AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karina Templin, 2015-06-18
Myszków

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Karina Templin
nauczyciel mianowany
pedagog szkolny
w Zespole Szkół Publicznych

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Publicznych


Termin odbywania stażu: 1.09.2012r. - 31.05.2015r.


Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


L. p. Zadania szczegółowe Formy realizacji
Termin

1.
Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu pracy własnej.

• Wykorzystanie Internetu w pracy pedagoga, regularne śledzenie przepisów prawa światowego, korzystanie
z internetowych portali edukacyjnych
Wykorzystywanie strony internetowej www.men.gov.pl. oraz stron kuratorium w celu śledzenia najnowszych rozporządzeń MEN. Korzystanie z Internetowego Systemu Aktów Prawnych zamieszczonych na sejmowej stronie internetowej www.sejm.gov.pl

• Wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami akcji itd.

• Wykorzystanie Internetu do umieszczania informacji o życiu szkoły na stronie internetowej szkoły.

• Opracowanie różnego rodzaju wzorów pism, szablonów, druków, wykazów, harmonogramów

• Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej – samodzielne przygotowanie pomocy naukowych na zajęcia ( pisanie sprawozdań, planów pracy, programów profilaktyki, scenariuszy zajęć, ankiet, opracowanie ankiet )

• Stworzenie wykazu instytucji współpracujących za szkołą oraz uaktualnianie danych

• Śledzenie prasy pedagogicznej i wykorzystanie zdobytych informacji w pracy. Zapoczątkowanie prenumeraty czasopisma „ Głos pedagogiczny ” – udostępnianie materiałów wychowawcom, nauczycielom w postaci ulotek, broszur


w razie potrzeb


w razie potrzeb
lata 2012-2015Przez cały okres stażu w razie potrzeb

Przez cały okres stażu w razie potrzeb

Przez cały okres stażu w razie potrzeb

Przez cały okres stażu w razie potrzeb

Przez cały okres stażu w razie potrzeb

2.


Publikacje materiałów własnych w Internecie
• Umieszczenie na stronie internetowej scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego

Przez cały okres stażu w razie potrzeb


Zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

L. p.
Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
1.
??????? Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań


• Pełnienie funkcji członka zespołu ds. Programu Profilaktycznego szkoły, współopracowanie harmonogramu, wykonywanie poszczególnych zadań tam zawartych

• Uaktualnianie Programu Profilaktycznego.

• Pisemne opracowanie sprawozdania z realizacji
zaplanowanych działań.

• Współpraca z Samorządem Szkolnym- pomoc w organizowaniu dyskotek szkolnych oraz innych wydarzeń
w życiu szkoły, sprawowanie opieki nad uczniami podczas przygotowanych imprez

• Aktywna praca w komisjach powołanych przez dyrektora szkoły: xxxxxxxxxxxxx
- zespole ds. kontaktów z mediami;
- zespole ds. ewaluacji;
- zespole samokształceniowym nauczycieli języków obcych;
- komisji wniosków i uchwał.

• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, pisanie protokołów z jej posiedzeń. Xxxxxxxxxxxxxxx Na początku każdego roku
szkolnego w okresie trwania stażu.

Na bieżąco, według potrzeb


Na koniec każdego semestru

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu
wg potrzeb


Wg potrzeb


2.


Organizowanie imprez szkolnych wynikających z potrzeb i zadań szkoły.

• Przygotowanie i uczestniczenie w Pikniku Rodzinnym i innych uroczystościach, imprez szkolnych

• Organizacja i przygotowanie Dnia Bezpiecznego Internetu
( apel, wystawa )

• Lider i koordynator kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. maj 2013,2014,2015
wg potrzeb

luty 2013,2014,2015


maj 2013,2014.2015


3

Pedagogizacja rodziców • Organizowanie prelekcji dla rodziców uczniów Przez cały okres stażu
4.
?????? Promocja szkoły, miasta i regionu w kraju i na świecie • Współpraca z zagranicą – Holenderską organizacją „Hart voor Polen” ( Serce dla Polski )
- typowanie uczniów szkoły i spoza szkoły na wypoczynek letni
w Holandii, prowadzenie całej dokumentacji
Przez cały okres stażu
5. Organizowanie spotkań dla nauczycieli • Organizowanie spotkań, szkoleń RP, rozmowy z wychowawcami klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, zapoznanie z opiniami lub orzeczeniami uczniów w celu uwzględnienia ich możliwości
Przez cały okres stażu
wg potrzeb
6.

Organizowanie warsztatów, spotkań dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum • Organizowanie zajęć warsztatowych oraz spotkań dla uczniów ze specjalistami np.: psychologiem, policjantem, doradcą zawodowym, kuratorem sądowym itp.
Przez cały okres stażu
wg potrzeb
7.
Udzielanie porad, wsparcia wychowawcom, nauczycielom, rodzicom w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach • Konsultacje indywidualne, rozmowy, współpraca ze specjalistami w trudnych przypadkach, udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom, nauczycielom. Prowadzenie mediacji rówieśniczej
• Wywiady środowiskowe, wizyty domowe Przez cały okres stażu
wg potrzeb


Przez cały okres stażu
wg potrzeb
8.
Współpraca z nauczycielami naszej szkoły

• Aktywny udział w posiedzeniach zespołu samokształceniowego nauczycieli, dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach i kursach.
Przez cały okres stażu zgodnie z harmonogramem spotkań.9.

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów • Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapii pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne z zakresu surdopedagogiki dla uczniów z wadami słuchu
Przez cały okres stażu
lata 2012-2015


10. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów • Prowadzenie zajęć warsztatowych wg harmonogramu programu profilaktyki i wychowania
• Zajęcia warsztatowe dla uczniów wg potrzeb wychowawców Przez cały okres stażu

wg potrzeb
11. Organizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego • Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej
i udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym
wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
- organizowanie wyjazdów - spotkań młodzieży
z doradcą zawodowym
Przez cały okres stażu


12.

Opieka nad stażystami, praktykami Sprawowanie opieki nad osobami realizującymi praktykę zawodową u pedagoga szkolnego Przez cały okres stażu
wg potrzeb
13. Systematyczna współpraca z instytucjami • Ścisła współpraca z instytucjami:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie
- Sąd Rodzinny III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Myszkowie
- Zespól Kuratorskiej Służby Sadowej w Myszkowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
- Komenda Policji w Myszkowie
- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Myszkowie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
- Urząd Miasta
- Młodzieżowe Centrum Kariery
- OHP Myszków

• Przygotowywanie pism, dokumentacji uczniów mających i sprawiających trudności wychowawcze
- wnioskowanie o kierowanie pism w sprawach uczniów sprawiających trudności wychowawcze, z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej lub na Policję

Przez cały okres stażu
wg potrzeb


Przez cały okres stażu

14.


Podejmowanie działań dodatkowych
• Udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego przy Mopsie w sytuacji, gdy w rodzinie zaistnieje przemoc

• Systematyczna praca w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wg potrzeb
15.
Badania uczniów • Ankietowanie uczniów, prowadzenie badań dotyczącego występowania zjawiska uzależnienia się od komputera, Internetu, wyciąganie wniosków i przedstawienie na forum szkoły II semestr roku szkolnego 2012/2013 i II semestr roku szkolnego 2013/2014
16. Organizowanie pomocy dla uczniów • Organizowanie pomocy dla uczniów z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią, rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- realizacja programu „ Wyprawka szkolna ”
- organizowanie dożywiania

• Przygotowywanie dokumentacji- Wniosek o jednorazową zapomogę

Przez cały okres stażu
wg potrzeb
17. Akcja charytatywna • Pozyskiwanie sponsorów
- zorganizowanie akcji, pozyskiwanie butów dla najuboższych uczniów

Przez cały okres stażu
wg potrzeb
18. Prowadzenie zajęć otwartych


• Przygotowanie lekcji otwartej dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, ich wspólna analiza 2012/2013 i 2013/2014


19. Dbanie o tablicę informacyjną i gabinet pedagoga • Opieka nad tablicą informacyjną pedagoga i wystawami
okolicznościowych

• Przygotowanie gabloty i zorganizowanie kącika prawnego
Przez cały okres stażu


Wrzesień 2012
20. Prowadzenie
i przygotowywanie
dokumentacji NI i RI
• Przygotowanie dokumentacji do Nauczania Indywidualnego i Rewalidacji Indywidualnej

Przez cały okres stażu

21. Dbanie o realizację
obowiązku szkolnego
przez uczniów.
• Kontrola obowiązku szkolnego
w klasach I – VI ( księga dzieci, ewidencja uczniów )
• Kontrola obowiązku przedszkolnego
• Kontrola obowiązku szkolnego – analizowanie frekwencji uczniów poszczególnych klas
- rozmowy z wychowawcami klas, uczniami, rodzicami
- poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji obowiązków szkolnych a zwłaszcza trudności wychowawcze.
• Kontrola obowiązku szkolnego uczniów wyjeżdżających zagranicę
• Prowadzenie naboru do klas I
- rozmowy, spotkania w przedszkolach
Przez cały okres stażu

22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna • Współpraca z wychowawcami, koordynatorami w ramach pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- omawianie z koordynatorami dokumentacji uczniów tj. opinii, orzeczeń
- opracowywanie, tworzenie kart KIPU, PDW i IPET

• Przygotowywanie harmonogramu spotkań zespołów, udział w spotkaniach zespołów dla uczniów z opiniami i orzeczeniami
Przez cały okres stażu


Według harmonogramu spotkań


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


L. p. Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
1.


Poszerzenie znajomości procedury awansu zawodowego o wszelkie wiadomości dotyczące awansu na nauczyciela dyplomowanego • Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MEN i CODN

• Udział w szkoleniach związanych z awansem zawodowym.

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, oraz planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia Według potrzeb

Według potrzebwrzesień 2012
2.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział
w różnorodnych formach doskonalenia:
-szkoleniowe rady pedagogiczne,
-kursy, szkolenia i warsztaty organizowane poza szkołą.
Szczególnie te związane z:
- organizowaniem i udzielaniem pomocy pedagogiczno- psychologicznej w szkole;
- stosowaniem metod aktywizujących na zajęciach
- doskonaleniem się w roli pedagoga szkolnego.

• Samodzielne studiowanie literatury fachowej, np.:
„Psychologia w szkole”- kwartalnik dla nauczycieli;
„Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych” K. Konarzewski
„Wychowanie bez porażek w szkole” T. Gordon

• Poszukiwanie i studiowanie nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo – wychowawczej


• Wdrażanie zdobytej na szkoleniach wiedzy podczas zajęć. Przez cały okres stażu


lata 2012-2015Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco


Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
- ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki
Dyplom, zaświadczenie ukończenia - lipiec 2013
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. • Uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach, radach szkoleniowych, szkoleniach, warsztatach dotyczących profilaktyki oraz zagadnień wychowawczych
Przez cały okres stażu według harmonogramu szkoleń


4.


Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego ucznia. • Wywiad środowiskowy oraz opis i analiza wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie i wyniki w nauce ucznia
r. szk. 2014/2015

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 189


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.