Edition (lekcje typu Practical English), filmy i seriale ( np. IT Crowd, About a Boy, Friends,) w celu urozmaicenia zajęć, zaprezentowania materiału gramatycznego, leksykalnego w atrakcyjny dla ucznia sposób, wprowadzenia elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych, osłuchania się z żywym językiem. Uczniowie oglądali fragmenty filmów z polskimi napisami, następnie ten sam fragment z napisami w języku angielskim i na koniec film bez napisów, żeby skupić się na warstwie dźwiękowej. Takie ćwiczenia są bardzo efektywne: uczniowie oglądając film bez napisów odgadują sens wypowiedzi z kontekstu sytuacyjnego, obserwując mowę ciała, mimikę i intonację, co bardzo dobrze symuluje rzeczywiste sytuacje komunikacyjne; oglądanie filmów z napisami z kolei wspomaga naukę słownictwa i pisownię.


• wykorzystywanie poczty e-mailowej/dziennika elektronicznego jako narzędzia do kontaktowania z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami.

2. Wykorzystywałam komputer do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i dokumentacji z przebiegu stażu:

• tworzenie testów, ankiet, kart pracy, scenariuszy zajęć, ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, sprawozdań przy użyciu edytora tekstu Word;

• tworzenie zestawień wyników testów diagnostycznych, poziomujących, próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, zestawień wyników nauczania przy użyciu arkusza kalkulacyjnego;

• codzienna praca z dziennikiem elektronicznym od września 2011r.3. Korzystałam z platformy Moodle w celu aktualizowania wiedzy i umiejętności egzaminatora OKE, uzupełniania ankiet dotyczących pracy egzaminatorów.§ 8 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Aktywnie uczestniczyłam w pracach szkolnego przedmiotowego zespołu anglistów. Naszym celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, planowanie wspólnej pracy, wspólne opracowanie i modyfikacja szkolnego planu nauczania języka angielskiego, przedmiotowego systemu oceniania, formularzy diagnoz i kart pracy oraz wspólny wybór podręczników. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy, jak również pracy szkoły.
Od 2009 roku jednym z podpunktów obrad Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 jest moje wystąpienie mające na celu zrelacjonowanie przebiegu wymiany polsko-niemieckiej. W tym celu przygotowuję krótką prezentację multimedialną na podstawie której informuję grono pedagogiczne o charakterze oraz celowości zorganizowanej przez mnie wymiany, relacjonuję krótko jej przebieg i określam znaczenie dla szkoły. Relacjonuję, w jaki sposób młodzież postrzega ten projekt, przedstawiam ewaluację oraz wspólne propozycje strony niemieckiej i polskiej dotyczące przyszłego spotkania. Zachęcam nauczycieli do aktywnego włączenia się do pomocy w organizacji wymiany oraz składam podziękowania tym, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji tego przedsięwzięcia.


1. 2012/2013 - Współpracowałam z nauczycielami bez uprawnień egzaminatora OKE (Izabela Kowalska, Marta Ostaszewska) w związku z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego:

• wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu, sposobu prowadzenia egzaminu maturalnego, sposobu oceniania zadań otwartych i ustnej części egzaminu maturalnego,

• przeprowadzenie otwartych zajęć między innymi próbnego egzaminu ustnego w klasie maturalnej w obecności Marty Ostaszewskiej w celu zapoznania się i przećwiczenia procedury egzaminu maturalnego w jego części ustnej oraz zweryfikowania poprawności stosowania kryteriów oceniania.

• Wrzesień 2013 – Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla praktykanta Piotra Żukowskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, filologia angielska), omówiłam obserwowane przez studenta zajęcia.

• Opublikowałam planu rozwoju zawodowego na portalu www.literka.pl , corocznie publikuję na stronie internetowej szkoły sprawozdanie z prowadzonej przeze mnie wymiany międzynarodowej wraz z fotorelacją z każdego spotkania (każdorazowo dokumentuję projekt, wykonuję autorskie zdjęcia i później prezentacje multimedialne).


2. Udostępniałam innym nauczycielom scenariusze lekcji, testy, sprawdziany lub inne pomoce dydaktyczne na bieżąco, w ramach codziennej współpracy i przez publikacje na portalach internetowych, dyskusje na forach internetowych np. na stronie wydawnictwa Pearson w „teachers’ club”.

3. Przygotowywałam wystąpienia na szkoleniowe rady pedagogiczne i konferencje: coroczna relacja z wymiany międzynarodowej, której jestem koordynatorem.

4. Dzielę się swoimi pomysłami na prowadzenie zajęć z innymi anglistami, z którymi spotykam się na różnego rodzaju konferencjach i warsztatach oraz podczas corocznych sesji oceniania pisemnych egzaminów maturalnych. Również dzięki współpracy z nauczycielami języka angielskiego z EZN Wrocław, mam okazję do wymiany poglądów na temat metod pracy z uczniem podczas pracy w PZE, gdy razem przeprowadzamy ustne egzaminy maturalne w obydwu szkołach (ZS4 i EZN).

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


W trakcie trwania stażu opracowałam i wdrożyłam program zajęć fakultatywnych dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Program zajęć został oparty na standardach egzaminacyjnych. W ramach tych zajęć przeprowadziłam próbny ustny i pisemny egzamin maturalny. Wyniki tych egzaminów zostały szczegółowo omówione ze uczniami, a dokładna ich analiza wskazała uczniom obszary, które zostały przez nich opanowane w stopniu zadowalającym, jak również obszary, w których posiadają oni braki i zmotywowała ich do dalszej, intensywnej pracy.
Prowadzę regularną współpracę z pedagogiem szkolnym w ramach której wymieniem informacje i uzyskuję wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów uczniów będących moimi wychowankami. Udzielałam pedagogowi szkolnemu szczegółowych informacji na temat aktualnych wyników w nauce poszczególnych przedmiotów oraz frekwencji moich uczniów. Wymiana informacji zmierzała do określenia przyczyn niepowodzeń oraz możliwości ich przezwyciężania. Jako wychowawczyni sama rozpoznawałam przyczyny wielu niepowodzeń szkolnych i problemów, poprzez rozmowy starałam się służyć radą moim wychowankom. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami moich wychowanków (posiadam numer telefonu do każdego rodzica, jak również udostępniam swój numer telefonu, aby rodzic w razie potrzeby mógł się ze mną skontaktować) – pełen sukces wychowawczy nie jest możliwy bez współpracy nauczyciel – rodzic. Moja praca wychowawcza to ciągła obserwacja ucznia, rozmowy indywidualne i pogadanki wychowawcze, wskazywanie im właściwych postaw, pomoc w wyciąganiu wniosków z sytuacji problematycznych, aby nie popełniali tych samych błędów po raz kolejny. W trudnych sytuacjach konsultowałam się z pedagogiem, psychologiem i Dyrekcją – zawsze otrzymując wsparcie, pomoc przy przepracowywaniu problemów z zespołem klasowym.
Aktywnie uczestniczę również w propagowaniu akcji honorowego krwiodawstwa wśród pełnoletnich uczniów. Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w tej akcji wskazując na szlachetność tego czynu, ponieważ poprzez oddanie krwi mogą oni uratować ludzkie życie. Wskazuję również na bardziej przyziemne akcenty tego działania takie jak: możliwość darmowego wykonania kompleksowego badania krwi.


1. Nabytą wiedzę i umiejętności na kursach , szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego wykorzystałam do opracowania i wdrażania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych :

• 2013/2014 – prowadziłam zajęcia pozalekcyjne o charakterze wyrównawczo – uzupełniającym, zawierające elementy wstępnego przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, oraz wprowadzające słownictwo zawodowe (English for electricians – język techniczny) w ramach realizacji Szkolnego Programu Rozwojowego Technikum nr 4 w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku II” , którego głównym celem było wyrównanie różnic stopnia opanowania języka angielskiego (szczególnie w przypadku uczniów, którzy dopiero w szkole średniej zetknęli się z językiem angielskim). Zarówno uczniowie wykazujący się mniejszym jak i większym stopniem zaawansowania językowego, mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych poprzez ćwiczenia podnoszące kluczowe umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym. Uczniowie poznali także słownictwo związane z ich przyszłym zawodem, co pozwoli im w przyszłości lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

• 2012/2013 i 2013/2014 – prowadzenie zajęć repetytoryjnych dla maturzystów, przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, których celem jest ćwiczenie sprawności językowych w kontekście zadań maturalnych na obu poziomach, co pozwala uczniom na dokładne zapoznanie się z wymogami egzaminu, kryteriami oceniania i samą formułą egzaminu i pokierowanie przygotowaniem do egzaminu we właściwym, odpowiednim dla ucznia kierunku. Poprawiające się z roku na rok wyniki naszych uczniów i wysoka zdawalność wydają się potwierdzać potrzebę organizowania tego typu zajęć (w roku szkolnym 2014/2015 nie uczę klas maturalnych).

• Na bieżąco, zgodnie z potrzebami uczniów prowadzę konsultacje w czasie dogodnym dla uczniów. Prowadzę dodatkowe lekcje dla uczniów słabszych, mających problemy z opanowaniem bieżącego materiału, umożliwiam uczniom poprawienie ocen, zaliczenie zaległych prac dla uczniów nieobecnych w pierwszym terminie.

2. Jako koordynator wymiany międzynarodowej Wrocław – Oldenburg, od 8 opracowuję program spotkań na czas wizyty gości z Niemiec we Wrocławiu. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie zintegrowali się i zaprzyjaźnili, aby nauczyli się dostrzegać różnice kulturowe pomiędzy oboma krajami i przestali postrzegać swoich sąsiadów stereotypowo. Naszym zadaniem obalanie uprzedzeń, jakie nasi uczniowie mają w stosunku do Niemców, jednakże głównym celem wymiany jest propagowanie nauki języków obcych. Nasi uczniowie używają głównie języka angielskiego do komunikacji i zawsze przyznają, że to doświadczenie bardzo im pomogło w rozwijaniu umiejętności językowych, w pokonaniu blokady przed mówieniem. Praktyczne zastosowanie języka wzbogaca słownictwo, dodaje pewności siebie, sprawia że struktury gramatyczne zostają na długo w pamięci, a uczniowie są bardziej zmotywowani do dalszej nauki. W związku z prowadzoną przeze mnie wymianą stworzyłam różne programy działań edukacyjnych:

• Opracowałam i wdrożyłam program „Wrocław wczoraj i dziś”, który był realizowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu i uczniów Centrum Szkolenia Zawodowego w Oldenburgu podczas wymiany w 2010 roku. Program zakładał zajęcia w terenie oraz opracowanie zebranych informacji w formie prezentacji multimedialnej, która została przekazana instytucjom wspierającym nasz przedsięwzięcie (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszeniu Elektryków Polskich). Uczniowie w oparciu o fotografie XIX-wiecznego Wrocławia byli zobowiązani
do odnalezienia miejsc ze zdjęć we współczesnym mieście, udokumentowania ich przy pomocy aparatu fotograficznego, pozyskania wiedzy na ich temat wykorzystując do tego celu Internet lub publikacje książkowe. Kolejny etap polegał na selekcji dostępnych zdjęć, połączenia w pary zdjęcia XIX-wiecznego i XX-wiecznego oraz przygotowaniu ich krótkiego opisu w języku niemieckim lub angielskim. Poszczególne pary zostały połączone i w ten sposób powstała prezentacja dokumentująca nasze miasto jako miejsce wpływów polskiej i niemieckiej historii. Prezentację tą wykorzystujemy do dnia dzisiejszego przybliżając w ten sposób Wrocław uczestnikom kolejnych wymian.

• Podczas każdego spotkania w ramach wymiany staram się opracować inny projekt – w 2012 roku uczniom bardzo spodobała się również miejska gra terenowa, polegająca na spacerze szlakiem wrocławskich krasnali. Uczniowie w grupach, zaopatrzeni w specjalnie do tego celu przygotowane mapy zwiedzali okolice centrum Wrocławia, znajdywali dzięki wskazówkom na mapkach kolejne krasnale, robili im zdjęcia i później wspólnie pracowali nad projektem związanym z krasnalami – przygotowywali prezentacje z własnoręcznie wykonanych zdjęć i tłumaczyli imiona krasnali na język angielski i niemiecki. Zawsze pod koniec pracy nad każdym projektem następuje ewaluacja, podczas której nadzoruję wymianę zdań pomiędzy uczniami pod względem poprawności językowej i otrzymuję cenne informacje wykorzystane później przy tworzeniu programu kolejnej wymiany.


§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

Jestem wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego o numerze ewidencyjnym: 833100461.
Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podniosło mój poziom kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu mogłam dostosować metody pracy z uczniami tak aby wypracować nowymi metodami poszczególne sprawności testowane na egzaminie maturalnym i rozwinąć świadomość uczniów w kwestii kryteriów jakimi oceniani będą w różnych częściach egzaminu ustnego i pisemnego. Moja znajomość tych kryteriów wpłynęła także na sposób w jaki oceniam uczniów, ukształtowała w dużym stopniu opracowany przeze mnie przedmiotowy system oceniania.

1. Pełniłam funkcję egzaminatora maturalnego:

• od 2008 roku regularnie biorę udział w pracach zespołów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

• regularnie jestem powoływana do pracy w Przedmiotowych Zespołach Egzaminacyjnych jako przewodniczący lub członek zespołu przeprowadzającego ustną część egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Brałam udział w przygotowaniu uczniów do pozaszkolnych konkursów:

• Byłam inicjatorem i koordynatorem szkolnych etapów Ogólnopolskich Konkursów Języka Angielskiego: konkurs „English Ace” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Łowimy Talenty 2014/2015 realizowanego przez Łowców Talentów Jersz pod patronatem Politechniki Wrocławskiej; oraz konkurs „Fox” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotowywałam uczniów do konkursów poprzez udostępnienie zakupionych przeze mnie materiałów typu powieści w języku angielskim, książki na temat historii Wielkiej Brytanii, zalecane przez organizatora konkursu. Rozwiązywałam z chętnymi uczniami testy z poprzednich edycji konkursów, wskazywałam im źródła, z którymi powinni się zapoznać przed przystąpieniem do danego konkursu (adresy stron internetowych, inne materiały dydaktyczne).

• 11 marca 2015 - „ English Ace” – Moi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy. Uczennica mojej klasy wychowawczej zajęła 6 miejsce w województwie dolnośląskim, a uczeń klasy, w której również uczę zajął miejsce 8.

• 3 marca – „Konkurs Fox” – Kolejny raz uczennica mojej klasy wychowawczej uzyskała najlepszy wynik w szkole, na miejscu drugim i trzecim również uplasowali się uczniowie klas, które uczę języka angielskiego.


2. W roku szkolnym 2013/2014: uczestniczyłam z wychowankami w Akademii Filmowej: „Wielkie kino z wielką historią, współczesność wg Andrzeja Wajdy” organizowanej przez Multikino Arkady Wrocławskie. W ramach w/w cyklu uczniowie obejrzeli następujące filmy:

• „Człowiek z marmuru”(historia Polski lat 50-tych),
• „Człowiek z żelaza” (sierpień 1980),
• „Wałęsa – człowiek z nadziei”(1980- 1989).

Tryptyk filmów Solidarnościowych ukazał człowieka podejmującego walkę z niesprawiedliwością, przybliżył uczniom obraz naszego kraju za czasów PRL, przedstawił historię wielkich przemian zwiastujących zmiany w całej Europie zaczynając od zebrań partyjnych, poprzez wiece, strajki, Okrągły Stół ,wolne wybory w Polsce kończąc na zburzeniu Muru Berlińskiego.


3. Organizowałam w toku całego stażu wyjścia do kina i teatru. Dbałam o to, aby film czy sztuka teatralna miały walory edukacyjne, na przykład pogłębiały wiedzę uczniów o ważnych wydarzeniach z historii i kultury Polski (np. „Katyń”, „Bitwa pod Wiedniem”, „Bitwa Warszawska”, „Mój rower”, „Jack Strong”), zapoznawały uczniów z pewnymi elementami kultury i historii krajów anglojęzycznych (projekcje filmów w języku angielskim), oraz umożliwiały rozwijanie umiejętności analizowania wytworów kultury, czy zapoznawały z treścią lektury.§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Regularnie współpracuję z wydawnictwami Oxford University Press, Pearson Longman, MacMillan i ich przedstawicielami. Zakres tej współpracy obejmował:

• konsultacje w sprawie zaznajomienia się z nowościami wydawniczymi,
• konsultacje w sprawie doboru odpowiednich podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
• pozyskiwanie bezpłatnych egzemplarzy podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, pomocy naukowych
• stały kontakt mailowy dotyczący szkoleń i nowych materiałów dydaktycznych dostępnych na internetowych stronach wydawnictw.

2. Współpracowałam z trenerami z klubu sportowego Gwardia Wrocław w zakresie opieki nad uczniami zawodnikami (w latach 2011 – 2014 byłam wychowawcą w klasie sportowej, w której byli uczniowie z sekcji piłki siatkowej). Współpraca obejmowała:

• stałe monitorowanie harmonogramów wyjazdów uczniów, rozgrywek, zawodów, zgrupowań w celu odpowiedniego zaplanowania pracy z zawodnikami,
• organizowanie pomocy w nauce uczniom przebywającym na dłuższych zgrupowaniach sportowych,

3. Brałam udział w organizowaniu balu studniówkowego w roku szkolnym 2013/2014: współpraca w rodzicami w kwestii organizacji imprezy, z innymi wychowawcami w kwestii skoordynowania wszelkich działań, współpraca z Agnieszką Olejnik w kwestii organizacji i przebiegu prób poloneza. Omówiłam z uczniami zasady zachowania na tego typu imprezie, starałam się uświadomić im, że jest to jedyny i niepowtarzalny bal w ich życiu.

4. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania stałych lub bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych moich uczniów. Współpraca ta obejmowała kontakty z innymi instytucjami między innymi z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w zakresie przygotowywania opinii o uczennicy, która miała problemy z zaaklimatyzowaniem się w klasie, do której dołączyła po roku nauki w innej szkole. Na bieżąco również współpracowałam z psychologiem szkolnym celem konsultowania problemów uczniów o podłożu psychologicznym (trudności z adaptacją w zespole klasowym, brak motywacji do nauki, dolegliwości o charakterze nerwicy żołądka czy objawy fobii szkolnej), kilku uczniów z mojej inicjatywy odbywało cykliczne spotkania z panią psycholog, która prowadziła z nimi rozmowy o charakterze terapeutycznym. Dzięki tym działaniom jedna z moich wychowanek kontynuowała naukę w szkole terapeutycznej (którą ukończyła z dobrymi wynikami, zdała również egzamin dojrzałości), kilku uczniów uczestniczyło w terapiach psychologicznych poza szkołą.

5. Od 2009 roku jestem współodpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na rzecz dokształcania młodzieży w ramach międzynarodowej wymiany uczniów. W celu realizacji tego zadania na 3 miesiące przed planowanym terminem wymiany pomagam w przygotowaniu wniosku do PNWM zawierającego wstępny kosztorys wymiany, opracowany program wymiany, akceptację dyrektorów obu szkół (Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu i Centrum Kształcenia Zawodowego w Oldenburgu) oraz potwierdzenie przez Dział Projektów Edukacyjnych we Wrocławiu. Połowę zadeklarowanej kwoty otrzymujemy przed realizacją projektu, natomiast pozostałą część po przedstawieniu zestawienia wydatków i źródeł finansowania, przesłaniu kopii faktur, opracowaniu sprawozdania z przebiegu wymiany. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o wysokości dofinansowania projektu wraz z informuję o tym fakcie Dział Projektów Edukacyjnych we Wrocławiu, który z kolei oczekuje na wyrażenie zgody przez Gminę Wrocław na przelanie pozyskanych przez mnie środków na konto szkoły. Dofinansowanie przeważnie wynosi 50% wartości całego projektu. O otrzymaniu kwoty informuję rodziców uczniów biorących udział w wymianie oraz Radę Pedagogiczną. O finansowe wsparcie wymiany zabiegam również w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, które od wielu lat współpracuje z Zespołem Szkół nr 4 w ramach kształcenia uczniów Technikum nr 4 w zawodzie technik-elektryk.


§8 ust. 2 p. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Jestem nauczycielem i wychowawcą w szkole ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół numer 4. Do naszej placówki trafiają uczniowie z różnych środowisk, czasami zaniedbani edukacyjnie, z niskim potencjałem intelektualnym. Bardzo ważne
w tego typu placówce jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, jak również innego typu. Dużą rolę odgrywa tu odpowiednie zdiagnozowanie ucznia pod kątem jego osiągnięć edukacyjnych i dobór odpowiedniej do jego potrzeb metody nauczania. Jeżeli uczeń osiąga drobne choćby sukcesy w obszarze edukacji, wówczas łatwiej jest mi (jako wychowawcy lub jako nauczycielowi) motywować go i wspierać w jego dalszym rozwoju.
Ważnym krokiem jest również rozpoznanie problemów rodzinnych ucznia. Nie jest to łatwe, ponieważ uczniowie po pewnych niepowodzeniach w życiu, nie zawsze są w stanie otwarcie o danym problemie porozmawiać. W trakcie pełnienia przeze mnie funkcji wychowawcy miałam okazję zetknąć się z problemami, z którymi borykają się nasi uczniowie. W trakcie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z mojej klasy wychowawczej. Podjęłam starania, aby rozwiązać ich problemy w sposób racjonalny, z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze fakt, że dotyczyły one delikatnej materii, jaką jest psychika ludzka.
Możliwość niesienia pomocy uczniom traktuję jako priorytetowe zadanie. Odczuwam wielką satysfakcję za każdym razem, gdy mam okazję udzielić uczniom pomocy oraz gdy widzę jej pozytywne efekty.


Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom , podjętym przeze mnie działaniom, współpracy z innymi osobami i instytucjami oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a tym samym motywacji uczniów. Mogę stwierdzić, że moja praca dydaktyczna przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia wyników uczniów w nauce oraz jakości pracy i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.
W przyszłości pragnę kontynuować to co zaczęłam w trakcie stażu. Wiele podjętych przez mnie inicjatyw ma charakter ciągły. Wnioskując z efektów mojej pracy zawodowej dostrzegam jeszcze wiele rzeczy które chciałabym ulepszyć. W pierwszej kolejności chcę udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze, gdyż wraz z nowymi zespołami klasowymi pojawiają się nowe trudności. Planuję, aby systematycznie zbierać informacje zwrotne uzyskiwane od uczniów na temat mojego nauczania, gdyż w ten sposób mogę podnosić jakość swojej pracy. Jeśli zaś chodzi o nauczanie języka angielskiego, to zamierzam starać się o wzbogacenie pracowni o tablicę multimedialną, aby stała się ona stałym, a nie sporadycznym, narzędziem urozmaicania i uatrakcyjniania zajęć szkolnych.
Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 781


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.