AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Ożga, 2015-06-22
Legnica

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu wymagań prawnych. Lektura aktów prawnych MEN, przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


okres stażu Kopie obowiązujących dokumentów
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. 1. Udział w kursach, warsztatach, konferencjach mających na celu podniesienie jakości pracy własnej i szkoły.
2. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny chemii i fizyki, systematyczne śledzenie stron o tematyce fizycznej i chemicznej
okres stażu Certyfikaty, zaświadczenia
Działania mające na celu podniesienie poziomu nauczania. 1. W ramach zespołu matematyczno — przyrodniczego analiza wyników egzaminu gimnazjalnego oraz opracowanie programu mającego na celu poprawę wyników w roku następnym.
2. Opracowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę, mających na celu wskazanie słabszych stron uczniów.
3. Tworzenie planów wynikowych w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania i podstawę programową.
4. Praca metodą projektów na lekcjach chemii i fizyki. Prezentacja projektów na forum szkoły.
5. Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych wyższych uczelni wrocławskich i legnickich.
6. Udział w projekcie Wydziału Edukacji i Nauki UMWD pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauki matematyczno-informatycznych”.
.

na początku roku szkolnego, przez okres stażu.okres stażu Protokoły z posiedzeń zespołu matematyczno — przyrodniczego.
• opracowany program naprawczy.
• plany wynikowe.
• zdjęcia z prezentacji i scenariusze projektów.
Zaświadczenia.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów. Przeprowadzenie szkolnych konkursów:
a) chemicznego dla klas drugich i trzecich (z godnie z zakresem programowym przewidzianym dla danej klasy)
b) fizycznego dla klas drugich i trzecich (zgodnie z zakresem programowym przewidzianym dla danej klasy).okres stażu Poświadczenia, protokoły z przeprowadzonych konkursów.
Przygotowanie młodzieży do konkursów mających miejsce poza szkołą. Przygotowanie uczniów do konkursów:
a),, zDolny Ślązak Gimnazjalista” z chemii i fizyki
b) ,, Olimpus” i innych.


okres stażu Dyplomy, certyfikaty i poświadczenia.
Wspieranie uczniów uzdolnionych i wychowanków mających problemy z nauką 1.Prowadzenie konsultacji dla uczniów z
trudnościami w nauce.
2. Prowadzenie kółka chemicznego– fizycznego dla uczniów wykazujących zainteresowanie chemią i fizyką.
3. Prowadzenie dodatkowych spotkań dla uczniów uzdolnionych– przygotowywanie i rozwiązywanie dodatkowych zadań wykraczających poza program gimnazjalny.

według planu zajęć Listy obecności, protokoły.


§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej, informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Wykorzystanie technologii komputerowej podczas jednostek lekcyjnych. 1.Korzystanie z oprogramowania multimedialnego dołączonego do podręczników.
2.Wykorzystywanie tablicy i plansz interaktywnych oraz gier edukacyjnych.
3.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
4.Korzystanie z jednostek e-learningowych.
okres stażu, na bieżąco Materiały multimedialne, wpisy do dziennika
Wykorzystanie technologii komputerowej w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 1.Opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego .
2.Opracowanie i wdrażanie narzędzi ewaluacji.
3.Korzystanie w pracy dydaktycznej z komputerowych zasobów baz danych (Internet) oraz programów edukacyjnych.
4. Wykonywanie plakatów tematycznych
promujących zdrowy tryb życia i ochronę środowiska naturalnego.
5. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze lekcji, zestawy pytań konkursowych, testy itp.)
6. Projekt i wykonanie środków dydaktycznych, foliogramów do zajęć z chemii i fizyki.
7. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.

na bieżąco Testy, ankiety, PSO, WSO, pomoce naukowe.


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi przedmiotowcami. 1.Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej wynikającej z bieżących potrzeb.
2.Pomoc nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.
3. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.
4. Aktywne uczestniczenie w pracy zespołów przedmiotowych i innych.
5. Rozpowszechnianie własnych doświadczeń i pomysłów (publikacje)
na bieżąco Materiały szkoleniowe, inne.
Współpraca ze wszystkimi nauczycielami, uczącymi w klasie , w której jestem wychowawcą. 1.Bieżąca wymiana informacji na temat postępów w nauce oraz zachowania i postaw wobec obowiązków szkolnych moich wychowanków.
2.Zbieranie opinii innych nauczycieli na temat uczniów, celem przekazania informacji rodzicom podczas zebrań i konsultacji.


na bieżąco Poświadczenia nauczycieli, rodziców.§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuń¬czych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowa¬niem w sprawach nieletnich.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Nadzorowanie i ewaluacja pro¬gramu wychowawczego i pro¬filaktycznego szkoły. Spotkania w zespołach zadaniowych, powołanych do realizacji programu.

okres stażu Sprawozdania z działalności zespołów
Opracowanie i wdrożenie pro¬gramu kółka chemicznego i zajęć przygotowujących do eg¬zaminu gimnazjalnego Analiza materiałów służących opracowaniu planu pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w przyswajaniu wiedzy

okres stażu Dzienniki zajęć dodatkowych. Dokumentacja szkoły
Opracowanie programów nauczania dla uczniów z dysfunkcjami. Zapoznanie się oraz dostosowanie do zaleceń PPP.

okres stażu Program, scenariusze zajęć.

§ 8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzami¬nacyj¬nej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegają¬cych się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wy¬chowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Współpraca z DODN Konsultacje oraz szkolenia we współpracy z ośrodkami doradztwa metodycznego.


okres stażu w zależności od potrzeb. Zaświadczenia
Praca w OKE Praca w charakterze egzaminatora oceniającego część matematyczno- przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego.


zgodnie z wyznaczonymi terminami Zaświadczenia


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi pod¬miotami.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Współpraca z komendą policji Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki, spotkania z młodzieżą o tematyce profilaktyki uzależnień
okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, bądź inne dokumenty.

Współpraca z sądem, kuratorami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Legnickim Polu.

Współpraca w ramach działań; wychowawczych, pomocy socjalnej, bądź działania niwelujące nieprzystosowanie społeczne uczniów.
okres stażu Bieżąca dokumentacja szkoły.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu.


Współudział w organizowanych przedsięwzięciach. okres stażu Zaświadczenia.
Współpraca ze szkołami legnickimi. Organizowanie zajęć przedmiotowych z chemii, udział w wykładach.

okres stażu Karty wycieczek
Współpraca z IQ. Centrum Wsparcia Edukacyjnego w Legnicy. Prowadzenie zajęć tematycznych z chemii i fizyki.

okres stażu Zaświadczenia.
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz Monarem w Legnicy.
Organizowanie akcji prozdrowotnych. okres stażu Bieżąca dokumentacja szkoły.
Współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy.
Przeprowadzenie akcji : ,, Pluszak dla malucha”.


okres stażu Zaświadczenia


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, w uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Opis i analiza problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, dwóch uczniów

Analiza przypadku okres stażu Dokument dołączony do sprawozdania z przebytego stażu


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Czas trwania stażu: od 01.09.2012 r. do 31.05. 2015 r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 229


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.