AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

anastazja hershtanska, 2015-06-18
połczyn-zdrój

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr xxxxxxxxxxxxxxx
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
STANOWISKO PRACY – nauczyciel języka angielskiego
POSIADANE KWALIFIKACJE – Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia rosyjska z językiem angielskim, ukończone studia licencjackie na kierunku Filologia angielska i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr xxxxxxxx
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2012 – 31.05.2015

ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE PODCZAS TRWANIA STAŻU –
1. Nauczanie języka angielskiego w klasach 1-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum
2. Wychowawca klasy gimnazjalnej (2011-2014)
3. Członek zespołu humanistycznego i wychowawczego
4. Członek komisji do spraw PPP w klasach 1-3
5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
6. Członek zespołu do spraw ewaluacji
7. Członek komisji stypendialnej

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE –
1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Filologia rosyjska z językiem angielskim.
2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Filologia angielska.
3. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z Oligofrenopedagogiki
4. Zaświadczenie ukończenia kursu Kierowników Wycieczek Szkolnych

NAGRODY-
Nagroda Dyrektora za trud i zaangażowanie w kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w naszej szkole – październik 2012.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2010 – 31.05.2013
Akt Nadania Awansu Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego
CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo - wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w nieustannie zmieniającym się świecie edukacji.§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu - mgr xxxxxxxxxxx We wrześniu 2012r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2012/2013 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5). Uczestniczyłam w zajęciach socjoterapeutycznych i rozmowach wychowawczych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Współpracowałam i konsultowałam działania opiekuńczo - wychowawcze z koleżanką pełniącą funkcję wychowawcy w równoległej klasie gimnazjalnej. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły w szczególności korzystając ze wskazówek i porad wychowawczych.(§7 ust. 1 pkt. 1.4, §7 ust. 1 pkt. 2.4) Zgodnie z przepisami we wrześniu 2012r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. W maju 2015r. przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i opisałam efekty.

Efekty realizacji:Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i obserwowanych zajęć. Możliwość współpracy i konsultacji ze starszymi stażem nauczycielami oraz opiekunem podniosła moją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania i wychowywania młodzieży

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Podstawą działalności dydaktycznej była analiza i wybór programów nauczania dla pierwszego, drugiego oraz trzeciego etapu edukacyjnego w oparciu o ich merytoryczne wartości. Wybór programów, a co za tym idzie, planów wynikowych rozkładów materiału i podręczników do języka angielskiego wiązał się z upewnieniem się w ich kompatybilności z Podstawą programową języków obcych w szkole podstawowej i gimnazjum. Dane dokumenty są na bieżąco ewaluowane i dostosowywane do potrzeb uczniów. (§7 ust. 1 pkt. 2.6)
Jedną z form doskonalenia warsztatu pracy było poszukiwanie efektywnych metod nauczania. Na podstawie ankiet prowadzonych wśród uczniów, oraz analizy egzaminów zewnętrznych wprowadziłam na stałe aktywizujące metody pracy z uczniem takie jak: metoda gier i zabaw – preferowana nie tylko wśród najmłodszych, drama i inscenizacja, wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji wśród najstarszych – np. przesyłanie ostatnich wypracowań, które dotyczą podania o pracę, na specjalnie stworzonego e-maila: workaplication2015@wp.pl. Oprócz wyżej wymienionych metod na stałe zagościły w scenariuszach lekcyjnych: burze mózgu, praca w grupach, parach i możliwość poprowadzenia lekcji przez ucznia.
Ogromnym przywilejem po trzech latach pracy bez specjalistycznej pracowni było dla mnie przydzielenie pod opiekę w 2012 roku wraz z klasą 1 gimnazjum pracowni językowej. Jako że w naszej szkole język angielski został wprowadzony w 2009 roku miałam duże pole do wykazania się w urządzaniu danej klasy. Przez okres trzech lat korzystając z pomocy Rady Rodziców, pracy uczniów i pozyskując środki unijne udało mi się zgromadzić pomoce naukowe i urządzić klasę w angielsko - amerykańskim klimacie. (§7 ust. 1 pkt. 1.3) Pozyskałam: wieżę CD, słowniki Oxford, plansze językowe, płyty CD i DVD z adaptacjami baśni w języku angielskim, komplety podręczników i zeszytów ćwiczeń dla szkoły podstawowej przeznaczone do zajęć dodatkowych, książki z testami i kartami pracy, e-booki, kursy interaktywne do tablic, gry planszowe do nauki języka, makiety budowli, zasłony i plakaty przedstawiające Statuę Wolności, Big Bena i londyńskie ulice, a także mapy i plakaty. Przygotowałam również tablicę styropianową, na której są umieszczane zwycięskie prace uczniów.

Efekty realizacji:Możliwość wyboru programów nauczania zapewniła doskonałe dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. Wzbogacenie pracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne i udekorowanie jej wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.

4. Dokumentowanie własnego działania:

Dokumentacja działań polegała na przygotowywaniu planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania, programów wychowawczych dla poszczególnych etapów edukacyjnych I,II i III. Opracowywałam i gromadziłam testy i sprawdziany dostosowane do Egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Oprócz tego, co roku pisałam program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, program pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, a w bieżącym roku szkolnym również program przygotowujący do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego. Wszystkie programy znajdują się w dziennikach do zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub wynikających z art.42 KN. Dodatkowo podjęłam się prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych „Przez naukę do wiedzy”, „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej”, dla których również opracowywałam programy nauczania i dobierałam niezbędne pomoce pedagogiczne pozyskując je w ten sposób dla szkoły i uczniów, tym samym podnosząc jakość pracy szkoły.

Efekty realizacji: Treści programowe były dobierane w oparciu o Nową podstawę programową do języków obcych w szkole podstawowej i gimnazjum. Ciągła konfrontacja programów ze stawianymi wymogami pozwoliła mi na bardzo dokładne zaznajomienie się z treściami Nowej podstawy programowej. Poszukiwałam nowych, ale i skutecznych metod nauczania, co z kolei przyczyniło się do rozwoju mojego warsztatu pracy i kompetencji jako nauczyciela. Gromadzenie dzienników w archiwach szkoły daje możliwość odnoszenia się i korzystania ze zgromadzonej wiedzy w razie takiej konieczności. Testy i sprawdziany stanowią nieoceniony zbiór materiałów edukacyjnych, służących do kontroli i doskonaleniu wszystkich sprawności językowych uczniów.

5. Publikowanie własnych prac.

Udało mi się opublikować scenariusze lekcyjne oraz ciekawostki takie jak tłumaczenie dyplomu ukończenia filologii angielskiej na język angielski i sprawozdanie z przebiegu stażu. Publikacje znajdują się na stronie www.profesor.pl, www.45min.pl.

Efekty realizacji: Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:

Do kolejnych obowiązków należało prowadzenie dokumentacji szkolnej: dziennika lekcyjnego, dzienników zajęć pozalekcyjnych, teczki PPP wychowanków, księga protokołów zebrań Samorządu Uczniowskiego, dokumenty dotyczące wycieczek szkolnych.
W ramach PPP art. 42 KN prowadziłam zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w klasie 3 szkoły podstawowej od 2013r. Napisałam dla nich Program nauczania, który jest nadal realizowany aktualnie w 5 klasie szkoły podstawowej. (§7 ust. 1 pkt.1.4) Uczestniczyłam w przetargach na prowadzenie zajęć w ramach środków unijnych uzyskując pozytywne rezultaty.

Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć dodatkowych, a także teczek uczniów PPP. Organizacja wycieczek szkolnych dała mi możliwość uzyskania kompetencji z zakresu dokumentacji i procedur niezbędnych do organizacji wyjazdów uczniów za granicę, różniących się od zasad w przypadku wycieczek krajowych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów i zastosowanie jej w praktyce np. biorąc udział w projektach unijnych, które umożliwiają pozyskiwanie środków dydaktycznych dla szkoły pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie realizacji podstawy programowej.§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

Jako wychowawca prowadziłam teczki PPP moich wychowanków. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wszystkich uczniów, których uczę dostosowując się do zaleceń specjalisty.
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez okres stażu w Zespole Szkół Publicznych w Redle byłam wychowawcą klas 1-3 gimnazjum, nauczycielem języka angielskiego i opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach lekcyjnych, dodatkowych, na świetlicy – w ramach art. 42 KN, przerwach i stołówce szkolnej – pełniąc dyżury, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach i imprezach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na poznanie ich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Jako opiekun SU i wychowawca wraz z dziećmi przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym, przedstawienia, zabawy szkolne. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera także na godzinach wychowawczych. (§7 ust. 1 pkt. 1.5)
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Organizowałam i brałam udział w organizacji imprez: Andrzejki szkolne, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Walentynki, WOŚP, Wigilie klasowe, tydzień multikulturalny, Dzień Ziemi, wycieczki do kina i końcoworoczne, wycieczce do Warszawy. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na zebraniach rodziców, podczas dni otwartych w szkole, indywidualnie czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.(§7 ust. 1 pkt. 1.3), (§7 ust. 1 pkt. 1.6)
Samodzielnie zorganizowałam:
Tygodniowy wyjazd na obóz anglojęzyczny do Długopola – Zdrój z wycieczką do Wrocławia.
Imprezę surwiwalową w ramach integracji klas 1 gimnazjum
Wyjazdy do kina
Wycieczkę do Berlina dla klas 1 i 3 gimnazjum
Tydzień kultury brytyjskiej, który aktualnie odbywa się jako tydzień multikulturalny.
Byłam zapraszana przez wychowanków na ogniska organizowane przez nich samodzielnie w trakcie wakacji. Były to momenty podczas, których najlepiej mogłam poznać uczniów i ich środowisko, zyskując ich zaufanie.(§7 ust. 1 pkt. 1.4), (§7 ust. 1 pkt. 1.7)

Efekty realizacji: Dostosowywałam wymagania i treści nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Bardzo szybko zauważyłam, że dzieci czują się najlepiej, gdy zapewnia się im poczucie bezpieczeństwa. Przez poczucie bezpieczeństwa należy rozumieć kontrolę, regularność, rzetelność, dotrzymywanie słowa, przestrzeganie regulaminu i rutynę. Dzięki takim działaniom zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej. Nawiązałam współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze. Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Połczynie – Zdroju. Doradzałam rodzicom przeprowadzanie badań dzieci. Po zapoznaniu się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wszystkich uczniów dostosowywałam się do zaleceń specjalisty, co wymagało indywidualnego podejścia do każdego z wymagających tego uczniów. Oprócz dostosowania tempa pracy, dostosowywałam również wymagania i system oceniania. Kolejną instytucją działającą na rzecz oświaty, z którą współpracowałam był Urząd Miasta w Połczynie zdroju – przy realizacji projektów unijnych.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach, egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu po klasie szóstej z języka angielskiego, prowadziłam nauczanie indywidualne (także dojeżdżając do domów uczniów), prowadziłam zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi w ramach PPP i zajęcia w ramach funduszy unijnych „ Indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej”.
W ramach działań profilaktycznych prowadziłam godziny wychowawcze o tematyce: zdrowe odżywianie, jak radzić sobie ze stresem, szkodliwości używek, uzależnienia, asertywność, jak radzić sobie ze stresem, przyjaźń, wolontariat. Realizowane były programy profilaktyczny i wychowawczy, a w ramach tego: „Stop przemocy”, „Nie pal przy mnie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,”Trzymaj Formę”.
W klasach pierwszych szkoły podstawowej w trakcie pierwszych lekcji prowadziłam zajęcia umożliwiające adaptację najmłodszych w nowym środowisku i pokonanie stresu z tym związanym.
(§7 ust. 1 pkt.1.8)

Efekty realizacji:Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów pozwala na odpowiednie nauczanie, zmniejszenie stresu zarówno ucznia jak i nauczyciela. Świadomość różnorodności potrzeb i możliwości dzieci eliminuje uczucie frustracji w przypadku niepowodzeń. Przekonałam się o sile i skuteczności motywacji pozytywnej i systemu nagród.

3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

Działaniami motywującymi, wspierającymi i zachęcającymi do podejmowania dodatkowych działań były zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w klasie 3 szkoły podstawowej od 2013r. obecnie prowadzone w klasach piątych, na których realizowano materiał wykraczający poza Podstawę programową.
Wykorzystując 1 godzinę dyżuru na świetlicy szkolnej w ramach art.42 KN pomagałam uczniom w rozwiązywaniu zadań domowych, zachęcając również do pomocy koleżeńskiej.
Prowadziłam 4 projekty gimnazjalne: „Mój wymarzony zawód tłumacz”, „Brytyjskie sporty”, „Przyjazna firma kosmetyczna”, „Nauka przez zabawę – anglojęzyczne gry planszowe”. Dodatkowo raz w miesiącu uczniowie przygotowują projekt tematyczny, zwycięska praca zostaje zawieszona w pracowni na tablicy projektów.
Wdrażałam nowatorskie formy pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, prezentacji baśni anglojęzycznych i programów multimedialnych, częstego stosowania metody gier i zabaw, dramy, burzy mózgów, zastosowaniu internetu w nauczaniu (polecając uczniom wysyłanie prac na adres email workaplication2015@wp.pl).
W każdym semestrze organizowałam konkursy z języka angielskiego: Edi Pingwin, Olimpusek, Albus uczniowie uczestniczyli w konkursach recytatorskich organizowanych przez inne szkoły np. Szkołę Podstawową im. Lotników w Świdwinie zajmując miejsca na podium. W trakcie Tygodni multikulturalnych uczniowie przedstawiali sztuki w języku angielskim („The Three Billy Goats”).
Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum mają szansę wyjazdów na obóz anglojęzyczny do Długopola - Zdrój dzięki współpracy z Europejskim Forum Młodzieży. Który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, mimo tak odległego miejsca siedziby.
Uczniowie mają możliwość rozwoju na dodatkowych zajęciach, przygotowujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego. Przeprowadzane analizy po każdym z nich daje uczniom możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron.
Po uzyskaniu uprawnień trenera personalnego i fitness prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z własnej inicjatywy dla uczniów klas 3 gimnazjum przez okres 1 semestru, propagując zdrowy tryb życia i znaczenie realizacji pasji życiowych.

Efekty realizacji:Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, pomaga im uwierzyć w swoje możliwości, podnosi samoocenę, poznać swoje mocne strony, poszerzyć horyzonty, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Uczniowie uwierzyli w swoje możliwości, integrowali się i uczyli zdrowej konkurencji.
§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.

W dobie informacji praca bez narzędzia jakim jest komputer, jest niemal nie do wyobrażenia. Jednak nie wolno dopuścić do sytuacji, gdy jesteśmy uzależnieni od maszyny. Komputer jest narzędziem pracy, znacznie ułatwił mi wykonywanie zadań takich jak: przygotowanie planu rozwoju zawodowego, planów wynikowych, pisaniu wniosków, konspektów, dokumentów szkolnych, testów, komunikację z wydawnictwami, prowadzenie korespondencji elektronicznej, zakup pomocy dydaktycznych i elementów wystroju sali.
Bez komputera i Internetu nie mogłabym wykorzystać na lekcjach: programów edukacyjnych, narzędzi multimedialnych np. tablicy interaktywnej, opublikować w internecie własnego planu rozwoju stażu zawodowego na nauczyciela mianowanego, opracować dyplomów, wypełnić świadectw końcoworocznych i wydrukować ich używając odpowiednich programów.
Dzięki technologii informatycznej mogłam przygotować prezentacje także dla rodziców np. na temat Egzaminu Gimnazjalnego.

Efekty realizacji: Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali (www.45min.pl, www.profesor.pl)
Publikowałam na stornie internetowej własne plany, tłumaczenia, konspekty, plan rozwoju zawodowego itp.;
Odwiedzałam strony np.:www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, http://www.ore.edu.pl/ , https://www.oke.poznan.pl/
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Przygotowywałam zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, wykorzystując interaktywne baśnie w języku angielskim na zajęcia dodatkowe.
Konsultowałam się z nauczycielem informatyki w celu poszerzenia umiejętności.
Efekty realizacji: Wykorzystanie Internetu na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Dla mnie natomiast, przyniosło wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci i zapewniło ogromne źródło informacji.§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Wspólnie z pedagogiem szkolnym analizowałam rozporządzenia o udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, poszukując rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. Jako członek zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczyłam w posiedzeniach i szkoleniach na radach pedagogicznych w danym zakresie. Posiadając kwalifikacje z oligofrenopedagogiki prowadziłam zajęcia rewalidacyjne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, często korzystałam ze wskazówek pedagoga szkolnego w sprawach dydaktycznych i prowadzenia dokumentacji.

Efekt realizacji: Stały kontakt z pedagogiem szkolnym i współpraca w zespole umożliwiły mi poszerzenie wiedzy z danej tematyki, zapoznanie się z procedurami oraz przepisami, co w dalszej kolejności pozwoliło na wykorzystanie wcześniej uzyskanej wiedzy z oligofrenopedagogiki i prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 1godziny tygodniowo z uczniami upośledzonymi w stopniu lekkim.

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

W poszukiwaniu wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki korzystałam ze szkolnych zbiorów bibliotecznych, jak i własnych. Szczególnie ważne dla mnie pozycje to: „Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska, „How languages are learned” Nina Spada, „Teaching Young Learners” Lilika Kouri, „Game on” John Oakley, „Godziny wychowawcze, poradnik dydaktyczny”. „Inteligencja Emocjonalna”. A także czasopisma: „Głos Pedagogiczny”, „Zycie Szkoły”. Specjalistyczne portale internetowe: http://www.psychologia.net.pl/. (§7 ust. 1 pkt.2.3)
Uczestniczyłam w radach pedagogicznych i szkoleniowych, kursach metodycznych, konferencjach nauczycieli:
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – praktyczne przygotowanie. LANGENSCHEIDT 1h
Testing times: coping with exam stress. EXPRESS PUBLISHING 1h
Widen your career paths with english for professionals. EXPRESS PUBLISHING1h
Getting the right writing right. EXPRESS PUBLISHING1h
Discipline in a primary classroom. EXPRESS PUBLISHING1h
konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiegoEXPRESS PUBLISHING 4h
Unia Europejska w szkole – Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagielońskiego 10h
„Nauczyciel Badacz” - Era Ewaluacji 50h oraz realizacja własnego badania.
(§7 ust. 1 pkt.1.2.1), (§7 ust. 1 pkt.1.2.2)

Efekt realizacji: Jako nauczyciel nie mogłabym pracować bez aktualizacji swojej wiedzy zarówno dydaktycznej jak i pedagogicznej i metodycznej. Czytanie ww. pozycji zapewniło mi stały i systematyczny rozwój i doskonalenie warsztatu pracy. Znaczenie możliwości uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach jest dla mnie nieocenione ze względu na możliwość poszerzenia wiedzy, a także możliwości spotkania i wymiany doświadczeń z innymi metodykami i przedstawicielami wydawnictw.

3. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

W trakcie trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy gimnazjalnej rocznika 2012/2013. Realizowałam przygotowany program na podstawie Statutu Szkoły i Programu Profilaktycznego, wdrażałam System Oceniania. (§7 ust. 1 pkt. 1.2) Prowadziłam godziny wychowawcze, przygotowywałam przedstawienia i projekty profilaktyczne np. „Znajdź właściwe rozwiązanie” sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek i wyjazdów do kina lub na obozy. Analizowałam wyniki egzaminów i sprawdzianów. Brałam udział w ewaluacji i realizowaniu projektu „ Kulturalne zachowanie na co dzień”. Dostosowywałam wymagania i treści dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Pełniłam dyżury na korytarzu szkolnym i na stołówce dbając o porządek, kulturę oraz komfort wszystkich dzieci i młodzieży. Wspólnie z SU opracowywaliśmy gazetki ścienne dotyczące odpowiednich postawach społecznych.

Efekt realizacji: Dzięki realizacji Szkolnych Programów moi wychowankowie nie sprawiali większych trudności wychowawczych, ukończyli szkołę z zachowaniem od odpowiedniego po wzorowe. Uczniowie często podejmowali się projektów, za pomocą których uczyli młodszych kolegów odpowiednich postaw i zachowań. Osiągali również dobre wyniki w nauce. Uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych mogą zawsze liczyć na zrozumienie, dodatkowe wyjaśnienia lub zapewnienie informacji wykraczających ponad podstawę programową. Potrafię rozwiązać problemy dzieci, zintegrować klasę, załagodzić konflikt lub też wzbudzić zapał do działania grupy dzieci i młodzieży. Cieszę się z motywacji i systematyczności moich uczniów, a także z zachowania na lekcjach i zajęciach dodatkowych, które świadczy o skuteczności metod wychowawczych i misji szkoły. Uczniowie są często chwaleni przez obserwatorów zewnętrznych np. obsługę kina, przewodników wycieczek lub kierowców, wiedzą jak się zachowywać w miejscach użyteczności publicznej. Wpływa to pozytywnie wizerunek naszej szkoły, tym samym ja mam satysfakcję z wpływania na poprawianie jakości jej pracy.§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Publicznych w Redle: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka. (§7 ust. 1 pkt.3.)
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Jestem członkiem zespołów: wychowawców, humanistów, do spraw PPP w klasach 1-3 szkoły podstawowej, do spraw ewaluacji, komisji stypendialnych. Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej.(§7 ust. 1 pkt.1.1)
Brałam udział w organizacji Rady Pedagogicznej Szkoleniowej 3P „Nauczyciel Badacz”, co umożliwiło pozyskanie funduszy szkoleniowych dla szkoły, a tym samym na podniesienie jej jakości pracy.

Efekt realizacji: Pracowałam w zespołach nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2012.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu i pomocy opiekun stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
W ciągu tych 2 lat i 9 miesięcy realizowałam również inne zainteresowania i pasje, zdobywając uprawnienia trenera personalnego i fitness, stanowiąc tym samym przykład dla podopiecznych w skuteczności dążenia do celów oraz służąc poradą w sprawach zdrowego stylu życia.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 306


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.